Du er her

Plan- og Boligudvalget - 17-12-2013

Plan- og Boligudvalget - 17-12-2013

Dato: Tirsdag den 17. december 2013 Tid: Kl. 17:15
Udvalg/Råd: Plan- og Boligudvalget
Dokument: 122013.docx
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden - December 2013

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SU

  AMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

   

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 17-12-2013

  Godkendt

   

  Ej til stede Torben Lundsgaard

 • Punkt 2 Orientering om udvalgets sager 2010-2013

  pbu_201020112012_2013.xls

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SU

  AMU

  Orientering

  X

  Indstilling

  Beslutning

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Udvalget har ønsket en halvårlig status for behandlede sager. På vedhæftet bilag er en oversigt over de sager, som ikke var afsluttet i perioden ultimo 2010 til maj 2012 samt alle behandlede sager fra maj 2013 til og med november 2013. Af oversigten fremgår det, om sagerne er afsluttet eller stadig pågår.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 17-12-2013

  Tages til efterretning.

   

  Ej til stede Torben Lundsgaard

 • Punkt 3 Orientering af PBU om kvalitetsledelse - ledelsens Evaluering 2013

  analyserapport_og_ledelsens_evaluering_-_2013.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SU

  AMU

  Orientering

  X

  X

  Indstilling

  Beslutning

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Som et led i forbedring af kvalitetsledelsessystemet i Teknisk Forvaltning foretager ledelsen én gang om året en større evaluering af systemet. I ”Analyserapport og Ledelsens Evaluering – 2013” gennemgår ledelsen de væsentligste hændelser indenfor kvalitetsledelsesarbejdet i løbet af det sidste år, og tager stilling det videre arbejde med udvikling af systemet, vedlagt som bilag 1. Den årlige ledelsesevaluering er endvidere et krav i ISO 9001-standarden.

   

  Udvalget har årligt ledelsens evaluering til orientering. 

   

  Sagen behandles sideløbende i Klima- og Miljøudvalget.

  Beskrivelse af sagen

  I det følgende er anført er nævnt nogle af de væsentligste hændelser i 2013, der har relation til kvalitetsledelsessystemet.

   

  Organisationsændring

  Hovedparten af de områder, der er omfattet af forvaltningens kvalitetsledelsessystem, skal fremadrettet løses i det kommende Teknik- og Miljøcenter. Ved intern audit i 2013 blev der peget på, at der er uklarhed omkring ansvarsfordeling ved opgaver, der går på tværs i organisationen. Med visionerne for den nye centerstruktur forventes dette forhold at være centralt i opbygningen og tilrettelæggelse af arbejdsgange i de ny centre. Kvalitetsledelsessystemet bliver her et centralt værktøj til sikring og udvikling af arbejdsprocesser i det kommende Teknik- og Miljøcenter.

   

  Projektstyring

  Ved den interne audit blev forvaltningens projektstyringsmodel for første gang inddraget. Stadig flere opgaver har en kompleksitet, hvor det er nødvendigt at nedsætte en projektgruppe, og forvaltningen har igennem de senere år uddannet en række medarbejdere til projektledere. Projektstyringen er således en naturlig del af kvalitetsledelsen i forvaltningen. Ved audit blev de auditerede projekter sat i relation til forvaltningens projektstyringsmodel og den tilknyttede værktøjskasse.  Der blev observeret en enkelt afvigelse og identificeret flere forbedringsmuligheder, som vil blive taget op og behandlet i det nye center.

    

  Brugerundersøgelse

  I juni 2013 blev der gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse af udvalgte sagsområder i Teknisk Forvaltning. Undersøgelsen bestod i telefoninterviews af borgere og virksomheder, som har været i kontakt med Trafik, Vej og Park eller Plan og Byg i forbindelse med en rådighedstilladelse, en byggesag eller en klage i 2012. Formålet med undersøgelsen var at undersøge, om disse sager bliver løst til et niveau, der stemmer overens med de kvalitetsmål, som blev vedtaget af udvalget den 20. marts 2012.

   

  Overordnet viste undersøgelsen, at brugertilfredsheden på de udvalgte områder generelt opfyldte kvalitetsmålene. Undersøgelsen pegede dog også på, at der, i forhold til tilfredsheden med sagsbehandlingstiden, er grundlag for forbedringer. Forvaltningen har ikke stillet konkrete mål for dette område, men det vil indgå i overvejelserne i forbindelse med implementering af den nye centerstruktur. 

   

  Øvrige hændelser

  Den 1. juni 2013 blev kvalitetsstyringsloven ophævet. Det er derfor ikke længere lovkrav om, at kvalitetsledelsessystemet skal være certificeret. Ønskes et certificeret system fremover kan det alene ske ved ISO 9001 Standarden. 

   

  En forespørgsel blandt de 17 kommuner i Region Sjælland viser, at enkelte af kommunerne ikke vil fortsætte med at have et kvalitetsledelsessystem. Resten vil fortsætte og heraf har ca. 7 kommuner tilkendegivet, at de vil fortsætte deres kvalitetsledelsessystem efter ISO-standarden.. Der tegner sig således et billede af, at der fortsat er grundlag for et tværkommunalt samarbejde omkring kvalitetsledelse, også selv om systemet ikke er ISO-certificeret.

   

  Efter ledelsens vurdering

  Ledelsens vurdering blev foretaget i august, og siden evalueringen, er der foretaget en udvidet forvaltningsrevision i Teknisk Forvaltning. I den rapport (BDO-rapport) der er udarbejdet, er der rettet kritik af forvaltningens ISO-certificering. Den ISO-certificering, som forvaltningen har på det kvalitetsledelsessystemet, der arbejdes med, omhandler imidlertid kun hovedparten af myndighedsopgaver i forvaltningen. Systemet omhandler f.eks. ikke procedure for håndtering af regler og retningslinjer, der er beskrevet andre steder, herunder vejledninger i økonomistyring mv.

   

  ISO-certificeringen er ikke en forudsætning for at det kommende center kan arbejde videre med kvalitetsledelsessystemet. På baggrund af BDO-rapporten skal det derfor grunddigt overvejes om det kommende center skal fasteholde ønske om ISO-certificering.

   

  Med baggrund i BDO-rapporten vil der blive iværksat en række initiativer for bedre styring og effektivitet på en række områder i centeret. Og hvor det er hensigtsmæssigt, vil aftalte initiativer blive indarbejdet i kvalitetsledelsessystemet.

  Høring

  Ingen høring.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. 

  Vurdering

  Det er forvaltningens vurdering, at vedlagte Analyserapport og Ledelsens Evaluering - 2013 opfylder kravet efter ISO 9001- standarden.

   

  Det vurderes, at evalueringen er et vigtigt redskab i arbejdet med udvikling af organisationen og fastholdelse af den faglige kvalitet i opgaveløsningen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orientering om Analyserapport og Ledelsens Evaluering – 2013 tages til efterretning.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 17-12-2013

  Tages til efterretning.

   

  Ej til stede Torben Lundsgaard

 • Punkt 4 Baretten 39 og Signalet 6 - Etableret faste hegn

  bilag_1_foto.pdf bilag_2_udtalelser_fra_advokat_og_ejer.docx

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SU

  AMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Teknisk Forvaltning er blevet gjort opmærksom på, at der på ejendommen Baretten 39 og Signalet 6 er opsat faste hegn mod Kasserne Parkvej.
   

  Sagen forelægges med henblik på beslutning om håndhævelse af lokalplanens bestemmelser.

  Beskrivelse af sagen

  Teknisk Forvaltningen har den 2. juli 2013 besigtiget ejendommene og kunne konstatere, at der er opsat faste hegn ca. 90 cm bag ved levende hegn mod Kaserne Parkvej. (Bilag 1) 

  Teknisk Forvaltning har med brev den 9. oktober 2013 rettet henvendelse til ejerne af ovennævnte ejendommen og oplyst, at det vurderes, at de opsatte faste hegn er i strid med lokalplanens bestemmelser og de hensyn som lokalplanen skal varetage.

   

  Ejer af Signalet 6 og Baretten 39 oplyser med mail henholdsvis den 16 og 21oktober 2013, at man inden opsætningen af plankeværket i sommeren 2009, gennemgik lokalplanerne for området. Ejere anfører, at der intet står i lokalplanen om opsætning af plankeværker, men kun om levende hegn i skel, som man også har plantet.

  Ejere oplyser videre, at man har kontaktet Teknisk Forvaltning inden opsætningen af hegnet, samt at Teknisk Forvaltning oplyste, at det var i orden blot det fase hegn ikke stod i skel. Ejerne mener derfor, at lokalplanens § 9.3 vedrørende hegn er overholdt. (Bilag 2)
   

  Lovgrundlag

  • Jf. § 9.3 i lokalplan 167 skal der på alle ejendomme plantes levende hegn eller hæk langs skel mod veje, stier og friarealer. Hegn skal plantes på egen grund mindst 0,3 m fra skel og kan eventuel suppleres med trådhegn på den indvendige side.
  • Jf. § 9.3 i Lokalplan 187, skal der på alle ejendomme plantes levende hegn eller hæk langs skel mod veje, stier og friarealer. Hegn skal plantes på egen grund mindst 0,3 m fra skel og kan eventuel suppleres med trådhegn på den indvendige side.
  • Jf. Planlovens § 51, stk. 5, har kommunen pligt til at sørge for, at et ulovligt forhold bliver lovliggjort, medmindre det ulovlige forhold har underordnet betydning.
  • Jf. Planlovens § 63, stk. 1 påhviler det ejer af ejendommen, at lovliggøre et ulovligt forhold.  

  Teknisk Forvaltning bemærker:
  Forvaltningen har bedt advokatfirmaet Horten om en vurdering af de opsatte faste hegn i forhold til lokalplanernes § 9.3.

   

  Horten vurderer, at det er muligt, med hjemmel i lokalplanen, at påbyde ejeren at sørge for, at det faste hegn fjernes. Der er dog det forbehold, at lokalplanens formulering er lidt uklar og vurderingen beror således på en fortolkning af bestemmelsen.

   

  Teknisk Forvaltning bemærker endvidere, at der ikke er ansatte der kan bekræfte, at det skulle være oplyst, at opsætning af plankeværk er i overensstemmelse med lokalplanen.

  Høring

  Sagen har været i 4 ugers høring hos ejerne af Baretten 39 og Signalet 6.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Teknisk Forvaltning vurderer, at hensigten med bestemmelsen i lokalplanen er at sikre, at området får en ”grøn” karakter.  Med opsætningen af faste hegn umiddelbart bag eksisterende hæk, tilsidesættes dette hensyn.

   

  Teknisk Forvaltning vurderer, at det er vigtigt at håndhæve lokalplanens bestemmelser vedrørende hegning for at kunne fastholde området karakter, samt at en tilladelse vil kunne danne præcedens.

  En lovliggørelse af forholdet kan ske enten ved at hegnet fjernes eller, at der meddeles en dispensation fra bestemmelsen.  

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at de opsatte hegn er i strid med lokalplanens bestemmelser og skal nedtages.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 17-12-2013

   

  V
  Thorkil Mølgaard (TM) V

  A
  Gunnar Christiansen (GC) A

  O
  Per Nørhave (PEN) O


  Kisser Franciska Lehnert (KFL) I

  V
  Per Roos (PR) V

  A
  Lisbeth Andersen (LA) A

  For

   

  Imod

   

   

   

   

   

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

  Godkendt efter afstemning.

   

  Ej til stede Torben Lundsgaard

 • Punkt 5 Lokalplan 274 - Dagligvarebutik mv. ved Roskildevej 148-152 - Endelig vedtagelse

  bilag_1_forslag_lp_274.pdf bilag_2_indsigelse_fra_holmehave_28.tif bilag_3_indsigelse_fra_teilgaardsvej_8.tif bilag_4_indsigelser_fra_teilgaardsvej_123456789_og_10.pdf bilag_5_indsigelse_fra_roskildevej_154.msg bilag_6_indsigelser_og_forvaltningens_bemaerkninger.docx bilag_7_tekniske_rettelser_og_aendringsforslag.docx

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SU

  AMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet godkendte i møde den 9. september 2013 forslag til Lokalplan 274 – Dagligvarebutik mv. ved Roskildevej 148-152 (Bilag 1).

   

  Forslaget har været i høring i perioden fra den 18. september – 14. november 2013. Der blev afholdt borgermøde den 31. oktober.

   

  Forslag til lokalplan forelægges til endelig vedtagelse.

  Beskrivelse af sagen

  Lokalplanen er udarbejdet for at skabe grundlag for nedrivning af eksisterende boliger og erhvervsbygningerne på ejendommene Roskildevej 148 – 152, Benløse med henblik på opførelse af 1.000 m² dagligvarebutik med tilhørende parkeringsarealer og personalefaciliteter.

   

  Lokalplanområdet omfatter 3 ejendomme, Roskildevej 148, 150 og 152, med et samlet areal på 4.280 m² samt et areal udlagt til privat fællesvej mellem ejendommene og Teilgårdsvej.

   

  Området er beliggende på den syd/østlige side af Roskildevej, på strækningen mellem Østervej/Fredensvej og rundkørslen ved Eilekiersvej. Området omfatter 2 ældre boliger samt en erhvervsejendom, Ringsted Auto & Karrosserifirma. Al eksisterende bebyggelse forudsættes nedrevet. Området omgives af boligområder på begge sider af

  Roskildevej. Bebyggelsen består hovedsageligt af ældre villaer i 1½ - 2 plan samt enkelte erhvervsvirksomheder og butikker langs den gamle hovedlandevej og af 1 – 1½ plans parcelhus i de nyere boligområder.

   

  Bebyggelsesprocenten for området er fastlagt til 50 svarende til maksimalt 2.140 m² bruttoetageareal. Heraf kan maksimalt 1.000 m² anvendes til dagligvarebutik.

   

  Lokalplanområdet vejbetjenes ved overkørsel fra Roskildevej, idet der ved forbindelse til eksisterende privat fællesvej etableres bomme, således at adgang til og fra Teilgårdsvej udelukkende er forbeholdt bløde trafikanter. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for ny bebyggelses placering og udformning, således at butikken ikke virker dominerende i forhold til

  eksisterende omgivende bebyggelse, samt for anlæg af parkerings- og udenomsarealer. 

  Høring

  Der er i høringsperioden indkommet 4 indsigelser fra i alt 12 ejendomme: (Bilag 2-5).

   

  Der er sammenfaldende emner i indsigelserne, og hovedtrækkene er:

  1. Naboerne ønsker ikke stien mellem dagligvarebutikken og Teilgårdsvej.  
  2. Uro over forventede støjgener i forbindelse med vareindlevering og anden trafik omkring dagligvarebutikken.
  3. Uro over den øgede trafik ved ind/udkørsel til Roskildevej.
  4. Uro over kommende opsætning og vedligeholdelse af hegn mod naboer.
  5. Uro over at der på området eventuelt bliver hyggekrog for druk.

  Der har i høringsperioden været afholdt et borgermøde. Tilstede var 23 borgene.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Teknisk Forvaltning vurderer,  at der bør foretages mindre rettelser i lokalplanen på baggrund af naboindsigelserne samt mindre tekniske rettelser, som det fremgår af vedlagte indsigerskema (Bilag 6) og rettelsesskema (Bilag 7).

  Rettelserne vedrører præcisering af stien mellem dagligvarebutikken og Teilgårdsvej, placering af kundevogne, præcisering af paragraf omkring støjhegn rundt om ejendommen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at lokalplanforslag 274 vedtages med de i rettelsesskemaet foreslåede ændringer.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 17-12-2013

  Anbefales godkendt, med evt. supplerende sagsfremstilling omkring varelevering.

   

  Ej tilstede Torben Lundsgaard

 • Punkt 6 Socialistisk Folkeparti ønsker sag om ophævelse af Miljøhensyn i byggeri genbehandlet

  bilag_1_-_miljoehensyn_i_byggeri.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SU

  AMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Efter Styrelseslovens § 11 kan ethvert medlem af Byrådet indbringe ethvert spørgsmål om kommunes anliggender for Byrådet (den såkaldte initiativret). Bestemmelsen giver det enkelte medlem ret til at få en sag optaget på dagsordenen for et byrådsmøde. Når sagen er kommet på dagsordenen, har det pågældende medlem ikke længere rådighed over sagen, og medlemmet kan eksempelvis ikke forlange, at den bringes til afstemning om realiteten i det møde, hvorpå den er på dagsordenen.

  Borgmesteren og/eller Byrådet kan afvise at optage en sag på dagsordenen, hvis sagen er identisk med en sag, der tidligere har været behandlet i Byrådet, såfremt der ikke foreligger nye oplysninger i sagen eller der i øvrigt ikke er sket ændringer i grundlaget for den tidligere behandling og beslutning.

  Beskrivelse af sagen

  Socialistisk Folkeparti har i Plan- og Boligudvalgets møde den 22. oktober 2013 ønsket beslutning om ophævelse af ” Miljøhensyn i byggeri” genoptaget. (Bilag 1)

   

  Baggrunden for ønsket er, at Byrådet i møde den 14. maj 2012 besluttede, at ophæve bestemmelse om miljøhensyn i enfamiliehuse.  Bestemmelsen indeholdt en lang række anbefalinger og enkelte krav. Et af kravene var, at der ikke måtte anvendes trykimprægneret træ, bortset fra ved konstruktioner med jordkontakt.

  Begrundelsen for at ophæve de særlige miljøhensyn var, at det blev vurderet, at der ikke var behov for at stille specifikke krav, da byggeloven i forvejen stillede strenge krav til energieffektive boliger m.v.  Beslutningen blev godkendt med bemærkning om, at forvaltningen bemærkede, at det ikke medfører miljømæssige forringelser.

  Høring

  Ingen

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Ingen

  Indstilling

  Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 26-11-2013

  Sagen udsættes til næste møde.

   

  Ej til stede: Per Roos

  Supplerende sagsfremstilling

  Oversigt over krav i ” Miljøhensyn i byggeri”
   

  Trykimprægneret træ:

  Der må ikke anvendes trykimprægneret træ, bortset fra:

  - konstruktioner med jordkontakt,

  - skjulte konstruktioner, som er svære at vedligeholde og reparere,

  - brandtrykimprægneret træ,som anvendes til klasse 1-beklædning.

   

  Hvis der anvendes trykimprægneret træ, skal det være dansk/nordisk NTR-mærket træ

  og klassificeret A (i jord) eller AB (over jord). Det betyder, at træet er imprægneret med

  midler, der er godkendt af Miljøstyrelsen.

  Der skal vælges konstruktive løsninger, som beskytter træet, hvorved trykimprægneret træ ofte kan undgås.

   

  Vinduer og døre:

  Vinduer og døre skal være klassificeret inden for mærkningsordningen „Energimærkning

  af vinduer og ruder“. U-værdien på den samlede konstruktion må max. være 1,5 W/m2 K.

  Anvendes der vinduer med ruder under 0,4 m², må disse ruders U-værdi max være 1,1

  W/m² K.

   

  Ved renovering bevares de eksisterende vinduer som udgangspunkt, men konstruktion

  af enkeltlagsglas erstattes med konstruktion af flerlagsglas. (energirude, energiglas).

  Ved montering af forsatsruder må den samlede U-værdi på rudekonstruktionen max. vær

  1,5 W/m² K. Ved udskiftning af termoruder i eksisterende rammer må de nye ruders Uværdi

  max. være 1,3 W/m² K.

   

  Affald under byggefasen

  Der skal afsættes plads til sortering. Affaldet skal sorteres efter Ringsted Kommunes vejledning om affaldssortering ved bygge- og anlægsaktiviteter

   

  Teknisk Forvaltning bemærker.
  På Kasserne udstykningen er det i forbindelse med grundsalget tinglyst ” at de til enhver tid gældende miljøhensyn skal overholdes”.

   

  Såfremt det besluttes, at genindføre ovennævnte krav, vurderes det, at grundejeren vil være omfattet af bestemmelsen igen jf. ovenstående, uagtet at bestemmelsen har været ophævet i godt et år.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 17-12-2013

  Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti indstiller, at der ikke fastsættes yderligere miljøhensyn end lovgivningen foreskriver.

   

   

  V
  Thorkil Mølgaard (TM) V

  A
  Gunnar Christiansen (GC) A

  O
  Per Nørhave (PEN) O


  Kisser Franciska Lehnert (KFL) I

  V
  Per Roos (PR) V

  A
  Lisbeth Andersen (LA) A

  For

   

  Imod

   

   x

   

   

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

  Socialdemokratiet stemmer imod med begrundelse af ønske om større miljøhensyn.

    

  Ej tilstede Torben Lundsgaard

 • Punkt 7 Kommuneplan 2013 - Godkendelse af tidsplan

  bilag_1_tidsplan.xlsx

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SU

  AMU

  Orientering

  Indstilling

      x

      x

  Beslutning

      x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

   

  På Plan- og Boligudvalgets møde den 26. november 2013 blev det besluttet, at anbefale over for byrådet, at behandling af forslag til Kommuneplan 2013 udsættes til februar 2014.  

  Teknisk Forvaltning har på baggrund af beslutningen i Plan- og Boligudvalget udarbejdet ny detaljeret tids- og procesplan for det videre arbejde. (Bilag 1)

  Beskrivelse af sagen

  I henhold til tidsplanen forudsættes det, at forslag til ændringer af kommuneplan 2013 behandles af Plan- og Boligudvalget i møde i marts 2014 og vedtages endeligt af byrådet i april 2014.

   

  Da der vil være tale om væsentlige tilretninger, herunder ændring af rammeområder, skal forslag til kommuneplan 2013 udsendes i fornyet høring i 8 uger.

   

  Herefter forestår en behandling af de indkomne indsigelser og sagen forventes forelagt Plan- og Boligudvalget i september 2014 og kommuneplanen kan derefter vedtages endeligt af Byrådet i oktober 2014.  

  Høring

  Ingen

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Teknisk Forvaltning vurderer, at der med en skitserede tidsplan er lagt en realistisk og robust tidsplan.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at forslag til tidsplan godkendes.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 17-12-2013

  Anbefales godkendt.

   

  Ej tilstede Torben Lundsgaard

 • Punkt 8 Torvet - Godkendels af program og frigivelse af bevilling

  bilag_1oversigt_over_budget_til_omraadefornyelse.docx bilag_2_kommissorium.doc bilag_4_handleplan.pdf.pdf bilag_3_program_for_torvet.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SU

  AMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

   

  På Plan- og Boligudvalgets møde den 14. maj 2013 blev det besluttet, at nedsætte en styregruppe for omdannelse af Torvet.

   

  På mødet vil styregruppens program for omdannelse af Torvet blive forelagt til godkendelse.

  Endvidere søges om frigivelse af bevilling til projektering.

  Styregruppen for Torvet godkendte i møde den 12. december 2013 forslag til program for fornyelse af Torvet. (Bilag 3)

  Beskrivelse af sagen

  I henhold til kommissoriet for styregruppen er formålet med at nedsætte en styregruppe, at sikre at lokale interesser inddrages samt, at komme med ideer og forslag til udnyttelse af torvet. (Bilag 2)

   

  Styregruppen skal medvirke til, at der udarbejdes et program/forslag for fornyelse og omdannelse af Torvet samt sikre, at omdannelsen af torvet vil skabe liv og synergieffekter til glæde for byens borgere og detailhandlen.

  Styregruppen består af følgende.
  Formand: Borgmesteren

  Sekretær: Teknisk Forvaltning

  1 rep. fra Klima- og Miljøudvalget

  1 rep. fra Plan- og Boligudvalget

  1 rep. fra Kultur- og Trivselsudvalget

  2 rep. fra Erhvervsforum

  2 rep. fra Handelsstandsforeningen

  1 rep. fra Sct. Bendts kirke

  1 rep. fra Ungdomsforum

  Styregruppen har i efteråret 2013 afholdt 4 møder hvor styregruppen har drøftet hvilke funktioner der skal tilføres torvet for at torvet kan fornys og udvikles.
   

  Programmet kommer ikke med præcise anvisninger på hvordan torvet fysisk skal indrettes, men angiver en række funktioner, som styregruppen har vurderet er aktiviteter som bør indgå i en fornyelse af Torvet.

  I henhold til kommissoriet skal styregruppens program forelægges Plan- og Boligudvalget i december 2013. 

  Tidsplan:
  Når program for omdannelse af torvet er godkendt forudsættes det, at opgaven overdrages til et arkitektfirma som skal udarbejde en samlet dispositionsplan for torvet. Efterfølgende vil der skulle ske en detailprojektering af pladsen foran Sct. Bents kirke, som indgår som en del af områdefornyelsen og derfor skal igangsættes først. (Bilag 4)

  Anlægsarbejder forventes at kunne igangsættes i august 2014.

  Økonomi: 

  På budget for områdefornyelse er der i 2013, 2014 og 2015 afsat 2,0 mio. kr. årligt, i alt 6,0 mio. kr. Staten yder 3,0 mio. kr. således, at den samlede ramme udgør 9,0 mio. kr.

   

  Opgaver under områdefornyelsen vedrører bl.a. pladsen foran Sct. Bendts kirke, lækroge på torvet, aktivitetsskabende elementer og kunst i byen. Samlet er der således under områdefornyelsen afsat ca. 4,5 mio. kr. til Torvet. (Bilag 1)

  Af det samlede budget på 9,0 mio. kr. til områdefornyelse, er de 3,0 mio. kr. øremærket til kulturhuset. Heraf har byrådet i møde den 25. juni 2013 frigivet 1,4 mio. kr. til 1,4 til tag- og facaderenovering.

  På budget 2014 er der afsat 2,0 mio. kr. i henholdsvis 2014,2015 og 2016 i alt 6,0 mio. kr. til plan for fornyelse af bymidten.

  Den samlede ramme er således ca. 10,5 mio. kr.

  Dette beløb søges øget ved ansøgning til bl.a. Realdania. I foråret 2013 søgte Ringsted Kommune ligeledes Realdania om støtte, men som ønskede et mere detaljeret program for at kunne forholde sig til opgaven.

  Høring

  Ingen

  Økonomi

  Der søges om en anlægsbevilling på 0,4 mio kr. til projektering. Bevillingen finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2014 til forskønnelse af bymidten.

   

  Vurdering

  Teknisk Forvaltning vurderer, at programmet er et godt afsæt for den videre projektering.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at program for omdannelse af torvet godkendes,
  2. at der gives en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. finansieret som foreslået

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 17-12-2013

  Anbefales godkendt.

   

  Ej tilstede Torben Lundsgaard

 • Punkt 9 Margrethegården - Forslag til bebyggelse

  bilag_1_revideret_situationsplan.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SU

  AMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Boligselskabet Sjælland har med brev den 2. og 7. oktober 2013 fremsendt beskrivelse og forslag til ny bebyggelsesplan for Magrethegården.
  Planen forudsætter, at ca. halvdelen af de eksisterende boliger nedrives og der i stedet opføres et tilsvarende antal nye boliger. De eksisterende boliger moderniseres.

   

  På Plan- og Boligudvalgets møde den 26. november 2013 blev det besluttet, at Teknisk Forvaltning igangsætter planarbejdet samt, at udvalget ønsker et ideoplæg til nyt projekt, hvor der bl.a. ikke er en så massiv bygning mod Dr. Margrethesvej.

   

  Sagen forelægges med henblik på godkendelse af forslag til bebyggelsesplan for området.

   

  Beskrivelse af sagen

  Boligselskabet Sjælland vil på mødet gennemgå forslag til ny bebyggelse.

   

  Bebyggelsen mod Dr. Magrethesvej brydes op i 3 mindre enheder, der forskydes i forhold til vejen. Mod vej etableres en lille forhave og bebyggelsen udføres i 2 ½ etager med ca. 1,0 meter trempel. (Bilag 1)

   

  Ønsket er at bebyggelsen vil med sin relativ lave højde danne en naturlig overgang fra den lave parcelhusbebyggelse på nordsiden af Dr. Magrethevej i 1½ plan til de 3 etageres eksisterende boliger i Magrethegården.

   

  I forbindelse med planen foreslås endvidere en omprofilering af Dr. Magrethesvej, som foreslås givet en anden karakter, med træer og parkeringslommer.

  Høring

  Ingen

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Teknisk Forvaltning vurderer, at den foreslåede bebyggelse mod Dr. Magrethesvej vil danne en naturlig overgang fra den eksisterende lave parcelhusbebyggelse til den eksisterende 3 etages bebyggelse i Magrethegården.

   

  Samlet vurderes det, at der med bebyggelsesplanen sikres en attraktiv bebyggelse som tilpasser sig den eksisterende bygningsmasse. Endvidere sikrer bebyggelsesplanen adgangsvej til en fremtidig boligbebyggelse mod Nørregade.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at forslag til bebyggelsesplan indarbejdes i ny lokalplan for området.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 17-12-2013

  Godkendt med bemærkning om at udvalget ønsker facadeudtryk mod Dr. Margrethevej mere varieret, samt at vejforløbet ind tænkes i planen. Der skal fokuseres på borgerinddragelse.

   

  Ej til stede Torben Lundsgaard

 • Punkt 10 Langbrinken 11 - Kondemering af bolig samt ansøgning om bevilling(Lukket)

 • Punkt 11 Højen 2 -48 - Ansøgning om reduktion af byggesags gebyr

  ansoegning_om_dispensation_om_fritagelse_for_byggesagsgebyr.tif

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SU

  AMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Familiebolig Aps har den 25. november 2013, som ejer af ejendommene Højen 2-48, søgt om, at de i forbindelse med genoptagelsen af byggesagen, fritages for  opkrævning af  byggesagsgebyr.

   

  Sagen forelægges med henblik på beslutning om fritagelse for byggesagsgebyr.

  Beskrivelse af sagen

  Ansøger oplyser, at NCC tilbage i 2007 søgte byggetilladelse til i alt 28 rækkehuse. Grundet krisen blev kun 4 af boligerne opført, og de resterende grunde har siden ligget tomme hen.

  Ansøger oplyser, at firmaet netop har købt restgrundene af NCC, og såfremt  der kan findes en god løsning, vil man være interesseret i at genoptage byggesagen og opføre de resterende 24 boliger efter de oprindelige indsendte planer og tegninger.

  I den forbindelse ansøger ejer om, at byggetilladelsen kan genudstedes uden opkrævning af nyt byggesagsgebyr, da dette har afgørende økonomisk betydning for byggesagens gennemførelse.

  Lovgrundlag:
  I henhold til byggelovens § 28 stk.1, kan kommunalbestyrelsen beslutte at der skal opkræves gebyr for tilladelser. Kommunalbestyrelsen fastsætter beregningsmåden for gebyrer og gebyrstørrelsen.

  Teknisk Forvaltning oplyser: 

  Teknisk Forvaltning har en åben byggesag fra september 2007 i forbindelse med byggetilladelse til 28 rækkehuse. Efterfølgende blev byggeriet af de fire boliger afsluttet. Øvrige boliger blev ikke påbegyndt.
   

  I henhold til Bygningsreglement 2010 bortfalder en byggetilladelse hvis ikke byggeriet er påbegyndt inden for et år fra byggetilladelsen er meddelt.

   

  Ansøger oplyser, at byggeriet påtænkes opført med samme arkitektur og placering jfr. den oprindelige fremsendte byggeansøgning, dog med den nødvendige tekniske opdatering jfr. reglerne i det gældende Bygningsreglement 2010.

   

  Det vurderes, at en fornyet byggesagsbehandling jfr. ovenstående sammenlagt vil tage ca. 25 timer svarende til en omkostning på ca. (25 x 850,00) 21.250 kr.

   

  I henhold til gældende gebyrsatser vil en fornyet opkrævning for 24 boliger koste følgende: 24 boliger x 8.700 kr. = 208.800 kr. 

  Høring

  Ingen

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Teknisk Forvaltning vurderer, at byggeriet kan udføres i henhold til allerede godkendte projekt med mindre tilretninger.

  Det vurderes, at en opdatering af byggetilladelsen fra 2007 vil tage ca. 25 timer, svarende til en omkostning på ca. (25 x 850,00) 21.250 kr.  Generelt skal det opkrævede byggesagsgebyr afspejle den faktiske omkostning der er forbundet med behandling af sagen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at der opkræves et gebyr der svarer til de faktiske omkostninger, svarende til 21.250 kr.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 17-12-2013

  Anbefalet godkendt.

   

  Ej tilstede Torben Lundsgaard

 • Punkt 12 Frigivelse af bevilling til energirenovering (PBU)

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SU

  AMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Der søges frigivet en udgiftsbevilling på 3.0 mio. kr. fra energipuljen 2013, hvilket efterlader 0 kr. i den afsatte pulje.

   

  Beskrivelse af sagen

  Beskrivelse af sagen

  Ejendomsstaben gennemfører løbende energiprojekter for de afsatte midler i Energipuljen.

  Energiprojekterne prioriteres bl.a. på baggrund af beregninger som viser, hvilke projekter, der er rentable at gennemføre. ”Rentable projekter” er defineret, som projekter hvor besparelsen på driftsudgifterne er større end udgiften til projektet målt over projektets levetid (dog max 40 år) – dog startes med projekter, hvor tilbagebetalingstiden er ca. 5-12 år. 

  Alle projekter (ikke kun energirelaterede) bliver i projekteringsfasen gennemgået for energibesparelsespotentiale for dels at høste eventuelle synergier og dels for kun at skulle bygge af en omgang, så byggeriet giver mindst muligt driftsstop for den enkelte institution.

   

  Energiprojekter i 2012

  I 2012 blev følgende projekter gennemført:

   

  Bengerds Børnehave - Ny ventilation
  Eksisterende ventilation blev udskiftet og der blev etableret ventilation i områder, som ikke tidligere var ventileret.

  Regnbuen - Renovering af varmecentral
  Eksisterende gaskedel blev udskiftet og der blev etableret solfangere på taget.

  Vigerstedhallen – Solceller og efterisolering
  I forbindelse med en planlagt tagrenovering blev taget efterisoleret og der blev monteret 600 m2 solceller.

  Dagmarskolen – varmecentral

  2 gamle varmtvandsbeholdere blev udskiftet til en ny energirigtig varmtvandsbeholder.

   

  Projekter 2012 – I alt 2,75 mio. kr.

   

  Energiprojekter i 2013

  I 2013 har Ejendomsstaben beklageligvis gennemført et større projekt på Ringsted Sportcenter uden først at søge om frigivelse af en udgiftsbevilling på 1,7 mio. kr. fra den samlede energipulje 2013 på 3 mio. kr.

  Ejendomsstaben forventer endvidere, at igangsætte energiprojekter på Vigersted skole og Byskovskolen – Asgård i 2013. Forventet budget 2,3 mio. kr.

  Projekterne udbydes samlet ultimo 2013. Ejendomsstaben vil søge om frigivelse af restbeløbet fra Energipulje 2014, når der er indhentet priser.

   

  Ringsted Sportcenter
  Udskiftning af ventilation i hal B og C. Installering af strålingspaneler i hal B og C samt renovering af varmecentral. Projektet er gennemført.

  Vigersted skole
  2 varmecentraler renoveres. Der monteres strålingspaneler i hallen og ventilationsanlægget i hallen renoveres. Udbudsmateriale er under udarbejdelse.
  Byskovskolen – Asgård
  Renovering af mindre ventilationsanlæg på skolen. Nyt ventilationsanlæg i hallen og montering af strålingspaneler. Udbudsmateriale er under udarbejdelse.

   

  Projekter 2013 – I alt 3,0 mio. kr.

  Høring

  ingen

  Økonomi

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Vurdering
  De udførte og planlagte projekter for Energipuljen 2013 er valgt ud fra beregning af rentabiliteten i det enkelte projekt. Der er foretaget konkret vurdering af besparelser på driftsudgifter sammenholdt med projektets løbetid. Samtidig er der prioriteret ud fra synergieffekten ved at indarbejde energiprojekter med besparelsespotentiale på ejendomme, som af andre grunde er nødvendige at udføre.

  De udførte og planlagte projekter er prioriteret fra den samlede liste over potentielle energiprojekter.

   

  Indstilling

  Direktøren indstiller, at der gives frigives bevilling på 3,0 mio. kr. fra Energipulje 2013.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 26-11-2013

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Per Roos

  Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2013

  Sagen tilbagesendes til fornyet behandling i Plan- og Boligudvalget.

  Supplerende sagsfremstilling

  Energiprojekter i 2013

   

  Samlede energipulje på 3 mio. kr.

   

  Ringsted Sportcenter

   

  Udskiftning af ventilation i hal B og C. Installering af strålingspaneler i hal B og C samt renovering af varmecentral.

  Projektet er gennemført. Forbrug 1,7 mio. kr.

   

   

  Energirenovering af Vigersted skole og Byskovskolen – Asgård

  Vigersted skole:

   

  5 varmtvandsbeholdere udskiftes til 2 stk. nye varmtvandsbeholdere. Der monteres strålingspaneler i hallen, samt udskiftning af 2 stk. ventilator i hallen og omklædningsrum.
  CTS anlægget tilpasses endvidere de nye anlæg.


  Byskovskolen – Asgård

   

  På Byskov skolen renovereres 3 mindre ventilatorer. Derudover monteres strålingspaneler i gymnastiksalen

  CTS anlægget tilpasses endvidere de nye anlæg.

   

  Ejendomsstaben har nu indhentet priser på ovenstående projekter, priser har været rigtig gode i forhold til først antaget.

   

  Samlede budget til de to projekter beløber sig til 1,5 mio. kr.

   

  Ejendomsstaben vil søge om frigivelse af de resterende 1,3 mio. fra energipuljen 2013, samt søge om frigivelse af 200.000 kr. fra energipulje 2014.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at der gives en bevilling på 3,0 mio. kr. fra Energipulje 2013 samt en bevilling på 200.000 kr. fra Energipulje 2014.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 17-12-2013

  Anbefales godkendt.

   

  Ej tilstede Torben Lundsgaard

 • Punkt 13 Orientering fra formand og administration - December 2013

  bilag_1_vindmoeller.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SU

  AMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Vindmøller:
  Klima- Energi og Bygningsministeriet samt Miljøministeriet har den 5. december 2013 fremsendt brev vedrørende undersøgelse af påvirkning fra vindmøller.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 17-12-2013

  Tages til efterretning.

   

  Ej tilstede Torben Lundsgaard