Du er her

Plan- og Boligudvalget - 22-06-2020

Plan- og Boligudvalget - 22-06-2020

Dato: Mandag den 22. juni 2020 Tid: Kl. 17:00
Udvalg/Råd: Plan- og Boligudvalget
Dokument: 82020.pdf
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden for mødet den 22. juni 2020

  SagsID/Sagsnummer: 17/24257
  Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget

  Indstilling

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 22-06-2020

  Godkendt.

 • Punkt 2 Anlægsbevilling til kloakseparering på Hækkerupsvej 1

  SagsID/Sagsnummer: 20/1665
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

  x

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb til separering af kloakken på Hækkerupsvej 1. Kloakken separeres således at spildevand og rengvand løber ud i to separate systemer.

  Beskrivelse af sagen

  Grundet de stigende nedbørsmængder er Ringsted Forsyning i gang med udskiftning og omlægning af kloakker i de offentlige veje. Sidste år blev kloakledningen ude i Hækkerupvej omlagt og separeret, således at regnvand og spildevand løber i to separate systemer. Det er derfor påkrævet fra Ringsted Forsyning, at alle grundejere skal separere eget kloaksystem. Kloakledningerne på Hækkerupvej 1 skal efter aftale med Ringsted Forsyning separeres senest 1. september 2020.

   

  Der udarbejdes budgetønske for 2021 med plan for separatkloakeringsopgaver.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  I denne sag søges om anlægsbevilling på 900.000 kr. til kloakseparering på Hækkerupsvej 1. Bevillingen foreslås finansieret med 449.000 kr. af tidligere afsatte midler til kloakseparering, hvor der er afsat en ramme til kloakseparering (Anlæg 198) og med 451.000 kr. af tidligere afsatte midler til kloakseparering af kommunale ejendomme i 2016 (Anlæg 258).

   

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at separeringen af kloakken på Hækkerupsvej 1 vil bidrage væsentligt til, at kloakken på Hækkerupvej kan fungere under de fremtidige nedbørsmængder.

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der gives en anlægsbevilling på 900.000 kr. til kloakseparering på Hækkerupvej 1
  2. at bevilling finansieres af tidligere afsatte rådighedsbeløb på ramme til kloakseparering med 449.000 kr. og 451.000 kr. fra det tidligere afsatte rådighedsbeløb til kloakseparering af kommunale ejendomme i 2016.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 22-06-2020

  Ad 1+2: Anbefales godkendt.

   

  Udvalget ønsker bedre muligheder for oplysninger til borgere og kommune om kommende anlægsarbejder.

 • Punkt 3 Anlægsbevilling til renovering af varme på Byskovskolen

  SagsID/Sagsnummer: 20/7924
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

  x

   

   

  Indstilling

   

  x

   

  x

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering og optimering af varmesystemet i Byskovskolen, samt en udsættelse af reparation af varmtvandsbassinet samme sted.

  Beskrivelse af sagen

   Der har gennem længere tid været store problemer med opvarmning af Byskovskolens to afdelinger Asgård og Benløse. Der er i 2020 givet en anlægsbevilling på 200.000 kr.  til undersøgelse af varmeanlæggene. Undersøgelsen konkluderer, at der bør fortages en større ombygning af de tekniske installationer for at sikre den fremtidige drift, samt for at sikre, at bygningerne i kolde perioder kan opvarmes tilstrækkeligt.

   

  Begge afdelinger opvarmes med fjernvarmevand fra krematoriet. Dette kan kategoriseres som direkte fjernvarme, der for opvarmning giver den ulempe, at der i tilfælde af lækager kommer ubegrænsede mængder af vand direkte fra forsyningen/fjernvarmen. Dette kan medføre store skader på bygningsdele. Der bør derfor efter ombygningen igangsættes en yderligere undersøgelse med henblik på beskrivelse af en løsning, hvor begge skoler sikres mod fremtidige lækager.

   

  På Byrådsmødet den 14. april 2020, pkt. 14 blev der under ”Anlægsbevilling til vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler 2020” bevilget 1,5 mio. kr. til ”Opretning af overløbsrender, for at mindske støjniveauet i varmtvands alen, som er til gene for brugerne af bassinet”. Lyden opstår på grund af skævhed i bassinets overløbsrender og forøget gennemstrømningshastighed, hvorved vandet larmer, når det plasker ned i disse.

   

  Inddragelse og høring

  Brugerne af varmtvandsbassinet har tidligere været inddraget og ønsker at støjen nedbringes, da det er svært at høre, hvad svømmeinstruktøren siger. Støjniveauet er under krav fra Arbejdstilsynet. Skoleleder for Byskovskolen ønsker en hurtig afhjælpning af varmeproblemerne i klasseværelserne.

  Økonomi

  Renoveringen af varmesystemet i Byskovskolen er samlet kalkuleret til at koste ca. 1,1 mio. kr.

  Anlægsbevilling og rådighedsbeløb foreslås finansieret via Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler 2020, hvor der er givet en anlægsbevilling til reparation af varmtvandsbassinet i Byskovskolen, afdeling Asgård. Ved at udskyde reparationen af varmtvandsbassinet til næste års pulje til vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler udskydes en omkostning på 1,5 mio. kr.

  Alternativt kan arbejdet finansieres via en tillægsbevilling.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at renoveringen af varmesystemet vil løse problemerne med at have tilstrækkelig varme i alle klasseværelser samtidig med, at der skabes grundlag for en optimeret styring af varme i Byskovskolen. Administrationen vurderer, at det godt at få undersøgt, hvordan der kan sikres mod lækager, da følgeskader i den forbindelse typisk langt overgår den forebyggende investering.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.100.000 kr. til renovering og optimering af varmeanlæg i Byskovskolen, samt til undersøgelse og beskrivelse af en fremtidig løsning mod lækage.
  2. at anlægsbevillingen finansieres via midler fra Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler 2020.
  3. at renovering af varmtvandsbassinet på Byskovskolen afdeling Asgård udskydes til 2021.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 15-06-2020

  Taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 22-06-2020

  Ad 1-3: Anbefales godkendt.

 • Punkt 4 Hjemtagning af opgaven med salg af grunde i kommunen

  SagsID/Sagsnummer: 20/8574
  Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

  x

   

   

   

   

  Beslutning

   

  x

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til hjemtagning af opgaven med salg af kommunens parcelhus- og erhvervsgrunde.

  Beskrivelse af sagen

  Økonomiudvalget besluttede den 3. april 2017, pkt. 8, at opgaven med salg og administration af kommunens byggegrunde udbydes til ekstern leverandør på tidsbegrænset aftale. Administrationen indgik herefter en aftale med en ejendomsmægler om salg af grunde for en to årig periode, med mulighed for forlængelse. Den 21. maj 2019 opsagde ejendomsmægleren aftalen med virkning pr. 26. maj 2019 grundet lukning af forretningen i Ringsted. Administrationen indgik derfor i juli 2019 en aftale med ny ejendomsmægler om salg og markedsføring af de parcelhusgrunde, der var ledige i Nordrup Vestervang udstykningen på en et årig aftale, med mulighed for forlængelse. Administrationen har forlænget aftalen med 6 måneder for de sidste 5 ledige parcelhusgrunde.

   

  Samarbejdet med den pågældende ejendomsmægler har fungeret godt, men har samtidig afledt en del merarbejde for administrationen, der bruger meget tid på at bidrage med oplysninger i salgssager til både ejendomsmægler og interesserede købere. Med salg af parcellerne ved Susåen i Vetterslev ser administrationen en mulighed for igen at hjemtage salgsarbejdet, og derved selv stå for processen med markedsføring og udbud af grundene. Administrationen har oparbejdet stor erfaring med salg af erhvervsgrunde, storparceller og parcelhusgrunde, hvorved opgaven sagtens kan ligge i administrationens portefølje.

   

  Erfaringstal for salg af en parcelhusgrund for ejendomsmæglerens del af arbejdet beløber sig til 33.000 kr. ex. moms. I en udstykning med 13 parcelhusgrunde som ved Susåen i Vetterslev betyder det, at den samlede udgift til salær og markedsføring udgør 429.000 kr.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men på anlægssagen vil det give en større indtægt, som bliver tilført byudviklingsfonden.

  Vurdering

  Med den store erfaring administrationen har opnået inden for salg af parcelhus- og erhvervsgrunde de sidste par år, og med de erfaringstal til salær og markedsføring til ejendomsmægler samt det merarbejde udliciteringen har medført, vurderer administrationen, at opgaven med fordel kan hjemtages.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at administrationen hjemtager opgaven med salg af grunde i kommunen.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 22-06-2020

  Udvalget ønsker en ny sagsfremstilling med præcisering af kompetencer, opgaver og snitflader.

 • Punkt 5 Anlægsbevilling til udbud af parceller ved Susåen i Vetterslev

  SagsID/Sagsnummer: 20/7783
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_-_salgsbetingelser_for_parceller_ved_susaaen_i_vetterslev.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  X

   

  X

   

   

   

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til udbudsmetode, salgsbetingelser og mindstepriser for parcellerne ved Susåen i Vetterslev. Endvidere skal der tages stilling til anlægsbevilling til omkostninger ved salgene i form af skilte, pleje og internt honorar, og afsættelse af rådighedsbeløb til finansiering af anlægsbevilling.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet vedtog den 7. februar 2011 lokalplan 233 – Boliger ved Susåen i Vetterslev. I forlængelse heraf besluttede Byrådet den 11. april 2011, pkt. 13 og den 10. september 2018, pkt. 19 at igangsætte byggemodning af de i alt 13 parceller. Parcellerne omfattet af lokalplanen skal nu udbydes til salg.

   

  Følgende retningslinjer har tidligere været anvendt ved kommunens udbud af parcelhusgrunde:

  • Der fastsættes en frist for afgivelse af tilbud
  • Parcellerne sælges til højstbydende
  • Vurderes det, at der er grundlag for at opnå en pris, der er højere end udbudsprisen eller den eller de tilbudte priser for en parcel, forbeholder administrationen sig retten til at lade parcellen være genstand for en fornyet budrunde
  • Ved accept af tilbud på parcellerne tages der hensyn til de bydendes eventuelle prioriteringer af tilbuddene, samt at flest mulig får mulighed for at købe en parcel
  • De parceller, der ikke måtte blive solgt ved fristens udløb, kan sælges i takt med, at der indkommer tilbud på parcellerne.

   

  Parcellerne varierer størrelsesmæssigt fra 717 m² til 1.072 m².

   

  Ved fastsættelse af mindstepriserne er det lagt til grund, at parcellerne vil være attraktive og dermed relativt lette at sælge, trods deres placering lidt uden for Ringsted by. Supplerende kan det oplyses, at administrationen oplever stor efterspørgsel på parceller til opførelse af enfamiliehuse i Ringsted.

   

  Mindsteprisen for den mindste af parcellerne bliver 394.350 kr. inkl. moms og den største 589.900 kr. inkl. moms, svarende til kvadratmeterpris på 550 kr. inkl. moms. De angivne priser er eksklusive tilslutningsafgifter, der gennemsnitligt udgør ca. 100.000 kr. inkl. moms pr. parcel.

   

  De 13 parceller kan med de estimerede mindstepriser i alt indbringe ca. 6,3 mio. kr. inkl. moms.

   

  Sagen er tidligere behandlet i:

  • Byrådet den 11. april 2011, pkt. 13 hvor der blev givet en anlægsbevilling på 4,7 mio. kr. til gennemførsel af etape I. Samtidigt blev givet en indtægtsbevilling på 6,6 mio. kr.
  • Byrådet den 10. september 2018, pkt. 19 hvor byggemodningen af udstykningen ved Susåen i Vetterslev blev aktiveret
  • Byrådet den 9. september 2019, pkt. 20 hvor der blev givet en anlægsbevilling på 1.195.000 kr. til merudgifter til klimasikring og ny optimeret udstykningsplan heraf er de 479.000 kr. til salg, markedsføring og drift.
    

  Der er på anlæg 54 samlet givet en indtægtsbevilling på 6,6 mio. kr. til salgsindtægterne, og en anlægsbevilling på 5.895.000 kr. til gennemførsel af byggemodningen. De 479.000 kr. der er afsat til salg, markedsføring og drift på udstykning 47 Vetterslev, ønskes adskilt fra byggemodningsudgifterne og overført til en særkilt salgssag. Med denne sag søges anlægsbevilling til de salgsomkostninger og internt honorar der er forbundet med gennemførsel af salg af parcellerne, frem til alle parceller i udstykningen er solgt. Derved adskilles byggemodningsudgifterne fra salgsudgifter og salgsindtægter.

   

   

  På Byrådsmødet den 9. september 2019, pkt. 20 blev der fremlagt en overordnet tidsplan for byggemodningen. Siden da er de matrikulære arbejder sat i gang, detailprojektering er udført, entreprenørudbud er gennemført og anlægsarbejdet forventes påbegyndt primo juni 2020.

   

  Vi er nået hertil hvor salgsprocessen for parcellerne kan starte, sådan så vi kan være klar til at udbyde første runde af parcellerne i august/september 2020.

   

  Figur 1 nedenfor viser en overordnet revideret tidsplan for byggemodning og grundsalg:

   

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Indtægtsbevillingen på 6.600.000 kr. og anlægsbevilling på 479.000 kr. til udgifter til salg, markedsføring og drift flyttes teknisk fra anlæg 54 ”udstykning 47 Vetterslev” til nyt anlæg ”salg af parceller ved Susåen i Vetterslev”. Derved adskilles byggemodningsudgifterne fra salgsudgifter og salgsindtægter.

   

  Rådighedsbeløb til indtægtsbevilling på 6.600.000 kr. ser ikke ud til at være ajourført fra den daværende investeringsoversigt i 2012, der søges derfor om rådighedsbeløb på 3.300.000 kr. i år 2021 og 3.300.000 kr. år 2022 til finansiering af indtægtsbevillingen givet på Byrådets møde den 11. april 2011, pkt 13. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.

  Vurdering

  Administrationen vurderer det hensigtsmæssigt, at Ringsted Kommune benytter samme udbudsmetode ved salg af de 13 parceller som besluttet ved salg af parcelhusgrundene på Annexvej i Høm. Dog med den ændring, at administrationen selv varetager markedsføring og udbud af parcellerne.

   

  Udkast til salgsbetingelser, der er udarbejdet på baggrund af de salgsbetingelser, der har været anvendt ved de øvrige udstykninger, se bilag.

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at de 13 parceller udbydes efter den beskrevne metode således, at hver byder kan afgive prioriteret bud på indtil tre parceller,
  2. at udkast til salgsbetingelser godkendes og lægges til grund for salget,
  3. at de nævnte vejledende mindste priser godkendes,
  4. at der gives en anlægsbevilling på 479.000 kr. til udgifter ved salget til skilte, pleje, markedsføring og internt honorar til ”salg af parceller ved Susåen i Vetterslev”, finansieret af tidligere afsatte rådighedsbeløb på udstykning 47 Vetterslev.
  5. at der gives et rådighedsbeløb på 3.300.000 kr. til indtægter i 2021 og 3.300.000 kr. i 2022 finansieret af kassen.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 22-06-2020

  Ad 1-5: Anbefales godkendt, dog således at salg sker via eksisterende principper med ekstern mægler.

 • Punkt 6 Anlægsregnskab for etablering af 4 aflastningsboliger på Ortved Plejecenter

  SagsID/Sagsnummer: 18/11690
  Sagen afgøres i: Byrådet
  anlaegsregnskab_etablering_af_aflastningsboliger.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

  x

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

  x

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag fremlægges anlægsregnskab for etablering af fire aflastningsboliger på Ortved Plejecenter, med et mindre forbrug på 63.916 kr. som søges overført til anlægsfonden.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet har den 12. marts 2018 besluttet, at ombygge to lejligheder på Plejecenter Ortved til fire aflastningsboliger. Til dette formål har der været afsat 225.000 kr. Beløbet er bevilliget den 12. marts 2018 under punkt 17.

   

  Den samlede anlægsopgave har været at etablere to soverum samt et fællesrum i to lejligheder på Plejecenter Ortved.

  Inddragelse og høring

  Ingen inddragelse.

  Økonomi

  Da afvigelsen udgør mere end 10% skal der jf Kasse – og regnskabsregulativet aflægges særskilt anlægsregnskab.

   

  Anlægsregnskabet fremgår af bilag. Der har været et mindre forbrug på 63.916 kr., hvilket skyldes at der blev givet en god pris fra en lokal entreprenør.

   

  Administrationen foreslår, at mindre forbruget overføres til anlægsfonden, hvor saldo den 3. maj 2020 er på ca. 4,7 mio. kr.

  Vurdering

  Administrationen vurdere at der med overførslen af 63.916 kr. til anlægsfonden, så kan anlægget afsluttes.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at mindre forbruget på 63.916 kr. overføres til anlægsfonden.

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 15-06-2020

  Taget til efterretning

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 22-06-2020

  Anbefales godkendt.

 • Punkt 7 Anlægsregnskab Ringsted Kulturhus

  SagsID/Sagsnummer: 18/14224
  Sagen afgøres i: Byrådet
  anlaegsregnskab_ringsted_kulturhus.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

  x

   

  Indstilling

   

  x

   

  x

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag fremlægges anlægsregnskab for skimmelrenovering af kælderen og koncertsalen på Ringsted Kulturhus, med et mindreforbrug på 670.382 kr. som søges overført til anlægsfonden.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet har den 10. december 2018 besluttet, at skimmelrenovere Ringsted Kulturhus. Til dette formål var der afsat 1.791.000 kr. Beløbet er bevilliget den 10. december 2018 under punkt 21.

   

  Den samlede opgave har været at skimmelrenovere kælder, samt vægge og lofter i koncertsalen.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Da afvigelsen udgør mere end 10% skal der jf Kasse – og regnskabsregulativet aflægges særskilt anlægsregnskab.

   

  Anlægsregnskabet fremgår af bilag. Der har været et mindreforbrug på 670.382 kr., hvilket skyldes, at der blev givet en god pris fra en udenbys entreprenør.

   

  Administrationen foreslår, at mindreforbruget overføres til anlægsfonden.

   

  Saldo i anlægsfonden er den 3. maj 2020 på ca. 4,7 mio. kr.

  Vurdering

  Ad ingen

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at mindre forbruget på 670.382 kr. overføres til anlægsfonden.

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-06-2020

  Orienteringen taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

   

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 22-06-2020

  Anbefales godkendt.

 • Punkt 8 Forslag til Kommuneplantillæg 11 til Kommuneplan 2017-2029 og forslag til Lokalplan 313 for Hubertushuset i Benløse

  SagsID/Sagsnummer: 20/8155
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_forslag_til_kommuneplantillaeg_11.pdf bilag_2_-_detailhandelsredegoerelse.pdf bilag_3_-_forslag_til_lokalplan_313.pdf bilag_4_-_screening_for_miljoevurdering.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  X

   

  X

   

   

   

   

  Beslutning

  X

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til, om forslag til Kommuneplantillæg 11 med tilhørende detailhandelsredegørelse og forslag til Lokalplan 313 – Hubertushuset i Benløse, skal udsendes i offentlig høring i 8 uger.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet har 3. februar 2020 (punkt 26) besluttet, at der skal udarbejdes en lokalplan for området ved Roskildevej, hvor Hubertushuset ligger i dag. Lokalplanen giver mulighed for etablering af et aflastningsområde, hvor anvendelserne skal være med relation til jagt, fiskeri, ridesport og friluftsliv, for at undgå større konkurrence med bymidten.

   

  Området er i Kommuneplan 2017-2029 udlagt til butikker til lokalområdets forsyning.

   

  Områdets placering i Benløse

   

  Kommuneplanramme

  Det er en forudsætning for lokalplanforslaget at kommuneplanramme 5C3 – Hubertushuset ændres.

   

  Forslag til Kommuneplantillæg 11 til Kommuneplan 2017-2029 (Bilag 1) ændrer anvendelsen i området – herunder detailhandelsbestemmelserne - samt parkeringsnormen.

   

  Rammeområdets generelle anvendelse som ”centerområde og butikker” fastholdes, men den specifikke anvendelse ændres fra ”butikker til lokalområdets forsyning” til ”aflastningsområde”. Det skyldes blandt andet, at Hubertushuset ikke kan anses som en butik til lokalområdets forsyning, da der er tale om en specialbutik med et kundeopland ud over Ringsted Kommunes grænser.

   

  Herudover ændres de generelle retningslinjer for parkering for området. Kommuneplanen stiller krav om etablering af én parkeringsplads pr. 40 m² udvalgsvarebutik eller pr. 50 m² serviceerhverv. Kommuneplantillægget ændre dette krav til etablering af 1 parkeringsplads pr. 70 m² udvalgsvarebutik og serviceerhverv.

   

  Detailhandelsredegørelse

  Når der planlægges for detailhandel og aflastningsområder, forudsætter Planloven, at der laves en detailhandelsredegørelse (Bilag 2).

   

  Detailhandelsredegørelsen vurderer på de nye muligheder for detailhandel, hvis hele byggeprocenten på 50 benyttes til detailhandel. Der er i dag allerede 1.930 m² detailhandel, så der kan maksimalt etableres 2.800 m² ny detailhandel inden for området, såfremt eksisterende andre anvendelser inddrages alene til detailhandel.

   

  Redegørelsen vurderer det nye udlæg til aflastningsområde i relation til kommuneplanen, udvikling i forbrug (kundegrundlag), behovet for nyt areal til detailhandel, effekten på eksisterende handelsområder, hvordan området påvirker konkurrencen og bymiljøet.

   

  Lokalplan

  Ejendommene i lokalplanområdet anvendes i dag til detailhandel, erhverv og distribution samt boliger.

   

  Forslag til Lokalplan 313 – Hubertushuset i Benløse (Bilag 3) udlægger området til aflastningsområde, med plads til udvalgsvarebutikker, undervisning, serviceerhverv, distribution og lager. Alle anvendelserne skal have relation til jagt, fiskeri, ridesport eller friluftsliv. Det betyder, at der eksempelvis ikke kan etableres en køreskole (undervisning) i området, men der kan undervises i jagttegn. Ligeledes kan der være rejsebureau, der sælger jagt- og fiskeri rejser, men der må ikke sælges almindelige charterrejser.

   

  Eksisterende lovlig anvendelse herunder boligerne kan fastholdes, men der må ikke etableres nye boliger i området.

   

  Herudover har lokalplanen til formål at sikre, at området tilpasses bymiljøet langs Roskildevej, som primært er præget af boliger. Det gøres ved at opsætte bestemmelser om områdets og bebyggelsens udseende ud mod Roskildevej. Herunder at bebyggelse direkte mod Roskildevej skal ligne det eksisterende byggeri, med murede facader og sadeltag med tagsten i beton eller tegl. Bag bebyggelse i første række mod Roskildevej er bestemmelserne mere rummelige både med hensyn til bebyggelsens udformning og materialer. Desuden skal det grønne areal mod Roskildevej fastholdes og der stilles krav til mængde og omfang af skiltning.

   

  Lokalplanen er udarbejdet i samarbejde med Hubertushuset.

   

  Miljøvurdering

  Idet forslag til Kommuneplantillæg 11, samt forslag til Lokalplan 313, fastsætter rammerne for fremtidig anvendelse af området, er de omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Der skal ifølge loven kun gennemføres en miljøvurdering, hvis det vurderes, at planernes gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

   

  Administrationen har foretaget en miljøscreening (Bilag 4) af planerne for at vurdere virkningen på det omgivende miljø. På baggrund af screeningen har administrationen vurderet, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering.

  Inddragelse og høring

  I forbindelse med Kommuneplantillæg 11 og medfølgende detailhandelsredegørelse, har der været indkaldt idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde. Indkaldelsen er foregået som en offentlig høring i perioden fra 13. marts 2020 til 30. marts 2020. Der er indkommet én bemærkning i perioden.

   

  Bemærkningen er ikke en indsigelse, men en bemærkning med opklarende spørgsmål til, hvornår det nye byggeri kan forventes, til byggeprocent, til hvor tæt på skel der kan bygges og i hvilken højde samt til det forventede støjniveau. Administrationen har svaret på spørgsmålene.

   

  Ved vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg 11 og Lokalplan 313 udsendes disse i offentlig høring i 8 uger. Forslagene annonceres digitalt på kommunens hjemmeside, på Plandata.dk, samt udsendes til naboer og andre med interesse i sagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at forslag til Kommuneplantillæg 11 vil sikre muligheden for udbygning af Hubertushusets aktiviteter, samt sikre, at de forskellige aktiviteter med blandt andet detailhandel og erhverv kan holdes samlet på den eksisterende lokalitet. Begrænsningen af anvendelserne til temaerne jagt, fiskeri, ridesport og friluftsliv vil være gøre brugen af området mere restriktiv for Hubertushuset, men sikrer, at området ikke kommer i større konkurrence med bymidten.

   

  Detailhandelsredegørelsen vurderer, at planlægning for aflastningsområdet på kort sigt vil påvirke handlen i de eksisterende udvalgsvarebutikker i oplandet, men at den på lang sigt kan være med til at skabe synergieffekter med eksisterende butikker i nærområdet. Herudover er det vurderet i detailhandelsredegørelse, at hvis forbruget fortsat stiger, og der ikke kommer nye butikker til Ringsted, så vil der forekomme mangel på butikker i forhold til efterspørgslen.

   

  Det er administrationens vurdering, at der, trods påvirkning af eksisterende udvalgsvarebutikker på kort sigt, stadig vil være hensigtsmæssigt at planlægge for en udvidelse af Hubertushuset fordi:

  • Der er tale om udvidelse af en allerede etableret virksomhed, som har været på adressen i en lang årrække (over 50 år)
  • Der planlægges for et mindre område, som gøres restriktiv i anvendelsen - kun jagt, fiskeri, ridesport og friluftsliv
  • De nuværende aktiviteter (detailhandel og erhverv) kan holdes samlet
  • Det ikke vil være nødvendigt at færdes i bymidten med våben til og fra butikken

   

  Ligeledes vurderer administrationen, at ændring af krav til parkeringsnorm i kommuneplanen vil sikre, at der ikke kræves flere parkeringspladser, end der reelt set er behov for i relation til den almindelig trafik til området. Vurderingen heraf er sket på baggrund af det nuværende parkeringsbehov, hvor der opleves maksimalt 30 biler på en travl lørdag samt sammenligning med tilsvarende butikker, der har udvidet på sammen måde, som Hubertushuset ønsker.

   

  Administrationen vurderer herudover at Lokalplan 313, foruden at sikre mulighed for udvidelse, også sikrer, at området indpasses i omgivelserne. Kravene til bebyggelse i første række mod Roskildevej sikrer sammenhæng til boligbebyggelsen langs Roskildevej, mens mere åbne rammer for udformning og materialer på den bagvedliggende bebyggelse sikrer fleksibilitet for Hubertushuset. Ligeledes vurderes det, at krav til skiltningen sikrer synlighed for Hubertushuset uden at området overskiltes.

   

  Miljøvurdering

  Endelig har administrationen på baggrund af screeningen vurderet, at planerne ikke vil påvirke miljøet væsentligt da:

  • planerne ikke påvirker et Natura2000 område
  • planerne ikke i væsentlig grad indvirker på omgivelserne og miljø
  • der er tale om en mindre udvidelse set i forhold til Benløses størrelse
  • der er tale om en udvidelse af allerede eksisterende butik og at området afgrænses yderligere inden for temaerne jagt, fiskeri, ridning og friluftsliv, for at undgå en større påvirkning af bymidtens handelsliv

   

  Det er således administrationens vurdering, at der ikke, i henhold til bekendtgørelsen, skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der ikke foretages miljøvurdering af forslag af Kommuneplantillæg 11 til Kommuneplan 2017-2029 og forslag til Lokalplan 313
  2. at forslag til Kommuneplantillæg 11 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende detailhandelsredegørelse sendes i 8 ugers offentlig høring
  3. at forslag til Lokalplan 313 sendes i 8 ugers offentlig høring

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 22-06-2020

  Ad 1-3: Anbefales godkendt.

 • Punkt 9 Plangrundlag for matrikel 5ad, Benløse Skel 2B i Kærup Erhvervspark

  SagsID/Sagsnummer: 20/7853
  Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget
  udtalelse_fra_lene_stengade_direktoer_for_kaerup_erhvervspark.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

  X

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  På baggrund af drøftelse i udvalget 25.05 2020, skal der tages stilling til om Ringsted Kommune skal udarbejde kommuneplantillæg og lokalplan, således at et erhvervsareal nordøst for Benløse Skel kan anvendes til to boliger; eller om kommunen skal fastholde gældende plangrundlag, som sikrer, at arealet reserveres til erhvervsformål.

  Beskrivelse af sagen

  Ansøger, som driver vognmandsvirksomhed på Benløse skel 2B (sydsiden af vejen), ønsker i forbindelse med sin virksomhed, at opføre to boliger på matrikel 5ad, på den modsatte side af vejen.

   

   

  Matrikel 5ad benyttes i dag til bl.a. lastbilparkering og oplag af materialer. Matriklen er en del af Kærup Erhvervsområde, som er et af Ringsted Kommunes mest attraktive erhvervsarealer, der fortsat er i udvikling. Området ligger godt i forhold til den overordnede trafikstruktur, hvilket har stor betydning i forhold til udviklingen af området.

   

  Planloven

  I henhold til planlovens bestemmelser skal kommunen udpege og afgrænse områder, der forbeholdes virksomheder, som kan medføre miljøgener i forhold til boliger. Hvis der placeres boliger tæt på, eller i et erhvervsområde, og boligerne udsættes for støjgener eller andre miljøgener fra virksomhederne, kan disse pålægges at skulle ændre deres miljøpåvirkning, hvilket kan gøre erhvervsområdet mindre attraktivt for flere typer erhverv.

   

  Nuværende plangrundlag

  Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 5E1 (lyseblå område nedenfor), som er udlagt til erhverv. Mod nordvest og sydvest grænser ejendommen op til kommuneplanramme 5B1, 5B7 og 5B8 (brune områder nedenfor), som alle er udlagt til boliger.