Du er her

Plan- og Boligudvalget - 21-01-2014

Plan- og Boligudvalget - 21-01-2014

Dato: Tirsdag den 21. januar 2014 Tid: Kl. 17:00
Udvalg/Råd: Plan- og Boligudvalget
Dokument: 12014.docx
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden - Januar 2014

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 21-01-2014

  Godkendt, dog udsættes pkt. 6.

 • Punkt 2 Forretningsorden

  udkast_til_skabelon_for_politiske_udvalg_-_med_fodnoter.docx

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og  Arbejdsmarkedsudvalg

   

   

  Beskrivelse af sagen

  I henhold til styrelseslovens § 20, stk. 3 fastsætter de politiske udvalg selv deres forretningsorden.

   

  I Ringsted Kommune har de stående udvalg hidtil haft en enslydende forretningsorden, der er meget kortfattet med kun to paragraffer:

  1. Udvalgets møder
  2. Optagelse af punkter på dagsorden og udsendelse af dagsorden.

  Forretningsordenen har hidtil ikke været dækkende for udvalgenes arbejde – eksempelvis har der ikke hidtil været bestemmelser om inhabilitet, beslutningsprotokol m.v.  Det har betydet, at det i tvivlstilfælde har været nødvendigt at søge hjælp i Normalforretningsordenen og bemærkningerne til denne.

   

  Det findes på denne baggrund hensigtsmæssigt, at de udvalg, der måtte ønske at fastsætte en forretningsorden, fastsætter én, der ligger så tæt op ad Normalforretningsordenen for kommuner, som muligt.

   

  Administrationen har derfor udarbejdet en skabelon, som udvalgene kan anvende. Ved udarbejdelsen af skabelonen er der taget udgangspunkt i Byrådets forretningsorden – og dermed også i Normalforretningsordenen - således at de bestemmelser, der også har relevans for udvalgenes arbejde, er indarbejdet i skabelonen.

   

  I skabelonen er det i fodnoterne angivet, hvilke bestemmelser i skabelonen, der er lovbestemt og derfor ikke kan fraviges.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at udvalget beslutter, om det vil fastsætte en forretningsorden.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 21-01-2014

  Godkendt.

 • Punkt 3 Salg af nabobygning til Allindelille Friskole(Lukket)

 • Punkt 4 Anmodning om nedslag i pris for areal(Lukket)

 • Punkt 5 Lærerarbejdspladser - Frigivelse af bevilling

  bilag_1_-_dl_inspirationsguide.pdf bilag_2_-_tidsplan_januar_2014.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  x

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og  Arbejdsmarkedsudvalg

   

   

  Ved byrådets godkendelse af budget 2014 indgik beslutning om afsættelse af midler til indretning af lærerarbejdspladser som følge af OK 13.

  Sagen forelægges med anmodning om frigivelse af en bevilling på 0,5 mio. kr. af de på budget 2014 i alt afsatte midler på 5,2 mio. kr. til etablering af lærerarbejdspladser. Midlerne søges anvendt til dækning af rådgiver ydelser.

  Beskrivelse af sagen

  Med vedtagelsen af den nye folkeskolereform skal der på alle skoler, fra starten af skoleåret 14/15, være adgang til arbejdspladser for lærerne på skolerne.

   

  I august 2013 startede Børn – og Kulturforvaltningen sammen med Ejendomsstaben arbejdet med etablering af lærerarbejdspladser. Der er foretaget en registrering af eksisterende lærerarbejdspladser, og i samarbejde med de respektive skoler er der foretaget en afsøgning af muligheder for etablering af nye arbejdspladser.

  Overordnet gælder at etablering af nye lærerarbejdspladser skal foregå indenfor de eksisterende fysiske rammer.

   

   I oktober 2013 udsender Danmarks Lærerforeningen en inspirationsguide med forslag til indretningsprincipper. Guiden anviser 6 forskellige principper der relaterer til indretningen af arbejdspladser. Bilag 1

  Medio oktober informerer Børne- og Kulturforvaltningen skolerne om hovedtankerne for indretningen og der starter en høringsperiode. Lærerforeningens guide indgår, som hjælp og inspiration til det videre forløb. Skolerne har herefter frem til 15. december for afgivelse af et høringsvar igennem de respektive MED-udvalg.

   

  Høringssvarene bliver nærmere vurderet og indarbejdet i muligt, hensigtsmæssigt omfang i den videre projektering. Ud fra de fremsendte høringssvar og de foretagne registreringer, er der i øjeblikket 2 niveauer, hvor på skolerne befinder sig i processen.

   

  A

  Skoler hvor der kan arbejdes videre på grundlag af de fremsendte høringssvar:

  Campusskolen

  Kildeskolen

  Nebs Møllegård

  Nordbakkeskolen

  Søholmskolen

  Valdemarskolen

  Vigersted skole

  B

  Skoler hvor det vil det være nødvendigt med en dybere analyse af muligheder, ud fra de eksisterende fysiske rammer:

  Byskovskolen

  Dagmarskolen

  Ådalsskolen

   

  I forhold til tidsplanen vil gruppe A kunne være klar til skolestart i august.

   

  For gruppe B foregår processen med programmering endnu og der kan ikke gives en præcist slutdato.

   

  Tidsplanen for en færdiggørelse til august er meget stram.  Da der for tre skoler endnu ikke er fundet en løsning og omfanget af projekterne og dermed også deres karakter er ukendt, vil en rammebevilling til eventuel ekstern rådgiver give mulighed for at holde fremdrift i processen. Bilag 2.

  Høring

  Ingen

  Økonomi

  På anlægsbudgettet for 2014 er der afsat 5,2 mio. kr. til indretning af lærerarbejdspladser. Der søges om frigivelse af en bevilling på 0,5 mio. kr. til dækning af eventuelt kommende rådgiverydelser.

  Vurdering

  Vej & Ejendomscenteret vurderer, at med en bevilling på 0,5 mio. kr. til rådgiverydelser, kan projektet holde fremdrift i forhold til den overordnede tidsplan.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at bevillingen til rådgiverydelser på 0,5 mio. kr. frigives.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 21-01-2014

  Anbefales godkendt.

 • Punkt 6 Torvet- Udpegning af medlemmer til styregruppen

  bilag_1_kommissorium_for_omdannelsen_af_ringsted_torv.doc.doc

  Indledning

   Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  x

  x

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og  Arbejdsmarkedsudvalg

   

  På Plan- og Boligudvalgets møde den 14. maj 2013 blev det besluttet, at nedsætte en styregruppe for omdannelse af Torvet

   

  I forbindelse med valgt til kommunalbestyrelsen er flere medlemmer af styregruppen udtrådt af kommunalbestyrelsen eller har fået andre udvalgsposter og der er derfor behov for, at der udpeges nye repræsentanter fra Klima- og Miljøudvalget, Plan- og Boligudvalget samt Kultur og Trivselsudvalget.

  Beskrivelse af sagen

  I henhold til kommissoriet består styregruppen af repræsentanter fra følgende; (Bilag 1)


  1 repræsentant fra Klima- og Miljøudvalget

  1 repræsentant fra Plan- og Boligudvalget

  1 repræsentant fra Kultur- og Trivselsudvalget

  2 repræsentanter fra Erhvervsforum

  2 repræsentanter fra Handelsstandsforeningen

  1 repræsentant fra Sct. Bendts kirke

  1 repræsentant fra Ungdomsforum

   

  Styregruppen skal sikre, at lokale interesser inddrages samt komme med ideer og forslag til udnyttelse af torvet.
   

  Styregruppen skal medvirke til, at der udarbejdes et program/forslag for fornyelse og omdannelse af Torvet samt sikre, at omdannelsen af torvet vil skabe liv og synergieffekter til glæde for byens borgere og detailhandlen

   

  Styregruppen har i 2013 afholdt 4 møder og godkendte i møde den 12. december 2013 program og handleplan for Torvet.

   

  I henhold til handleplanen skal der i første halvdel af 2014 udarbejdes en helhedsplan for Torvet, en detailprojektering af det grønne område foran Sct. Bents Kirke samt udarbejdes udbudsmateriale osv.

  Selve anlægsarbejdet forventes igangsat i anden halvdel af 2014.

   

  Plan- og Boligudvalget har det overordnede ansvar for projektet.

  Høring

  Ingen

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Ingen

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at der udpeges én repræsentant fra henholdsvis Klima- og Miljøudvalget; Plan- og Boligudvalget samt Kultur-og Trivselsudvalget.

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 20-01-2014

  Udsat.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 21-01-2014

  Udsat.

 • Punkt 7 Introduktionsprogram

  Indledning

   Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og  Arbejdsmarkedsudvalg

   

   

  Som start på udvalgets arbejde i Byrådsperioden får udvalget introduktion til udvalgets ansvarsområde og det der af følgende arbejde i Teknik- og Miljøcentret og Vej- og Ejendomscentret.

  Beskrivelse af sagen

  På mødet vil der være en overordnet gennemgang af udvalgets ansvarsområde og de typer af sager, som udvalget behandler som følge deraf.  På den baggrund kan udvalget drøfte ønsker til og behov for yderligere introduktion og præsentation ved for eksempel temadrøftelser og besigtigelser.

   

  Centercheferne giver på mødet en kort præsentation af centrenes opbygning.

   

  Udvalgets opgaver i hovedpunkter

   

  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver indenfor arealanvendelses- og boligområdet, herunder opgaver vedrørende:

  • administration af planlovgivningen
  • lokalplanlægning
  • landzone og det åbne land
  • bygge- og boligforhold, herunder ungdoms- og ældreboligforhold
  • byomdannelse og byfornyelse
  • planlægning og anlæg af veje.

   

  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens arbejde vedrørende:

  • projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af bygge- og anlægsarbejder indenfor udvalgets område samt for kommunale bygninger og anlæg, som ikke er henlagt under noget andet udvalgs område
  • drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger og anlæg, som ikke er henlagt under noget andet udvalgs område.  

  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens arbejder vedrørende:

  • samarbejde med private og selvejende institutioner samt koncessionerede selskaber indenfor udvalgets område.  

  Udvalget udarbejder forslag og foretager indstillinger til Byrådet om

  • lokalplaner
  • takster
  • programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og anlæg under udvalgets område.
  • forpagtning, køb og salg af jord
  • køb og salg af ejendom

  Høring

  Ingen

  Økonomi

  Ingen

  Vurdering

  Ingen

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 21-01-2014

  Drøftet.

 • Punkt 8 Lokalplan 274 - Dagligvarebutik mv. ved Roskildevej 148-152 - Endelig vedtagelse (PBU)

  bilag_1_forslag_lp_274.pdf bilag_2_indsigelse_fra_holmehave_28.tif bilag_3_indsigelse_fra_teilgaardsvej_8.tif bilag_4_indsigelser_fra_teilgaardsvej_123456789_og_10.pdf bilag_5_indsigelse_fra_roskildevej_154.msg bilag_6_indsigelser_og_forvaltningens_bemaerkninger.docx bilag_7_tekniske_rettelser_og_aendringsforslag.docx bilag_8_aendret_bilag_3_i_lokalplan_274.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SU

  AMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet godkendte i møde den 9. september 2013 forslag til Lokalplan 274 – Dagligvarebutik mv. ved Roskildevej 148-152 (Bilag 1).

   

  Forslaget har været i høring i perioden fra den 18. september – 14. november 2013. Der blev afholdt borgermøde den 31. oktober.

   

  Forslag til lokalplan forelægges til endelig vedtagelse.

  Beskrivelse af sagen

  Lokalplanen er udarbejdet for at skabe grundlag for nedrivning af eksisterende boliger og erhvervsbygningerne på ejendommene Roskildevej 148 – 152, Benløse med henblik på opførelse af 1.000 m² dagligvarebutik med tilhørende parkeringsarealer og personalefaciliteter.

   

  Lokalplanområdet omfatter 3 ejendomme, Roskildevej 148, 150 og 152, med et samlet areal på 4.280 m² samt et areal udlagt til privat fællesvej mellem ejendommene og Teilgårdsvej.

   

  Området er beliggende på den syd/østlige side af Roskildevej, på strækningen mellem Østervej/Fredensvej og rundkørslen ved Eilekiersvej. Området omfatter 2 ældre boliger samt en erhvervsejendom, Ringsted Auto & Karrosserifirma. Al eksisterende bebyggelse forudsættes nedrevet. Området omgives af boligområder på begge sider af

  Roskildevej. Bebyggelsen består hovedsageligt af ældre villaer i 1½ - 2 plan samt enkelte erhvervsvirksomheder og butikker langs den gamle hovedlandevej og af 1 – 1½ plans parcelhus i de nyere boligområder.

   

  Bebyggelsesprocenten for området er fastlagt til 50 svarende til maksimalt 2.140 m² bruttoetageareal. Heraf kan maksimalt 1.000 m² anvendes til dagligvarebutik.

   

  Lokalplanområdet vejbetjenes ved overkørsel fra Roskildevej, idet der ved forbindelse til eksisterende privat fællesvej etableres bomme, således at adgang til og fra Teilgårdsvej udelukkende er forbeholdt bløde trafikanter. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for ny bebyggelses placering og udformning, således at butikken ikke virker dominerende i forhold til

  eksisterende omgivende bebyggelse, samt for anlæg af parkerings- og udenomsarealer. 

  Høring

  Der er i høringsperioden indkommet 4 indsigelser fra i alt 12 ejendomme: (Bilag 2-5).

   

  Der er sammenfaldende emner i indsigelserne, og hovedtrækkene er:

  1. Naboerne ønsker ikke stien mellem dagligvarebutikken og Teilgårdsvej.  
  2. Uro over forventede støjgener i forbindelse med vareindlevering og anden trafik omkring dagligvarebutikken.
  3. Uro over den øgede trafik ved ind/udkørsel til Roskildevej.
  4. Uro over kommende opsætning og vedligeholdelse af hegn mod naboer.
  5. Uro over at der på området eventuelt bliver hyggekrog for druk.

  Der har i høringsperioden været afholdt et borgermøde. Tilstede var 23 borgene.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Teknisk Forvaltning vurderer,  at der bør foretages mindre rettelser i lokalplanen på baggrund af naboindsigelserne samt mindre tekniske rettelser, som det fremgår af vedlagte indsigerskema (Bilag 6) og rettelsesskema (Bilag 7).

  Rettelserne vedrører præcisering af stien mellem dagligvarebutikken og Teilgårdsvej, placering af kundevogne, præcisering af paragraf omkring støjhegn rundt om ejendommen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at lokalplanforslag 274 vedtages med de i rettelsesskemaet foreslåede ændringer.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 17-12-2013

  Anbefales godkendt, med evt. supplerende sagsfremstilling omkring varelevering.

   

  Ej tilstede Torben Lundsgaard

  Supplerende sagsfremstilling

  På fagudvalgsmødet var der spørgsmål til varetilkørslen og det at de skulle bakke for at kunne levere varer.

   

  Varetilkørslen forudsættes at foregå uden at bakke enten ved højre- eller venstresving direkte fra Roskildevej og ind på den private parkeringsplads på egen grund.

  Vending af sættevognen sker på egen grund, ved højrebakning op langs butikkens sydlige facade, på hvilket område der hverken forefindes gående eller andre trafikanter. Det primære parkeringsareal for personbiler berøres ikke af sættevognskørsel.

   

  Bygherren har haft forelagt den projekterede trafikløsning for trafikrevisor Larus Augustsson fra COWI, som oplyser, at løsningen er fuldt lovlig og rimelig.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 06-01-2014

  Anbefales godkendt efter afstemning.

   

  V
  Henrik Hvidesten (HHV) V

  A
  Sadik Topcu (ST) A

  V
  Klaus Hansen (KH) V

  A
  Lisbeth Andersen (LA) A

  O
  Per Nørhave (PEN) O

  O
  Daniel Nørhave (DN) O

  F
  Britta Nielsen (BN) F

  B
  Torben Lollike (TLO) B

  C
  Finn Andersen (FA) C

  For

   x

   x

   x

   x

   

   

  Imod

   

   

   

   

   

   

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning i Byrådet den 13-01-2014

  Sagen tilbagesendes til behandling i Plan- og Boligudvalget.

   

  Ej til stede: Torben Lollike

  Supplerende sagsfremstilling

  På Byrådsmødet den 13. januar 2014 blev der udtrykt usikkerhed om lovligheden og sikkerheden af færdsel med lastbil på parkeringsarealet i forbindelse med varelevering til dagligvarebutikken.

   

  Der er efterfølgende rettet henvendelse til Midt- & Vestsjællands Politi afdeling for vejsager, der i mail af den 14. januar 2014 oplyser:

   

  ”Jeg kan oplyse vedr. politiets regulering af trafik på privat grund, at vi alene skal inddrages, hvis man på grunden opsætter skiltning eller foretager afmærkning efter færdselslovens retningslinjer.

  Politiet har ikke nogen ret eller pligt til at bestemme, hvordan færdsel skal/kan afvikles på privat grund.”

   

  Kommunen som vejmyndighed har ikke lovhjemmel til at regulere eller ændre færdsel på privat grund. Det er alene et privatretsligt spørgsmål.

   

  For at højne sikkerheden i forbindelse med varelevering foreslås det, at den viste cykelparkering ved dagligvarebutikkens vestlige hjørne fjernes (Bilag 8).

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 21-01-2014

  Anbefales godkendt efter afstemning.

   

   

  V
  Per Roos (PR) V

  A
  Lisbeth Andersen (LA) A


  Per Flor (PEF) A


  Timo Jensen (TJ) V


  Anders Weber (AW) O

  B
  Torben Lollike (TLO) B


  Kisser Franciska Lehnert (KFL) I

  For

   X

   X

   

  Imod

   

   

   

   

   

   X

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

 • Punkt 9 Orientering fra formand og direktør - Januar 2014

  Indledning

   

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 21-01-2014

  Der blev orienteret om: Politisk Forum konference den 8.-9. maj 2014.