Du er her

Økonomiudvalget - 31-08-2015

Økonomiudvalget - 31-08-2015

Dato: Mandag den 31. august 2015 Tid: Kl. 17:00
Udvalg/Råd: Økonomiudvalget
Dokument: 102015.docx
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden for mødet den 31. august 2015

  Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2015

  Godkendt

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

 • Punkt 2 Pensionsforsikring for tjenestemænd - ny investeringsstrategi

  estimat_af_bonuskonto_2014-2018.docx

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Ringsted Kommune har genforsikret sin forpligtelse til at betale tjenestemandspensioner hos Sampension. På grund af markedsudviklingen og stigende kapitalkrav har Sampension udviklet en ny investeringsstrategi. 

  I denne sag skal der tages stilling til, om Ringsted Kommune skal tiltræde den nye investeringsstrategi.

  Beskrivelse af sagen

  Kommunens pensionsforpligtigelse overfor tjenestemænd er genforsikret hos Sampension.  Det betyder, at kommunen løbende indbetaler præmie for ansatte tjenestemænd til Sampension, og får udgifterne til tjenestemandspensioner helt eller delvist refunderet. I gennemsnit refunderes 70 % af den udbetalte pension. Den indbetalte præmie investerer Sampension i værdipapirer.

  Ringsted Kommune har p.t. 29 personer ansat på tjenestemandsvilkår hvor kommunen har pensionsforpligtelsen. Herudover udbetaler kommunen pension til 93 tidligere tjenestemænd eller deres efterlevende.

  Den nuværende model

  Den nuværende model for tjenestemandspensioner er baseret på, at Sampension garanterer en nominel udbetaling af pensionen i forhold til forsikringsbetingelserne. Fordelen ved denne model er en høj grad af sikkerhed, da det er kendt hvilken refusion kommunen vil modtage for den enkelte tjenestemand. Ulempen ved modellen er, at det er et nominelt beløb, der forsikres – modellen tager altså ikke hensyn til de pris- og lønstigninger, pensionen reguleres med.

  Selv om de garanterede udbetalinger altså kun er nominelle, har Sampension i de senere år holdt udbetalingerne á jour med pris- og lønudviklingen ved at trække på kommunens bonuskonto hos Sampension. Bonuskontoen er en slags opsparingskonto: her indsætter Sampension i gode år overskydende midler, fx hvis afkastet af investeringerne er større end udbetalingerne til kommunen.

  Hvis udbetalingerne i fremtiden skal stige sammen med pensions-satserne, vil bonuskontoen imidlertid på et tidspunkt blive tømt, hvis ikke Sampensions investeringer giver et større overskud end nu. Men det er svært at nå så højt et afkast, hvis kommunen fortsat skal have en garanteret mindste-udbetaling.

  De generelle kapitalkrav der er til Sampension i den garanterede refusionsmodel medfører nemlig, at investeringerne skal tilrettelægges med høj grad af sikkerhed, men med et deraf følgende begrænset afkastpotentiale. Investeringerne foretages primært i nominelle obligationer.

  Med den investeringsstrategi, og en markedsudvikling med lavt renteniveau, har afkastet af investeringerne ikke været tilstrækkelige til at finansiere de garanterede udbetalinger. Dette har medført, at indeståendet på kommunes bonuskonto er blevet reduceret og på sigt vil kontoen blive tømt.

  Resultatet af dette vil være, at kommunen på et tidspunkt kun fremadrettet vil modtage policernes nominelle udbetalinger fra Sampension. Ringsted Kommunes udgifter til tjenestemandspensioner vil dermed blive forøget.

  Den nye investeringsstrategi

  Udfordringerne med den garanterede model har medført, at Sampension har udviklet en ny investeringsstrategi for tjenestemandspensioner. Den nye strategi forudsætter, at kommunen vil gå fra garanterede udbetalinger til ugaranterede udbetalinger.

  Fordelen ved den ugaranterede model er, at Sampension kan sammensætte en investeringsportefølje, der tilpasses tidshorisonten for udbetalingerne. Dette medfører mulighed for et højere afkast, men samtidig også risiko for negativt afkast. Det højere afkast vil, som beskrevet ovenfor, blive anvendt til finansiering af pensionsstigninger, eller - hvis afkastet er højere end pensionsstigningerne - sat ind på kommunens bonuskonto. I Sampensions nye investeringsstrategi vil det primært blive investeret i aktier, ejendomme og indeksobligationer.

  Yderligere omfatter en tilslutning til den nye investeringsstrategi, at Sampensions kapitalkrav reduceres, idet der ikke længere skal garanteres en nominel udbetaling. Derved vil der blive frigivet hensat kapital, som bliver indsat på kommunens bonuskonto.

  I bilag 1 ses dels en opgørelse udarbejdet af Sampension over bevægelser på bonuskontoen i 2014 og dels en sammenligning af den nuværende garanterede model samt den nye ugaranterede model. Tabellen viser, at ved en depotrente på bonuskontoen på 3% p.a., forventes den nuværende garanterede model at give et indestående på bonuskontoen ved inden udgangen af 2018 på 16,9 mio. kr., mens den nye ugaranterede model forventes at give et indestående på bonuskontoen ultimo 2018 på 95,8 mio. kr.

  Ulempen ved den nye investeringsstrategi er, at kommunen overtager risikoen ved dårlige afkast på Sampensions investeringer. Det medfører, at hvis afkastet bliver mindre end den garanterede udbetaling, vil det føre til øget negativ bonus i regnskabet for bonuskontoen. Dette vil være tilfældet i markeder med vedvarende lav rente og lav inflation samt væsentlig aktiekursfald. Negativ bonus er ikke umiddelbart et problem, så længe der er et positivt indestående på bonuskontoen. Men fortsætter det dårlige afkast så længe, at bonuskontoen tømmes, vil det kræve supplerende kommunale midler at betale tjenestemandspensionerne.

  Sampension har foretaget flere følsomhedsberegninger for at analysere den nye investeringsstrategis risici. Resultatet af disse analyser er, at der er overvejende sandsynlighed for, at den ugaranterede model vil være et bedre økonomisk resultat for Ringsted Kommune om 10 år end værdien af de garanterede udbetalinger i den nuværende model.

  Hertil kommer, at den store kapitaltilførsel på bonuskontoen giver en betydelig robusthed overfor uventet høj negativ bonus på kort og mellemlang sigt.

  Det er Sampensions anbefaling, at kommunen tiltræder den nye investeringsstrategi. Det er for Ringsted Kommune muligt at overgå til den nye investeringsstrategi fra den 1. maj 2015.

  Økonomi

  Udbetalinger fra og præmieindbetalinger til Sampension vil være uændret på kort sigt, uanset om kommunen tiltræder den nye investeringsstrategi eller ej.

  Først hvis kommunens bonuskonto bliver negativ vil det få budgetmæssige konsekvenser.

  Det er ikke muligt at give præcise estimater på, om eller hvornår dette vil ske.

  Vurdering

  På baggrund af ovenstående er det direktionens vurdering, at det på sigt vil være mest fordelagtigt for kommunen at følge den af Sampension anbefalede nye investeringsstrategi.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at kommunen tiltræder den nye ugaranterede investeringsstrategi for genforsikring af tjenestemænd.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2015

  Sagen udsættes.

  Sampension inviteres til et Økonomiudvalgs møde.

   

  Ej til stede: Per Nørhave og Daniel Nørhave

  Supplerende sagsfremstilling

  Markedschef i Sampension Niels Lolk Vester er inviteret til mødet med henblik på en kort redegørelse for den nye investeringsstrategi og besvare eventuelle spørgsmål.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2015

   Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

 • Punkt 3 Retssag(Lukket)

 • Punkt 4 Orientering om arbejdet med rummelighed i relation til personalepolitikken

  mangfoldighed.pdf vejledning_til_det_sociale_kapitel_red_20_04_15.docx.docx ligestilling.pdf livsfasepolitik.pdf hjaelp_til_fremmoede_-_forebyggelse_og_haandtering_af_sygefravaer.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  x

  x

  Indstilling

   

  Beslutning

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag orienteres om, hvordan der arbejdes med rummelighed på kommunens arbejdspladser, som beskrevet i personalepolitikken.

  Beskrivelse af sagen

  I personalepolitikken – der dækker kommunen som arbejdsplads - er en række afsnit, der har rummelighed som omdrejningspunkt. Det drejer sig om afsnittene om mangfoldighed, det sociale kapitel, ligestilling, livsfasepolitikken og sygefravær.

   

  I det følgende gennemgås de enkelte afsnit, samt hvordan der i praksis arbejdes med dem på arbejdspladserne.

   

  Mangfoldighed

  - i personalepolitikkens afsnit om mangfoldighed er der fokus på at fremme forskelligheden på arbejdspladsen i form af køn, alder, etnisk oprindelse, religion, handicap m.m. Der er tale om retningslinjer, der har til formål at fremme mangfoldigheden. Retningslinjerne findes i bilag 1.

   

  På arbejdspladserne bliver der blandt andet arbejdet med dette i rekrutteringsprocessen. Alle stillingsopslag bliver – ud over de steder, der almindeligvis slås stillinger op - også sendt til Foreningen Nydanskere, der formidler opslagene til deres brugere. Det betyder, at stillinger i Ringsted Kommune bliver sendt direkte til personer med anden etnisk baggrund.

  Herudover sker der i rekrutteringsprocessen det, at hvis ansættelsesudvalget vurderer, at to ansøgere har ligeværdige kompetencer, foretrækkes den ansøger, der fremmer mangfoldigheden mest.

  Det sociale kapitel

  - i personalepolitikkens afsnit om det sociale kapitel beskrives den fælles ramme for det sociale ansvar i forhold til fleksjob og løntilskud, der medvirker til, at flere personer med nedsat arbejdsevne eller længerevarende ledighed bag sig opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Det sociale kapitel findes i bilag 2.

   

  Kommunen har netop indgået en samarbejdsaftale med LO og FTF om løntilskud, der skal medvirke til at få ledige opkvalificeret, således de kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. I forhold til fleksjob opslås der stillinger, der er direkte rettet mod konkrete fleksjobs.

  Ligestilling

  - i personalepolitikkens afsnit om ligestilling sættes fokus på 3 dimensioner, nemlig den kønsmæssige ligestilling, den etniske ligestilling og ligestilling for personer med nedsat arbejdsevne. Der lægges vægt på at fremme forskelligheden på arbejdspladserne ud fra den betragtning, at det bidrager til bedre opgaveløsning og et godt psykisk arbejdsmiljø. Afsnittet om ligestilling findes i bilag 3.

   

  I praksis arbejdes der med dette i rekrutteringsindsatsen (se afsnittet om mangfoldighed). I supplement til arbejdet med den etniske mangfoldighed har været afholdt et temamøde for lederne i kommunen. Herudover har der været afholdt informationsmøde for lederne om ansættelse af mænd i kvindejobs, samt kurser i at rekruttere mangfoldigt, så den kønsmæssige sammensætning på arbejdspladserne ændres.

   

   Livsfaser

  - afsnittet handler om muligheder for at opnå sammenhæng mellem arbejdslivet og den enkelte medarbejders tilværelse. Det kan være i den fase af livet, hvor man får børn, som pårørende ved alvorlig sygdom, seniorfasen, hvor medarbejderen ønsker nedtrapning eller nye udfordringer. Politikken findes i bilag 4.

   

  Lederne gør generelt brug af de muligheder, der ligger i dette afsnit i personalepolitikken. Det er den enkelte leder, der vurderer muligheden for at en medarbejder kan få orlov, gå ned i arbejdstid, få en senioraftale eller andre måder, der fremmer, at den enkelte medarbejder opnår sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv.

   

  Sygefravær 

  - i personalepolitikkens afsnit om sygefravær er d er udarbejdet en vejledning, der beskriver hvilke aktiviteter, der iværksættes i forbindelse med en aktiv og målrettet indsats for at hjælpe sygemeldte tilbage på arbejde. Vejledningen beskriver blandt andet processen i forbindelse med længerevarende sygdom, hvor der er fokus på at have en kontinuerlig kontakt mellem arbejdsplads og sygemeldte. Der er desuden en række hjælpeværktøjer for at fremme, at den sygemeldte hurtigere kan komme tilbage til arbejdspladsen. Vejledningen findes i bilag 5.

   

  Arbejdspladserne arbejder med at nedbringe sygefraværet ved at holde sygesamtaler med såvel langtidssygemeldte som medarbejdere med hyppige sygemeldinger. Centralt afholdes forskellige aktiviteter, der skal understøtte arbejdet lokalt, blandt andet i forbindelse med en nyligt afholdt arbejdsmiljøtemadag, ligesom der har været afholdt kurser i at gennemføre svære samtaler, så som sygesamtaler.

   

  Hver måned får arbejdspladserne den aktuelle sygefraværsstatistik, så de kan følge med i udviklingen af sygefraværet. Såvel koncernledelsen som HMU drøfter hvert kvartal disse statistikker og udviklingen i sygefraværet med henblik på at igangsætte forebyggende aktiviteter.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Direktionen vurderer, at der er de rigtige værktøjer i personalepolitikken til at arbejde med rummelighed på arbejdspladserne. Det er ligeledes vurderingen, at der er et kontinuerligt fokus på at fremme rummeligheden på arbejdspladserne, og at der arbejdes målrettet med det.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2015

  Taget til efterretning

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

 • Punkt 5 Udpegning af brevstemmemodtagere til Folkeafstemning 3. december 2015

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal Byrådet udpege et antal brevstemmemodtagere til afvikling af brevstemmeafgivning til Folkeafstemningen 3. december 2015 på plejecentre, i borgernes eget hjem og på krisecentret.

  Beskrivelse af sagen

  Brevstemmemodtagere skal i henhold til Folketingsvalgloven § 55 udpeges af Byrådet ved forholdstalsvalg.

  I Ringsted plejer Byrådet at udpege 6 brevstemmemodtagere fra forskellige partier.

  Udgangspunktet for udpegningen er den d´Hondtske metode, foretaget på baggrund af den parti-inddeling, der er i Byrådet i dag. A har 5 medlemmer, V har 7 medlemmer, O har 4 medlemmer og F, B, C, Ø og Uden for parti har hver ét medlem. Partierne kan vælge at indgå valggruppeaftaler til brug for udpegningen.

  Hvis der ikke udpeges valggrupper fører anvendelsen af den d’Hondtske metode til, at V udpeger 3 brevstemmemodtagere, A udpeger 2 brevstemmemodtagere og O udpeger 1 brevstemmemodtager

  Der er nogle personer, der ikke kan udpeges til at varetage hvervet som stemmemodtager i vælgernes hjem:

   

  • kandidater til valget
  • personer, der er ansat i kommunen eller hos en af kommunen antaget privat leverandør til at yde personlig og praktisk hjælp m.v. i hjemmet,
  • hjemmesygeplejersker eller andre aktivt udøvende i hjemmesygeplejerskeordningen

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at der udpeges 6 brevstemmemodtagere. 3 fra V, 2 fra A og 1 fra O.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2015

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

 • Punkt 6 Handlingsplan 2015-2016 - Erhvervspolitik

  handlingsplan_2015-2016.docx erhvervspolitik_inkl._forslag_til_aendringer.docx

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Med denne sag fremlægges der handlingsplan for aktiviteter i forlængelse af erhvervspolitikken for 2015-2016.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet vedtog Ringsted Kommunes nye erhvervspolitik i juni 2015 (bilag 1). Erhvervspolitikken er struktureret omkring fire temaer, der hver omfatter to initiativer med en målbeskrivelse. Temaerne hænger direkte sammen formuleringer i erhvervssporet i visionen.

   

  De fire temaer er:

   

  • En unik placering midt i mulighederne
  • Innovation gennem samarbejde, netværk og klynger
  • Gode rammer om et godt erhvervsliv
  • Kommunal service i virksomhedshøjde

   

  Handlingsplanen for erhvervspolitikken viser de hovedindsatser, som Ringsted Kommune vil tage i 2015-2016 for at udvikle de temaer og gennemføre de initiativer, som erhvervspolitikken udstikker rammerne for. Handlingsplanen for 2015-2016 beskriver mere konkrete aktiviteter og indholdet af disse.

  Ud over aktiviteterne i denne handlingsplan gennemfører Ringsted Kommune en lang række driftsaktiviteter i kommunens erhvervsservice, der også er med til at gennemføre de intentioner og initiativer, som kommunens erhvervspolitik beskriver. I Ringsted Kommunes erhvervsservice arbejdes der under fem overskrifter for og med erhvervslivets udvikling i Ringsted Kommune:

   

  • Godt i gang: Iværksætterkurser, iværksætternetværk og etableringsvejledninger
  • Vækst og udvikling: Raketvækst, salgs- og markedsføringskurser, regnskabskurser, vejledningssamtaler, indgang til andre offentlige og private rådgivere, Ringsted Vækstfabrik og mentorordning
  • Lokaler og grunde: Henvisning til køb og leje af erhvervslokaler, grunde og ejendomme samt lokaler til iværksættere og mindre virksomheder
  • Èn indgang: Hjælp til at finde den rette person i kommunens organisation ved virksomhedshenvendelser
  • Viden og relationer: Arrangementer som iværksætteruge, månedlig Business Café, inspirationsmøder mv., sekretariatsbetjening af Ringsted Erhvervsforum samt udarbejdelse og gennemførelse af Ringsted Kommunes erhvervspolitik

   

  Handlingsplanen er vedlagt i bilag 2.

  Høring

  Handlingsplanen for erhvervspolitikken 2015-2016 har været drøftet med Ringsted Erhvervsforums bestyrelsen inden fremlæggelsen for udvalget, der gav udtryk for, at den fremlagte handlingsplan stemte godt overens med ønskerne hos REF. Bestyrelsen for REF deltager desuden på mødet forud for Økonomiudvalgets behandling af den fremlagte handlingsplan.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at den fremlagte handlingsplan for erhvervspolitikken 2015-2016 vil gennemføre aktiviteter, som vil være med til at opfylde temaerne og initiativerne i erhvervspolitikken.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at handlingsplanen for erhvervspolitikken 2015-2016 godkendes.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2015

  Godkendt

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

 • Punkt 7 Kommunens annoncering i lokalaviser

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I forbindelse med indføring af ny samlet kommunikationsplatform – med nyt design, ny hjemmeside og nyt intranet – vedtog Byrådet en besparelse på kr. 50.000 på kommunens annoncering i lokalaviserne med effekt fra 2016. For at denne besparelse kan realiseres foreslås det med denne sag, at Ringsted Kommune fremover ikke har faste annoncer i lokalaviserne, men i stedet lever op til annonceringskravet digitalt via kommunens hjemmeside.

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Kommunes informationsannoncer indeholder oplysninger til borgerne i Ringsted Kommune om fx lokalplaner i høring, landzonetilladelser, afholdelse af offentlige møder, informationer om ledige stillinger, forskellige aktiviteter mm.

  Ringsted Kommune anvender på den måde annonceringen til en række formål: Dels til at annoncere for kommunale aktiviteter, dels til lovpligtige offentlige bekendtgørelser, når der fx er truffet afgørelser og vedtaget planer eller planforslag.

  En række kommuner har anvendt den såkaldte udfordringsret for i stigende grad at offentliggøre den nødvendige annoncering digitalt og reducere omfanget af avisannoncer. Bl.a. på tekniske område er reglerne nu ændret således, at alle kommuner kan opfylde annonceringskravet fx ved at annoncere på kommunens hjemmeside. Kravet om digital annoncering er i øvrigt dækkende for en lang række områder.

  Byrådet besluttede – bl.a. på baggrund af ovenstående – i forbindelse med budgettet for 2013 at reducere omfanget af avisannoncer med kr. 50.000 og i højere grad benytte kommunens hjemmeside til annoncering. Fra januar 2013 har Ringsted Kommune således annonceret i Lokalbladet Ringsted med kun overskrifter, resumétekster samt henvisning til annoncer i fuldt format på www.ringsted.dk.

  I juni 2013 besluttede Byrådet at etablere en ny samlet kommunikationsplatform – herunder en ny hjemmeside – for Ringsted Kommune. Hjemmesiden har været i drift siden oktober 2014. Beslutningen om at etablere en ny kommunikationsplatform var begrundet i et ønske om bedre kommunikationsmuligheder internt og eksternt i kommunen, men også i et ønske om at spare på kommunens forbrug på området. Som en del af den samlede besparelse ved at indføre den nye kommunikationsplatform er der således indarbejdet en besparelse på kr. 50.000 pr. år fra budget 2016 og frem på kommunens informationsannoncer.

  I perioden frem til 2014 har prisen på informationsannoncerne været kr. 1,10 pr. spaltemilimeter. Prisen for perioden 2014-2015 har været kr. 2,50 pr. spaltemilimeter. Begge priser er på baggrund af udbud. Udgiften til annoncering i perioden er således steget fra årligt kr. 70.461 til kr. 150.530 årligt for samme annonceomfang. For at reducere kommunens udgifter til annoncering har administrationen løbende reduceret i omfanget af kommunens annoncer.

  Da Økonomiudvalget den 5. maj 2014 traf beslutning om at indgå aftale med Lokalbladet om informationsannoncer for årene 2014-2015 besluttede udvalget, at der efter ny kommunikationspolitik skulle tages stilling til den fremadrettede annoncering.

  For at kunne levere besparelsen på kr. 50.000 fra 2016 er det administrationens opfattelse, at det vil være nødvendigt yderligere at reducere omfanget af kommunens annoncering, hvilket kan ske ved, at annoncering i Lokalbladet udfases så vidt det lovgivningsmæssigt er muligt og dermed i alt væsentligt omfang annoncere på kommunens hjemmeside senest med udgangen af 2015.

  Aftalen om annoncering med Lokalbladet udløber ved årsskiftet.

  Høring

  Ingen

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser, hvis der træffes beslutning om, at kommunen ikke længere skal have fast annoncering i Lokalbladet. Hvis det forsat ønskes, at der skal annonceres i Lokalbladet, anbefaler administrationen, at der udarbejdes budgetforslag om dette.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at det med den nye hjemmeside er muligt at afvikle de faste avisannoncer til fordel for digital annoncering på Ringsted Kommunes hjemmeside. Dette vurderes at have fin sammenhæng med den digitalisering, som Ringsted Kommune og borgerne befinder sig i.

   

  Ringsted Kommune vil også fremover i enkelttilfælde – fx ved borgermøder, større begivenheder, valg og ved lovpligtig information – annoncere i de lokale aviser eller andre medier, men dette vil ikke ske under rammerne af en fast annonceside.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

   

  1. at Ringsted Kommune annoncerer digitalt på kommunens hjemmeside
  2. at de faste avisannoncer med udgangen af 2015 udfases

  Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2015

   Indstillingen godkendt med bemærkningen om, at ordningen evalueres før sommerferien 2016.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

 • Punkt 8 Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd søger midler fra Temaudviklingspuljen

  bilag_1_kunstprojekt_med_bank_og_rau_paa_kildeskolen.pdf.pdf bilag_2_huskunst_gyrstinge_budget.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd søger om midler fra Temaudviklingspuljen på i alt 19.400 kr. til ”Kunstprojekt med Bang og Rau på Kildeskolen”.

  Beskrivelse af sagen

  Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd søger, i samarbejde med Kildeskolen, om midler fra Temaudviklingspuljen til gennemførelse af et kunstprojekt, der involverer alle skolens elever og deres forældre samt inviterer lokale og andre interesserede til projektets afsluttende fernisering, der afholdes i forbindelse med den årlige skolefest.

  Formålet med ansøgningen tager udgangspunkt i, at Kildeskolen er et naturligt omdrejningspunkt for en udvikling af lokalt engagement og initiativer af stor lokal gennemslagskraft, og formålet med projektet kan sammenfattes i følgende to overskrifter:

  • Den lokale skole som ”udviklingsdynamo”.
  • Sammenhængskraft og fælles identitet i lokalsamfundet.

  Arrangementet strækker sig over seks dage i løbet af uge 35, 36 og 37. Her vil der være en kunstworkshop med ca. 100 børn på Kildeskolen. Projektet er medfinansieret fra Statens kunstfond samt fra Kildeskolen.

  Ansøgningen udgør i alt 19.400 kr. Landsbyforums bestyrelse anbefaler, at der bevilges det fulde beløb til arrangementet.

  Baggrund og formål med ansøgningen samt budget er nærmere beskrevet i vedlagte bilag 1 og bilag 2.

  Udgiften søges afholdt af midler afsat på konto for Landdistriktsudvikling.

  Restsummen udgør før bevilling 105.484 kr.

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Udviklingsmidlerne fordeles på baggrund af et tema, som vælges for hvert år.

  Dette års tema er: ”Aktiviteter, projekter og udviklingsplaner til etablering, udvikling, opretholdelse og styrkelse af landområdernes foreninger, organisationer, institutioner, interessegrupper og borgernetværk, både internt og på tværs af landområder. Med fokus på livskvalitet på landet skal udviklingsmidlerne bidrage til at styrke det lokale engagement og initiativ samt de værdier, ressourcer og identiteter, der er knyttet til at bo på landet”.

  Administrationen vurderer, at ansøgningen falder indenfor årets tema.

  Ansøgningen har været behandlet i Landsbyforums bestyrelse, der anbefaler, at ansøgningen imødekommes.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at ansøgningen på i alt 19.400 kr. godkendes
  2. at der fremsendes dokumentation for afholdte udgifter. 

  Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2015

  Godkendt

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

 • Punkt 9 Haraldsted-Allindemagle Lokalråd søger midler fra Temaudviklingspuljen

  bilag_1_ansoegning_haraldsted_by_night_3_0.doc.doc

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Haraldsted-Allindemagle Lokalråd søger om midler fra T emaudviklingspuljen på i alt 29.000 kr. til afholdelse af ”Haraldsted by night – hele dagen 3.0”.

  Beskrivelse af sagen

  Haraldsted-Allindemagle Lokalråd søger om midler fra Temaudviklingspuljen til at sætte fokus på livsbetingelser på landet.

  Formålet med ansøgningen er med udgangspunkt i et innovativt, kulturelt og oplevelsesorienteret arrangement at: 

   

  • styrke det lokale kendskab til

  -Eksisterende netværk og interessefællesskaber

  -Eksisterende foreninger

  -Eksisterende natur, historie og kultur

  -Eksisterende institutioner

  -Eksisterende erhvervsmuligheder 

  • profilere lokalområdet, som et spændende og trygt sted at bo
  • give lokale og andre interesserede i lokalområdet en eller flere lokalt forankrede kulturelle oplevelser
  • styrke fællesskabet i lokalområdet
  • understøtte udvikling, konkretisering og formidling af lokalområdets unikke landsbyidentitet og helhedsplanarbejdet, som er igangsat i 2015

  Arrangementet varetages i samarbejde mellem Haraldsted-Allindemagle Lokalråd, sognepræst Mette Marbæk Johansen og en aktivistgruppe. 

  Ansøgningen udgør i alt 29.000 kr. Landsbyforums bestyrelse anbefaler, at der bevilges det fulde beløb til arrangementet.

  Baggrund og formål med ansøgningen samt budget er nærmere beskrevet i vedlagte bilag 1.

  Udgiften søges afholdt af midler afsat på konto for Landdistriktsudvikling.

  Restsummen udgør før bevilling 124.884 kr.

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Udviklingsmidlerne fordeles på baggrund af et tema, som vælges for hvert år.

  Dette års tema er: ”Aktiviteter, projekter og udviklingsplaner til etablering, udvikling, opretholdelse og styrkelse af landområdernes foreninger, organisationer, institutioner, interessegrupper og borgernetværk, både internt og på tværs af landområder. Med fokus på livskvalitet på landet skal udviklingsmidlerne bidrage til at styrke det lokale engagement og initiativ samt de værdier, ressourcer og identiteter, der er knyttet til at bo på landet”.

  Administrationen vurderer, at ansøgningen falder indenfor årets tema.

  Ansøgningen har været behandlet i Landsbyforums bestyrelse, der anbefaler, at ansøgningen imødekommes.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at ansøgningen på i alt 29.000 kr. godkendes
  2. at der fremsendes dokumentation for afholdte udgifter. 

  Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2015

  Godkendt

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

 • Punkt 10 Revision af regnskabet for 2014

  aarsberetning_ringsted_kommune_2014.pdf regnskab_2014_korrigeret_18062015.docx.docx noat_med_bemaerkninger_til_revisionsrapport_2014_jobcenteret.docx

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  BDO Kommunernes Revision har fremsendt beretning vedrørende revision af regnskabet for 2014.

   

  Styrelseslovens § 45, stk. 2 foreskriver, at Byrådet i et møde træffer afgørelse med hensyn til revisionens eventuelle bemærkninger og til regnskabets endelige godkendelse.

  Beskrivelse af sagen

  Den fremsendte beretning og kommunens endelige regnskab for 2014 vedlægges som bilag til denne dagsorden.

  Selv om revisionen ikke har givet anledning til egentlige bemærkninger til regnskabet, fremkommer revisionen med kommentarer og anbefalinger til enkelte områder. Det handler om følgende:

   

  Ledelsestilsyn: Revisionen har besøgt i alt 10 decentrale enheder med henblik på at efterprøve kommunens forretningsgange for ledelsestilsyn. I den forbindelse er det konstateret, at tilsynet ikke i alle tilfælde udføres i overensstemmelse med det foreskrevne regelsæt.

   

  Administrationen har udarbejdet en opdateret vejledning til budgetansvarlige ledere om udførelse af ledelsestilsyn, og i løbet af efteråret 2015 vil vejledningen blive gennemgået på ledermøder. Efter gennemgang vil der i forbindelse med hver kvartalsopfølgning blive indhentet dokumentation for udført ledelsestilsyn. 

   

  Interne it-kontroller: Revisionen har gennemgået kommunens generelle IT-kontroller, der har betydning for kommunens regnskabsførelse.  I den forbindelse anbefales det, at kommunen prioriterer ajourføring af informationssikkerhedspolitikken.

   

  Administrationen har i 2015 iværksat et arbejde med at opdatere IT-sikkerhedsregulativet. De enkelte elementer af det nuværende regulativ gennemskrives og opdateres. Desuden tilføjes de elementer, som i dag mangler. Det forventes, at arbejdet vil være færdigt primo 2016.

   

  Løbende revision af personsagsområder: Revisionen har vurderet kommunens administrative forretningsgange og kontrolprocedurer samt gennemgået af et antal personsager indenfor områderne udlændinge, social pension, kontante ydelser, revalidering og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Revisionen har konstateret, at sagsbehandlingen kunne forbedres, idet der i enkelte sager er konstateret konteringsfejl, manglende opfølgning og utilstrækkelig sagsbehandling.

   

  Arbejdsmarkedscenteret har korrigeret de fundne konteringsfejl og taget initiativer der fremadrettet sikrer en mere korrekt sagsbehandling. Der vedlægges et notat, der mere detaljeret beskriver de foretagne initiativer.

   

   

  På baggrund af revisionens gennemgang, har administrationen foretaget enkelte korrektioner af det regnskab, Byrådet oversendte til revisionen den 11. maj 2015. Korrektionerne er alene foretaget i regnskabets balanceposter og påvirker således ikke regnskabsresultatet. Korrektionerne nævnes herunder:

   

  a) På side 27 er posten ”Grunde og bygninger bestemt til videresalg” ændret fra 232.145 t. kr. til 213.371 t. kr. Ændringen er sket på baggrund af en fornyet vurdering af værdien af kommunens udstykninger.

  b) På side 28 er specifikationen af kommunens egenkapital ændret, idet specifikationen ikke var korrekt i det oversendte regnskab. Endvidere er den samlede egenkapital korrigeret som konsekvens af ændringen vedrørende vurdering af grunde og bygninger bestemt til videresalg og note 12 på side 30 er konsekvensrettet.

  c) I note 2 på side 29 er indsat en tabel, der viser hvilke virksomheder kommunen har aktier eller andele i.

   

  Det korrigerede regnskab vedlægges som bilag og indstilles til Byrådets endelige godkendelse.

  Vurdering

  Administrationen tager revisionens kommentarer og anbefalinger til efterretning. Det vurderes, at revisionens anbefalinger vil være efterkommet med de tiltag, der er beskrevet ovenfor. 

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at Beretningen og direktionens forslag til besvarelse af revisionens bemærkninger godkendes.
  2. at Regnskabet for 2014 (bestående af Generelle bemærkninger, Specielle bemærkninger samt bilag) godkendes endeligt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2015

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

 • Punkt 11 Halvårsregnskab 2015

  bilag_1_-_rapportdelen_af_halvaarsregnskab.docx.docx bilag_2_-_specifikationer_til_halvaarsregnskab_2015.pdf.pdf bilag_3_-_forslag_til_budgetomplaceringer.docx.docx bilag_4_-_koeb_og_salg_byudviklingsfond_-_perioden_1._januar_2012_-_30._juni_2015.pdf.pdf bilag_5_-_anlaegsoversigt_2._kvartal_2015.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Indstilling

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Der forelægges halvårsregnskab ved udgangen af juni 2015 til Byrådets godkendelse.

  Rapporten indeholder opfølgning på drift, renter, anlæg samt likviditet. Der gives endvidere en prognose for det endelige regnskab 2015 på baggrund af centrenes rapporteringer.

   

  Efter Styrelseslovens §45 a skal kommunens halvårsregnskab aflægges til Byrådets godkendelse inden en frist afstukket af økonomi- og indenrigsministeren. Det fremgår i regnskabsbekendtgørelsens §9 at Byrådet skal have godkendt halvårsregnskabet senest på sit første møde i september og inden 1. behandlingen af budgetforslag. Af praktiske og planlægningsmæssige årsager er det derfor ikke muligt at fremlægge sagen for fagudvalgene inden fremlæggelse i Økonomiudvalget og Byrådet, da det ville forsinke sagens behandling.

  Halvårsregnskabet fremlægges derfor som orienteringspunkt i fagudvalgene efter behandling i Byrådet.

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Kommune står overfor store økonomiske udfordringer, efter at en række skattefinansierede driftsområder forventer væsentlige merforbrug, ud over hvad der forventedes ved 1. kvartals opfølgning. Samtidig er der for de øvrige områders vedkommende ikke tale om nogen væsentlig forbedring af driftsøkonomien. Dette er meget bekymrende, både i relation til overholdelse af kommunens økonomiske politik og i forhold til budgetlægningen for de kommende år. Der foreslås derfor truffet skridt til begrænsning af udgiftsvæksten generelt såvel som i de problemramte områder.

   

  Budgetlægningen for 2016 og følgende år er efter regeringsaftalen blevet væsentligt mere usikker og vanskelig. Det medfører at der er behov for omgående handling for at begrænse udgiftsvæksten.

   

  Halvårsregnskabet inkl. bemærkninger til alle væsentlige forventede afvigelser fremgår i bilag 1. I bilag 2 findes halvårsregnskabet i tal og i bilag 3 findes detaljer om budgetændringer, der indstilles godkendt i forbindelse med sagen.

   

  Budgetrapporten er udarbejdet på baggrund af forbruget ved udgangen af juni 2015 og de seneste forventninger til forbruget i andet halvår 2015.

   

  I tabellen nedenfor vises en opgørelse af kommunens resultat af ordinær drift.

  Hele 1.000 kr.

  Korrigeret budget 2015

  Forbrug jan.-juni 2015

  Forbrugs-procent 30.06.15

  Forventet regnskab 2015

  Forventet afv. Regnskab 2015

  Forventet afv.pct.

  1 Indtægter

  -2.053.654

  -1.094.577

  53%

  -2.075.643

  21.989

  1%

  2 Skattefinansieret drift

  1.940.114

  980.650

  51%

  1.987.776

  -47.662

  -2%

  Økonomiudvalget

  238.289

  113.905

  48%

  230.883

  7.406

  3%

  Klima- og Miljøudvalget

  71.861

  34.201

  48%

  71.288

  573

  1%

  Plan- og Boligudvalget

  52.613

  31.707

  60%

  53.671

  -1.058

  -2%

  Børne- og Undervisningsudvalget

  536.095

  260.302

  49%

  552.345

  -16.250

  -3%

  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

  784.990

  398.020

  51%

  816.947

  -31.957

  -4%

  Ældre- og Genoptræningsudvalget

  204.000

  113.014

  55%

  210.729

  -6.729

  -3%

  Kultur- og Trivselsudvalget

  52.266

  29.501

  56%

  51.913

  354

  1%

  3 Renter

  12.083

  4.241

  35%

  6.823

  5.260

  44%

  Resultat af ordinær drift 1+2+3

  -101.457

  -109.686

  -

  -81.044

  -20.413

  -20%

   

  Der er i det korrigerede budget forventet et overskud på ordinær drift på 101,5 mio. kr. De samlede tilbagemeldinger efter halvåret viser imidlertid et forventet resultat af ordinær drift på 81,0 mio. kr., hvilket er 20,4 mio. kr. ringere end det budgetterede resultat. I forhold til 1. kvartals opfølgning er der tale om en forværring af resultatet på 26,5 mio. kr.

   

  Det ordinære driftsoverskud anvendes til at finansiere kommunens anlæg, køb og salg af jord, brugerfinansieret drift og anlæg, afdrag på gæld samt øvrige finansforskydninger. Hvis det ordinære driftsoverskud ikke kan dække disse poster, må de finansieres af kommunens kassebeholdning.

   

  Serviceudgifterne i 2015 forventes at udgøre 1.429,4 mio. kr., hvilket vil sige, at Ringsted Kommune overholder sin del af servicerammen, der udgør 1.433,5 mio. kr. Servicerammen ventes således overholdt med en margen på i alt 4,1 mio. kr.

   

  I det følgende gennemgås de enkelte poster i det ordinære driftsresultat kort. For en nærmere gennemgang henvises til notatet i Bilag 1 samt de øvrige bilag.

   

  Indtægter

  I forhold til 1. kvartals opfølgning er der tale om en forbedring af indtægterne på 3,5 mio. kr. Det skyldes ændrede forudsætninger om dels midtvejsregulering af bloktilskuddet (1,9 mio. kr.), dels tilskud til flygtninge (1,6 mio. kr.).

   

  Da der henstår uudmøntede budgetmidler til sikring mod udgiftsstigninger i medfør af beskæftigelsesreformen (12,0 mio .kr.) ser det ud, som om indtægterne forventes at blive tilsvarende større end budgetteret. Denne forskel forventes at forsvinde i det endelige regnskab, afhængigt af udviklingen på beskæftigelsesområdet.

   

  Det samme gælder 7,1 mio. kr., som vedrører reguleringer i forbindelse med økonomiaftalen, og som foreslås udmøntet i forb indelse med budgetrapportens behandling.

   

  Derudover forventes en række øvrige indtægtsposter at ende anderledes end budgetteret, dels i forbindelse med tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud (netto 0,6 mio. kr.), en regulering vedr. lønfremskrivning fra 2014-2015 på 5,4 mio. kr. og mindreindtægter vedrørende ejendomsskatter og dækningsafgifter på i alt 3,1 mio. kr. I alt forventes derfor en forskel mellem budgettet og det endelige regnskab på de 22,0 mio.kr. der ses i tabellen.

   

  Skattefinansieret drift

  Budgettet for den samlede skattefinansierede drift er 1.940,1 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt samlet set et merforbrug på 47,7 mio. kr., hvilket dækker over en række forskellige merforbrug og enkelte mindreforbrug. I forhold til 1. kvartals opfølgning er der tale om en forværring af det forventede resultat på 31,7 mio. kr.

   

  For Økonomiudvalget ventes mindreforbrug på 7,4 mio. kr. hvilket er 1,7 mio. kr. dårligere end ved 1. budgetrapport. Forskellen er størst under centrenes administration, der er forværret med 2,1 mio. kr.

   

  Klima- og Miljøudvalget venter mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Afvigelserne er størst på vejafvandingsbidraget, der er 1,7 mio. kr. større end budgetteret, mens glatførebekæmpelse venter et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Siden 1. kvartals opfølgning er der sket en forværring af det forventede resultat på 0,8 mio. kr. som dog dækker over en teknisk ændring vedr. kollektiv trafik på 1 mio. kr. således er der reelt tale om uændrede forventninger på området siden 1. budgetrapport.

   

  Plan- og Boligudvalget venter et merforbrug på 1,1 mio. kr. særligt på grund af merudgifter til kommunale garantier vedr. Byfornyelse i forbindelse med konkurs i et ejendomsselskab. I 2014 blev givet en tillægsbevilling til dækning af forventede udgifter på området, men siden har det vist sig, at behovet var ca. 1 mio. kr. større. Garantierne var oprindeligt givet i forbindelse med byfornyelse og sanering. Udgiften er en forværring i forhold til 1. kvartals opfølgning.

   

  På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes samlet set et merforbrug på 16,3 mio. kr. Dette er fordelt med forventet merforbrug på skoleområdet på 14,4 mio. kr., merforbrug på 13,4 mio. kr. på Børn og Unge og mindreforbrug på 11,6 mio. kr. på dagtilbudsområdet.

  I forhold til 1. kvartals opfølgning er der tale om en forværring af resultatet på 16,0 mio. kr.

  Merforbruget på skolerne er fordelt på både udvalgs- og institutionsbevillinger. På udvalgsbevillingerne er det særligt 7,2 mio. kr. på Vidtgående specialundervisning og 2,8 mio. kr. færre takstindtægter end ventet, mens det på institutionsbevillingerne særligt er specialskolerne og Byskovskolen, der venter store merforbrug. Der er nu ændret på visitationspraksis for vidtgående specialundervisning, idet der er oprettet et centralt visitationsudvalg for området. Samtidigt træder de enkelte skoler ind i finansieringen af specialundervisningen. Der er endvidere for institutionsbevillingernes vedkommende etableret en tættere central styring af skolerne.

   

  Merforbruget på Børn og Unge skyldes markant flere udgifter til foranstaltninger samt et merforbrug på Nebs Møllegård. Der er i 2014 igangsat en fuldstændig gennemgang af området, hvilket har forårsaget flere sager med behov for handling end forventet. Der er taget skridt til at øge styringen på området: samtlige sager revurderes i august og september i forhold til et fælles serviceniveau, direktør og centerchef træder ind i den løbende styring af økonomi og visitation og det overvejes desuden, om visse opgaver kan løses indenfor kommunen. Samtidig styrkes opsporingsindsatsen for at sikre en tidlig indsats.

   

  Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område udviser i alt et forventet merforbrug på 32,0 mio. kr. I forhold til 1. kvartals opfølgning er det forventede resultat forværret med 5,7 mio. kr.

   

  På sundhedsområdet forventes merforbrug på 10,8 mio. kr. på grund af forøgede udgifter på medfinansieringsområdet. Der viser sig stigende udgifter i forhold til sidste år – og da kommunen blev reguleret i bloktilskuddet med 4,9 mio. kr. fra 2014 til 2015 på grund af nationale forventninger om faldende udgifter, giver det sig udslag i en forventning om markant merforbrug. Der er modtaget 4 mio. kr. i efterregulering vedr. 2014, der anbefales tilført området. Der iværksættes en undersøgelse af merforbrugets bagvedliggende årsager.

   

  På området for handicap, social og psykiatri forventes der merforbrug på 3,0 mio. kr. Størst merforbrug ventes der på boligsikring og boligydelse med i alt 2,5 mio. kr. i merforbrug. På institutionsbevillingerne ventes merforbrug på 0,5 mio. kr. i Socialpsykiatrien, der gennem længere tid har oplevet større efterspørgsel og aktivitet på baggrund af effekterne af den nye førtidspensions- og fleksreform.

   

  I Ungeenheden under Socialområdet forventes der merforbrug på 5,6 mio. kr. som skyldes merforbrug på 4,8 mio. kr. på forebyggelse og botilbud. Ungeenheden oplever også et stigende antal sager med unge under 18 år.

   

  På Beskæftigelsesområdet forventes merforbrug på 12,5 mio. kr. og omtrent budgetoverholdelse på institutionsbevillingerne. De forventede virkninger af personalereduktionerne på Danish Crowns slagteri i Ringsted har ikke medført så store merudgifter som det først frygtedes.

   

  Merforbruget på beskæftigelsesområdet skyldes primært, at den forventede effekt af forskellige arbejdsmarkedsreformer er anderledes end forventet i budgettet. Der er budgetteret ud fra KL’s og regeringens skøn for lands-udviklingen. Budgettet på arbejdsmarkedsområdet blev således reduceret med 26 mio. kr. i henhold til budgetreguleringer fra regeringens side. Det har medført en stor budgetusikkerhed og på den baggrund blev der afsat en pulje på 12 mio. kr. til håndtering af eventuelle manglende virkning af reformerne. Selvom de forventede effekter af reformerne ikke ses fuldt ud, er ledigheden faldende i Ringsted Kommune. Puljen ligger under Økonomiudvalget og er indtil videre ikke udmøntet.

   

  Hertil kommer, at det i økonomiaftalen for kommunerne for 2016, bl.a. blev besluttet, at midtvejsregulering af de budgetgaranterede områder i 2015 annulleres. Dette betyder, at kommunerne ikke får midler til at dække omkostningerne for den nye kontantydelse og afskaffelse af den gensidige forsørgerpligt for samlevende. Folketinget vedtog ændringerne i forbindelse med finanslovsaftalen. Her går kommunen glip af ca. 5 mio. kr. Merudgifterne indgår i det forventede resultat. 

   

  På Ældre- og Genoptræningsudvalgets område forventes der samlet et merforbrug på 6,7 mio. kr. fordelt på 2,2 mio. kr. i merforbrug på udvalgsbevillingerne og 4,6 mio. kr. på institutionsbevillingerne. I forhold til 1. kvartals opfølgning er der tale om en forværring af resultatet på 6,6 mio. kr.

   

  Merforbruget på kan primært henføres til forventet merforbrug på den aktivitetsbaserede budgetramme - herunder visitationsrammen - med 2,2 mio. kr. samt i Hjemmeplejen, der har haft udfordringer med at få tilpasset til en lavere aktivitet og haft problemer med sygefravær og mange personaleudskiftninger i foråret med deraf følgende udgifter til timelønnede vikarer. Der er iværksat en handleplan med henblik på at taget skridt til at kontrollere og reducere udgiftsvæksten på området og hindre gentagelser.

   

  For Kultur- og Trivselsudvalget forventes samlet set et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. I forhold til 1. kvartals opfølgning er der tale om en forbedring af resultatet med 0,6 mio. kr.

   

  Renter

  På renteområdet forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på netto 5,3 mio. kr. Der er gennem årene budgetteret med en mulig stigning i renteniveauet. Denne stigning er ikke blevet til noget, tvært imod har renteniveauet været faldende. Kommunen har på den måde rustet sig til at håndtere evt. markante stigninger i rentebetalingerne i fremtiden.

   

  Skattefinansieret anlæg

  På dette område ventes mindreforbrug på 54,8 mio. kr. Det samlede anlægsbudget udgør inkl. overførsler 117,7 mio. kr. Der er en række større anlæg, hvor der allerede på nuværende tidspunkt forventes, at rådighedsbeløb ikke bliver anvendt i 2015, men ventes overført til 2016. I bilag 5 ses tallene for alle anlæg.

   

  Likviditet

  Når der tages højde for, at kommunen skal deponere i alt 4,1 mio. kr. som følge af overskud på Renovationsbudgettet i 2015 på 2,1 mio. kr. og Vejbidrag for 2014 på 1,98 mio. kr. kan kommunens gennemsnitslikviditet pr. 30. juni 2015 opgøres til 210,2 mio. kr. På samme tid sidste år blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 151,8 mio. kr. Udviklingen skyldes primært store forskydninger på anlægsopgaverne, som nævnt ovenfor.

   

  Budgetomplaceringer m.v.

  Der er i teksten nævnt en række forslag til omplaceringer og tekniske ændringer. Disse er indarbejdet i tallene for det forventede regnskab: Budgetændringerne får først effekt fra godkendelsen af denne sag, men vil ikke påvirke kommunens ordinære driftsresultat.

  I bilag 3 vises de ændringer, der søges godkendt i forbindelse med behandling af denne sag, mere detaljeret.

   

  - Det drejer sig dels om godkendelse af enkelte fejlrettelser, hvor bevillinger teknisk er placeret på forkert udvalg og en enkelt hvor et overskydende beløb ved en fejl ikke var overført til 2015 i forbindelse med afslutningen af regnskabet for 2014.

  - Der søges desuden om flytning af budget mellem to udvalg i forbindelse med pasning af et grønt areal.

  - Der søges en tillægsbevilling vedr. byfornyelse, hvor den i 2014 afsatte bevilling til at håndtere garantiudgifter i forbindelse med konkursramt ejendomsselskab delvist var baseret på et skøn, og hvor beløbet viste sig at blive større end anslået.

  - Derudover ansøges om en række tekniske ændringer, hvor reguleringer fra staten foreslås udmøntet på de rette udvalg.

  - Der søges desuden om omdannelse af Skadedyrsbekæmpelsens bevilling fra en udvalgs- til institutionsbevilling med et lukket brugerfinansieret kredsløb hvor mer- og mindreforbrug rulles fra år til år.

  - Endelig søges om godkendelse af ændrede takster på forældrebetalingen i skolefritidsordningerne på grund af den af Byrådet bestemte reducerede åbningstid i SFO I og SFO II som følge af skolereformen. Forældrebetalingens andel fastholdes.

  Vurdering

  Halvårsopfølgningen tydeliggør behovet for omgående handling: De merforbrug på den skattefinansierede drift, der forventedes til 1. kvartals opfølgning, er ikke blevet mindsket, og der forventes nu også merforbrug på andre områder. Det forventede resultat af ordinær drift er forværret fra 6,1 mio. kr. i plus til 23,8 mio. kr. i minus.

   

  Det vil derfor være nødvendigt med en generel opbremsning på alle områder samt en række yderligere initiativer til at supplere de initiativer, der er igangsat på de enkelte områder. Disse centrale initiativer vil række frem imod midten af 2016 – dels for at sikre gennemførelsen, dels for at sikre grundlaget for budgettet for 2016-2019.

   

  En række af de forventede merforbrug i år må forventes at have virkninger ind i 2016. Det gælder således merforbruget på Børne- og Familieområdet og nogle af institutionerne på skoleområdet samt den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsudgifter.

   

  Ud over de initiativer til at bremse udgiftsstigningerne, der tages i de respektive centre, er det nødvendigt at bringe en række centrale initiativer i spil. Det gælder bl.a.:

  · En generel opbremsning på alle budgetområder i resten af 2015, hvor de enkelte områder gennemgås med henblik på at sænke udgifterne og aflyse planlagte aktiviteter, der endnu ikke er påbegyndt, herunder evt. herunder at udskyde aktiviteter, hvis det er muligt. Der foreslås fremlagt en sag herom på fagudvalgenes møder i september.

  · Skærpet økonomisk opfølgning og styring: fremlæggelse af månedlige rapporter for fagudvalgene og i Økonomiudvalget i relation til hele kommunens økonomi. Der vil primært blive tale om en tal-baseret opfølgning med bemærkninger til ændringer i forhold til halvårs- og kvartalsopfølgningen.

  Forværringen af det forventede regnskab sker som nævnt på adskillige områder. Enkelte områder skal dog særligt nævnes:

  · Skoleområdet, hvor enkelte institutioner – særligt Byskovskolen – har haft merforbrug i 2014, som er blevet yderligere forværret i 2015. Der er taget skridt til at bringe økonomien i orden på disse institutioner. Samtidig har der på området været en uhensigtsmæssig styring af visitationen til vidtgående specialundervisning. Dette er ændret, men vil i en periode fremover medføre merudgifter.

  · Børne- og familieområdet har haft en betydelig udgiftsvækst siden midten af 2014 og accelererende i 2015. Der bliver taget skridt til at bringe stigningen under kontrol, men udgiftsniveauet vil være forøget i de kommende år.

  · Hjemmeplejen har haft problemer med at tilpasse driften i forbindelse med et sænket aktivitetsn iveau, hvilket suppleret med højere sygefravær og dermed stigende vikarudgifter, forårsager et større forventet merforbrug i 2015.

  Det vurderes, at procedurer for opfølgning og styring ikke har været tilstrækkelige, og der tages nu skridt til at rette op herpå.

   

  Selv med de planlagte initiativer som forventes at få nogen effekt i indeværende år vurderes det, at der ikke kan sikres overholdelse af budgettet på ovennævnte områder. Det skal dog også anføres, at enkelte væsentlige områder (især beskæftigelsesområdet og den aktivitetsbestemte medfinansiering) kan bidrage til at løfte resultatet, hvis de udvikler sig gunstigt – udgiftsudviklingen på disse områder kan hurtig ændre sig fx hvis konjunkturer bliver yderligere forbedret eller hvis hospitalsaktiviteten ændres.

   

  Det skal understreges, at målsætningen for kommunen som helhed bliver at sikre en samlet budgetoverholdelse ved årets udgang. De igangsatte initiativer samt de foreslåede centrale initiativer skal således bidrage til opfyldelsen af denne målsætning.  

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at halvårsregnskabet 2015 jf. bilag 1 godkendes
  2. at de i bilag 3 nærmere beskrevne budgetændringer godkendes
  3. at der indføres månedlige økonomi-opfølgningssager til fagudvalg og til Økonomiudvalget i forhold til hele kommunens økonomi
  4. at administrationen anmodes om at der i september forelægges sager for fagudvalgene og Økonomiudvalg om aflysning af aktiviteter og en generel økonomisk opbremsning

  Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2015

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

 • Punkt 12 Teknisk budgetforslag for 2016

  bilag_1_generelle_bemaerkninger_til_teknisk_budgetforslag_2016.pdf bilag_2_specielle_bemaerkninger_til_teknisk_budgetforslag_2016.pdf bilag_3_skatter_og_takster_til_teknisk_budgetforslag_2016.pdf bilag_4_specifikationer_til_teknisk_budgetforslag_2016.pdf bilag_5_omprioriteringsforslag.docx bilag_6_oenske-_anlaegs-_og_investeringsforslag.docx bilag_7_notat_om_aendrede_og_revirede_budgetforslag.docx bilag_8_notat_om_sager_der_henfoerer_til_budgetforhandlingerne.docx bilag_9_hoeringssvar_fra_interessenthoering_i_majjuni_2015.pdf bilag_10_notat_om_omlaegning_af_aeldremillarden_jf._oekonomiaftale_2016.docx bilag_11_budgetforslag_modtaget_fra_midt-_og_sydsjaellands_brand_og_redning.pdf bilag_12_notat_om_oekonomiske_rammer_i_budget_2016.docx bilag_13_opsamling_af_forslag_fra_partierne_til_budget_2016.docx bilag_14_forslag_fremsendt_af_dansk_folkeparti_vedr._etablering_af_kunstgraesbaner_i_benloese.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Økonomiudvalget skal ifølge Styrelseslovens § 37 udarbejde et teknisk budgetforlag til Byrådet. Budgetforslaget skal herefter 1. behandles i Byrådet.

  Beskrivelse af sagen

  Hermed fremsendes det tekniske budgetforslag, som tager afsæt i overslagsårene i det vedtagne budget for 2015, korrigeret med vedtagne tillægsbevillinger, pris- og lønregulering, tekniske ændringer som følge af økonomiaftale med regeringen, ny befolkningsprognose samt øvrige tekniske ændringer i budgettets forudsætninger.

  Budgetprocessen tager udgangspunkt i, at budgetlægningen baseres på en blokbudgetteringsmetode, dog således at der er mulighed for, at der kan omprioriteres på tværs af udvalgene via en omprioriteringspulje. Jf. den besluttede budgetproces er der ikke i år formuleret en økonomisk målsætning for omfanget af omprioriteringspuljen, hverken samlet eller for de enkelte fagudvalg.

  Fagudvalgene og Byråd har fremsendt omprioriteringsforslag svarende til 10,6 mio. kr., hvilket svarer til godt 0,74 % af serviceudgiftsrammen i 2016. Heri er indeholdt provenu af gennemførte tiltag i 2015. Det drejer sig om hhv. tilpasning af rengøringsbudgetter efter rengøringsudbud på 1,5 mio. kr. og besparelse ved ny finansieringsmodel for MOVIA på 1,1 mio. kr.

   

  I det tekniske budgetforslag er også indarbejdet en investeringspulje målrettet it- og driftsinvesteringer i 2016 og i overslagsår på 4,6 mio. kr. i henhold til budgetvedtagelse for 2015.

    
  Aftalen mellem regeringen og KL gør budgetlægningsopgaven vanskeligere, hvilket også gælder de merforbrug der varsles i halvårsregnskabet.

  Selve det tekniske budgetforslag består af følgende bilag:

  1. Generelle bemærkninger (Bilag 1)
  2. Specielle bemærkninger (Bilag 2)
  3. Skatter og takster (Bilag 3)
  4. Specifikationer til budget (Bilag 4)

   Herudover vedlægges som bilag:

  1. Omprioriteringsforslag (Bilag 5)
  2. Ønske-, anlægs-, og investeringsforslag (Bilag 6)
  3. Notat om ændrede og reviderede budgetforslag (Bilag 7)
  4. Notat om sager der henfører til budgetforhandlingerne (Bilag 8)
  5. Høringssvar fra interessenthøring i maj/juni 2015 (Bilag 9)
  6. Notat om omlægning af ældremilliarden jf. økonomiaftale 2016 (Bilag 10)
  7. Budgetforslag modtaget fra Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (Bilag 11)
  8. Notat om økonomiske rammer i budget 2016 (Bilag 12)
  9. Forslag fra de politiske partier til budget 2016-2019 (Bilag 13)
  10. Forslag fremsendt af Dansk Folkeparti vedr. etablering af kunstgræsbaner (bilag 14)

  I bilagsmaterialet er i de generelle bemærkninger (Bilag 1) vist en samlet budgetopgørelse og i de specielle bemærkninger er under de enkelte områder vist yderligere specifikationer. I bilag 4 er optrykt specifikationer til budgettet.

  Under Økonomiudvalgt er indarbejdet en teknisk serviceudgiftspulje på 14,4 mio. kr. fra 2016.

  Puljen er indarbejdet for at sikre at serviceudgiftsrammen ikke overskrides som følge af overførsler mellem budgetår. Det forudsættes imidlertid, at puljen ikke udmøntes til forbrug, men forbliver som udisponeret budget under Økonomiudvalget.

  Det tekniske budgetforslags hovedposter er vist nedenfor.

   

  I 2015 forventes et kasseforbrug på 49,4 mio. kr. som dog er betinget af at alle overførsler fra 2014 samt hele budgettet for 2015 bliver forbrugt i 2015. Såfremt overførsel fra 2014 på i alt 74,0 mio. kr. ikke anvendes i 2015, vil kassebeholdningen i stedet blive forøget med 24,6 mio. kr.

   

  I 2016 forventes der at være en kasseforøgelse på 5,8 mio. kr. mens der i budgetoverslagsårene 2017 – 2019 forventes et kasseforbrug på 26,5 mio.kr. i 2017 stigende til et kasseforbrug i 2019 på 50,9 mio. kr. Hvis der ses bort fra serviceudgiftspuljen på 14,4 mio. kr. årligt, vil resultatet blive forbedret tilsvarende.

   

  Kasseforøgelsen i 2016 skal ses i lyset af, at der i økonomiaftalen for 2016 er indeholdt et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. hvoraf Ringsteds Kommunes andel udgør 32,9 mio. kr. Kommunerne kan ikke forvente at modtage et tilsvarende tilskud i 2017 og efterfølgende år. Kommunens økonomi er derfor sårbar overfor uforudsete udsving i udgifterne.

   

  For overslagsårene 2017-2019 har det væsentlig betydning, at der forudsættes et ompri-oriteringsbidrag på 1 % årligt svarende til 2,4 mia. kr. for den kommunale sektor, sådan som det fremgår af regeringsgrundlaget. KL har for 2016 forhandlet sig til, at 1,9 mia. kr. tilbageføres til kommunerne uden bindinger på anvendelsen.

   

  For Ringsted Kommune betyder det, at bloktilskuddet i 2016 er reduceret med netto 3 mio, kr.,  i 2017 med 17,5 mio. kr.,  i 2018 med 32 mio. kr. og i 2019 med 46,5 mio. kr.

   

  Reduktionen i 2016 på 3 mio. kr. må antages at være en varig reduktion af servicerammen. Det er på nuværende tidspunkt usikkert, om der vil ske ændringer i relation til omprioriteringsbidraget på 1 % i de kommende økonomiforhandlinger mellem KL og Regeringen.

   

  Administrationens budgetforventninger vedrørende arbejdsmarkedsområdet, er i 2016 behæftet med en vis usikkerhed. Virkningen for Ringsted Kommune af en række lovændringer vedrørende midlertidig kontantydelse, beskæftigelsesreform og afskaffelse af gensidig forsørgerpligt er stadig usikker. Herudover bliver der fra 2016 gennemført en refusionsreform, hvor refusioner for ca. 25 mio. kr. bliver omlagt til bloktilskud. De eksakte økonomiske konsekvenser af denne reform er også noget usikre.

   

  Det foreslås, at der i 2016 under Økonomiudvalget afsættes en pulje på 12 mio. kr. til imødegåelse af en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015. De seneste år har der været et mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet, som har været overført til året efter. Denne overførsel har kunnet finansiere efterregulering af beskæftigelsestilskud. I 2015 forventes der merudgift på arbejdsmarkedsområdet, men samtidig forventes, på baggrund af en faldende ledighed, en negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet i 2016. Der vil derfor være behov for i budgettet at reservere midler til denne efterregulering.

   

  Aftalens forudsætninger om kommunernes udgifter til medfinansiering af sundhedsudgifter i 2016 er justeret op i forhold til 2015. KL har foretaget et beregningsteknisk skøn, der viser, at Ringsted Kommune i 2016 forventes at have udgifter til medfinansiering af sundhedsområdet på 112 mio. kr.

   

  I halvårsregnskabet for 2015 forventes udgifter på i alt 120 mio. kr. I det tekniske budgetforslag er indarbejdet udgifter på 117 mio. kr., ud fra en forventning om, at udgiftsniveauet i 2015 er ekstraordinært højt.

   

  Der er således også her, en ikke uvæsentlig budgetusikkerhed på dette område.

   

  På baggrund af halvårsregnskabet for 2015, hvor der på flere områder ikke forventes budgetoverholdelse i 2015, er der i det tekniske budgetforslag for 2016 indarbejdet følgende budgetændringer:

  Børn- og Familieområdet er i 2016 tilført 4,9 mio. kr., hvoraf 2,9 mio. kr. er finansieret af pulje til frokostordninger i daginstitutioner. Puljen skal ikke anvendes i 2016.

  Ungeenheden er på baggrund af en forventet stigende sagsmængde tilført 5 mio. kr. i 2016 stigende til 7 mio. kr. i 2017 og efterfølgende år.

  Medfinansiering af sundhedsområdet er tilført 1 mio. kr.

   

  Det likviditetsmæssige resultat af budgetforslaget er vist i nedenstående tabel. Det er i tabellen forudsat, at den tekniske servicepulje ikke anvendes, men at alle overførslerne fra 2014 på 74,0 mio. kr. bliver forbrugt i 2015.

   

   

  Den såkaldte ”kassekreditregel” siger, at kommunens gennemsnitslikviditet målt over de seneste 365 dage ikke må være under 0. ”Kassekreditreglen” forventes overholdt i det tekniske budgetforslag, da gennemsnitskassebeholdningen er væsentligt over ultimobeholdningen.

   

  Der er i øvrigt en forudsætning for likviditetsopgørelsen at anlægsprojekter, herunder køb og salg af jord, bliver realiseret i det år der er forudsat i budgettet.

  Strukturelle udfordringer

  Ringsted kommune står overfor økonomiske udfordringer, som dels består af stigende udgifter blandt andet på grund af den demografiske udvikling og dels vigende indtægtsgrundlag. Selv om befolkningstallet vokser ligger udskrivningsgrundlagets og ejendomsværdiernes vækst under landsgennemsnittet. Udligningsordningerne kompenserer kun delvist for det demografiske udgiftspres.

   

  Samlet set betyder de strukturelle udfordringer, at der vil være behov for en budgetlægning der sikrer, at udgifterne ikke stiger mere end der er forudsat i økonomiaftalen.

   

  Serviceudgifter i det tekniske budgetforslag

  Ringsted Kommunes andel af servicerammen er af KL beregnet til 1.445 mio. kr. I budgetforslaget udgør de samlede serviceudgifter 1.443 mio. kr. eller 2 mio. kr. mindre end den tekniske serviceudgiftsramme.

   

  Økonomisk politik

  I nedenstående skema vises hvorledes det tekniske budgetforslag opfylder målsætning i den økonomiske politik med hensyn til overskud, teknisk servicepulje, anlæg, likviditet og gæld.

   

  Målsætning

  Teknisk budgetforslag

  Overskud på den ordinære drift i 2015 skal være 110 mio. kr. stigende til 125 mio. kr. fra 2017. *)

  Overskuddet i 2016 og 2017 udgør henholdsvis 103 mio. kr. og 90 mio. kr. Såfremt der ses bort fra den tekniske servicepulje udgør overskuddet henholdsvis 118 mio. kr. og 104 mio. kr. Målsætningen er opfyldt i 2016. 

  Der etableres en teknisk servicepulje på 1 % af kommunens serviceudgifter.

  Målsætningen er opfyldt.

  Skattefinansierede anlæg udgør 55-65 mio. kr. årligt fra 2015 til 2017. Fra 2018 udgør anlægsrammen 65 mio. kr. varigt.

  Målsætningen er opfyldt.

  Ændring af likvide aktiver må samlet set ikke være negativ i budgetperioden.

  Målsætningen er opfyldt i 2016, men ikke i overslagsårene.

  Kassebeholdningen ved udgangen af 2017 skal minimum være 0.

  Målsætningen er opfyldt under forudsætning af, at den tekniske servicepulje ikke anvendes.

  Den årlige gældsafvikling udgør 40 mio. kr.

  Målsætningen er opfyldt.

  *) I den økonomiske politik er fastsat mål for henholdsvis 2015 og 2017.

  Tekniske ændringer

  De tekniske budgetændringer er ændringer forhold til regeringsforhandlingerne samt en ny indtægts- og udgiftsvurdering. Desuden indeholder de tekniske budgetændringer demografi, ny lovgivning, nye skøn for overførselsindkomster og en række øvrige ændringer af teknisk karakter.

  Alle tekniske ændringer er detaljeret beskrevet i de generelle bemærkninger til det tekniske budgetforslag (Bilag 1).

   

  Anlægsbudget

  Det tekniske budgetforslag indeholder budget til skattefinansieret anlæg på 65,1 mio. kr. i 2016 i overensstemmelse med den vedtagne økonomiske politik. Byrådet har på nuværende tidspunkt disponeret 59,8 mio. kr. af anlægsrammen i 2016. Der resterer således 5,3 mio. kr. der ikke er disponeret. I det udisponerede budget for 2016 indgår provenuet fra salg af brandbiler til Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.

   

   

  Budgetforslag modtaget fra Midt- og Sydsjællands Brand og Redning


  Den 30. juni 2015 har Beredskabskommissionen for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR) fremsendt budgetforslag med budgetbemærkninger, takstoversigt samt takstsammenligning (bilag 11) således at dette kan indgå i ejerkommunernes budgetproces.

   

  Ringsted Kommunes andel af MSBR’s budgetforslag udgør 6,107 mio. kr. i 2016, hvilket svarer til det allerede budgetlagte driftstilskud til det fælles beredskab. Det skal bemærkes, at budgetforslaget bygger på pris- og lønskøn fra april måned og at driftsbudgettet til beredskabsområdet med de seneste skøn til prisudviklingen nu forventes at udgøre 6,070 mio. kr.

  Benchmarkinganalyse på ejendomsområdet


  I henhold til vedtaget budgetproces for budget 2016-2019 er der iværksat udarbejdelse af en benchmarkinganalyse på ejendomsområdet. Det blev valgt at bygge analysen på data og anbefalinger fra benchmarkinganalyse udarbejdet af Det nationale institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA). Imidlertid er offentliggørelsen af KORA-analysen blevet udskudt. Det har derfor ikke været muligt at udarbejde benchmarkinganalysen som planlagt. 

  KORA-analysen forventes dog offentliggjort i nærmeste fremtid. Det anbefales derfor, at udarbejdelse af analysen fastholdes med den ændring, at rapporten kan danne grundlag for omprioriteringsforslag til budget 2017, eventuelt som indarbejdet hensigtserklæring i budget 2016-2019.

   

  Videre proces

  Byrådets partier skal frem mod den endelige budgetvedtagelse i oktober måned, med udgangspunkt i omprioriteringsforslag og budgetønsker, fremkomme med ændringsforslag til nærværende tekniske budgetforslag. 

  • Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og HMU tirsdag den 8. september kl. 17 - 20
  • Borgermøde med Byråd torsdag den 10. september kl. 17 - 20
  • Byrådet afholder heldags budgetforhandlingsseminar lørdag den 12. september kl. 10 - 16
  • Frist for indsendelse af ændringsforsalg til det tekniske budgetforslag er fastsat til onsdag den 23. september kl. 12.00.
  • Frist for underændringsforslag til det tekniske budgetforslag er fastsat til fredag den 25. september kl. 12.00.

  Som det har været tilfældet i tidligere år står Økonomidirektøren til rådighed for de enkelte partier på et fortroligt plan, såfremt der er spørgsmål eller behov for hjælp i relation til f.eks. ændringsforslag.

   

  Det tekniske budgetforslag vil blive optrykt til Byrådet og materialet vil senest blive udleveret ved Byrådets 1. behandling af det tekniske budgetforslag.

  Høring

  Fagudvalgenes og Byrådets budgetbidrag har været sendt i høring hos interessenter og der har været afholdt fællesmøde omkring budget 2016 mellem Byrådet og HMU den 25. juni.

   

  Det foreslås at sende det tekniske budgetforslag inkl. bilag til offentlig høring med frist til den 16. september for indsendelse af høringssvar, således at Byrådet får lejlighed til at se høringssvarene inden der skal udarbejdes ændringsforslag. Høringssvar med resumé fremsendes til Byrådet umiddelbart efter den 16. september.

  Vurdering

  I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi er der forudsat et betydeligt omprioriteringsbidrag på 1 procent af serviceudgiftsrammen svarende til 14,5 mio. kr. for Ringsted Kommune hvert år, hvilket medfører et væsentligt pres på Ringsted Kommunes økonomi i de kommende år.

   

  Med denne usikkerhed om kommunens økonomiske vilkår i budgetoverslagsårene vil det være hensigtsmæssigt, hvis der udvikles og arbejdes med en langsigtet effektiviseringsstrategi, således at kommunen står bedre rustet til de økonomiske udfordringer i de kommende år.

  Indstilling

  Direktionen indstiller: 

  1. at det allerede budgetlagte driftstilskud til det fælleskommunale redningsberedskab fastholdes og at det fremsendte budgetmateriale fra MSBR godkendes
  2. at den planlagte benchmarkinganalyse på ejendomsområdet udarbejdes således at den kan danne grundlag for forslag til budget 2017
  3. at Økonomiudvalget godkender det tekniske budgetforslag for 2016-2019
  4. Økonomiudvalget oversender det tekniske budgetforslag til Byrådets 1. behandling.
  5. at Økonomiudvalget sender det tekniske budgetforslag i offentlig høring med frist til den 16. september 2015

  Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2015

  Godkendt og oversendes til 1. behandling i Byrådet.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu og Britta Nielsen

 • Punkt 13 Ny institution i Benløse (BUU, PBU)

  bilag_1_-_funktionsbeskrivelser_ny_daginstitution_benloese.docx.docx bilag_2_-_beskrivelse_af_de_6_laereplanstemaer.docx.docx bilag_3_-_projektplan07_08_15.xlsx.xlsx bilag_4_-_anlaegsbudget.xlsx bilag_5_-_hoeringgsvar_foelgegruppe.docx.docx bilag_6_-_kommentering_af_hoeringssvar.docx.docx bilag_7_-_funktionsbeskrivelser_efter_hoeringssvar.docx.docx

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I forbindelse med vedtagelse af budget for 2015 besluttede B yrådet at afsætte 18,7 mio. kr. til bygning af børneinstitution i Benløse. I denne sag skal byrådet tage stilling til funktionsbeskrivelsen samt tages stilling til en anlægsbevilling til projektering og andre rådgiverydelser.

  Beskrivelse af sagen

  I den nye daginstitution sammenlægges Toften Børnehave med specialbørnehaven Sct. Bendts Børnehave, og Dagplejens legestue i Benløse integreres.

  Institutionen etableres som en § 32 specialinstitution for 0-6 år og en 3-6 års almen børnehave. Institutionen skal indeholde 50 børnehavebørn fra nuværende Toften Børnehave - 20 børn fra specialbørnehaven Sct. Bendts Børnehave og dagligt 25 børn fra dagplejens legestue. Dagplejens legestue etableres i den nye institution, dog med ledelse under den samlede dagpleje.

  Børneinstitutionen skal være en arkitektonisk og funktionel helhed, som hensigtsmæssigt integrerer de forskellige funktioner og behov hos de forskellige børnegrupper.

  Der skal skabes mulighed for at kunne udbygge, så institutionen også kommer til at indeholde en vuggestue til 20 børn inden for almenområdet.

  Til etablering af den nye institution er der udarbejdet udkast til funktionskrav (Bilag 1). Funktionskravene indeholder en vision, samt beskrivelser af de enkelte faciliteter som skal etableres inden for og uden for. Visionen tager både afsæt i Byrådets overordnede vision og i Børne- og Ungepolitikken.

  Funktionskravene tager udgangspunkt i at der skal gode rammer for læring, herunder for etablering af læringsmiljøer, i den nye institution.  Et læringsmiljø skal i den sammenhæng forstås som sammenhængen mellem de fysiske rammer, institutionens organisering og den pædagogiske praksis.

   

  Fysisk:

  For at skabe de rette betingelser for et inkluderende læringsmiljø, skal der i opførelse og indretning tages højde for børnenes forskellige behov. De fysiske rammer skal fx. både understøtte, at børnene kan trække sig og finde ro og fordybelse, og at de kan deltage i lege der kræver meget bevægelse. Ligesom rammerne skal understøtte individuelle aktiviteter og gruppe aktiviteter i grupper af varierende størrelser. Rum og rammer skal derfor opføres varieret og fleksibelt med en høj grad af rummelig differentiering, så det bliver muligt med en fleksibel anvendelse.

  I det fysiske miljø skal der tages højde for lydforhold, lyssætning, indeklima og ergonomi, så alle børn kan anvende rummene. Der skal være tilgængelighed for alle børn over alt i institutionen.

   

  Organisatorisk:

  Rum og rammer skal understøtte en organisering hvor børnene har et fast tilhørsforhold – en base – men hvor de samtidig kan deltage i aktiviteter i mindre grupper på tværs af disse. De enkelte baser kan både bestå af børn fra almenområdet og af børn fra specialområdet.

  Denne måde at organisere børnenes sociale aktivitet i mindre grupper og på tværs af tilhørsforhold, stiller krav til organisering i form af en fast struktur og genkendelighed i hele institutionen. Dette gælder både i de fysiske rammer og tilrettelæggelsen af hverdagen. 

   

  Pædagogisk:

  Rum og rammer skal understøtte de pædagogiske aktiviteter og indhold i arbejdet med de 6 temaer i de pædagogiske læreplaner (Bilag 2). Dette betyder at områder og rum skal kunne funktionsinddeles.

  Det er vigtigt, at institutionens indretning fremkalder tryghed hos børnene samtidig med, at den nærer og inspirerer deres fantasi. Det skal være muligt for børnene selv at præge institutionen og sætte personlige spor i rummene, så de derved etablerer et følelsesmæssigt forhold til de fysiske rammer.

  Institutionen skal indrettes overskueligt og æstetisk, med mulighed for stimuli og nonstimuli, så børn og voksne kan forholde sig til helheden og aktiviteterne i de enkelte rum og så børnene får lyst til at udforske og afprøve bygningens forskellige muligheder.

   

  For hele byggesagen er der udarbejdet en tidsplan. (Bilag 3)

  Efter godkendelse af funktionsbeskrivelsen skal der ifølge tidsplanen gives en anlægsbevilling til projektering og andre rådgiverydelser. I henhold til Bilag 4 (bilag 1 fra tidligere behandling) forventes arbejdet til ekstern rådgiver at beløbe sig til 1,76 mio. kr.  Tærskelværdien, som pt. er på 1,54 mio. kr., er således overskredet, hvorfor valget af rådgiver, skal sendes i EU-udbud.

  For at sikre projektet bedst mulig fremdrift og samtidig få afløftet udbudspligten, vurderes at der med fordel kan indgås rammeaftale med SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S) omkring rådgiverydelsen. Ringsted Kommune har allerede aftale med SKI, og det oplyses, at den pågældende rammeaftale ligger 3 % under markedsprisen. Ved at anvende SKI forventes udbuddet af rådgiveraftalen at tage ca. 2 måneder, mod ca. 6 måneder i et EU udbud.

   

   

   

   

   

   

                             

  Høring

  Projektets følgegruppe bestående af bestyrelsesmedlemmer fra Sct. Bendts Børnehave, Toften Børnehave samt dagplejen har forholdt sig til funktionsbeskrivelser (Bilag 5)

   

  I Bilag 6 har administrationen kommenteret høringssvar.

   

  Bilag 7 indeholder funktionsbeskrivelser med de ændringer som administrationen har foreslået på baggrund af høringssvar.

  Økonomi

  Der er afsat et rådighedsbeløb på 10 mio. kr. på budget 2015 og 8,7 mio. kr. på 2016 til bygning af børneinstitution i Benløse

  Der skal tages stilling til en anlægsbevilling til projektering og andre rådgiverydelser på 2,15 mio. kr.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at vedlagte funktionskrav til byggeriet af den nye institution skaber gode rammer for at det enkelte barn, uanset forudsætninger, kan trives og udvikle sig og dermed udfolde sine potentialer. Administrationen vurderer ligeledes, at kravene skaber gode forudsætninger for inklusion mellem almenområdet og specialområdet.

  For at kunne følge tidsplanen skal der gives en anlægsbevilling

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

   

  • til Børne- og U ndervisningsudvalget, at funktionsbeskrivelser, som de fremstår i bilag 7, godkendes.

   

  • til Plan- og Boligudvalget:

  1. at der gives en anlægsbevilling på 2,15 mio. kr. til projektering og andre rådgiverydelser og

  2. at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til samme formål.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 17-08-2015

  Børne- og Undervisningsudvalget anbefaler funktionsbeskrivelserne godkendt med følgende bemærkninger:

  - At der skal være lift i fællesarealerne

  - At der skal være the-køkken i tilknytning til personalefaciliteterne

  - At der skal sikres tilstrækkelig dagslys med tilhørende afskærmning

  - At der sikres tilstrækkelige udluftningsmuligheder

  - At der skal sikres god lydisolering

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 24-08-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2015

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Sadik Topcu og Britta Nielsen

 • Punkt 14 Ny vedtægt for Den Frie Børnehave (BUU)

  bilag_1_-_vedtaegt_for_den_frie_boernehave_1996.pdf bilag_2_-_vedtaegt_for_den_frie_boernehave_2015.docx

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Den Frie Børnehave, som er en selvejende institution, har fremsendt revideret vedtægt til godkendelse i Byrådet.

  Beskrivelse af sagen

  Bestyrelsen for Den Frie Børnehave har revideret vedtægten fra 1996 (Bilag 1) og fremsendt en ny og tilrettet vedtægt til godkendelse i Byrådet (Bilag 2).

   

  Dagtilbudslovens §§ 14, 15 og 16 beskriver forældrenes ret til at få oprettet en forældrebestyrelse i et dagtilbud, rammerne for bestyrelsens arbejde og kravet om udarbejdelse af en vedtægt.

   

  Den Frie Børnehave har i overensstemmelse med de gældende regler på området fremsendt en revideret vedtægt, der er gennemskrevet med sproglige rettelser, herunder henvisning til nuværende lovgivning, ellers er indholdet det samme. 

   

  Vedtægten beskriver institutionens overordnede mål og formål samt beskriver bestyrelsens sammensætning med et flertal af valgte forældre, medarbejderrepræsentation, valg, valgbarhed og stemmeret.

  Bestyrelsens indflydelse på principperne for daginstitutionens arbejde og for anvendelse af budgetrammen m.m. er beskrevet, ligesom bestyrelsens deltagelse og indstillingsret ved ansættelse af ledelse og personale i institutionen. 

  Bestyrelsen i en selvejende daginstitution har både arbejdsgiveransvar og det økonomiske ansvar, herunder dispositionsret for institutionens formue, hvilket tillige fremgår af den nye vedtægt.

  Høring

  Ingen

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at den fremsendte reviderede vedtægt for Den Frie Børnehave opfylder rammerne for indholdet i en vedtægt jf. reglerne på området. Samt at ændringerne er af sproglig karakter, og dermed ikke har nogen indholdsmæssig betydning.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at den reviderede vedtægt for Den Frie Børnehave godkendes

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 17-08-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2015

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Sadik Topcu og Britta Nielsen

 • Punkt 15 Anlægsbevilling til cykelsti, Bringstrupvej (KMU)

  bilag_1_oekonomioverslag_oevrige_cykelstiprojekter.docx

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag søges der en anlægsbevilling til brug for afholdelse af entreprenørudgifter i forbindelse med etablering af en dobbeltrettet cykelsti langs Bringstrupvej.

  Beskrivelse af sagen

  Sagen er tidligere behandlet i:

  • Byrådet den 16. april 2012, hvor der blev givet en puljeanlægsbevilling til trafiksikkerhed og stier.
  • Byrådet den 10. juni 2013, hvor der blev givet en bevilling til detailprojektering.
  • Klima- og Miljøudvalget den 18. november 2013, med indstilling fra direktionen om en anlægsbevilling. Sagen blev taget af. Supplerende sagsfremstilling med tidsplan blev ønsket.
  • Byrådet den 13. januar 2014, tilladelse til ekspropriation og orientering.
  • Klima- og Miljøudvalget den 18. august 2014, orientering. Udvalget besluttede at der skulle planlægges et nyt borgermøde.
  • Byrådet den 9. marts 2015, fremlæggelse af ekspropriationsprojekt.
  • Byrådet den 11. maj 2015, godkendelse af gennemført ekspropriation.

   

  Efter afslutning af ekspropriationsproces, har 4 entreprenørfirmaer været indbudt til at afgive tilbud på at anlægge cykelstien.

   

  Den 27. maj 2015 blev der afholdt licitation, og de indkomne tilbud lød på kr. (afrundet):

   

  Bud nr. 1

  3.6 mio. kr.

  Bud nr. 2

  3.7 mio. kr.

  Bud nr. 3

  3.2 mio. kr.

  Bud nr. 4

  4.1 mio. kr.

   

  Efterfølgende er det billigste tilbud blevet gennemgået, og vurderet anvendeligt.

   

  Med afsæt i dagsordenen fra Byrådsmødet den 13. januar 2014, hvor det blev oplyst, at når anlægssum kendes, vil der blive ansøgt om frigivelse af anlægsmidler, ansøges der nu om en bevilling på 3.2 mio. kr. til afholdelse af entreprenørudgifter.

   

  Udover tilbudssum er der til afholdelse af uforudsigelige udgifter og til intern styring mv. kalkuleret med 0.3 mio. kr. Beløbet på 0.3 mio. kr. finansieres af restbeløb fra den bevilling, der blev givet i Byrådet den 16. april 2012.

   

  Samlet overslagsøkonomi for cykelsti Bringstrupvej:

   

  Projektering

  0.2 mio. kr.

  Entreprenørudgifter

  (tilbudssum)

  3.2 mio. kr.

  Uforudsigelige udgifter, intern styring mv.

  0.3 mio. kr.

   I alt

  3.7 mio. kr.

   

  Der har tidligere været angivet 2 anlægssummer, den ene var på 2.6 mio. kr. og den anden var på 2.9 mio. kr.

   

  Årsag til fordyrelse af projekt skyldes aktuelle priser, omprojektering og ikke mindst lysregulering ved bro, som der ikke i første omgang var kalkuleret med.

   

  Tidsplan:

  Indledende arbejder er igangsat, større arbejder afventer beslutning om anlægsbevilling.

  Såfremt der gives en bevilling på 3.2 mio. september 2015 forventes det, at arbejdet med anlæggelse af stien kan afsluttes med udgangen af oktober 2015.

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Der søges om en anlægsbevilling på 3.2 mio. kr. i 2015, finansieret af det på budget 2015 afsatte rådighedsbeløb. Rest cykelpulje herefter 18.3 mio. kr.

   

  Til afledte driftsudgifter skal der årligt afsættes kr. 5.000,- kr., hvilket finansieres inden for allerede vedtagne budgetrammer. Beløb er oplyst af Driftsafdelingen.

   

  Økonomioversigt for igangværende cykelstiprojekter, se Bilag 1.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at cykelstien kan anlægges for tilbudssummen. Endvidere vurderer administrationen, at stien vil give den ønskede trafiksikkerhed og tryghed.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på kr. 3.2 mio. kr. til projekt cykelsti, Bringstrupvej
  2. at anlægsbevillingen finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb til cykelstier i 2015.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 20-08-2015

  Anbefales godkendt med bemærkning om at der udarbejdes en supplerende sagsfremstilling som belyser cykelstiens stigningsforhold.

   

  Ej til stede: Britta Nielsen

  Supplerende sagsfremstilling

  På Klima- og Miljøudvalgets møde den 20. august 2015 blev der spurgt til, hvad den maksimale stigning er ved broen over jernbanen ved Bringstrupvej.

   

  Til at beregne de gennemsnitlige stigningsforhold, indgår følgende tal:

  • Vejlængde = 120 meter (fra Sorøvej til midt på broen).
  • Højdeforskel = 4,24 meter (igen fra Sorøvej til midt af broen)

   

  Den gennemsnitlige stigning er med ovenstående tal = med 35 ‰, hvilket svarer til en stigning på 3,5 cm for hver meter vej.

   

  Jævnfør gældende vejregler, anbefales det, at en vej med cykeltrafik og med 35 ‰ stigning, har en max stigningslængde på 300 meter.

  Denne anbefaling er overholdt, da vejlængden med 35 ‰ stigning ”kun” er 120 meter lang.

   

  Hvis der kigges på vejens længdeprofil og data, kan det beregnes, at der er midt på vejstykket er et sted hvor stigningen er oppe på 40 ‰. De 40 ‰ ligger stadig inden for de anbefalede værdier.

   

  Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2015

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Sadik Topcu og Britta Nielsen

 • Punkt 16 Cykelsti, Bjergvej - fremlæggelse af ekspropriationsprojekt (KMU)

  bilag_1_ekspropriereingsplan.pdf bilag_2_bemaerkning_til_nabooerientering_buslomme.pdf.pdf

  Indledning

   

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I forbindelse med etablering af cykelsti og buslommer ved Bjergvej er det nødvendigt for projektets gennemførelse, at der foretages arealerhvervelse (ekspropriation).

   

  Med denne sag fremlægges ekspropriationsplan til godkendelse.

  Sideløbende med fremlæggelse af ekspropriationsprojekt, er Plan- og Boligudvalget blevet orienteret om dispensation fra Lokalplan 201 til etablering af buslommer.

  Beskrivelse af sagen

  Sagen er tidligere behandlet i:

  • Byrådet den 16. april 2012, hvor der blev givet en anlægsbevilling til etablering af stier.
  • Byrådet den 10. juni 2013, hvor der blev givet en projekteringsbevilling.
  • Byrådet den 13. januar 2014, tilladelse til ekspropriation og orientering.
  • Byrådet den 9. marts 2015, afgørelse om hvor cykelstien skal placeres i landskabet.

   

  I Byrådsmødet den 9. marts 2015 blev det besluttet, at stien skal placeres som nedenfor vist:

   

   

   

  Efterfølgende er der af landinspektørfirmaet udarbejdet en ekspropriationsplan, se Bilag 1.

   

  Der har været afholdt 2 borgermøder. Når stien er færdigprojekteret, vil der blive afholdt et nyt orienteringsmøde forud for politisk behandling og beslutning.

   

  Foreløbig tidsplan:

  • Ekspropriation, efterår 2015.
  • Politisk godkendelse af ekspropriation, efterår 2015.
  • Anlægsbevilling, efterår 2015.
  • Udførelse af sti, efterår / vinter 2015.
  • Udførelse af buslommer, vinter 2015 - forår 2016.

  Høring

  Den nordlige buslomme kommer til at ligge i et område, der er omfattet af Lokalplan 201. Buslommen er ikke oprindeligt planlagt i lokalplanen, og derfor kræves det, at der kan opnås en dispensation fra denne.

  Forud for en dispensation skal der foretages en naboorientering i henhold til Planlovens § 20.

   

  Denne naboorientering er afsluttet, og der er indkommet en enkelt bemærkning, se Bilag 2.

  Bemærkningen bliver taget med i forbindelse med den videre projektering.

  Administrationen har efterfølgende, den 3. august 2015, givet en dispensation fra Lokalplan 201.

   

  Den sydlige buslomme ligger uden for lokalplansområde, og kan derfor etableres uden yderligere tilladelser.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at anlæggelse af cykelstien og buslommerne vil give den ønskede trafiksikkerhed og tryghed.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at ekspropriationsplan Bilag 1 godkendes.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 20-08-2015

  Anbefales godkendt efter afstemning.

   

  V
  Klaus Hansen (KH) V

  C
  Finn Andersen (FA) C

  V
  Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V

  A
  Benny Christensen (BC) A

  O
  Per Nørhave (PEN) O

  F
  Britta Nielsen (BN) F


  Jan Jakobsen (JJ) Ø

  For

   X

  X

  X

  X

  X

  X

  Imod

  Undlod

   X

   

  Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2015

  Anbefales godkendt efter afstemning.

   

  V
  Henrik Hvidesten (HHV) V

  A
  Sadik Topcu (ST) A

  V
  Klaus Hansen (KH) V

  A
  Lisbeth Andersen (LA) A

  O
  Per Nørhave (PEN) O

  O
  Daniel Nørhave (DN) O

  F
  Britta Nielsen (BN) F

  B
  Torben Lollike (TLO) B

  C
  Finn Andersen (FA) C

  For

   x

  Ej til stede

   x

   x

   x

   x

  Imod

  Undlod

   x

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

 • Punkt 17 Parkeringsregulativ 2015 (KMU)

  bilag_1_-_revideret_udkast_til_ny_parkeringsbekendtgoerelse.docx bilag_2_udkast_til_ny_parkeringsbekendtgoerelse_version1.docx.docx bilag_3_politiets_godkendelse_af_parkeringsbekendtgoerelse.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Politiet har behandlet Ringsted Kommunes ansøgning om samtykke til en parkeringsbekendtgørelse for Ringsted Kommune. Der skal i denne sag tages stilling til den reviderede parkeringsbekendtgørelse i forhold til politiets bemærkninger.

  Beskrivelse af sagen

  Den 7. april 2015 besluttede Byrådet at godkende Udkast til Parkeringsbekendtgørelse for Ringsted Kommune.

   

  Efterfølgende er udkast til bekendtgørelse fremsendt til politiet for deres samtykke.

   

  I den forbindelse havde politiet blandt andet kommentarer til, at der henvises til lovenes nr. og ikke de seneste lovbekendtgørelses nr. Derudover er der nogle kommentarer til de sproglige formuleringer, som efterfølgende er tilrettet politiets kommentarer. Endelig er begrebet autocamper rettet til ”personbiler indrettet til beboelse”, da begrebet autocamper ikke er juridisk defineret.

   

  Politiet har meddelt samtykke den 3. august 2015. Samtykke er vedlagt som Bilag 3.

   

  Den reviderede parkeringsbekendtgørelse er vedlagt som Bilag 1, mens første udgave er vedlagt som bilag 2.

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Sagen har i ngen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at det reviderede udkast til parkeringsbekendtgørelse stadigvæk opfylder de hensigter, der var med det første udkast til parkeringsbekendtgørelse.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Parkeringsbekendtgørelsen for Ringsted Kommune godkendes.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 20-08-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2015

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

 • Punkt 18 Gebyrer for henholdvis tømning af olie- og benzinudskillere samt gebyrer for erhvervs benyttelse af genbrugspladsen (KMU)

  bilag_1._gebyroversigt-2016.pdf.pdf

  Indledning

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældre- og genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Der skal træffes beslutning om størrelsen af gebyrerne for 2016, hhv. for den kommunale ordning for tømning af olie- og benzinudskillere og sandfang fra virksomheder i Ringsted Kommune samt for erhvervs benyttelse af genbrugspladsen.

  Beskrivelse af sagen

  Indsamlingsordning for tømning af olie- og benzinudskillere:

  Ringsted Kommune har etableret en indsamlingsordning for tømning af olie- og benzinudskillere fra virksomheder i kommunen. Indsamlingsordningen er beskrevet i Ringsted Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

   

  Driften af ordningen foretages af det fælleskommunale affaldsselskab I/S AffaldPlus på vegne af kommunen. I/S ALFA Specialaffald er operatør for AffaldPlus på den konkrete opgave. I/S ALFA Specialaffald er ejet af de to fælleskommunale affaldsselskaber I/S REFA og I/S AffaldPlus, og er således – i sig selv – et kommunalt ejet selskab. Selskabet skal ikke indtjene overskud til sine ejere, og skal leve op til ”hvile i sig selv-princippet”. ALFA Specialaffalds gebyrer dækker omkostningerne for de ydelser, som tilbydes kommunerne, og som er kommunens tilbud til virksomhederne. Gebyrerne er vedtaget i ALFAs bestyrelse den 2. juli 2015. Den økonomiske afregning sker direkte mellem de tilmeldte virksomheder og ALFA.

  ALFA har gennemført et udbud af den samlede opgave i løbet af 2015. Resultatet af udbuddet har afstedkommet en fastholdelse eller et mindre fald i gebyrerne. En enkelt ydelse er steget.

   

  Erhvervsmæssig benyttelse af genbrugspladsen:

  Ringsted Kommune har overdraget ejerskab og drift af genbrugspladsen til I/S AffaldPlus. Bestyrelsen for AffaldPlus godkender taksterne for husholdningers og erhvervs anvendelse af genbrugspladsen samt for erhvervets aflevering af farligt affald, og sender disse til politisk godkendelse i ejerkommunerne. Gebyrerne er vedtaget af AffaldPlus´s bestyrelse den 24. april 2015. Gebyret for husholdningers benyttelse af genbrugspladsen bliver fastlagt som en del af vedtagelsen af det samlede renovationsbudget for 2016.

   

  For erhvervenes vedkommende er benyttelse af genbrugspladsen en tilvalgsordning, hvorfor betalingen afregnes med en enhedspris pr. besøg, som dækker aflevering af alle typer affaldsfraktioner, dog med undtagelse af farligt affald, som afregnes med en kilopris. Den økonomiske afregning sker direkte mellem virksomhederne og AffaldPlus. Samtlige gebyrer er fastholdt uændret fra 2015 til 2016.

   

  Gebyrernes størrelse fremgår af de to oversigter, som er vedlagt som bilag 1, og som tidligere sammenlignes gebyrerne med de tilsvarende gebyrer året før.

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at gebyrerne er tilpasset de omkostninger, som er forbundet med tømning af olie- og benzinudskillere og sandfang fra virksomheder i Ringsted Kommune samt erhvervsmæssigt benyttelse af genbrugspladsen.   

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at gebyrerne vedtages som beskrevet i bilaget.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 20-08-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2015

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

 • Punkt 19 Udkast til Tillæg 19 til spildevandsplanen (KMU)

  bilag_1_tillaeg_19.pdf bilag_2_bilag_5_til_tillaeg_19.pdf bilag_4_indsigelse_til_spildevandstillaeg.pdf.pdf bilag_3_behandling_af_indsigelse.docx

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Sagen forelægges med henblik på at tage stilling til, om T illæg 19 til spildevandsplanen kan vedtages endeligt efter 8 uger i offentlig høring. Selve tillægget vedlægges som bilag 1 og bilag 2 (et teknisk baggrundsnotat).

  Beskrivelse af sagen

  Kloakledningerne i den centrale midtby er gamle, og mange af ledningerne er saneringsmodne. Tillæg 19 til spildevandsplanen er således det planmæssige grundlag til gennemførelse af semi-separatkloakering og klimatilpasning af midtbyen omkring Torvet.

  Tillægget omfatter nedenstående område (figur 1). Den røde markering er Nørregade mm. og Torvet, hvor der skal afledes vand på overfladen. Det blå område er det resterende område, der påvirkes i forbindelse med tillægget.

  Beskrivelse: Beskrivelse: C:\Users\rsf\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\BLY3P5ZX\spildevandstillæg (3).jpg

  Figur 1

  Området omkring Torvet har den udfordring, at det er tætbebygget med karreer, hvor regnvandet fra bagsiden af gadens bygninger, løber ind under bygningen og blandes med bygningernes spildevand inden det løber til fælleskloak. Tillige falder terrænet væk fra vejen. Det er derfor hensigtsmæssigt at semi-separere, hvor kun dele af regnvandet frakobles, f.eks. tagvand/overfladevand fra bygningernes facader mod vej samt vejafvanding.

  Da området er udpeget i kommunens klimatilpasningsplan, og ledningerne er saneringsmodne, er der god synergi i at sanere og klimatilpasse på én gang. I den forbindelse er der indgået et samarbejde mellem Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning.

  Med dette tillæg planlægges det således, at regnvandet fra tagnedløb på facader mod vej samt vej- og pladsvandet vil blive koblet til en regnvandskanal, som skal løbe ned gennem Nørregade og over Torvet videre ned i Klosterlunden til nye rekreative oversvømmelsesarealer.

  Oversvømmelsesarealerne tilbageholder og forsinker regnvandet for at aflaste ledningsanlæg længere nede i systemet.

  Regnvandet fra baggårdene vil fortsat løbe sammen med spildevandet under ejendommene og blive håndteret i fællesledningen i Nørregade. Det kan terrænmæssigt ikke lade sig gøre at lede vandet via overfladen til Nørregade.

  Med tillægget håndteres mest muligt regnvand i det opland, det falder. Der arbejdes desuden på yderligere tiltag for resten af Ringsted midtbys opland, således at det separerede regnvand fremtidigt kan blive udledt til den lokale recipient Ringsted Å fremfor at blive tilledt renseanlægget.

  Grundejers forpligtelser og tidsplan

  Ejendomme, som er tilsluttet det eksisterende fællessystem og har betalt tilslutningsbidrag hertil, vil ikke blive opkrævet tilslutningsbidrag ved separering eller semiseparering.

  Det påhviler dog grundejeren for egen regning at adskille regn- og spildevand på egen matrikel. De berørte matrikler fremgår af bilag 2 i tillægget (bilag 1)

  Arbejdet med kloakseparering og sanering vil ske i perioden 2016-18.

  Indsigelser

  Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden.

  Der er den 18. juni 2015 indkommet et høringssvar/indsigelse.

  Kommentarerne i indsigelsen henviser til selve klimaprojektet på Torvet og mulige alternativer. Tillæg 19 er udelukkende det planmæssige grundlag for at foretage en semi-separering af området. Dette sker på baggrund af, at ledningerne er saneringsmodne. Det ligger ikke indenfor spildevandsplanens rammer at detailplanlægge og projektere kloakløsninger.

  Kommunens bemærkninger til indsigelsen kan ses i bilag 3.

  Til orientering k an indsigelsen ses i sin fulde længde i bilag 4.

  Høring

  Tillægget har været 8 uger i offentlig høring i perioden 21. april – 16. juni 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Saneringsplanen for området har vist, at fællessystemet er nedslidt og ikke kan håndtere de øgede regnmængder. Det er således nødvendigt at få fornyet kloakkerne således, at værdi og funktion fastholdes.

  Med de foreslåede tiltag håndteres mest muligt regnvand i det opland, det falder. Der arbejdes desuden på yderligere tiltag for resten af Ringsted midtbys opland, således at det separerede regnvand fremtidigt kan blive udledt til den lokale recipient Ringsted Å fremfor at blive tilledt renseanlægget.

  Tillægget vil foruden den nødvendige sanering, ydermere være medvirkende til at gennemføre den helhedstænkning, der er i forbindelse med omdannelse af Torvet, med vand som rekreativt element samt medvirke til klimasikring af området i henhold til kommunens handleplan for klimatilpasning.

   

  En eventuel vedtagelse af T illæg 19 til spildevandsplanen foregriber ikke de nærmere beslutninger om udformning af klimatilpasningsprojektet på Torvet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at T illæg 19 til spildevandsplan 2005 ”Fornyelses af kloakker i midtbyen omkring Torvet” vedtages.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 20-08-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2015

  Anbefales godkendt

  Ej til stede: Sadik Topcu

 • Punkt 20 Anlægsbevilling til forbedring af Dagmarskolens fysiske rammer (skolegård og toiletter) – 2. etape (PBU, BUU)

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  x

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Som en del af Byrådets godkendelse af budget 2015, blev anlægsprojekt ”Forbedring af Dagmarskolens fysiske rammer” med en bevillingsramme på 2.355.000 kr. godkendt.

  Denne sag (2. etape) handler om ansøgning om anlægsbevilling til resten af midlerne til anlægsprojektet og handler i hovedsagen om renovering og etablering af toiletter, idet 1. etape vedr. renovering af skolegården er igangsat.

  Beskrivelse af sagen

  Af anlægsbevillingen fremgår det, at forbedring af Dagmarskolens fysiske rammer primært vedrører en renovering af skolegården og renovering, henholdsvis etablering af toiletter.

  Administrationen har indtil nu brugt tid på at afstemme forventninger, ønsker og muligheder inden for bevillingens rammer.

   

  Skolens MED-udvalg og skolebestyrelsen er løbende inddraget i anlægsprojektet. Denne dialog er foreløbig mundet ud i følgende ønsker fra skolen:

   

  • At de eksisterende udendørs toiletter nedlægges ved, at adgangen hertil lukkes/aflåses.
  • At der via renovering og nyetablering etableres i alt ca. 15 indendørs elevtoiletter og ca. 5 indendørs personaletoiletter (til i alt ca. 530 elever og 75 medarbejdere).
  • At eksisterende håndvaske på gangarealerne renoveres samtidigt.
  • At denne anlægsbevilling tæt koordineres og ses i sammenhæng med de to andre anlægsbevillinger, der også er vedtaget med budget 2015, nemlig: ”Bedre tilgængelighed på Dagmarskolen og Valdemarskolen (kr. 2.722.000) og ”Udvikling af læringsmiljøer på skoleområdet” (kr. 5.000.000).

  Ovenstående budgetbevillinger er bevilliget særskilt og som tre selvstændige bevillinger, hvorfor der ikke kan ske overførsler mellem disse uden politisk godkendelse.

   

  I forlængelse heraf er der aftalt den nødvendige koordinering mellem de tre anlægsprojekter.

   

  Renovering og nyetablering af toiletter forventes påbegyndt primo oktober og afsluttes ultimo november 2015.

   

  Administrationen har gennemgået eksisterende toiletforhold og drøftet mulige løsninger med hensyn til renovering og placering af nyetableringer, som ovenfor beskrevet. I forlængelse heraf er der undersøgt forhold omkring afløb, rørføring, gulvbelægning m.v.

  Høring

  I regi af skolens MED-udvalg er der nedsat et udvalg, som løbende følger anlægsprojekterne. Skoleleder og projektleder fra administr ationen er i løbende dialog om anlægsprojekterne.

  Økonomi

  Der søges om anlægsbevilling til restbeløbet på 1.155.000 kr. til renovering og etablering af toiletter, håndvaske m.v.

  Beløbet er sammensat af følgende poster:

  Entreprise

  955.000 kr.

  Uforudsete udgifter

  100.000 kr.

  Rådgivning

  100.000 kr.

   

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt gennem renovering og nyetablering at opnormere de indendørs toiletter og i forlængelse heraf nedlægge de udendørs toiletter. Administrationen vurderer, at det er realistisk at gennemføre projektet i oktober og november måned.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 1.155.000 kr. til projekt Forbedring af Dagmarskolens fysiske rammer – etape 2 og
  2. at anlægsbevillingen finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb til samme formål.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 17-08-2015

  Taget til efterretning.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 24-08-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2015

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

 • Punkt 21 Anlægsbevilling til bedre tilgængelighed på Dagmarskolen & Valdemarskolen (PBU, BUU)

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  x

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet godkendte den 9. marts en anlægsbevilling på 260.000 kr. til projektering af bedre tilgængelighed på Valdemarskolen & Dagmarskolen.

   

  Der skal nu tages stilling til en anlægsbevilling for gennemførelse af arbejdet.

  Beskrivelse af sagen

  For at forbedre tilgængeligheden på skolerne er der budgeret med følgende arbejder:

  På Dagmarkolen:

  • 1 elevator, 1 trappelift samt 1 rampe.

  På Valdemarskolen:

  • 1 elevator og 3 trappelifte

  Der er bevilliget 2.722.000 kr. til gennemførelse af projektet.

  Der blev den 27. juli a fholdt licitation, hvorefter den samlede pris endte på 3.400.000 kr.

  I forbindelse med prisindhentningen viser det sig, at det billigste bud, er 678.000 kr. dyrere end den allerede afsatte anlægsbevilling.

   

  Der er flere årsager til, at prisen er blevet dyrere end forventet.

  Elevatorerne har, efter projektgennemgangen, fået en anden udformning og en anden placering, end det var klarlagt ved budgetlægningen. Ligeledes har den endelige placering af de forskellige trappelifte vist sig at være dyrere end først antaget. Derudover er der en del byggeteknisk arbejde, så som udskæring i bygningerne og sikring af fundamenterne, som har vist sig mere komplicerede end først antaget, og dermed er medvirkende til at fordyrer projektet.

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Den yderlige udgift på 678.000 kr. til forbedring af tilgængelighed på skolerne kan finansiers ved at overføre et restbeløb på 480.000 kr. fra anlægsbevilling nr. 176, ”Etablering af specialskole og kompetence enhed”, samt et rest beløb på 198.000 kr. fra anlægsbevilling nr. 97 ”Nedrivning af Vibevej 2”. På disse anlægsprojekter er arbejdet udført og færdigmeldt. Grunden til restbeløbene skyldes blandt andet en mindre udgift på materialer og arbejdsomkostninger.

   

  Alternativt kan der fravælges enkelte af arbejderne på projektet, således at arbejdet vil blive billigere. Det kunne eksempelvis betyde, at der på begge skoler ikke etableres trappelifte, og at projektet derved kun bliver 247.000 kr. dyrere. Dette kan så ligeledes finansiers ved overførelses af et restbeløb fra anlægsbevilling nr. 176.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at det vil være den bedste løsning at få overført restmidler fra 2 andre anlægsbevillinger, således at begge skoler kan få en bedre tilgængelighed. Det vil være en god løsning både med hensyn til arbejdsgangen i byggeriet, samt en forbedret tilgængelighed i k ommunen.

   

  Alternativt kan det besluttes kun at forbedre tilgængeligheden på en af skolerne, og dermed udskyde arbejdet med at forbedre tilgængeligheden på den anden skole til et senere tidspunkt.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der gives en anlægsbevilling på 3.400.000 kr. til projektet ”Bedre tilgængelighed på Dagmarskolen og Valdemarskolen”,
  2. at anlægsbevillingen finansieres delvist af det allerede afsatte rådighedsbeløb på 2.722.000 kr. til samme formål,
  3. at anlægsbevillingen finansieres delvist ved at overføre uforbrugt rådighedsbeløb på 480.000 kr. fra projektet ”Etablering af specialskole” og nedskrive denne bevilling tilsvarende og
  4. at anlægsbevillingen finansieres delvist ved at overføre uforbrugt rådighedsbeløb på 198.000 kr. fra projektet ”Nedrivning af Vibevej 2” og nedskrive denne bevilling tilsvarende.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 17-08-2015

  Taget til efterretning, med den bemærkning at udvalget gerne ser det fulde projekt gennemføres.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 24-08-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2015

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

 • Punkt 22 Evt. salg af mindre areal på Eilekiersvej (PBU)(Lukket)

 • Punkt 23 Anlægsbevilling til energirenovering 2015 (PBU)

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Der søges anlægsbevilling til projektering på 0,5 mio. kr. fra energipuljen 2015, hvilket efterlader 2,5 mio. kr. i den afsatte pulje.

  Beskrivelse af sagen

  Administrationen gennemfører løbende energiprojekter for de afsatte midler i Energipuljen.

  Energiprojekterne prioriteres bl.a. på baggrund af beregninger som viser, hvilke projekter, der er rentable at gennemføre. ”Rentable projekter” er defineret, som projekter, hvor besparelsen på driftsudgifterne er større end udgiften til projektet målt over projektets levetid (dog max 40 år) – dog startes med projekter, hvor tilbagebetalingstiden er ca. 5-12 år. 

   

  Alle projekter (ikke kun energirelaterede) bliver i projekteringsfasen gennemgået for energibesparelsespotentiale, for dels at høste eventuelle synergier og dels for kun at skulle bygge af en omgang, så byggeriet giver mindst muligt driftsstop for den enkelte institution.

   

  Kommende projekter i 2015

   

  Projekter i 2015 omfatter flere ejendomme i Kommunen, hvor der skal udføres energirenovering af tekniske installationer, specielt på ventilation, belysning samt styring.

   

  Ejendommene er således:

   

  Tidligere gymnastiksal ved Ringsted Musik- og Kulturskole, Garnisonen 48

  Ringsted Kommune, Nørregade 100, 4100 Ringsted – Kontorbygning

  Sundhed- og omsorgscenter, Amtstueallé 71, 4100 Ringsted – Kontorafsnit

  Ringsted Biblioteket, Tværallé 1-3, 4100 Ringsted

  Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 Ringsted

   

  For de fleste af ovenstående bygninger er eksisterende ventilationsanlæg mere end 35 år gammelt og har behov for udskiftning, og dele af bygningen har skiftet anvendelse fra dengang, bygningen blev bygget. Som eksempel kan nævnes den tidligere gymnastiksal ved kasernen, som i dag anvendes til koncerter og musikøverum.

   

  Udskiftning af eksisterende ventilationsanlæg skal ske til en type, der bedre passer til det nuværende aktivitetsniveau. I forbindelse med Ringsted Kongrescenter udføres kvalitetssikring på rapport vedrørende belysning i kongrescentret, der er udarbejdet af en anden entreprenør.

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Der er i budget 2015 afsat rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til energipulje 2015 (anlægs nr. 31). Der søges anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. Restbeløbet udgør herefter 2,5 mio. kr.  

  Vurdering

  De udførte og planlagte projekter for Energipuljen 2015 er valgt ud fra beregning af rentabiliteten i det enkelte projekt. Der er foretaget konkret vurdering af besparelser på driftsudgifter sammenholdt med projektets løbetid. Samtidig er der prioriteret ud fra synergieffekten ved at indarbejde energiprojekter med besparelsespotentiale på ejendomme, som af andre grunde er nødvendige at udføre.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 0,5 mio. kr. til Energipulje 2015 til projektering af ovenstående projekter og
  2. at anlægsbevillingen finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb til samme formål.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 24-08-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2015

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

 • Punkt 24 Anlægsbevilling til trænings- og udstrækningsredskaber i det offentlige rum (PBU)

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet vedtog med budget 2015 at afsætte midler til etablering af trænings- og udstrækningsredskaber i det offentlige rum. Med denne sag skal der tages stilling til en anlægsbevilling til etablering af trænings- og udstrækningsredskaber i det offentlige rum.

  Beskrivelse af sagen

  På budget 2015 blev der afsat et rådighedsbeløb på 150.000 kr. i år 2015, 2016, 2017 og 2018 til etablering af trænings- og udstrækningsredskaber i det offentlige rum.

   

  Formålet er at øge interessen for motion, sundhed og trivsel blandt borgerne i Ringsted Kommune. Det er blevet meget populært at træne i det fri, og ved at etablere trænings- og udstrækningsredskaber på udvalgte steder, støtter Ringsted Kommune op om borgernes muligheder for sundhed og trivsel. Forslaget støtter endvidere kommunens sundhedspolitik.

   

  Der udarbejdes et forslag til, hvor det vil være hensigtsmæssigt at placere redskaberne i forhold til allerede placerede træningsredskaber, hjertestier, oplevelsesstien, parker og hvilke stier borgerne i det hele taget anvender, når de motionerer. I forslaget vil der indgå et forslag til prioritering af, hvor der kan placeres redskaber i årene 2015, 2016, 2017 og 2018. Forslaget sendes til politisk beslutning i september 2015.

   

  Der er afsat midler på budget 2014 til etablering af motionspladser, motionsstier og sundhedsspor i Kasernepark, det vil indgå i den samlede vurdering af, hvor det vil være hensigtsmæssigt at etablere redskaberne. 

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Der er på budget 2015 afsat et rådighedsbeløb på 150.000 kr. i år 2015 til anlægsprojektet ”Etablering af træning- og udstrækningsredskaber i det offentlige rum”. Der skal tages stilling til en anlægsbevilling på 150.000 kr. til etablering af redskaber i 2015.

   

  Der vil i 2016 søges om anlægsbevilling til etablering af redskaber i 2016.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at hvis der gives en anlægsbevilling til etablering af redskaber nu, og der tages stilling til placering af redskaber i september 2015, så forventes det, at en etablering af redskaberne kan påbegyndes i oktober 2015.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

   

  1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 150.000 kr. til projektet ”Etablering af trænings- og udstrækningsredskaber i det offentlige rum”,
  2. at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til samme formål,
  3. at Plan- og Boligudvalget forelægges et forslag til placering af redskaber i september 2015.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 24-08-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2015

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

 • Punkt 25 Kondemnering af bolig - Gyrstingevej 54 (PBU)

  gyrstingevej_54-_konsulentrapport.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  På baggrund af besigtigelse og undersøgelse fra rådgivende ingeniørfirma vurderes det, at boligen Gyrstingevej 54 er uegnet til beboelse og derfor bør kondemneres.

  Beskrivelse af sagen

  Administrationen har modtaget en henvendelse fra lejeren af boligen Gyrstingevej 54 angående indeklimaet i boligen.

   

  Ejendommen er bebygget med et enfamiliehus i bindingsværk og i flg. BBR opført i 1750.

  Boligen bebos af 2 voksne med 1 barn på 14 år.

   

  Administrationen har den 27. maj 2015 besigtiget boligen og vurderet, at der var en meget væsentlig risiko for, at der var skimmelsvamp i boligen i betydeligt omfang.

   

  Administrationen har derfor sammen det rådgivne ingeniørfirma Lotte Pia Uttrup (LPU), den 16. juni 2015 foretaget yderligere undersøgelse samt udtaget 2 stk. DNA prøver angående skimmel i boligen.

   

  Det vurderes på grundlag af undersøgelsen, at boligen er belastet af skimmelsvamp på niveau 1, hvilke betyder, at boligen er sundhedsskadelig og bør fraflyttes snarest muligt. Årsagen til skimmelen er efter de udtagne DNA prøver, opstigende fugt fra undergrunden.

   

  Boligen er så plaget af skimmel, at det kræver en væsentlig istandsættelse, inden den igen kan anvendes til beboelse.

   

  I henhold til Byggeloven er kommunen forpligtet til at føre tilsyn med boliger, og hvis der konstateres sundhedsfare at påbyde afhjælpende foranstaltninger. Omfanget kan opdeles i 3 niveauer. Niveau 1 betyder, at boligen bør kondemneres (forbud mod beboelse). Niveau 2 betyder, at der kan være en meget nærliggende sundhedsfare. Niveau 3 betyder, at der kan forekomme mindre helbredsmæssige gener, hvis beboerne er disponeret herfor.

   

  I henhold til Byfornyelsesloven skal kommunen sørge for genhusning, enten ved midlertidig genhusning eller permanent genhusning, hvis ejendommen ikke kan istandsættes. Kommunen afholder omkostninger ved undersøgelse og genhusning.

  Høring

  Sagen har været sendt i høring i embedslægeinstitutionen, som har udtalt følgende:

   

  ”Det fremgår af det medsendte notat fra LPU Rådgivende Ingeniører, at der i de fleste af rummene i huset findes en ganske omfattende forekomst af fugt, med udbredt vækst af skimmelsvamp i en størrelsesorden på mange kvadratmeter, og at der er konkrete helbredsproblemer forbundet med ophold i huset.

   

  På den baggrund er det Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige vurdering, at boligen i den aktuelle tilstand bør ophøre som beboelse i løbet af uger til få måneder, og at man indtil da fortsætter med skærpet bolighygiejne og minimerer brugen af rummene med fugt og skimmelsvamp.”

   

  Sagen har været sendt i høring til ejer og lejer. Lejer har ikke femsendt bemærkninger.

  Ejer har den 27. juli 2015 fremsendt bemærkninger om, at sagen startede med ustabile huslejebetalinger, hvilket medførte opsigelse af lejerne. Lejerne klagede herefter over varmesystemet og fugtgener i huset. Ejeren finder det uansvarligt, at lejerne stadig bor i huset, når det er erklæret ubeboeligt. Ejeren har ikke selv mulighed for genhusning og mener, at det nu må være kommunen, der er ansvarlig for lejerne.

  Økonomi

  Kommunen afholder omkostninger til undersøgelse af boligen og omkostninger til genhusning.

  Undersøgelsesomkostningerne er ca. 16.000 kr. inkl. prøver.

  En permanent genhusning inkl. flytteomkostninger og kompensation for indfasningsstøtte skønnes til ca. 54.000 kr.

  Staten refunderer 50 % af kommunens udgifter efter Byfornyelsesloven.

   

  Der er således behov for en anlægsbevilling på 70.000 kr. i udgifter samt en indtægtsbevilling på 35.000 kr. Der er ikke afsat rådighedsbeløb til kondemnering i budgettet.

   

  Anlægsbevillingen foreslås finansieret ved dels at overføre et uforbrugt og udisponeret rådighedsbeløb på 35.000 kr. i 2015 fra projektet PCB-undersøgelsespulje og dels af statens refundering af halvdelen af de samlede udgifter.

  Vurdering

  Administrationen vurderer på grundlag rapporten fra konsulentfirmaet LPU og embedslægeudtalelsen, at boligen er belastet med skimmelsvamp på niveau 1 og derfor bør erklæres uegnet til beboelse. Da en istandsættelse af ejendommen er ganske omfattede og muligvis slet ikke rentabel, bør der ske en permanent genhusning af lejerne.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,  

  1. at der meddeles påbud i henhold til Byfornyelsesloven om fraflytning hurtigst muligt, senest inden 2 måneder, og boligen i sin nuværende stand erklæres uegnet til beboelse.
  2. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 70.000 kr. og en anlægsbevilling til indtægter på 35.000 kr.
  3. at anlægsbevillingen finansieres delvist ved at overføre uforbrugt rådighedsbeløb på 35.000 kr. fra projektet PCB-undersøgelsespuljen og
  4. at anlægsbevillingen finansieres delvist ved at afsætte rådighedsbeløb på 35.000 kr. til både udgifter og indtægter, som dækkes af statens refusion på halvdelen af de samlede udgifter.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 24-08-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2015

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

 • Punkt 26 Kondemnering af boligerne Ørslev Gade 32, 1. og 34 (PBU)

  bilag_1_-_oerslev_gade_32_1.pdf bilag_2_-_oerslev_gade_34_st.pdf

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  På baggrund af besigtigelse og undersøgelse fra et rådgivende ingeniørfirma, vurderes det at boligerne, Ørslev Gade 32, 1. og 34 er uegnet til beboelse og derfor bør kondemneres.

  Beskrivelse af sagen

  Administrationen har modtaget en henvendelse fra lejerne af boligerne Ørslev Gade 32 1. og Ørslev Gade 34 angående indeklimaet.

   

  Ejendommen er beliggende Ørslev Gade 30 med et enfamiliehus og en bygning som er indrettet med 2 boliger og et lagerrum. Bygningen er i flg. BBR opført i år 1900.

   

  Ørslev Gade 32 1. bebos af 1 person.

  Ørslev Gade 34 bebos af 2 personer.

   

  Administrationen har den 2. juni besigtiget boligerne og i forundersøgelsen vurderet, at der var en væsentlig risiko for, at der var skimmelsvamp i boligerne.

   

  Administrationen har sammen med det rådgivne ingeniørfirma Lotte Pia Uttrup (LPU) den 22. juni 2015 besigtiget boligerne igen og udtaget DNA prøver i begge boliger.

   

  Det vurderes på grundlag af undersøgelsen, at boligerne er belastet af skimmelsvamp på niveau 1, hvilket betyder, at boligerne er sundhedsskadelige og bør fraflyttes.  Årsagen er efter den udtagne DNA prøve, indtrængende fugt.

   

  Rapport om Ørslev Gade 32, 1 er vedhæftet som bilag 1 og rapport om Ørslev Gade 34 som bilag 2.

   

  Det fremgår af byggesagen, at Ørslev Gade 34 er lovliggjort som beboelse i 1996, men det udførte byggearbejdet er ikke i overensstemmelse med tegningerne. Samtidig er der indvendige beklædninger, som ikke opfylder kravene til sikring mod brandspredning. Ørslev Gade 32, 1. har ligeledes indvendige beklædninger som ikke opfylder brandkravene, baderum der ikke opfylder vådrumskravene og manglende redningsåbninger. Manglerne er så omfattende, at der er ved en brand er ekstra høj personrisiko for ophold i boligerne.

   

  I henhold Byggeloven er kommunen forpligtet til at føre tilsyn med boliger, og hvis der konstateres sundhedsfare at påbyde afhjælpende foranstaltninger. Omfanget kan opdeles i 3 niveauer. Niveau 1 betyder, at boligen bør kondemneres (forbud mod beboelse). Niveau 2 betyder, at der kan være er nærliggende sundhedsfare. Niveau 3 betyder, at der kan forekomme mindre helbredsmæssige gener, hvis beboerne er disponeret herfor.

   

  I henhold til Byfornyelsesloven skal kommunen sørge for genhusning enten ved midlertidig genhusning eller permanent genhusning, hvis ejendommen ikke kan istandsættes. Kommunen afholder omkostninger ved undersøgelse og genhusning.

  Høring

  Sagen er sendt i høring til Embedslæge, lejere og ejer. Der er ikke kommet bemærkninger fra ejer og lejer. Embedslægens udtalelse er endnu ikke modtaget. Når udtalelsen modtages, vil det blive vedhæftet som bilag .

  Økonomi

  Kommunen afholder omkostninger til undersøgelse af boligen og omkostninger til genhusning.

  Undersøgelsesomkostningerne er ca. 10.000 pr bolig, i alt 20.000 kr.

  Permanent genhusning inkl. flytteomkostninger og indfasningsstøtte skønnes til ca. 90.000 kr. Staten refunderer 50 % af kommunens udgifter efter Byfornyelsesloven.

   

  Der er således behov for en anlægsbevilling på 110.000 kr. i udgifter samt en indtægtsbevilling på 55.000 kr. Der er ikke afsat rådighedsbeløb til kondemnering i budgettet.

   

  Anlægsbevillingen foreslås finansieret ved dels at overføre et uforbrugt og udisponeret rådighedsbeløb på 55.000 kr. i 2015 fra projekt PCB-undersøgelsespulje og dels af statens refundering af halvdelen af de samlede udgifter.

  Vurdering

  Administrationen vurderer på grundlag rapporten fra konsulentfirmaet LPU, at boligerne er belastet med skimmelsvamp på niveau 1. Der bør således nedlægges forbud beboelse af lejlighederne, og der bør ske en permanent fraflytning af boligerne. Mangler i ejendommen er så omfattende, at det kræver en meget stor istandsættelse for at bringe forholdene i orden, hvilket formentlig ikke er rentabelt.

   

  Da embedslægens udtalelse endnu ikke er modtaget, er vurderingen foretaget alene på baggrund af konsulentrapporten. Så snart embedslægeudtalelsen foreligger, vil disse oplysninger blive inddraget i vurderingen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,  

  1. at der meddeles påbud i henhold til Byfornyelsesloven om fraflytning snarest muligt,
  2. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 110.000 kr. og en anlægsbevilling til indtægter på 55.000 kr.,
  3. at anlægsbevillingen finansieres delvist ved at overføre uforbrugt rådighedsbeløb på 55.000 kr. fra projektet PCB-undersøgelsespuljen og
  4. at anlægsbevillingen finansieres delvist ved at afsætte rådighedsbeløb på 55.000 kr. til både udgifter og indtægter, som dækkes af statens refusion på halvdelen af de samlede udgifter.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 24-08-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2015

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

 • Punkt 27 Anlægsbevilling til Ringsted Oplevelsessti, etape 3 (PBU)

  bilag_1_-_fondstilskud_og_driftsgaranti_vedr._ringsted_oplevelsessti_pbu.docx

  Indledning

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

  Der søges om en anlægsbevilling til udgifter til etape 3 af Ringsted O plevelsessti.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet vedtog den 7.april 2015 bilag 1, ”Der er ansøgt om støttemidler fra flere sider til Ringsted Oplevelsessti. Der foreligger støttetilsagn fra flere fonde mv. I den forbindelse er der stillet betingelser om bl.a. et kommunalt tilsagn om drift og vedligeholdelse af stien. Sagen forelægges med henblik på afsættelse af rådighedsbeløb og afgivelse af et sådant tilsagn”. Under Økonomi står der” Der vil blive anmodet om anlægsbevillinger til projektets enkelte faser, efterhånden som de bliver aktuelle”.

   

  Status omkring etablering af Ringsted Oplevelsessti er , at aktiviteterne med etableringen af etape 3, som løber fra Roskildevej til Vrangeskov, er fremskredet, og der afholdes officiel åbning af strækningen den 24. august 2015.

   

  Status er også, at arbejderne er blevet noget dyrere end tidligere anslået. ”Byrådet gav 6. oktober 2014 en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2014”. Der er så langt brugt anlægsmidler på 2,1 mio. kr., som forventes at stige til 2,6 mio.kr. inden årets udgang. Det er derfor nødvendigt at give yderligere anlægsbevilling, fordi der er udført tillægsarbejder til skilte, grus, rydning, merarbejde i forbindelse med bådebroer, hegn og låger samt ekstra planeringsarbejder på de vanskeligste partier, arbejder det har vist sig vanskelig at mængdefastsætte på forhånd. Herudover er der tillagt egne mandskabstimer, som ikke var med i det oprindelige overslag. Herunder er der også indregnet udgifter til videre projektering mv. i efterår 2015.

   

  Arbejdet er så hastigt fremskredet, at der ikke er søgt om fuld anlægsbevilling for det udførte arbejde, dette på trods af at projektfinancieringen er i orden ved hjælp af tilsagte fondsmidler.

   

  Der søges nu om anlægsbevilling for udførte og resterende arbejder i 2015, samt til projektering af kommende etaper.

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Udgifterne forventes at udgøre 2,6 mio. kr. i 2015 til etablering af etape 3.

   

  Der er afsat et rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. i år 2015 til anlægsprojektet ”Ringsted Oplevelsessti”. Heraf er der tidligere givet en anlægsbevilling i 2015 på 1,0 mio.

   

  På baggrund af ovenstående søges der derfor om anlægsbevilling på i alt 1,6 mio. kr.

   

  Det foreslås, at anlægsbevillingen til udgifter finansieres via rådighedsbeløbene i 2015 og 2016.

   

  Rest rådighedsbeløbet for år 2015 udgør 0,8 mio. Derudover foreslås at den resterende andel på 0,8 mio. kr. findes ved fremrykning af rådighedsbeløbet for 2016 til 2015.

   

  Ovenstående bevirker, at rådighedsbeløbet for 2015 er opbrugt, og at rådighedsbeløbet for 2016 vil udgøre 2,2 mio. kr.

   

  Der vil løbende i 2016 blive søgt om udgiftsbevillinger efterhånden som projektet skrider frem, og der bliver behov for at afholde udgifter.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at give en anlægsbevilling med henblik på at nå ønskede arbejder i 2015.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 1,6 mio. kr. til anlægsprojektet ”Ringsted Oplevelsessti”,
  2. at anlægsbevillingen finansieres delvist af det allerede afsatte rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. i år 2015 til samme formål,
  3. at anlægsbevillingen finansieres delvist af det allerede afsatte rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. i år 2016 til samme formål og
  4. at der fremrykkes rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. af det allerede afsatte rådighedsbeløb til samme formål i år 2016 til år 2015.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 24-08-2015

   

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2015

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

 • Punkt 28 Orientering fra borgmester og direktion - august 2015

  Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2015

  Der blev orienteret om flygtninge, herunder at der forelægges sager herom på fagudvalgsmøder i september. Endvidere blev sag om habilitet drøftet.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu  

 • Punkt 29 Ansøgninger til Ringsted Kommunes markedsføringspulje 2015

  susannelunielsengmail.com_-_ansoegning_i_forhold_til_markedsfoering_af_ringsted.pdf undertegnede_ansoeger_herved_om_tilskud_fra_ringsted_kommunes_markedsfoeringsmidler_vedr.docx.docx ansoegning_om_markedsfoering_ringsted_cup_2015.docx.docx ansoegning_rfv_til_kommunen_11.08.15.odt.odt ansoegning_aes_13.08.15.pdf.pdf ansoegning_kommune_2015_anden_halvdel.docx.docx skal_din_forening_eller_aktivitet_have_del_i_ringsted_kommunes_markedsfoeringsmidler.docx.docx

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Økonomiudvalget vedtog i november 2014 en markedsføringsplan for Ringsted Kommune for 2015. Markedsføringsplanen indeholder en ikke-disponeret pulje på kr. 100.000 som udvalget har ønsket fremlagt til beslutning senest i september 2015. Kommunens foreninger er derfor blevet opfordret til at komme med forslag om markedsføringsaktiviteter og markedsføringssamarbejde med Ringsted Kommune i august 2015 (bilag 7). Med denne sag lægges der op til beslutning om køb af markedsføring for de ikke-disponerede kr. 100.000 i markedsføringsplanen.

  Beskrivelse af sagen

  Først i august blev der sendt en mail til foreningerne i Ringsted med opfordring om at komme med forslag til markedsføring af Ringsted Kommune via foreningernes aktiviteter.

   

  Kriterierne for at søge puljen ligger i tråd med kommunens markedsføringspolitik og lægger op til, at der kan ansøges om markedsføringsmidler til indadrettede og udadrettede aktiviteter:

   

  Det udadrettede sigte retter sig mod borgere, virksomheder og besøgende/turister uden for Ringsted Kommune. Formålet er at øge kendskabet til Ringsted Kommune uden for kommunens grænser. For at få støtte indenfor denne kategori skal markedsføringsaktiviteten eller projektet som minimum have et regionalt sigte. Projekter med et landsdækkende sigte vil blive prioriteret.

   

  Aktiviteter og tiltag inden for denne udadrettede kategori kunne være:

  • Større events som festivaler, sports- og motionsbegivenheder eller kulturelle arrangementer
  • Deltagelse i større messer mv.
  • Markedsføringsmateriale som særlige hjemmesider fx via internettet/sociale medier, tv-spots, annoncer, brochurer mv.

   

  Det indadrettede sigte retter sig mod kommunens borgere og virksomheder. Formålet er at fastholde borgere og virksomheder i kommunen og gøre dem mere tilfredse med at bo og agere i Ringsted Kommune. Det er samtidig formålet at styrke en fælles selvforståelse og identitet i kommunen.

   

  Aktiviteter og tiltag inden for denne indadrettede kategori kunne være:

  • Arrangementer af en vis volumen, der understøtter og hæver kendskabet til markedsføringsprofilen lokalt
  • Tiltag, der markedsfører kommunen lokalt – fx oprettelse af et ambassadørkorps
  • Deltagelse i messer mv.

   

  Det fremgår ligeledes af mailen til foreningerne, at markedsføringen skal gennemføres i 2015 og at Ringsteds city brand ”Ringsted – midt i mulighederne” skal indgå i markedsføringen.

   

  Foreningerne blev bedt om, at sende en ansøgning til Ringsted Kommune med en beskrivelse af markedsføringsaktiviteten/projektet og belysning af, hvordan aktiviteten/projektet i 2015 lever op til Ringsted Kommunes markedsføringsprofil og formålene med kommunens markedsføring som beskrevet i Ringsted Ko mmunes markedsføringspolitik.

   

  Ansøgningerne

   

  Der er i alt indkommet seks ansøgninger til puljen (bilag 1, 2, 3, 4, 5, 6). Skemaet viser en oversigt over ansøgningerne:

   

  Ansøger forening

  Aktivitet

  Markedsføring

  Rækkevidde/

  eksponering

  Ansøgt beløb

  Benløse Bordtennis

  Generel information om foreningen og dens aktiviteter + evt. event.

  Annoncering

  Ikke defineret

  Ikke konkret beløb

  LOF - Ringsted

  Højskolekursus

  Annoncering

  Landsdækkende

  Ikke konkret beløb

  Ringsted Svømmeklub

  Svømmestævne – Ringsted Cup 2015

  Flyers

  T-shirts

  Vip-arrangement

  Nationalt og internationalt (deltagelse fra udlandet)

  15.000 kr.

  Foreningen Rock for Voksne

  Øge kendskab til foreningens arrangementer med det formål at øge kendskabet til Ringsted som kulturby.

  Annoncering

  Regionalt

  4.000 kr.

  Ældre Sagen

  Generel information om foreningen og dens aktiviteter

  Annoncering

  Ringsted og omegn

  4.000 kr.

  TMS Ringsted

  Liga håndboldkampe herre og dame

  Fastholde aktuelle modydelser: bl.a. eksponering på trøjer, bandereklamer, kampavis, reklamevæg, hjemmeside.

   

  Derudover:

  Bandereklame ved damekampe

  Eksponering på ny hjemmeside

  Regionalt og nationalt

  100.000 kr.

   

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  På baggrund af de indkomne ansøgninger vurderer administrationen, at TMS Ringsted som den eneste ansøger lever op til kriterierne for at ansøge puljen og dermed også målsætningerne i Ringsted Kommunes markedsføringspolitik. Dette begrundes med, at TMS Ringsted med deres aktiviteter har en bred eksponering både lokalt, regionalt og nationalt. Administrationens vurdering er, at Ringsted Kommune får mest eksponering ved at anvende den samlede pulje til køb af markedsføring via TMS Ringsted.

   

  LOF-Ringsted og Benløse Bordtennis har ikke ansøgt puljen om et konkret beløb, hvorfor det ikke er muligt at indstille dem til puljen.

   

  Administrationen vurderer ligeledes på baggrund af Benløse Bordtennis’ ansøgning, at foreningen søger midler til generel markedsføring af foreningen primært lokalt, og derfor ikke lever op til kommunens markedsføringsprofil og markedsføringspolitik. Det samme gør sig gældende for Ældre Sagens ansøgning.

   

  Administrationen vurderer, at aktiviteterne beskrevet i ansøgningerne fra Ringsted Svømmeklub og Rock for Voksne understøtter Ringsteds oplevelsesprofil, men at aktiviteterne ikke skaber lige så stor markedsføringsværdi for Ringsted Kommune, som TMS Ringsted. Administrationen anbefaler derfor, at ansøgningerne fra Ringsted Svømmeklub og Rock for Voksne overgår til behandling i forbindelse med kommunens interne markedsføringspulje.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at arkedsføringspuljen på 100.000 kr. tildeles TMS Ringsted.
  2. at ansøgningerne fra Rock for Voksne på 4.000 kr. og Ringsted Svømmeklub på 15.000 kr. overgår til behandling i forbindelse med kommunens interne markedsføringspulje.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2015

  Godkendt

   

  Ej til stede: Sadik Topcu