Du er her

Plan- og Boligudvalget - 17-09-2013

Plan- og Boligudvalget - 17-09-2013

Dato: Tirsdag den 17. september 2013 Tid: Kl. 17:15
Udvalg/Råd: Plan- og Boligudvalget
Dokument: 92013.pdf
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden - September 2013

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SU

  AMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

  Indstilling

  Konstitueret teknisk direktør indstiller, at dagsordenen godkendes.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 17-09-2013

  Godkendt

 • Punkt 2 Overtagelse af areal efter planlovens § 47A

  dagsorden_vedr._overtagelse_af_areal_efter_planlovens_ss_47a.pdf tk_12012_-_kendelse_i_sagen_fra_benloese_-_tk_1-2012_benloese_planlovens_ss47a.pdf.pdf overtaksationskendelse_-_benloese._-_overtaksationskendelse_benloese.pdf.pdf opgoerelse_over_erstatning_til_henning_jensen_-_opgoerelse_af_omkostninger_vedr._henning_jensen.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SU

  AMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet besluttede i møde den 14. november 2011, at spørgsmålet om prisfastsættelse for arealet, som kommunen skal overtage i medfør af planlovens § 47A, skulle fastsættes af taksationsmyndighederne og forelægges byrådet til godkendelse, når der forelå en endelig beslutning. Der henvises til Bilag 1.

  Taksationsmyndighederne har nu truffet beslutning ved både Taksationskommissionen og Overtaksationskommissionen og sagen forelægges derfor byrådet til godkendelse.

  Beskrivelse af sagen

  Kommunen blev ved anmodning den 12. august 2011, i medfør af planlovens § 47A, anmodet om at overtage et areal på ca. 11 ha ved Jordemodervej.  Byrådet behandlede anmodningen i møde den 14. november 2011, og besluttede her at acceptere kravet om overtagelse, og overlade spørgsmålet om prisfastsættelse til taksationsmyndighederne.

  Den 29. juni 2012 afgør Taksationskommissionen, at kommunen skal betale 4,3 mio. kr. for arealet svarende til 39 kr. pr. m². plus omkostninger. Det kan oplyses, at lodsejeren havde krævet at få udbetalt ca. 10,4 mio. kr. svarende til 95 kr. pr. m². Se Bilag 2.

  Denne afgørelse blev anket af lodsejeren og den 11. juli 2013 afsagde Overtaksationskommissionen kendelse om, at kommunen skulle betale ca. 4,2 mio. kr. svarende til 38 kr. pr. m². plus omkostninger af arealet. Se Bilag 3.

  Kommunens rådgiver har, nu da sagen er afgjort administrativt, iværksat procedure med udbetaling og overtagelse af arealet. Se Bilag 4.

  Sagen forelægges derfor også som nævnt i Byrådets afgørelse fra den 14. november 2011 bevillingsmæssig berigtigelse. Det anslås her, at der til afslutning af sagen og alle dens omkostninger ansøges om en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr.

  Lodsejeren har under sagen gjort opmærksom på, at han ønsker at forpagte det omhandlede areal til samme pris som andre forpagtere på Jordmodervej. Dette skønnes at udgøre ca. 35.000 kr. årligt. Vedrørende den fremtidige forpagtning skal dette sendes i udbud.

  Høring

  Ingen

  Økonomi

  Der ansøges om en anlægsbevilling til betaling af arealet samt omkostninger på udgift 4,5 mio. kr., der dækkes over kontoen for køb og salg.

   

  Der gives en tillægsbevilling til indtægter til driften i 2013 på 88.000 kr. Fra 2014 udgør merindtægten mindst 35.000 kr. årligt afhængig af resultatet af udbud. Driftsbevillingen tilføres kontoen for køb og salg.

   

  Ved overtagelse af arealet pålignes kommunen som ejer fra den 12. august 2011 en udgift på ejendomsskat på forventet 15.000 kr. og herefter årligt på 10.000 kr.

  Vurdering

  Afgørelsen kan inden 6 måneder fra modtagelse af kendelsen indbringes for domstolene, hvilket vil sige den 11. januar 2014.

   

  Det er forvaltningens opfattelse, at den pris som taksationsmyndighederne har fastsat, ikke vil blive nedsat ved yderligere behandling i retssystemet. Det anbefales derfor, at byrådet accepterer kendelsen.

   

  Såfremt kendelsen indbringes for domstolene af lodsejeren, vil byrådet blive informeret herom.

  Indstilling

  Konstitueret teknisk direktør indstiller,

  1. at Byrådet tager den afsagte kendelse til efterretning og iværksætter proceduren om udbetaling af erstatning,
  2. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 4,5 mio. kr. til afholdelse af købspris og omkostninger,
  3. at Byrådet orienteres, såfremt lodsejeren indbringer sagen for domstolene,
  4. at der gives en indtægtsbevilling til driften på 88.000 kr., i 2013,
  5. at der fra 2014 gives en tillægsbevilling til driften på 35.000 kr. årligt,
  6. at der gives en tillægsbevilling til driften til udgift på 15.000 kr. i 2013,
  7. at der gives en tillægsbevilling på 10.000 kr. årligt fra 2014,
  8. at driftsbevillingerne afholdes over kontoen for køb og salg,
  9. at forpagtningen af det omhandlede areal sendes i udbud.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 17-09-2013

  Anbefales godkendt

 • Punkt 3 Udbud af parceller ved Søndervang(Lukket)

 • Punkt 4 Vognmandsvirksomhed på Nebsmøllevej 63 - Genoptagelse af sag

  bilag_1.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SU

  AMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Dansk transport og Logistik har med brev af 17. juni 2013, på vegne af ejer, anmodet om at genoptage sag om etablering af en vognmandsforretning på Nebsmøllevej 63.

   

  Anmodningen sker på baggrund af en ændring i Planlovens § 35 stk. 1, punkt 2,  (Bilag 1)  

   hvor kommunerne får mulighed for at lægge særlig vægt på hensynet til udviklingen i et særligt vanskeligt stillet landdistrikt, således at hensynet kan begrunde landzonetilladelse til visse helårsboliger og erhverv

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted Kommune besluttede i marts 2011, at meddele landzonetilladelse til en vognmandsvirksomhed på Nebsmøllevej 63. Afgørelsen blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, der i oktober 2011 omgjorde kommunens tilladelse til et afslag. Sagen har derefter været prøvet i retten som fulgte Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse.

  Lovgrundlag:
  Jf. Planlovens § 35 må der i landzoner  ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, jf. dog §§ 36-38. Ved kommunalbestyrelsens tilladelse efter 1. pkt. kan der lægges særlig vægt på udviklingen i et vanskeligt stillet landdistrikt.

  Teknisk Forvaltning bemærker: 

  I henhold til bemærkninger til lovforslaget vil landdistriktsbestemmelsen give alle kommuner mulighed for at lægge særlig vægt på hensynet til udviklingen i et særligt vanskeligt stillet landdistrikt, således at hensynet kan begrunde landzonetilladelse til visse helårsboliger og erhverv, med mindre væsentlige hensyn til landskab, natur, miljø, planlægning eller naboer m.v. afgørende taler imod.

   

  Bestemmelsens anvendelsesområder skal styrke udviklingen i alle vanskeligt stillede landdistrikter ved at lempe praksis for etablering af helårsboliger og erhverv i overflødiggjorte bygninger, udvidelse af erhvervsvirksomheder og opførelse af nye helårsboliger i umiddelbar tilknytning til eksisterende landsbyer eller anden tilsvarende bebyggelse. Det er dog vigtigt at understrege, at disse lempelser skal ses i sammenhæng med genindførslen af den kom-munale afvejning som grundlag for landzoneadministrationen og dermed af kommunernes mulighed og ansvar for at sikre planlægnings-, landskabs-, natur- og nabointeresser m.v.

   

  Ved vanskeligt stillede landdistrikter forstås landdistrikter, hvor der er et særligt behov for tiltag med henblik på at vende en negativ udvikling præget af begrænset pres på areal ressourcen samt faldende beskæftigelse og/eller fraflytning. Landdistriktsbestemmelsen kan ikke anvendes i områder der alene er karakteristeret af begrænset pres på arealressourcen, men hvor beskæftigelsen og antal husstande ikke er i tilbagegang.

   

  For at kunne bruge landdistriktsbestemmelsen skal der være tale om at oprette et erhverv i det åbne land, indenfor eksisterende bygningsmæssige rammer.

  Det er dog fortsat et hovedhensyn, at undgå spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land.

  Høring

  Ingen

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Teknisk Forvaltning vurderer,  at planlovens § 35, stk. 1,  ikke kan finde anvendelse i dette tilfælde da landdistriktsbestemmelsen kun giver mulighed for at oprette et erhverv i det åbne land, indenfor eksisterende bygningsmæssige rammer.

   

  Desuden vurderer Teknisk Forvaltning, at området ikke er præget af en negativ udvikling i sin helhed, da der ikke er tale om nævneværdig fraflytning fra området eller faldende beskæftigelse. Der er altså ikke tale om et særligt behov for tiltag der skal vende en negativ udvikling.

  Indstilling

  Konstitueret teknisk direktør indstiller, at der ikke meddeles tilladelse til vognmandsvirksomhed.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 17-09-2013

   

  V
  Thorkil Mølgaard (TM) V

  A
  Gunnar Christiansen (GC) A

  O
  Per Nørhave (PEN) O


  Kisser Franciska Lehnert (KFL) I

  V
  Per Roos (PR) V

  A
  Lisbeth Andersen (LA) A

  F
  Torben Lundsgaard (TL) F

  For

   

   

   

   

   

   

  Imod

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Med bemærkningen om, at der igangsættes sagsbehandling med henblik på at kunne meddele tilladelse til vognmandsvirksomhed.

 • Punkt 5 Forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og forslag til lokalplan 275 - Boliger ved Præstevej 24 i Benløse By

  bilag_1_forslag_til_kommuneplantillaeg_nr._21-_29052013.pdf bilag_2_lokaplanforslag_275_praestevej_18082013.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SU

  AMU

  Orientering

  Indstilling

      x

     x

  Beslutning

     x

     

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Plan- og Boligudvalget besluttede i møde den 22. januar 2013, på baggrund af et projektforslag fra arkitekt Henrik Sørensen, at udarbejde lokalplan for ejendommen  Præstevej 24 i Benløse By.

   

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og forslag til lokalplan 275 forelægges til godkendelse og efterfølgende høring i 8 uger.

  Beskrivelse af sagen

  Ejer af ejendommen Præstevej 24 har fået udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og forslag til lokalplan 275. (Bilag 1, 2)

    

  Lokalområdet omfatter et areal på ca. 7.500 m².

    

  Lokalplanforslagets formål er at give mulighed for at overføre ejendommen Præstevej 24 til byzone og muliggøre udstykning af ejendommen for opførelse af 7 nye en families boliger.

   

  Boligerne opføres som tæt-lav bebyggelse i 1 – 1½ plan med en maksimal højde på 8,5 meter og med tilhørende fælles vej- og parkeringsanlæg samt fælles friarealer.

   

  Lokalplanforslaget fastsætter bestemmelser for materialer og placering med henblik på at tilpasse den nye bebyggelse til landsbybebyggelsens skala og bygningsstruktur med længehuse med saddeltage samtidig med, at der gives mulighed for et mere nutidigt arkitektonisk udtryk og materialevalg.

   

  Lokalplanforslaget skal samtidig sikre, at bebyggelsen disponeres således, at indsigtsmuligheder til Benløse Kirke fra det store tilgrænsende grønne område tilgodeses samtidig med, at der med bestemmelser om hegning og beplantning sikres, at området får en åben og grøn karakter som overgang mellem det store grønne område og landsbyen.

   

  Tilkørsel til bebyggelsen sker via eksisterende indkørsler fra Præstevej. Der anlægges parkeringsarealer svarende til minimum 1½ plads pr. bolig.

   

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 21 til Ringsted kommunes kommuneplan 2009-2012:

  For at muliggøre, at der fra ejendommen Præstevej 24 kan udstykkes til nyt boligområde, er der udarbejdet et nyt forslag til kommuneplantillæg med det formål at ændre afgrænsningen på rammeområde 5B1- Benløse Landsby til også at omfatte ejendommen.

   

  Miljøscreening

  Der er sideløbende med udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og forslag til lokalplan 275 foretaget en miljøscreening af planerne.

  Den samlede screening viser, at projektet ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet.

  Høring

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og forslag til lokalplan 275 offentliggøres i 8 uger.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Teknisk Forvaltning vurderer, at det foreslåede projekt vil give en naturlig afrunding af Benløse Landsby mod det åbne land samt, at der på arealet vil kunne etableres nogle attraktive boliger.

  Miljøscreening:
  Ringsted Kommune vurderer, at der i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer (L1398 af 22. oktober 2007) § 3 ikke skal foretages en miljøvurdering af planen, da det vurderes, at projektet ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet.

  Indstilling

  Konstitueret teknisk direktør indstiller,

  1. at forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.
  2. at forslag til Lokalplan 275 og godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.
  3. at der ikke skal foretages en miljøvurdering jf. § 4 stk. 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 17-09-2013

  Anbefales godkendt

 • Punkt 6 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 og Lokalplan nr. 272 - Bydelscenter ved Odinsvej

  bilag_1lokalplanforslag_272_-_bydelscenter_mv_ved_odinsvej.pdf bilag_2_kp_tillaeg_20_-_forslag.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SU

  AMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Plan- og Boligudvalget besluttede i møde den 12. februar 2013, at igangsætte udarbejdelse af det nødvendige plangrundlag grundlaget for et område ved Odinsvej/Baldersvej, som muliggør etablering af en butik for større pladskrævende varegrupper.

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 og forslag til Lokalplan 272 forelægges til godkendelse.

  Beskrivelse af sagen

  For at muliggøre, at der indenfor område 3O1 – Byomdannelsesområde ved Odinsvej kan placeres en butik til særligt pladskrævende varegrupper på 3.500 m² i tilknytning til bydelcentret ved Næstvedvej er der udarbejdet tilllæg til kommuneplan 2009 - 2020 for tilpasning af rammebestemmelser og områdeafgrænsning.

   

  Kommuneplantillæg 20 giver mulighed for at etablere en butik til særlig pladskrævende varegrupper på 3.500 m². (Bilag 2)

   

  Lokalplanforslag 272 er udarbejdet for at åbne mulighed for etablering af en butik på 3.500 m² til særligt pladskrævende varegrupper på del af ejendommen Odinsvej 4, Ringsted By samtidig med at skabe en sammenhæng mellem parkeringsarealer og dagligvarebutikkerne indenfor den østlige del af centerområdet ved Næstvedvej omfattende ejendommene Odinsvej 2 og Baldersvej 4. (Bilag 1)

   

  Lokalplanforslaget skal samtidig sikre, at de endnu ikke ibrugtagne boliger på hjørnet af Baldersvej og Odinsvej, sikres ordentlige friarealer samt afskærmes i forhold til ny butik.

    

  Lokalplanområdet omfatter 3 ejendomme og et samlet areal på 30.020 m² og er beliggende mellem Odinsvej, Baldersvej og Næstvedvej. Ejendommene er i øjeblikket omfattet af hver sin lokalplan, der udlægger anvendelsen til henholdsvis boligformål som tæt-lav og etagebebyggelse samt centerformål som dagligvarebutikker mv.

   

  Lokalplanen skal desuden sikre at området får en karakter af bydelscenter med blandede formål som detailhandel og boliger, samt at området med et mindre torv samt beplantning kan fungere som et attraktivt samlingspunkt for området ved Odinsvej. Samtidig sikrer lokalplanen at der gives en sammenhæng i beplantningen internt i området og i de omgivende beplantningsbælter, hvilket medvirker til at samle de forskellige ejendomme og skabe et helhedsindtryk for området.

   

  Den sydlige del af området er en del af kvarteret Byporten i Kvalitetsprogrammet for Odinvejskvarteret i Ringsted, og lokalplanen skal derfor ligeledes sikre, at området får en høj kvalitet i den ydre udformning mod det syd for liggende område, som er et blandet bolig og erhvervsområde.

   

  Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet er fastlagt til 50 svarende til maksimalt 15.010 m² bruttoetageareal. Heraf kan maksimalt 3.400 m² anvendes til dagligvarebutikker og 3.500 m² til butik til særligt pladskrævende varegrupper.

   

  Lokalplanområdet er opdelt i 3 delområder:

  • Delområde A omfatter areal til placering af ny butik på max 3.500 m² bruttoetageareal til særligt pladskrævende varegrupper
  • Delområde B omfatter de delvist opførte rækkehuse med tilhørende havearealer samt fælles parkerings- og friarealer.
  • Delområde C omfatter del af centerområdet ved Næstvedvej med dagligvarebutikker og tilhørende fælles parkerings- og færdselsarealer.

  Det samlede bruttoetageareal til butikker må maksimalt udgøre 3.400 m². Bruttoetagearealet for den enkelte dagligvarebutik må ikke overstige 1.000 m² og for den enkelte udvalgsvarebutik 250 m². 

   

  Centerområdet vejbetjenes fra Baldersvej samt fra Odinsvej. Boligerne vejbetjenes ved to overkørsler til Odinsvej, og butikken til særligt pladskrævende varegrupper gives vejadgang fra Baldersvej samt fra centerområdet. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for ny bebyggelses placering og udformning samt for anlæg af parkerings- og udenomsarealer, herunder beplantning. 

   

  Lovgrundlag:

  • Jf. Lokalplan 194, § 3 Områdets anvendelse, må området kun anvendes til boligbebyggelse i form af etageboliger og/eller rækkehuse samt tilhørende fælles friarealer.
  • Jf. Kommuneplan 2009-2020, rammeområde 3O1, skal området omdannes fra erhvervsformål til boliger, administration, offentlig service, hotel, serviceerhverv og detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper (dvs. biler, tømmer, byggematerialer, havebrugsvarer og møbler) samt håndværksvirksomheder, som kun giver mindre påvirkning af omgivelserne.

   Langs Mellem Broerne kan der planlægges butikker med pladskrævende varegrupper. Butikker med pladskrævende varegrupper må ikke have et større bruttoetageareal end 1.500 m2.
  • Jf. Kommuneplan 2009-2020, rammeområde 3C1, Bydelscenter ved Næstvedvej, udlægges området til centerformål: Detailhandel, administration, kulturelle funktioner og serviceerhverv herunder restaurant mv.

  Det samlede bruttoetageareal til butikker må maksimalt udgøre 4.000 m². Bruttoetagearealet for den enkelte dagligvarebutik må ikke overstige 1.000 m² og for den enkelte udvalgsvarebutik 250 m².

   

  Miljøscreening:
  Forslag til Kommuneplantillæg 20 og Lokalplan 272 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen viste, at der indenfor lokalplanområdet var opstået et § 3 vandhul i nogle gamle efterladte fundamenter. Dette § 3 vandhul er indarbejdet i lokalplanforslaget.

   

  Høring

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 til Lokalplan nr. 272 offentliggøres i 8 uger. Der afholdes borgermøde i offentlighedsfasen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Teknisk Forvaltning vurderer, at placering af butik til større pladskrævende varegrupper i tilknytning til bydelscentret vil skabe en synergieffekt i området og samle funktionerne yderligere.

   

  Det vurderes, at projektet ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke bør foretages en miljøvurdering jf. § 4 stk. 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Indstilling

  Konstitueret teknisk direktør indstiller,

  1. at forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.
  2. at forslag til Lokalplan nr. 272 og godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.
  3. at der ikke foretages en miljøvurdering jf. § 4 stk. 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 17-09-2013

   

  V
  Thorkil Mølgaard (TM) V

  A
  Gunnar Christiansen (GC) A

  O
  Per Nørhave (PEN) O


  Kisser Franciska Lehnert (KFL) I

  V
  Per Roos (PR) V

  A
  Lisbeth Andersen (LA) A

  F
  Torben Lundsgaard (TL) F

  For

   

   x

   x

   

   x

   x

  Imod

   

   

   

   

   

   

   

  Undlod

   x

   

   

   x

   

   

   

   

   

  Anbefales godkendt efter afstemning

 • Punkt 7 Forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og til lokalplan nr. 270 for Sporvejsmuseet

  bilag_1_lokalplan_-_sporvejsmuseet_.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SU

  AMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Plan- og Boligudvalget besluttede på møde den 20. november 2012, at der skulle udarbejdes et lokalplanforslag som kan være med til at fremtidssikre Sporvejsmuseets udviklingsmuligheder.

   

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og forslag til Lokalplan 272 forelægges til godkendelse.

  Beskrivelse af sagen

  Lokalplanforslag nr. 270 åbner mulighed for, at Sporvejsmuseet kan udvides med nye faciliteter som depoter, udstillingsbygninger, kiosk- og toiletbygning, værksted, bynips, tilhørende tekniske anlæg som køretrådsanlæg, spor og lignende og mindre oplag af materialer til de tekniske anlæg. Se bilag 1.

   

  I forbindelse med lokalplanforslaget er der udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 20, som fastlægger bestemmelser for områdets anvendelse.

   

  Med lokalplanforslag nr. 270 udlægges der 11 nye byggefelter. Byggefelterne er placeret, så der sikres en god sammenhæng med den eksisterende bebyggelse.

   

  Lokalplanforslaget fastholder området i landzone, men er med bonusvirkning, hvilket betyder, at der ikke kræves landzonetilladelse til etablering af de i lokalplanforslaget omhandlede anlæg/bebyggelser.

   

  Miljøscreening

  Der er sideløbende med udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og forslag til lokalplan nr. 270 foretaget en miljøscreening af planerne. Den samlede screening viser, at projektet ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet.

  Høring

  Forslag til kommuneplantillæg 18 og forslag til Lokalplan 270 sendes i offentlig høring i 8 uger.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Teknisk Forvaltning vurderer, at lokalplanforslag nr. 270 og kommuneplantillæg nr. 18 åbner mulighed for at Sporvejsmuseet har de nødvendige rammer for at sikre den fremtidige udvikling.
   

  Ringsted Kommune vurderer afslutningsvist, at der i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer (L1398 af 22. oktober 2007) § 3 ikke skal foretages en miljøvurdering af planen.

  Teknisk Forvaltning anbefaler at de direkte berørte parter inviteres til møde i høringsperioden.

  Indstilling

  Konstitueret teknisk direktør indstiller,

  1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 18 godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.
  2. at forslag til lokalplan nr. 270 godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.
  3. at der ikke skal foretages en miljøvurdering jf. § 4 stk. 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer.     

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 17-09-2013

   

   

  V
  Thorkil Mølgaard (TM) V

  A
  Gunnar Christiansen (GC) A

  O
  Per Nørhave (PEN) O


  Kisser Franciska Lehnert (KFL) I

  V
  Per Roos (PR) V

  A
  Lisbeth Andersen (LA) A

  F
  Torben Lundsgaard (TL) F

  For

   X

  X

  X

   

  X

  X

  x

  Imod

   

   

   

   

   

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

  Anbefales godkendt efter afstemning

 • Punkt 8 Halvårsregnskab 2013 (ØK)

  bilag_2_-_specifikationer_halvaarsregnskab_2013.pdf.pdf bilag_3_-_anlaegsspecifikation_halvaarsregnskab_2013.pdf.pdf bilag_4_-_anlaegsbeskrivelser_halvaarsregnskab_2013.pdf.pdf bilag_5_-_det_specialiserede_socialomraade.pdf.pdf bilag_1_-_halvaarsregnskab_.pdf.pdf bilag_6_-_forslag_til_budgetomplaceringer.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SU

  AMU

  Orientering

  x

  Indstilling

  Beslutning

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

  Med udgangspunkt i forbruget i første halvår er der udarbejdet halvårsregnskab pr. ultimo juni 2013. Dette er årets anden budgetrapport.

   

  Halvårsregnskabet omfatter alle bevillinger og dermed både drift og anlæg.

   

  Halvårsregnskabet skal sikre opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig give en prognose for regnskabsresultatet. Der indrapporteres til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og KL. Det er et krav, at byrådet har godkendt halvårsregnskabet senest den 1. september. Det er dette krav, der ikke gør det muligt at fremlægge sagen for fagudvalgene inden fremlæggelse i Økonomiudvalg og Byråd. Sagen forelægges i fagudvalgene i september som orientering.

   

  Herværende regnskab omfatter det skattefinansierede driftsområde, det brugerfinansierede driftsområde, renter, finansiering og anlæg.

  Beskrivelse af sagen

  Halvårsregnskabet er udarbejdet på baggrund af forbruget ved udgangen af juni 2013.

   

  Hele budgetrapporteringen med bemærkninger er vedlagt i bilag 1. I bilag 2 er vedlagt oversigt af talmaterialet på detaljeret niveau. 

   

   

  Hele 1.000 kr.

  Korrigeret budget 2013

  Forbrug halvår

  Forventet regnskab
  2013

  Forventet afvigelse

   Indtægter

  -2.014.125

  -1.071.645

  -2.026.993

  12.867

   Skattefinansieret drift

  1.907.082

  930.514

  1.914.195

  -7.113

    Økonomiudvalget

  229.210

  109.433

  217.609

  11.601

    Klima- og Miljøudvalget

  72.070

  41.960

  74.779

  -2.709

    Plan- og Boligudvalget

  54.423

  30.203

  54.814

  -391

    Børne- og Undervisningsudvalget

  534.765

  231.825

  529.989

  4.777

    Socialudvalg

  366.787

  177.711

  377.828

  -11.040

    Ældreudvalget

  180.875

  100.519

  186.560

  -5.685

    Arbejdsmarkedsudvalget

  424.430

  211.063

  425.678

  -1.248

    Kultur- og Trivselsudvalget

  44.521

  27.799

  46.939

  -2.418

   Renter

  14.625

  6.507

  12.525

  2.100

   

  Den samlede driftsforventning er et mindreforbrug på 7,9 mio. kr.

   

  Kommunens indtægtsbudget er på ca. 2,0 mia. kr., og der forventes merindtægter på 12,9 mio. kr. Dette dækker bl.a. over merindtægter på 6,7 mio. kr. i forhold til budget på grundskyld (refusion af merudgifter fra staten), samt at kommunerne ikke er blevet reguleret for den lavere lønudvikling med 8,9 mio. kr., hvilket ellers var ventet.

   

  For den skattefinansieret drift er det samlede budget 1,9 mia. kr., og der forventes på nuværende tidspunkt samlet set et merforbrug på 7,1 mio. kr.

   

  På budgetposten renter forventes der mindreudgifter på 2,1 mio. kr.

   

  Det samlede merforbrug på den skattefinansierede drift på 7,1 mio. kr. dækker over en række forskellige tendenser med både mindre- såvel som merforbrug.

   

  For Økonomiudvalget ventes mindreforbrug på 11,6 mio. kr. fordelt på flere poster under ledelse og personale.

   

  Det er særligt på barselsdækning og fælles konti, hvor der ventes mindreforbrug på i alt 8,5 mio. kr., mens forsikringer, lønpuljer og pensioner står for 4,2 mio. kr. mindreforbrug.

   

  Administrationen har ajourført den model, der ligger til grund for opgørelse af udgifter som Ringsted Kommunes administration afholder for renovationsområdet. Det kan konstateres, at budgettet er 0,7 mio. kr. højere end de forventede udgifter for 2013. Da renovationsområdet betaler for de afholdte udgifter, vil der blive opkrævet 0,7 mio. mindre end budgetteret for 2013. Der tages stilling til regulering for tidligere år samt evt. konsekvenser i relation til renovationstakster og mellemværender efter den forestående forvaltningsrevision af det tekniske område.

    

  Klima- og Miljøudvalget venter merforbrug på 2,7 mio. kr. hvor glatførebekæmpelse og snerydning udviser forventet merforbrug på 3,2 mio. kr. som følge af flere udgifter i årets første halvdel end normalt.

   

   

  For Plan- og Boligudvalget ventes merforbrug på 0,4 mio. kr.. Efter budgetanalysen af ejendomscentret er budgettet tilrettet. Det ventede merforbrug er på niveau med forventningerne i den politisk behandlede budgetanalyse.

    

  På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes der samlet set et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på skoleområdet på 2,4 mio. kr., et mindreforbrug på dagtilbudsområdet på 4,5 mio. kr. og et merforbrug på Børn og Unge på 2,1 mio. kr.

    

  Hele socialudvalgets område udviser et forventet merforbrug på 11 mio. kr.

   

  På sundhedsområdet forventes merforbruget at blive på 9 mio. kr., hvoraf den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet udgør 8 mio. kr. Budgetproblemet vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering kan bl.a. henføres til markante aktivitetsstigninger på ambulante behandlinger i forhold til tidligere år.

   

  På området for handicap, social og psykiatri forventes der merforbrug på 5,3 mio. kr.. Særligt hjælpemidler og ledige pladser i bofællesskaberne medfører merforbruget.

   

  På ungeområdet forventes der mindreforbrug på 3,2 mio. kr. 

   

  På ældreudvalgets område forventes der samlet et merforbrug på 5,7 mio. kr. fordelt med 3,1 mio. kr. i merforbrug på udvalgsbevillingerne og 2,6 mio. i forventet merforbrug på institutionsbevillingerne.

   

  Merforbruget på udvalgsbevillingerne kan henføres til forventet merforbrug på den aktivitetsbaserede budgetramme - herunder visitationsrammen - med 1,8 mio. kr. samt merforbrug i tomgangshusleje med 1,7 mio. kr.

   

  Merforbruget på institutionsbevillingerne kan alene henføres til Hjemmeplejen, hvor der forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr.

   

   Arbejdsmarkedsudvalget viser et forventet merforbrug på ca. 1,2 mio. kr. efter regulering af budgettet i forhold til det sænkede beskæftigelsestilskud. Jobcentret udviser merforbrug på 0,4 mio. kr. mens Ungeenheden udviser merforbrug på 0,8 mio. kr. Det skal bemærkes, at der er meget stor usikkerhed om resultatet på arbejdsmarkedsområdet som følge af nye arbejdsmarkedsreformer og de afledte økonomiske konsekvenser.

   

  For Kultur- og Trivselsudvalget forventes samlet set et merforbrug på 2,4 mio. kr.

  Merforbruget er sammensat af et forventet merforbrug på Teater og Kongrescenter på 1,8 mio. kr. og et merforbrug på Idrætsanlæg og svømmehal på 0,6 mio. kr.

   

  Den lovpligtige afrapportering på det specialiserede socialområde til Sundhedsministeriet er vedlagt i bilag 5.

   

  Resultatet af budgetrapporteringen vedr. anlæg er vist i nedenstående tabel.

   

  Hele 1.000 kr.

  Korrigeret budget 2013

  Forbrug halvår

  Forventet regnskab
  2013

  Afvigelse
  regnskab

   Skattefinansieret anlæg

  89.285

  16.841

  64.480

  24.805

   Køb og salg af jord

  -5.189

  -2.031

  -15.500

  10.311

   Brugerfinansieret anlæg

  31.835

  25.308

  28.335

  3.500

  I alt

  115.931

  40.118

  77.315

  38.616

   

  Det samlede anlægsbudget udgør 115,9 mio. kr.. For de skattefinansierede anlæg vedrører de forventede afvigelser forskydninger på aktuelle anlægsprojekter. På Køb og salg af jord er aktiviteten sænket, hvilket betyder markant færre udgifter til byggemodninger m.v. – men også færre salgsindtægter end budgetteret. De brugerfinansierede anlæg dækker over implementering af nyt renovationssystem, der i alt ventes at bliver 3,5 mio. kr. billigere end budgetteret.

   

  Detaljeret oversigt over alle anlægsprojekter kan ses i bilag 3, samt en kort tekst om hvert enkelt anlægsprojekt i bilag 4.

   

   

  Ud over de allerede vedtagne tekniske budgetændringer, er der i materialet vedr. halvårsregnskabet indarbejdet tekniske ændringer i tal og tekst, der søges godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen. Fx flytning af budget på 2,7 mio. kr. vedr. høreapparater efter at regionen har overtaget ansvaret samt indarbejdelse af regulering af beskæftigelsestilskud i arbejdsmarkedsudvalgets budget. Alle budgetændringerne er beskrevet nærmere i bilag 6.

  Vurdering

  Budgetrapporten giver anledning til forøget opmærksomhed særligt på følgende områder:

   

  Sundhedsområdet hvor der på nuværende tidspunkt tegner sig et merforbrug på 8 mio. kr. på den aktivitetsbestemte medfinansiering hvor der er tegn på markante aktivitetsstigninger. Der er igangsat en uddybende analyse på området, herunder tages der kontakt til regionen vedr. problemstillingen.

   

  For handicap, social og psykiatri hvor der på hjælpemiddelområdet ventes merforbrug på 2,2 mio. kr. Der er igangsat målrettet arbejde med at nedbringe udgifterne til stomihjælpemidler, der viser den største stigning.

   

  Ældreområdet hvor det tyder på en udvikling mod stigende udgifter til praktisk hjælp, samt fortsat problemer med tomgangshusleje. Der arbejdes indgående med at nedbringe udgifterne både i relation til visitationsrammen og hjemmeplejen. Der forventes som følge af initiativerne budgetoverholdelse på begge områder i 2014.

   

  Arbejdsmarkedsområdet, herunder konsekvenser af diverse reformer og konjunkturudvikling.

   

  Klima- og Miljøudvalget hvor glatførebekæmpelse og snerydning ventes at overstige budgettet med 3,2 mio. kr. Dette kan skyldes det relativt kolde vejrlig i begyndelsen af året, men det kan ikke udelukkes, at en ændret tilrettelæggelse kan medføre udgiftsreduktioner. I forlængelse af den igangsatte udvidede forvaltningsrevision på det tekniske område analyseres mulighederne nærmere.

   

  Børne- og Undervisningsudvalget hvor der ventes mindreforbrug på 4,8 mio. kr. men hvor der for Børn og Unge ventes merforbrug på 2,1 mio. kr. primært henført til enkeltsager. Området følges tæt.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at budgetrapporten ultimo juni 2013 jf. bilag 1 tages til efterretning
  2. at de i bilag 6 nærmere beskrevne tekniske omplaceringer godkendes

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-09-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 09-09-2013

  Godkendt.

  Ej til stede: Johnny Dahlgaard

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 17-09-2013

  Taget til efterretning

 • Punkt 9 Orientering fra formand og administration - September 2013

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SU

  AMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

   

  1. Flexboliger
   Orientering om ændring af boligreguleringsloven som åbner mulighed for at benytte helårsboliger til fritidsbolig efter byrådets godkendelse.

  Indstilling

  Konstitueret teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 17-09-2013

  Taget til efterretning