Du er her

Plan- og Boligudvalget - 18-02-2014

Plan- og Boligudvalget - 18-02-2014

Dato: Tirsdag den 18. februar 2014 Tid: Kl. 17:00
Udvalg/Råd: Plan- og Boligudvalget
Dokument: 22014.docx
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden - februar 2014

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 18-02-2014

  Godkendt, idet punkt nr. 3 tages af dagsordenen.

   

  Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert

   

 • Punkt 2 Mødekalender 2. halvår 2014

  moedekalender_-_version_2.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og  Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Udkast til mødekalender for 2014 i de politiske udvalg er vedlagt som bilag.

  Beskrivelse af sagen

  Fagudvalg og Økonomiudvalg har på de konstituerende møder i december 2013 behandlet mødekalender for første halvår 2014, så derfor fremlægges for disse udvalg 2. halvår og for byrådet fremlægges mødekalender for hele 2014.

   

  Af bilaget fremgår følgende:

  • Der er ingen møder i uge 7 og uge 42 og juli måned
  • Ingen møder i Økonomiudvalget og byrådet i august måned
  • Økonomiudvalget holder møde den 1. mandag i hver måned kl. 16.00 - de første 3 gange i 2014 kl. 16.30
  • Byrådet holder møde den 2. mandag i hver måned kl. 19.00
  • Klima- og Miljøudvalget holder møde den 3. mandag i hver måned kl. 17.30
  • Plan- og Boligudvalget holder møde kl. 17.00 tirsdagen efter
  • Børne- og Undervisningsudvalget holder møde onsdagen efter kl. 17.30
  • Kultur- og Trivselsudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget holder torsdagen efter kl. 17.00
  • Social- og Arbejdsmarkedsudvalget starter møderne i januar og februar kl. 18.30
  • Ældreudvalget holder møde 4. mandag kl. 17.00

  Ifølge udkastet er undtagelserne for 1. halvår for byrådet følgende:

  • Byrådets møde i februar er skubbet 1 uge frem på grund af vinterferien i uge 7
  • Byrådets møde i april er skubbet 1 uge frem på grund af påsken

  Høring

  Ingen

  Økonomi

  Ingen

  Vurdering

  Ingen

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at udkast til mødeplan for 2. halvår af 2014 vedtages.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 18-02-2014

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-02-2014

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Johnny Dahlgaard og Per Nørhave

 • Punkt 3 Planlægning for vindmøller - Kommuneplan 2013

  bilag_1_vindmoellerapport.pdf bilag_3_brev_fra_miljoeminister_ida_auken_og_klima-_energi-_og_bygningsminister_martin_lidegaard_om_vindmoellestoej_og_helbredseffekter_mim_id_nr._990950_-_brev.pdf bilag_4_vindmoelleanalyse_-_resume.docx bilag_2_naturstyrelsens_svar.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og  Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet besluttede i møde den 9. september 2013, at retningslinjer for vindmøller blev udtaget af kommuneplan 2013 samt, at der i stedet blev udarbejdet et kommuneplantillæg i 2014.


  I møde den 13. januar 2014 godkendte byrådet ny tidsplan for færdiggørelse af kommuneplan 2013. Planen betyder, at forslag til kommuneplan 2013 først vil kunne endelig godkendes i oktober 2014, efter at der er foretaget en fornyet høring.

  På baggrund heraf, har Naturstyrelsen med mail den 10. december 2013 oplyst, at da Ringsted Kommune forventer at sende kommuneplan 2013 i fornyet høring, og dermed skyder vedtagelsen af planen op mod et år, ser Naturstyrelsen ikke længere, at begrundelsen om, at udarbejde et særskilt kommuneplantillæg er tilstrækkeligt.

  Naturstyrelsen oplyser, at man derfor højst sandsynligt vil gøre indsigelse, såfremt vindmølleplanen ikke indarbejdes i forslaget til kommuneplan 2013. (Bilag 2)


  Sagen forelægges med henblik på beslutning om fastlæggelse af bestemmelser for vindmølleplanlægning i kommuneplan 2013.

  Beskrivelse af sagen

  Telefonisk har Naturstyrelsen den 23. januar 2014 oplyst, at der er flere muligheder for at arbejde videre med vores vindmølleplanlægning: 

  • Ringstede Kommune beholder den eksisterende vindmølleplanlægning – altså de 13 områder som blev taget ud i den nye plan. Dette kræver ingen nye undersøgelser eller redegørelser. Vi kan så når tid er, udarbejde et tillæg og ændre planlægningen.
  • Ringsted Kommune kan vælge at planlægge for de 5 mest robuste områder, udarbejde grundvandsredegørelser, ændring af miljøvurdering m.v. og få dem med i kommuneplanen.
  • Hvis Ringsted Kommune vælger at undlade at planlægge og aflyser den eksisterende planlægning, vil der skulle udarbejdes en velargumenteret redegørelse for det. 

  Vælger vi det sidste, så vil vi skulle redegøre og argumentere for, hvorfor vi ikke vil planlægge, og hvorfor vi aflyser den eksisterende planlægning. Det kan ikke afvises, at et argument omkring den undersøgelse, som er igangsat af ministeren, vil være et argument, der kan bæres igennem.

   

  Naturstyrelsen sige ikke, at de vil nedlægge veto, de siger, at de ikke vil afvise det. Det vil bero på en konkret vurdering på baggrund af den redegørelse, vi har for vores valg.

   

  Naturstyrelsen er også blevet spurgt, om man kan undlade at udføre en plan, når der er planlagt, altså sige vi ønsker ikke en placering af en vindmølle et konkret sted. Helt overodnet så skal Byrådet arbejde for en plan når, der er vedtaget, dog:

  • Så længe argumenterne er saglige, så kan man vælge at undlade at give tilladelse. Et sagligt argument er f.eks. nabohensyn.
  • Kommunen har altid mulighed for at nedlægge et § 14 forbud, dette vil medføre, at man inden for et år så skal ændre planlægningen.

  Lovgrundlag:

  • Jf. Planlovens § 11 a, stk. 1 nr. 5 skal kommunen planlægge for beliggenheden af tekniske anlæg.

   Af bemærkninger til loven omfatter tekniske anlæg blandt andet transport- og kommunikationsanlæg, forsyningsanlæg, miljøanlæg og andre tekniske driftsanlæg, herunder vindmøller.
  • Jf. Planlovens § 13 stk. 3 skal kommunalbestyrelsen snarest udarbejde forslag til lokalplan, hvis et byggearbejde er i overensstemmelse med kommuneplanen.

  Kommunalbestyrelsen er dog ikke forpligtiget til at vedtage et forslag til lokalplan, hvis der for eksempel indkommer væsentlige indsigelser.

  På baggrund af ovenstående vurderes det, at Ringsted Kommune har følgende muligheder: 

   

  1. Fastholde den nuværende vindmølleplanlægning med 13 områder.
  2. Reducere de 13 områder til kun at omfatte de bedst egnede.
  3. Planlægningen revideres, så der alene er retningslinjer for vindmøller, men ingen arealudpegninger.

  Mulige scenarier:

  Ad 1: Fastholde nuværende planlægning med 13 vindmølleområder:

  • Det kræver ingen nye undersøgelser eller redegørelser.
  • Vindmølleområderne er kendte
  • Ikke alle områder er lige egnede til store møller
  • Byrådet er ikke forpligtiget til at vedtage planer for et konkret vindmølleprojekt.
  • Ingen nye politiske signaler om ændret holdning til vindmøller.

  Ad 2: Reduceret antal vindmølleområder: 

  Plan- og Boligudvalget besluttede i møde den 18. december 2012, at der skulle udarbejdes en rapport med en vurdering af de 13 vindmølleområder udlagt i kommuneplan 2009.

   

  På baggrund heraf udarbejdede rådgivningsfirmaet Niras i juni 2013 en vindmølleanalyse med en vurdering af de 13 udlagte vindmølleområder i kommuneplan 2009 i 3 klasser: Robust, mindre robust og mindst robust. (Bilag 1+4) 

  • Det vurderes at kræve ny grundvandsredegørelse for områderne.
  • Redegørelse for hvorfor der ikke planlægges for 13 områder, men et reduceret antal.
  • Signalerer klar politisk positiv holdning til de udpegede områder.
  • Alle områder vil være egnede til store vindmøller.
  • Byrådet er ikke forpligtiget til at vedtage planer for et konkret vindmølleprojekt.


  Ad. 3: Undlade at planlægge for konkrete områder:

  • Redegørelse for hvorfor der ikke udpeges konkrete områder.
  • Uklar politisk holdning til vindmøller.
  • Borgerne ved ikke hvor der vil kunne opsættes vindmøller. De 13 områder vil i princippet fortsat være mulige.
  • Planlægningen udelukker ikke store vindmøller.
  • Overvejende risiko for indsigelse fra  Naturstyrelsen, da det vurderes at Ringsted Kommune ikke opfylder planlovens bestemmelser for planlægning for vindmøller.
  • Byrådet er ikke forpligtiget til, at vedtage planer for et konkret vindmølleprojekt.

  I henhold til Klima-Energi-og Bygningsministeriet samt Miljøministeriets brev af den 5. december 2013 sendt til landets borgmestre fremgår det (Bilag 3), at Miljøministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet i fællesskab med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har besluttet at finansiere en undersøgelse af sammenhængen mellem vindmøllestøj og helbredseffekter.

  Undersøgelsen forventes at være igangsat inden udgangen af 2013,og den samlede undersøgelse forventes at kunne gennemføres på ca. 3 år. Det er Klima-, Energi-og Bygningsministeriets samt Miljøministeriets opfattelse, at kommunernes arbejde med planlægning af vindmøller som følger af energiforliget fra marts 2012 bør fortsætte, mens undersøgelsen pågår.

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at der ved en manglende planlægning kan imødeses en indsigelse fra Naturstyrelsen idet vi som kommune jf. Planlovens § 11 a, stk. 1 nr. 5 skal planlægge for beliggenheden af tekniske anlæg. Naturstyrelsen har i brev den 10. december 2013 tilkendegivet, at man højst sandsynligt vil gøre indsigelse, såfremt vindmølleplanen ikke indarbejdes i forslaget til kommuneplan 2013.

  Ringsted Kommune har 13 områder, som alle opfylder krav til afstand til nabobebyggelse osv.
  Det vurderes derfor ikke, at være muligt at redegøre for, at der ikke kan opstilles vindmøller i Ringsted Kommune.

  Det fremgår af Klima-, Energi- og Bygningsministeriets samt Miljøministeriets brev af den 5. december 2013, at kommunernes arbejde med den planlægning af vindmøller som følger af energiforliget fra marts 2012 kan fortsætte, mens undersøgelsen pågår. De har således tilkendegivet, at kommunerne skal fortsætte planlægningen på trods af igangværende undersøgelse.

   

  Administrationen vurderer, at resultatet af nævnte undersøgelse vil være nyttig for den fremtidige udpegning af arealer i Ringsted Kommune.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at der i kommuneplanen indarbejdes retningslinjer for opsætning af vindmøller, men at der ikke sker en udpegning.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 18-02-2014

  Taget af dagsordenen.

   

  Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert

 • Punkt 4 Torvet - Ændring af kommissorium

  kommissorium_for_omdannelsen_af_ringsted_torv.doc.doc

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og  Arbejdsmarkedsudvalg

   

  På Plan- og Boligudvalgets møde den 14. maj 2013 blev det besluttet at nedsætte en styregruppe for omdannelse af Torvet.

   

  For at sikre at alle fagudvalg får mulighed for en repræsentant i styregruppen og dermed mulighed for at komme med forslag og ideer foreslås det, at styregruppen udvides til også at omfatte repræsentanter fra Børne- og Undervisningsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Ældre- og Genoptræningsudvalget.

  Beskrivelse af sagen

  I henhold til kommissoriet består styregruppen af repræsentanter fra følgende; (Bilag)


  1 repræsentant fra Klima- og Miljøudvalget

  1 repræsentant fra Plan- og Boligudvalget

  1 repræsentant fra Kultur- og Trivselsudvalget

  2 repræsentanter fra Erhvervsforum

  2 repræsentanter fra Handelsstandsforeningen

  1 repræsentant fra Sct. Bendts kirke

  1 repræsentant fra Ungdomsforum

   

  Styregruppen skal sikre, at lokale interesser inddrages samt komme med ideer og forslag til udnyttelse af Torvet.
   

  Styregruppen skal medvirke til, at der udarbejdes et program/forslag for fornyelse og omdannelse af Torvet samt sikre, at omdannelsen af torvet vil skabe liv og synergieffekter til glæde for byens borgere og detailhandlen.

   

  Styregruppen har i 2013 afholdt 4 møder, og godkendte i møde den 12. december 2013 program og handleplan for Torvet.

   

  I henhold til handleplanen skal der i første halvdel af 2014 udarbejdes en helhedsplan for Torvet, en detailprojektering af det grønne område foran Sct. Bents Kirke samt udarbejdes udbudsmateriale osv.

  Selve anlægsarbejdet forventes igangsat i anden halvdel af 2014.

   

  Plan- og Boligudvalget har det overordnede ansvar for projektet.

  Høring

  Ingen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at en udvidelse af styregruppen med repræsentanter fra alle fagudvalg vil sikre, at der sker en bredere interessevaretagelse omkring projektet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at styregruppen udvides med en repræsentant fra henholdsvis Børne- og Undervisningsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Ældre- og Genoptræningsudvalget.
  2. at Plan- og Boligudvalget vælger repræsentant til styregruppen.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 18-02-2014

  Torben Lollike stillede ændringsforslag til indstillingens pkt. 1:

  ”For at sikre den bedst mulige og bredeste interessevaretagelse omkring projektet., vælges der en repræsentant blandt de fire partier, som ikke er en del af konstitueringen (VAFO)”.

   

   

  V
  Per Roos (PR) V

  A
  Lisbeth Andersen (LA) A


  Per Flor (PEF) A


  Timo Jensen (TJ) V


  Anders Weber (AW) O

  B
  Torben Lollike (TLO) B

  For

   

   

   

   

   

  Imod

   X

   X

   X

   X

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

  V, A og O stemte imod forslaget med den begrundelse, at partierne er repræsenteret i fagudvalgene.

   

  Indstillingens pkt. 1 blev efterfølgende enstemmigt godkendt.

   

  Udvalgsformanden blev valgt som repræsentant til styregruppen.

   

  Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert

 • Punkt 5 Fortsættelse af Grønt Råd 2014-18

  bilag_1._kommissorium_-_januar_2010.doc bilag_2._groent_raad_referat_26.11.2013.docx.docx bilag_3.friluftsraadet_repraesenterer_en_raekke_organisationer.docx bilag_4._kommissorium_for_groent_raad_2014-18.doc

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og  Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet vedtog den 9. juni 2008 at etablere et Grønt Råd i Ringsted Kommune.

   

  Rådets mandat udløb sammen med byrådsperioden. Byrådet skal derfor beslutte, om rådet skal fortsætte.

  Beskrivelse af sagen

  Grønt Råd blev etableret i 2008 efter ønske fra en række organisationer. Rådet har fungeret i 5 år. Rådet arbejder efter et kommissorium, som er udarbejdet i forlængelse af drøftelserne i de tidligere fagudvalg (Miljø- og Teknikudvalget samt Byplan- og Boligudvalget). Det tidligere kommissorium er vedlagt som bilag 1.

   

  Af kommissoriet fremgår, at Grønt Råd i slutningen af hver byrådsperiode skal evaluere arbejdet og give anbefalinger til det nye byråd om fortsat virke. Grønt Råd har på det sidste møde i december 2013 evalueret periodens arbejde. Referat af mødet er vedlagt som bilag 2. Heraf fremgår det:

   

  ”Rådet har udtrykt stor tilfredshed med samarbejdet i rådet på trods af forskellige interesser. God dialog og konstruktivt samarbejde med forvaltningen. Bedre dialog med politikerne ønskelig. Rådet gøres mere synligt. Forslag om temamøder åbne for alle borgere. Det Grønne Råd ønskes fortsat i næste byrådsperiode, og rådet vedlægger et enigt forslag til kommissorium for rådets videre arbejde.”

   

  For at styrke organisationers deltagelse i arbejdet og styrke kontakten til politikerne foreslås temamøder: ”2 årlige rådsmøder, 1 pr. halvår tematiseres og fagudvalgene eller byrådet inviteres til at deltage.”

    

  Rådet ønsker tættere dialog med politikerne.

  Administrationen foreslår derfor, at der enten vælges politisk repræsentation i rådet (som i Grundvandsrådet), eller Grønt Råd arrangerer 1 til 2 temamøder med byråd/udvalg om året.

   

  Der er ønske fra Grønt Råd om ændret repræsentation i rådet, ligesom der har været henvendelse fra Danmarks Jægerforbund om lokal deltagelse. Rådet har selv foreslået, at Friluftsrådets repræsentation udvidet til op til 2 personer for bedre at kunne dække de mange interesseorganisationers interesser. Se hvilke organisationer der er repræsenteret i Friluftsrådet i bilag 3.

  Forslag til nyt kommissorium kan ses som bilag 4.

  Høring

  Ingen høring.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at der har været et konstruktivt samarbejde med Grønt Råd i den tidligere byrådsperiode. Rådet har bidraget engageret i planer og projekter i kommunen. Især har rådet og dets organisationer bidraget aktivt til udarbejdelse af stiprojekter, og vist stor interesse for og afholdt temamøde om kommunens overtagelse af Gyrstinge og Haraldsted Sø.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at det Grønne Råd fortsætter arbejdet i byrådsperioden 2014-2018.
  2. at Byrådet inviteres til 1 rådsmøde om året.
  3. at det nye Kommissorium for rådets arbejde godkendes.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 18-02-2014

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-02-2014

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Johnny Dahlgaard og Per Nørhave

 • Punkt 6 Orientering om dispensationer og afslag fra byggeloven m.v.

  behandlede_bemundigelsessager.docx

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og  Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Plan- og Boligudvalget har bemyndiget Administrationen til at træffe afgørelse i forbindelse med ansøgning om dispensationer fra Byggeloven med dertil knyttede regulativer, deklarationer samt bebyggelsesregulerende bestemmelser i lokalplaner.

   

  Udvalget besluttede den 21. februar 2006, at der hvert kvartal orienteres om periodens afslag.

  Beskrivelse af sagen

  Administrationen har i perioden den 1. oktober 2013 – den 31. december 2013 meddelt 1 afslag og 10 dispensationer, jf. bilag.

  Høring

  Ingen. 

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at orienteringen kun skal finde sted hvert halve år, da antallet af afgørelser i henhold til bemyndigelserne er forholdsvis begrænset.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at orienteringen om afslag og dispensationer tages til efterretning.
  2. at der fremover kun orienteres om afslag og dispensationer hvert halve år.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 18-02-2014

  Godkendt.

   

  Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert

 • Punkt 7 Budget 2015

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  Indstilling

  Beslutning

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og  Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Ringsted Byråd har mandag den 13. januar 2014 vedtaget budgetprocessen for budget 2015. Budgetprocessen har som hovedformål, at sikre en god og hensigtsmæssig proces, der kan sikre ejerskab og bred involvering af det politiske niveau, ledere og medarbejdere i forvaltningen, samt at sikre tilstrækkelig tid til høring og involvering af alle relevante interessenter.

  Beskrivelse af sagen

  Fagudvalgsmøderne i februar måned er starten på de politiske drøftelser vedr. budget 2015, hvor udvalgene kan drøfte politiske prioriteringer, mulige effektiviseringsforslag og nye serviceinitiativer på drift og anlæg. Administrationen vil herefter arbejde med at kvalificere udvalgenes forslag og ønsker.

  Høring

  Ikke relevant.

  Økonomi

  Sagen har ikke nogen økonomiske konsekvenser.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at fagudvalgene drøfter politiske prioriteringer, mulige effektiviseringsforslag og nye serviceinitiativer, der efterfølgende kvalificeres af administrationen med hensyn til effektiviseringer og serviceforbedringer.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 18-02-2014

  Til efterretning. Budgetseminar afholdes den 12. marts 2014 kl. 17.00-20.00 på Rønnedevej 9.

   

  Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-02-2014

  Til efterretning. Budgetseminar afholdes den 1. april 2014 kl. 17.00-20.00 på Rønnedevej 9.

   

  Ej til stede: Johnny Dahlgaard og Per Nørhave

 • Punkt 8 Orientering fra formand og direktør - februar 2014

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 18-02-2014

  Der blev orienteret om: Tilmelding til Politisk Forum samt indgivelse af politianmeldelse om ulovligt opført byggeri.

   

  Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert