Du er her

Plan- og Boligudvalget - 22-10-2013

Plan- og Boligudvalget - 22-10-2013

Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Tid: Kl. 17:15
Udvalg/Råd: Plan- og Boligudvalget
Dokument: 102013.docx
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden - Oktober 2013

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SU

  AMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

  Indstilling

  Konstitueret teknisk direktør indstiller, at dagsordenen godkendes.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 22-10-2013

  Godkendt med bemærkning om at punkt 8 udsættes til næste møde.

 • Punkt 2 Autocampere på Vibevej 34 - Anmeldelse fra campingrådet

  bilag_2_redegoerelse_fra_ejer.tif bilag_1_kortbilag.pdf bilag_3_henvendelse_fra_campingraadet.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SU

  AMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Campingrådet har med mail den 19. februar 2013 ønsket oplyst, hvorvidt ejer af Vibevej 34 har en campingtilladelse efter campingreglementet, idet der reklameres med, at autocampere kan bruge Vibevej 34 til parkering. (Bilag 3)

   

  Sagen forelægges med henblik på en vurdering af hvorvidt der er tale om en lovlig anvendelse af ejendommen.

  Beskrivelse af sagen

  Campingrådet ønsker oplyst, om der foreligger en tilladelse iht. Campingreglementet da ejer reklamere nationalt og internationalt med, at der kan parkeres 3 autocampere på ejendommen, dog uden at der tilbydes faciliteter der normalt kræves på en campingplads, f.eks. strøm, påfyldning af vand eller tømning af tanke. Campingrådet er af den opfattelse at det kræver en tilladelse efter campingreglementet, at have autocampere parkeret på sin ejendom (bilag 1)

   

  Ejeren af Vibevej 34 er efterfølgende blevet orienteret om anmeldelsen fra Campingrådet og partshørt.  Ejeren oplyser i den forbindelse, at der på hans ejendom stilles op til 3 pladser til rådighed for autocampere. Derudover findes der på ejendommen ejers egen autocamper samt 2 campingvogne, hvoraf den ene tilhører ejeren. (Bilag 2)

  Lovgrundlag: 

  • Jf. campingreglementet, kræves der en campingtilladelse på arealer der kan betragtes som campingpladser. Det vil sige arealer som erhvervsmæssigt, eller for et længere tidsrum end 6 uger årligt, udlejes eller fremlejes til dag- og natophold i telte, campingvogne eller andre transportable konstruktioner som campingbiler o.l. Dog er parkeringsarealer til overnatning for f.eks. autocampere ikke omfattet af campingpladsbegrebet.
  • Jf. Byplanvedtægt nr. 3, § 5,er området  udlagt til værkstedsområde.

   Område er forbeholdes håndværk og lettere industri. Der må ikke på nogen parcel øves nogen virksomhed, haves nogen indretning eller oplag eller andet, som efter byrådets skøn ved ilde lugt, røg, larm, ubehageligt skue eller på anden måde være til væsentligt gene for de omboende.  

  I forbindelse med sagens behandling er Naturstyrelsen, der er overordnet myndighed for campingreglementet, blevet hørt, vedrørende de mere tekniske og forståelsesmæssige aspekter af campingreglementet. Naturstyrelsen har på spørgsmålet angående den erhvervsmæssige definition af campingpladser vs. p-pladser oplyst, at så længe der er tale om, at ejeren stiller plads til rådighed vederlagsfrit, opfattes arealerne ikke som en campingplads efter den erhvervsmæssige definition, uagtet at han reklamerer med pladsen.

  Høring

  ingen

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Teknisk Forvaltning vurderer, at muligheden for at parkere sin autocamper på adressen ikke falder ind under campingreglementet, da der er tale om en parkeringsplads, jf. campingreglementet, da der ikke stilles faciliteter til rådighed. Endvidere vurderes det, jf. Naturstyrelsen, at der ikke er tale om erhvervsmæssigt udlejning, da ejer stiller arealet til rådighed vederlagsfrit.

   

  Vedrørende byplanvedtægt nr. 3, vurderes det, at anvendelsen som plads for autocampere er i strid med byplanvedtægtens bestemmelser, der udlægger området til håndværk og lettere industri.
   

  Teknisk Forvaltning vurderer, at området bør fastholdes som et erhvervsområde uden mulighed for beboelse, ud over de boliger der er i tilknytning til den enkelte virksomhed.

  Indstilling

  Konstitueret Teknisk direktør indstiller,

  1. at parkeringspladsen for autocampere ikke falder ind under campingreglementet.
  2. at der meddeles afslag til parkering af autocampere jf. Byplanvedtægt nr. 3.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 22-10-2013

  1. Godkendt
  2. Ændres til der gives dispensation til parkering af autocampere frem til 1. oktober 2014.
 • Punkt 3 Odinsvej 12-14 - Etablering lokaler fest og koncertformål

  bilag_1_ansoegning_om_at_anvende_erhvervslokaler_til_fest-_og_koncertformaal.pdf bilag_2_situationsplan_odinsvej.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SU

  AMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Direktør for Ringsted Festival ApS har den 11. september ansøgt om tilladelse til at anvende erhvervslokalerne på Odinsvej 12-14 til fest- og koncertformål. (Bilag 1) 

   

  Sagen forelægges med henblik på meddelelse af en midlertidig tilladelse samt udarbejdes af lokalplan for området.

  Beskrivelse af sagen

  Udvalget har i møde den 18. juni 2013 meddelt ansøger tilladelse til, at anvende erhvervsejendommen beliggende Thorsvej 6 til fest- og koncertformål. Ansøger oplyser, at det efterfølgende har vist sig ikke at være muligt og ønsker i stedet at indrette lokalerne på ejendommen Odinsvej 12 -14.
   

  Ansøger oplyser, at der forventes afholdt 1-2 aftenarrangementer månedligt året rundt. Arrangementerne kan være offentlige fester/koncerter, revy og teater, private arrangementer, firmafester m.v. Det oplyses, at der er gode parkeringsforhold på ejendommen (bilag 2)

   

  Lovgrundlag:

  • Jf. Lokalplan nr. 31, § 3, må området anvendes til erhvervsformål. Bebyggelse må kun opføres og bruges til industri, værksteder og lager.
  • Jf. Kommuneplan 2009-2020, rammeområde 3O1, skal området omdannes fra erhvervsformål til boliger, administration, offentlig service, hotel, serviceerhverv og detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper. Omdannelsen skal ske efter en samlet plan.
  • I henhold til § 19 i Planloven, kan kommunalbestyrelsen meddele dispensation fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper.
  • I henhold til § 20 i Planloven kan dispensationer efter § 19 først meddeles, når der er forløbet 2 uger, efter at kommunalbestyrelsen har givet skriftlig orientering om ansøgningen til naboer etc.

  Teknisk Forvaltning bemærker:

  Den ønskede anvendelse er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Omdannelsen skal dog ske efter en samlet plan.

   

  Den ønskede anvendelse strider dog mod lokalplanens formål og anvendelsesbestemmelser og kræver derfor, at der udarbejdes ny lokalplan for ejendommen.

   

  Ejendommen er beliggende indenfor det område, for hvilket, der er udarbejdet et kvalitetsprogram for omdannelsen af Odinvejskvarteret for i 2007 og indgår således i den ønskede omdannelse af området – link til kommunens hjemmeside

  Høring

  Ansøgningen er sendt i nabohøring med frist den 18. oktober 2013.

  Høringssvar vil forelægge til mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Teknisk Forvaltning vurderer, at den ønskede aktivitet er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelse som fastlægger, at der skal ske en omdannelse af området fra erhvervsformål til et blandet bolig og erhvervsområde m.v.  Denne omdannelse skal jf. kommuneplanen foregå efter en samlet plan.

  Teknisk Forvaltning anbefaler derfor, at der udarbejdes en samlet plan for området som bl.a. åbner mulighed for en anvendelse til fest- og koncertformål.

  Indstilling

  Konstitueret teknisk direktør indstiller:

  1. at der meddeles dispensation i maksimalt 3 år til fest- og koncertformål, forudsat, at der ikke indkommer væsentlige indsigelser.
  2. at tilladelsen meddeles forudsat, at tidligere meddelt tilladelsen på ejendommen Thorsvej 6, ophæves.
  3. at der igangsættes udarbejdelse af  lokalplan for området

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 22-10-2013

  Godkendt med bemærkning om, at dispensationen på tre år evalueres om et år.

 • Punkt 4 Brugerbetaling for leje af Kommunale arealer i forbindelse med større bygge - og anlægsentrepriser

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SU

  AMU

  Orientering

  Indstilling

  X

  X

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I forbindelse med større bygge – og anlægsentrepriser i kommunen som for eksempel infrastruktur - og klimatilpasningsprojekter er der behov for, at entreprenørerne kan benytte midlertidige større kommunale arealer til oplag af materialer, skurvogne, parkering med videre.

   

  Der har ikke hidtil været praksis for opkrævning af leje derfor.

  Beskrivelse af sagen

  Det er hensigtsmæssigt, at der i forbindelse med udlån af arealer, altid bliver udfærdiget skriftlige, tidsbegrænsede lejeaftaler.

   

  Disse aftaler skal indeholde pris og lejevilkår.

  Lejevilkår kunne f.eks. være hvad arealerne må benyttes til, hvordan pladserne skal drives, noget om indhegning, hvordan de skal afleveres, miljøforhold mv.

   

  En kommune kan ikke uden lovhjemmel yde støtte til enkeltpersoner eller private virksomheder. I det omfang en entreprenør ville betale leje for arealet, hvis arealet tilhørte en privat grundejer, skal kommunen opkræve markedsleje, da der ikke findes lovhjemmel for andet.

   

  Brug af lejeaftaler vil medvirke til, at der i forbindelse med evt. tvister, forurening, oprensning mv. bliver en tydeliggørelse af ansvarsplacering.

  Høring

  Ingen

  Økonomi

  Lejeindtægt fra udlån af kommunale arealer til entreprenørformål og lignende sidestillet, bør ligge på markedsniveau, som pt. udgøre ca. 4 kr. pr. m2 pr. måned for bynære arealer.

   

  Arealet på Kaserne Parkvej vil indbringe en indtægt på 96.000 kr. i 2014, forudsat at det bliver udlejet i hele 2014.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at der altid bør foreligge en skriftlig aftale i forbindelse med udlån eller leje af arealer.

  Indstilling

  Konstitueret teknisk direktør indstiller:

  1. at lejeopkrævning igangsættes pr. 1. januar 2014
  2. at der for arealet på Kaserne Parkvej gives en indtægtsbevilling i 2014 på 96.000 kr.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 22-10-2013

  Anbefales godkendt.

 • Punkt 5 Rammeaftale for arealer til Ringsted Festival

  festivalen_-_10_aarig_aftale_vedr._lystanlaegget.pdf.pdf udkast_til_rammeaftale_mellem_kommune_og_festival_2014-2018.docx

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SU

  AMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Ringsted Festival af 2012 ApS har henvendt sig (bilag 1) med et ønske om at indgå en længerevarende aftale med Ringsted Kommune omkring arealer til festivallen, herunder arealer til camping, teltplads, parkering mv.

  Beskrivelse af sagen

  I dag har Ringsted Kommune og Ringsted Festival af 2012 ApS en et-årig aftale om udlån af arealer herunder Lystanlægget, arealerne på den tidligere kaserne til telte/campister, arealer til parkering mv.

   

  Ringsted Festival af 2012 ApS skriver som baggrund for ønsket om en langsigtet aftale mellem festivallen og Ringsted Kommune, at festivallen arbejder på en langsigtet vækststrategi, hvor målet er at øge antallet af gæster fra den nuværende cirka 10.000 gæster til fremover 13.000 gæster. Dette skal bl.a. ske ved en vækst i antallet af gæster, som efterspørger en campingplads. Festivallens vækststrategi har til hensigt at konsolidere festivallen og muliggøre et mere attraktivt musikprogram.

   

  Ringsted Festival af 2012 ApS har i deres henvendelse opgjort antallet af campingvogne og telte i 2012 samt vurderet, at udviklingsbehovet fremadrettet er 50 campingvogne samt 50 teltpladser pr. år stigende til et endeligt antal på 500 campingvogne og 600 teltpladser, hvorved festivallen i 2018 opnår dets maksimum. Dette kan skematisk opgøres på denne måde:

   

  År

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  Campingvogne

  265

  315

  365

  415

  465

  500

  500

  Telte

  300

  350

  400

  450

  500

  550

  600

   

  Ringsted Festival af 2012 ApS har med henvendelsen sendt festivallens ønsker og vurdering af en række områder omkring og på Anlægget, Ringsted Sportcenter samt den tidligere kaserne i forhold til fremtidig camping, telt- og parkeringspladser. Administrationen og Ringsted Sportcenter har gennemgået og vurderet ønskerne fra Ringsted Festival af 2012 ApS. Hovedparten af arealerne er blivende arealer, som festivallen kan anvende. Arealerne på det tidligere kaserne-område, som også anvendes til festivallen i øjeblikket, kan dog blive taget i anvendelse til tæt-lav-byggeri og vurderingen er derfor, at festivallen med fordel kan rykke ind på Ringsted Sportcenter for at skabe en mere blivende ramme om festivallen.

   

  Ringsted Sportcenter vurderer, at en række af Sportcentrets arealer kan stilles til rådighed for camping og telte under forudsætning af, at festivallen klargør og oprydder græsarealerne efter Sportcentrets anvisning. Flere af arealerne har tidligere været anvendt til camping mv. under festivallen. Ringsted Sportcenter ønsker dog at udelade hhv. Ringsted Stadion, kunststofbanerne samt bane 4 (kampbanen) på sportscentret fra en aftale med festivallen af hensyn til anvendelsen af disse arealer umiddelbart efter festivallens afholdelse.

   

  Ringsted Festival af 2012 ApS foreslår i deres henvendelse en ti-årig aftale, men administrationen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt med en fem-årig rammeaftale, da festivallens nuværende udviklingsplaner forholder sig til denne tidsperiode.

   

  Administrationen foreslår derfor, at følgende arealer fremover indarbejdes i en fem-årig rammeaftale med Ringsted Festival af 2012 ApS til afvikling af festivallen:

  1. Lystanlægget
  2. Dyrskuepladsen
  3. Anlægspavillonen
  4. Bane 8, Ringsted Sportcenter
  5. Storparcel A2+A3, Kasernebyen
  6. Boldbane ved Valdemarskolen (medarbejdercamping)
  7. Træningsbaner bag Ringstedhallerne (minus bane 4)
  8. Træningsbaner bag stadion
  9. Storparcel A1, Kasernebyen

   

  Administrationen og Ringsted Festival af 2012 ApS vil på baggrund af denne rammeaftale årligt indgå en aftale om den konkrete anvendelse af arealerne.

   

  Ringsted Festival af 2012 ApS har i deres henvendelse ligeledes henledt opmærksomheden på en række forhold især i Lystanlægget omkring dræning mv. Administrationen er i dialog med Ringsted Festival af 2012 ApS omkring disse forhold.

   

  Udlejningen af arealer mv. til Ringsted Festival af 2012 ApS skal ske på markedslignende vilkår, således Ringsted Kommune ikke giver ulovlig erhvervsstøtte. Økonomiudvalget har i 2006 vedtaget en leje på kr. 10.000 pr. dag (dage med klargøring, afvikling og oprydning/genetablering) for leje af Ringsted Lystanlæg, Dyrskuepladsen samt Anlægspavillonen, som har været fulgt siden, og som administrationen indstiller fastholdt. Siden har Ringsted Festival udvidet brugen af faciliteter til også at omfatte arealerne i Kasernebyen samt bane 8 på Ringsted Sportcenter til camping, telte og parkering, som de har betalt kr. 20.000 for leje af pr. år. Administrationen indstiller, at dette niveau fastholdes uanset, om arealerne til camping mv. bliver på kaserne-arealerne eller arealerne på Ringsted Sportcenter.

  Høring

  Ingen

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at en fem-årig aftale om udlejning af arealer til afholdelse af Ringsted Festival er af et rimeligt tidsmæssigt omfang til at skabe et godt fundament for festivallens udvikling og dermed for en attraktiv musikoplevelse både for Ringsted Kommunes borgere og de besøgende under festivallen. Samtidig vurderer administrationen, at en lejeaftale der i stigende grad omfatter sportcentrets arealer vil kunne give festivallen det ønskede kvalitative løft omkring camping mv.

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller, at Kommunaldirektøren bemyndiges til at indgå en fem-årig rammeaftale for udlejning af arealer til afholdelse af Ringsted Festival i perioden 2014-2018 med Ringsted Festival 2012 ApS.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-09-2013

  Sendes i høring i Kultur- og Trivselsudvalget, Plan- og Boligudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget og Klima- og Miljøudvalget.

   

  Ej til stede: Benny Christensen

  Supplerende sagsfremstilling

  Som ønsket af Økonomiudvalget er der til udvalgenes høring udarbejdet udkast til rammeaftale mellem Ringsted Kommune og Ringsted Festival af 2012 ApS.

  Supplerende sagsfremstilling

  Valdemarskolen har revurderet opfattelsen af egnetheden af arealet ved skolen til medarbejdercamping for festivallen og anbefaler nu, at arealet ikke tages i anvendelse.

   

  Ringsted Festival af 2012 ApS har desuden henvendt sig til kommunen med oplysning om, at arealet ved Valdemarskolen ikke længere indgår i deres planer. Arealet vil derfor ikke indgå i den samlede rammeaftale mellem Ringsted Kommune og Ringsted Festival af 2012 ApS.

  Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 21-10-2013

  Det er vigtigt med en tidlig udmelding til foreninger, der bliver berørt af evt. aflysning ifb. med udleje til festivalen.

   

  Borgerserviceopgaver skal kunne løses i festivalperioden.

   

  Det skal præciseres at Ringsted Kommune kan træde ud af aftalen i perioden.

   

  Indstillingen tiltrådt.

   

  Ej til stede: Daniel Nørhave

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 21-10-2013

  Arealerne under punkt 7 og 8 anbefales udtaget af rammeaftalen. Områderne nord for Veterancentret og Musikskolen samt området ved ”Firmasportens arealer” ved Eilekiersvej anbefales. 

   

   Ej til stede: Per Nørhave

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 22-10-2013

  Udvalget har ikke bemærkninger for så vidt angår de arealer, der er udlagt til salg. Det forudsættes, at de kan disponeres til fremtidigt salg.

 • Punkt 6 Boliger ved Præstevej 24 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og forslag til lokalplan 275

  bilag_1_forslag_til_kommuneplantillaeg.pdf bilag_2_lokaplanforslag_275.pdf bilag_3_miljoehensyn_i_enfamiliehuse.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SU

  AMU

  Orientering

  Indstilling

      x

     x

  Beslutning

     x

     

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Plan- og Boligudvalget besluttede i møde den 22. januar 2013, på baggrund af et projektforslag fra arkitekt Henrik Sørensen, at udarbejde lokalplan for ejendommen  Præstevej 24 i Benløse By.

   

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og forslag til lokalplan 275 forelægges til godkendelse og efterfølgende høring i 8 uger.

  Beskrivelse af sagen

  Ejer af ejendommen Præstevej 24 har fået udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og forslag til lokalplan 275. (Bilag 1, 2)

    

  Lokalområdet omfatter et areal på ca. 7.500 m².

    

  Lokalplanforslagets formål er at give mulighed for at overføre ejendommen Præstevej 24 til byzone og muliggøre udstykning af ejendommen for opførelse af 7 nye en families boliger.

   

  Boligerne opføres som tæt-lav bebyggelse i 1 – 1½ plan med en maksimal højde på 8,5 meter og med tilhørende fælles vej- og parkeringsanlæg samt fælles friarealer.

   

  Lokalplanforslaget fastsætter bestemmelser for materialer og placering med henblik på at tilpasse den nye bebyggelse til landsbybebyggelsens skala og bygningsstruktur med længehuse med saddeltage samtidig med, at der gives mulighed for et mere nutidigt arkitektonisk udtryk og materialevalg.

   

  Lokalplanforslaget skal samtidig sikre, at bebyggelsen disponeres således, at indsigtsmuligheder til Benløse Kirke fra det store tilgrænsende grønne område tilgodeses samtidig med, at der med bestemmelser om hegning og beplantning sikres, at området får en åben og grøn karakter som overgang mellem det store grønne område og landsbyen.

   

  Tilkørsel til bebyggelsen sker via eksisterende indkørsler fra Præstevej. Der anlægges parkeringsarealer svarende til minimum 1½ plads pr. bolig.

   

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 21 til Ringsted kommunes kommuneplan 2009-2012:

  For at muliggøre, at der fra ejendommen Præstevej 24 kan udstykkes til nyt boligområde, er der udarbejdet et nyt forslag til kommuneplantillæg med det formål at ændre afgrænsningen på rammeområde 5B1- Benløse Landsby til også at omfatte ejendommen.

   

  Miljøscreening

  Der er sideløbende med udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og forslag til lokalplan 275 foretaget en miljøscreening af planerne.

  Den samlede screening viser, at projektet ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet.

  Høring

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og forslag til lokalplan 275 offentliggøres i 8 uger.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Teknisk Forvaltning vurderer, at det foreslåede projekt vil give en naturlig afrunding af Benløse Landsby mod det åbne land samt, at der på arealet vil kunne etableres nogle attraktive boliger.

  Miljøscreening:
  Ringsted Kommune vurderer, at der i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer (L1398 af 22. oktober 2007) § 3 ikke skal foretages en miljøvurdering af planen, da det vurderes, at projektet ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet.

  Indstilling

  Konstitueret teknisk direktør indstiller,

  1. at forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.
  2. at forslag til Lokalplan 275 og godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.
  3. at der ikke skal foretages en miljøvurdering jf. § 4 stk. 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 17-09-2013

  Anbefales godkendt

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-09-2013

  SF stiller forslag om, at lokalplanen sendes tilbage til Plan- og Boligudvalget med henblik på, at der indarbejdes krav til energiklasse 2015, som tidligere er vedtaget af Byrådet skal gælde i fremtidige lokalplaner i kommunen. Desuden foreslås indarbejdet miljøkrav med henblik på at der ved brug af træ ikke må benyttes trykimprægneret træ. Dette i henhold til Teknisk Forvaltnings udmelding om, at afskaffelsen af vejledningen ”Miljøhensyn i byggeri” ikke ville få miljømæssige konsekvenser for fremtidig byggeri i kommunen. Tidligere blev der stillet krav om, at der ikke måtte bruges trykimprægneret træ til hegn og lignende i nybyggeri, dette bør derfor fortsat gøres gældende.

   

  Økonomiudvalget tiltrådte, at sagen sendes tilbage til fornyet behandling i Plan- og Boligudvalget, herunder med den yderligere bemærkning, at det undersøges om forsyningsselskabet vil lægge naturgas ind i området.

   

  Ej til stede: Benny Christensen

  Supplerende sagsfremstilling

  Klimahandleplan:
  Byrådet besluttede i møde den 7. december 2009, i sag vedrørende katalog over mulige indsatser i handleplan 2010 for klimakommunen Ringsted, at der arbejdes videre med følgende områder; plante træer, solvarme, beregning af CO2 udledning, minimering af energiforbruget i offentlige bygninger, vand – grundvands- og spildevandspumpning, rumfølere til belysning, køleanlæg til serverrum, grønt flag i skoler, konkurrence om klimaprojekter.

   

  I den forbindelse med sagen, blev ligeledes behandlet forslag til ”Krav til energiforbrug i nybyggeri”

  Forslaget var, at der i lokalplaner og grundsalgskontrakter skulle indarbejdes bestemmelser om, at nybyggeri skal opfylde kravet til lavenergibyggeri.

   

  Af Byrådets beslutning den 7. december 2009 er kravet om lavenergibebyggelse dog ikke prioriteret jf. ovenstående.

   

  I alle lokalplaner er der efterfølgende redegjort for byrådets beslutning, samt hvilke tiltag der er indarbejdet i planen.

  I en række lokalplaner er der på baggrund af Byrådets beslutning truffet beslutning om, at byggeri skal udføres som lavenergibebyggelse 2015. Det drejer sig primært om kommunalt ejede arealer.

  Miljøhensyn:
  Vedrørende Miljøhensyn i byggerier, besluttede Byrådet i møde den 14. maj 2012, at ophæve bestemmelse om miljøhensyn i enfamiliehuse.  Bestemmelsen indeholdt en lang række anbefalinger og enkelte krav. Et af kravene var, at der ikke måtte anvendes trykimprægneret træ, bortset fra ved konstruktioner med jordkontakt. (Bilag 3)

  Begrundelsen for at ophæve de særlige miljøhensyn var, at det blev vurderet, at der ikke var behov for at stille specifikke krav, da byggeloven i forvejen stillede strenge krav til energieffektive boliger m.v.  Beslutningen blev godkendt med bemærkning om, at forvaltningen bemærkede, at det ikke medfører miljømæssige forringelser.

  I henhold til Planlovens § 15 stk. 2 kan der i en lokalplan optages bestemmelser om bebyggelsers omfang og udformning. Udformning omfatter den ydre fremtræden og herunder hører materialevalg blandt andet. Det er dog et krav, at sådanne bestemmelser har en planmæssig begrundelse.

  Det vurderes, at man ikke kan optage bestemmelser i en lokalplan om materialevalg, såfremt der alene er en miljømæssig begrundelse herfor.

  Forsyning:
  Jf. den aktuelle lokalplan er området udlagt til naturgasforsyning. Dong oplyser, at såfremt der ønskes naturgasforsyning så er DONG forpligtiget til at forsyne disse, uanset lavenergibyggeri.

  Med lavenergibyggeri efter 2015, skal Kommunen give dispensationer fra eventuelle tilslutningspligter.

  Indstilling

  Konstitueret teknisk direktør indstiller,

  1. at forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.
  2. at forslag til Lokalplan 275 og godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.
  3. at der ikke skal foretages en miljøvurdering jf. § 4 stk. 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 22-10-2013

  Anbefales godkendt.

   

  Torben Lundsgaard ønsker sag på kommende møde i udvalget om revurdering af tidligere beslutning om at ophæve ”Miljøhensyn i byggeriet”

 • Punkt 7 Sct. Knudsgade 9 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 22 og lokalplan 276

  bilag_1-_forslag_til_kommuneplantillaeg_nr._22_udgave_4_oktober_r_2013.pdf.pdf bilag_2-_forslag_til_lokalplan_276_udgave_11_oktober_r_2013.pdf.pdf bilag_3-_orienteringsbrev_til_naboer_21._august_2013.pdf.pdf bilag_4-_intern_screening_for_lov_om_miljoevurdering-_lokalplanforslag_276-_boliger_ved_sct._knudsgade.doc

  Indledning


  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SU

  AMU

  Orientering

  Indstilling

      x

     x

  Beslutning

     x

     

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Plan- og Boligudvalget blev i møde den 18. juni 2013 præsenteret for et forslag til boligbebyggelse på ejendommen Sct. Knudsgade 9, udarbejdet på vegne af Printz Ejendomme A/S.
   

  Efterfølgende har Teknisk Forvaltning og ansøger den 21. august 2013 holdt et orienteringsmøde for nærmeste naboer. (bilag 3).

  Input fra mødet har senere bidraget til ændringer og præciseringer af projektet herunder, at bebyggelsens zinktage er blevet lavet om til røde tegltage.

   

   Forslag til kommuneplantillæg nr. 22 og forslag til lokalplan 276 forelægges til godkendelse og efterfølgende høring i 8 uger. (Bilag 1, 2)

   

  Beskrivelse af sagen

    

  Lokalområdet omfatter et areal på ca. 4.300 m².

    

  Lokalplanforslagets formål er, at åbne mulighed for, at der kan etableres tæt-lav boliger og etageboliger i op til 2 etager. Dog må boliger mod nord, op til det eksisterende grønne område, opføres i op til 3 etager.

   

  Lokalplanen udlægger et fælles område til gårdrum og friareal mellem de udlagte delområder/byggefelter, herudover udlægges uden om bebyggelsen et fælles friareal, med vej, sti og parkeringsarealer til områdets boliger.

   

  Bebyggelsesprocenten for området under èt fastlægges til maksimalt 70, svarende til et bruttoetageareal på 3000 m2.

   

  Lokalplanforslaget fastsætter bestemmelser for materialer og placering med henblik på at tilpasse den nye bebyggelse til området ved Sct. Knudsgade herunder, at alle bygninger opføres med røde tegltage, bortset fra skure og lign. Endvidere bestemmes, at der ikke må etableres altaner og balkoner på den del boligbebyggelsen der ligger langs skel til ejendommen Sct. Knudsgade 7 af hensyn til indbliksgener.

  Forslag til lokalplan 276 fastlægger, at bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse i henhold til bygningsreglementet.

   

  Ind og udkørsel til bebyggelsen sker via Sct. Knudsgade med mulighed for udkørsel til Bøllingsvej. Der anlægges parkeringsarealer svarende til minimum 1 plads pr. bolig.

  Det er en forudsætning af den eksisterende ejendom med tilhørende bygninger nedrives i forbindelse med gennemførelsen af lokalplanen.

   

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 22 til Kommuneplan 2009-2012:

  For at muliggøre, at der fra ejendommen Sct. Knudsgade 9 kan opføres en sammenhængende bebyggelse bestående af tæt-lav og etagehusbebyggelse, er der udarbejdet kommuneplantillæg med det formål at udlægge nyt rammeområde 1B17.

   

   

  Miljøscreening

  Der er sideløbende med udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg nr. 22 og forslag til lokalplan 276 foretaget en miljøscreening af planerne.

  Den samlede screening viser, at projektet ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet.

  (Bilag 4)

  Høring

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 22 og forslag til lokalplan 276 offentliggøres i 8 uger.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Teknisk Forvaltning vurderer, at lokalplanen sikrer, at ny bebyggelse tilpasse den eksisterende bebyggelse og den historiske bykerne. Projektet vil endvidere være et vigtigt led i ønsket om en øget bosætning i bymidten.

  Miljøscreening:
  Ringsted Kommune vurderer, at der i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer (L1398 af 22. oktober 2007) § 3 ikke skal foretages en miljøvurdering af planen, da det vurderes, at projektet ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet.

  Indstilling

  Konstitueret teknisk direktør indstiller,

  1. at forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.
  2. at forslag til Lokalplan 276 og godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.
  3. at der ikke skal foretages en miljøvurdering jf. § 4 stk. 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 22-10-2013

   

  V
  Thorkil Mølgaard (TM) V

  A
  Gunnar Christiansen (GC) A

  O
  Per Nørhave (PEN) O


  Kisser Franciska Lehnert (KFL) I

  V
  Per Roos (PR) V

  A
  Lisbeth Andersen (LA) A

  F
  Torben Lundsgaard (TL) F

  For

   x

   X

   

  Imod

   

   

   

   

   

   

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

  Anbefales godkendt efter afstemning med bemærkning om, at der reserveres areal til 1,5 parkeringsplads pr. bolig.

 • Punkt 8 Margrethegården - Igangsætning af planlægning

  bilag_1_ansoegning.pdf bilag_2_forslag_til_dispositionsplan.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SU

  AMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Boligselskabet Sjælland har med brev den 2. og 7. oktober 2013 fremsendt beskrivelse og forslag til ny bebyggelsesplan for Magrethegården. (Bilag 1,2)
  Planen forudsætter, at ca. halvdelen af de eksisterende boliger nedrives og der i stedet opføres et tilsvarende antal nye boliger. De eksisterende boliger moderniseres.

   

  Sagen forelægges med henblik på udarbejdelse af lokalplan for området..

   

  Beskrivelse af sagen

  Boligselskabet Sjælland oplyser, at Magrethegården i snart rigtig mange år har trængt til en gennemgribende renovering og senest har Boligselskabet Sjælland, i samarbejde med Ringsted Kommune  arbejdet på, at få Magrethegården nedrevet og erstattet af nybyggeri.

   

  Boligselskabet oplyser, at en total nedrivning kræver en godkendelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt fra Landsbyggefonden. En sådan tilladelse har vist sig at være vanskelig at opnå. Derfor har Boligselskabet Sjælland arbejdet på et alternativ som dels tilgodeser de kommunale planer for området og dels sikrer, at Magrethegårdens boliger bliver fremtidssikrede, samt skaber et attraktivt boligområde i Ringsted by.

   

  Boligselskabet Sjælland har udarbejdet et forsalg hvor der nedrives og bygges nyt og hvor der også sker en fremtidssikring af de resterende boliger ved en gennemgribende renovering.

   

  Forslaget har været drøftet med Landsbyggefonden, som har udtalt sin støtte til planen.
  Det er jf. Boligselskabet aftalt med landsbyggefonden, at den samlede renovering af Magrethegården omfatter en nedrivning med efterfølgende nybygger og en renovering af resterende boliger.

   

  Det nuværende antal boliger udgør i dag 117 boliger Det fremtidige antal udgør 51 nybyggede og 66 renoverede boliger. I alt 117 boliger. Det nuværende bruttoetageareal udgør 7866 m2 og vil i planen udgøre 11.255 m2, svarende til en bebyggelsesprocent på 72. Den gennemsnitlige lejlighedsstørrelse bliver 96 m2.

   

  Den samlede anlægsudgift er beregnet til at udgøre ca. 200 mio. kr.

   

  Boligselskabet oplyser, at det er en forudsætning for godkendelse af skama A, at der foreligger en godkendt lokalplan.

  Lovgrundlag:

  • I henhold til Planlovens § 13 stk. 7 nr. 2 skal der tilvejebringes en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse.
  • Rammeområde 1B1 – Etageboligområde ved Dronning Margrethesvej i Kommuneplan 2009-2020. Området skal anvendes til etageboliger og bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 50. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager med udnyttet tagetage og ikke højere end 11,5 m.

  Teknisk Forvaltning bemærker:
  Byrådet besluttede i møde den 11. juni 2012;
  at der kan arbejdes videre med en nybygningsløsning;
  at det meddeles boligselskabet, at man er sindet til at meddele tilsagn til gennemførelse af projektet, med forbehold for endelig godkendelse af skema A;
  at boligselskabet meddeles, at alle udgifter frem til godkendelse af Skema A, påhviler boligselskabet;
  at der igangsættes udarbejdelse af en helhedsplan for området i samarbejde med boligselskabet

    

  Teknisk Forvaltning bemærker:

  Den fremsendte arealanvendelse og bebyggelsesplan er i overensstemmelse med de overordnede tanker omkring fornyelse og forbedring af bymidten. Området kan være katalysator til igangsætning af fornyelsesprocesser i naboområderne mod Nørregade. Ligeledes kan der arbejdes for bedre adgangsveje mellem Nørregade og Margrethegården.

  Høring

  Ingen

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Teknisk Forvaltning vurderer, at der med udgangspunkt i det fremsendte dispositionsforslag kan skabes et spænde og attraktiv boligområde, som vil harmonere godt med den eksisterende og fremtidige bygningsstruktur i området.

  Indstilling

  Teknisk direktør indstiller, at planarbejdet igangsættes.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 22-10-2013

  Udsat til næste møde.

 • Punkt 9 Overtagelse af Gyrstinge og Haraldsted Søer(Lukket)

 • Punkt 10 Orientering fra formand og administration - Oktober 2013

  brev_til_vejdirektoratet.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SU

  AMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Efter henvendelse fra flere borgerer om lyskrydset Nordre Ringvej / Roskildevej / Holbækvej / Hesteskoen, har kommunen sendt et brev herom til vejdirektoratet, brevet er vedlagt som bilag.

  Indstilling

  Konstitueret teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 22-10-2013

  godkendt