Du er her

Plan- og Boligudvalget - 26-11-2013

Plan- og Boligudvalget - 26-11-2013

Dato: Tirsdag den 26. november 2013 Tid: Kl. 17:15
Udvalg/Råd: Plan- og Boligudvalget
Dokument: 112013.docx
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden - November 2013

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SU

  AMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

  Indstilling

  Direktøren indstiller, at dagsordenen godkendes.

   

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 26-11-2013

  Godkendt

   

  Ej til stede: Per Roos

 • Punkt 2 Margrethegården - Igangsætning af planlægning

  bilag_1_ansoegning.pdf bilag_2_forslag_til_dispositionsplan.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SU

  AMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Boligselskabet Sjælland har med brev den 2. og 7. oktober 2013 fremsendt beskrivelse og forslag til ny bebyggelsesplan for Magrethegården. (Bilag 1,2)
  Planen forudsætter, at ca. halvdelen af de eksisterende boliger nedrives og der i stedet opføres et tilsvarende antal nye boliger. De eksisterende boliger moderniseres.

   

  Sagen forelægges med henblik på udarbejdelse af lokalplan for området..

   

  Beskrivelse af sagen

  Boligselskabet Sjælland oplyser, at Magrethegården i snart rigtig mange år har trængt til en gennemgribende renovering, og senest har Boligselskabet Sjælland i samarbejde med Ringsted Kommune arbejdet på, at få Magrethegården nedrevet og erstattet af nybyggeri.

   

  Boligselskabet oplyser, at en total nedrivning kræver en godkendelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt fra Landsbyggefonden. En sådan tilladelse har vist sig at være vanskelig at opnå. Derfor har Boligselskabet Sjælland arbejdet på et alternativ, som dels tilgodeser de kommunale planer for området og dels sikrer, at Magrethegårdens boliger bliver fremtidssikrede samt skaber et attraktivt boligområde i Ringsted by.

   

  Boligselskabet Sjælland har udarbejdet et forsalg, hvor der nedrives og bygges nyt, og hvor der også sker en fremtidssikring af de resterende boliger ved en gennemgribende renovering.

   

  Forslaget har været drøftet med Landsbyggefonden, som har udtalt sin støtte til planen.
  Det er jf. Boligselskabet aftalt med landsbyggefonden, at den samlede renovering af Magrethegården omfatter en nedrivning med efterfølgende nybyggeri og en renovering af resterende boliger.

   

  Det nuværende antal boliger udgør i dag 117. Det fremtidige antal udgør 51 nybyggede og 66 renoverede boliger, i alt 117 boliger. Det nuværende bruttoetageareal udgør 7866 m2 og vil i planen udgøre 11.255 m2, svarende til en bebyggelsesprocent på 72. Den gennemsnitlige lejlighedsstørrelse bliver 96 m2.

   

  Den samlede anlægsudgift er beregnet til at udgøre ca. 200 mio. kr.

  Nybyggeri:
  Den samlede anskaffelsessum udgør   (19.850 kr  x 5476 m2 )       108.698.600

  Den kommunale udgift er for 2013 fastlagt til 10 %                             10.869.860

   

  Renovering:
  Det foreløbige budget udgør                                                               98.964.480

  Den kommunale andel skønnes at udgøre                                           4.500.000    

   

  Den samlede kommunale udgift til renovering og nybyggeri skønnes samlet at udgøre ca. 15.5 mill. kr.
   

  Boligselskabet oplyser, at det er en forudsætning for godkendelse af skema A, at der foreligger en godkendt lokalplan.

  Skema A forventes godkendt i oktober 2014. Skema A er hvor kommunen meddeler tilsagn om støtte til byggeriet. Boligselskabet får dermed tilsagn til at gå videre med projektet, projektere og afholde licitation. Stoppes projektet på baggrund af en kommunal beslutning, vil boligselskabet kunne søger om godtgørelse for afholdte udgifter.


  Skema B forventes godkendt i april 2015 efter afholdt licitation. Skema B er hvor kommunen meddeler endeligt bindende tilsagn og byggeriet kan igangsættes.


  Skema C forventes gokdent i august/sept. 2017, efter at revisor har godkendt det endelige byggeregnskab.

  Lovgrundlag:

  • I henhold til Planlovens § 13 stk. 7 nr. 2 skal der tilvejebringes en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse.
  • Rammeområde 1B1 – Etageboligområde ved Dronning Margrethesvej i Kommuneplan 2009-2020. Området skal anvendes til etageboliger og bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 50. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager med udnyttet tagetage og ikke højere end 11,5 m.

  Byrådet besluttede i møde den 11. juni 2012,

  • at der kan arbejdes videre med en nybygningsløsning,
  • at det meddeles boligselskabet, at man er sindet til at meddele tilsagn til gennemførelse af projektet, med forbehold for endelig godkendelse af skema A,
  • at boligselskabet meddeles, at alle udgifter frem til godkendelse af Skema A, påhviler boligselskabet,
  • at der igangsættes udarbejdelse af en helhedsplan for området i samarbejde med boligselskabet

  Teknisk Forvaltning bemærker:
  I byrådets beslutning fra den 11. juni 2013 var der regent med et kommunale tilskud 26,6 mill. kr. i 2011 priser.

  Høring

  Ingen

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Teknisk Forvaltning vurderer, at der med udgangspunkt i det fremsendte dispositionsforslag kan skabes et spænde og attraktiv boligområde, som vil harmonere godt med den eksisterende og fremtidige bygningsstruktur i området.

  Den fremsendte arealanvendelse og bebyggelsesplan er i overensstemmelse med de overordnede tanker omkring fornyelse og forbedring af bymidten. Området kan være katalysator til igangsætning af fornyelsesprocesser i naboområderne mod Nørregade.

  Indstilling

  Direktøren indstiller, at planarbejdet igangsættes.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 22-10-2013

  Udsat til næste møde.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 26-11-2013

  Forvaltningen igangsætter planarbejdet. Udvalget ønsker ideoplæg til nyt projekt, hvor der bl.a. ikke er en så massiv bygning mod Dr. Margrethesvej.

   

  Ej til stede: Per Roos

 • Punkt 3 Frigivelse af bevilling til energirenovering

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SU

  AMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Der søges frigivet en udgiftsbevilling på 3.0 mio. kr. fra energipuljen 2013, hvilket efterlader 0 kr. i den afsatte pulje.

   

  Beskrivelse af sagen

  Beskrivelse af sagen

  Ejendomsstaben gennemfører løbende energiprojekter for de afsatte midler i Energipuljen.

  Energiprojekterne prioriteres bl.a. på baggrund af beregninger som viser, hvilke projekter, der er rentable at gennemføre. ”Rentable projekter” er defineret, som projekter hvor besparelsen på driftsudgifterne er større end udgiften til projektet målt over projektets levetid (dog max 40 år) – dog startes med projekter, hvor tilbagebetalingstiden er ca. 5-12 år. 

  Alle projekter (ikke kun energirelaterede) bliver i projekteringsfasen gennemgået for energibesparelsespotentiale for dels at høste eventuelle synergier og dels for kun at skulle bygge af en omgang, så byggeriet giver mindst muligt driftsstop for den enkelte institution.

   

  Energiprojekter i 2012

  I 2012 blev følgende projekter gennemført:

   

  Bengerds Børnehave - Ny ventilation
  Eksisterende ventilation blev udskiftet og der blev etableret ventilation i områder, som ikke tidligere var ventileret.

  Regnbuen - Renovering af varmecentral
  Eksisterende gaskedel blev udskiftet og der blev etableret solfangere på taget.

  Vigerstedhallen – Solceller og efterisolering
  I forbindelse med en planlagt tagrenovering blev taget efterisoleret og der blev monteret 600 m2 solceller.

  Dagmarskolen – varmecentral

  2 gamle varmtvandsbeholdere blev udskiftet til en ny energirigtig varmtvandsbeholder.

   

  Projekter 2012 – I alt 2,75 mio. kr.

   

  Energiprojekter i 2013

  I 2013 har Ejendomsstaben beklageligvis gennemført et større projekt på Ringsted Sportcenter uden først at søge om frigivelse af en udgiftsbevilling på 1,7 mio. kr. fra den samlede energipulje 2013 på 3 mio. kr.

  Ejendomsstaben forventer endvidere, at igangsætte energiprojekter på Vigersted skole og Byskovskolen – Asgård i 2013. Forventet budget 2,3 mio. kr.

  Projekterne udbydes samlet ultimo 2013. Ejendomsstaben vil søge om frigivelse af restbeløbet fra Energipulje 2014, når der er indhentet priser.

   

  Ringsted Sportcenter
  Udskiftning af ventilation i hal B og C. Installering af strålingspaneler i hal B og C samt renovering af varmecentral. Projektet er gennemført.

  Vigersted skole
  2 varmecentraler renoveres. Der monteres strålingspaneler i hallen og ventilationsanlægget i hallen renoveres. Udbudsmateriale er under udarbejdelse.
  Byskovskolen – Asgård
  Renovering af mindre ventilationsanlæg på skolen. Nyt ventilationsanlæg i hallen og montering af strålingspaneler. Udbudsmateriale er under udarbejdelse.

   

  Projekter 2013 – I alt 3,0 mio. kr.

  Høring

  ingen

  Økonomi

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Vurdering
  De udførte og planlagte projekter for Energipuljen 2013 er valgt ud fra beregning af rentabiliteten i det enkelte projekt. Der er foretaget konkret vurdering af besparelser på driftsudgifter sammenholdt med projektets løbetid. Samtidig er der prioriteret ud fra synergieffekten ved at indarbejde energiprojekter med besparelsespotentiale på ejendomme, som af andre grunde er nødvendige at udføre.

  De udførte og planlagte projekter er prioriteret fra den samlede liste over potentielle energiprojekter.

   

  Indstilling

  Direktøren indstiller, at der gives frigives bevilling på 3,0 mio. kr. fra Energipulje 2013.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 26-11-2013

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Per Roos

 • Punkt 4 Retningslinjer for flexboliger

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SU

  AMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Den 23. april 2013, vedtog folketinget ”lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdende” (benyttelse af helårsboliger til fritidsformål). Denne ændring er en del af boligreguleringsloven, og giver en udvidet mulighed for boligejere til at bruge deres bolig til fritidsformål. Loven er således en præcisering af reglerne i Boligreguleringslovens § 50 om Kommunalbestyrelsens samtykke til ændret anvendelse af en helårsbolig.

   

  Loven kan sikre, at områder med ”overskud” af helårsbeboelse, som i stigende grad står ubeboede med risiko for at forfalde, fordi der ikke er købere til dem, vil kunne anvendes til fritidsformål og evt. efterfølgende vende tilbage til helårsbeboelse.

   

  Sagen forelægges med henblik på fastsættelse af bestemmelser for flexboliger.

   

  Beskrivelse af sagen

  Boligreguleringslovens § 50, stk. 2, giver kommunalbestyrelserne mulighed for: ”at meddele samtykke til, at en helårsbolig af boligens ejer tages i brug til sommer beboelse eller lignende midlertidig benyttelse, og at boligen efterfølende af den samme ejer på ny tages i brug til helårsbeboelse uden yderligere ansøgning om samtykke hertil”.

   

  Fleksboligtilladelsen er tænkt som en mulighed for de boliger, der ikke umiddelbart kan sælges og som står med risiko for at forfalde pga. manglende brug.

   

  En ejer af en helårsbolig kan søge om forhåndstilkendegivelse til en potentiel køber, eller til egen brug, hos kommunen. En eventuel køber har ikke krav på en forhåndstilkendegivelse og kommunen er ikke bundet af en forhåndstilkendegivelse. Selve fleksboligtilladelsen er bindende.

   

  For at sikre fleksibilitet følger tilladelsen ejeren og ikke bebyggelsen. Hvis tilladelsen fulgte bygningen, ville det i henhold til bygningsreglementet være en ændring af status. Hvilket betyder, at hvis ejeren ønsker at bruge huset til helårsbeboelse igen, vil det kræve en byggetilladelse. Byggetilladelsen vil være betinget af, at bygningen levede op til nye og skærpede krav dvs. de gældende regler for helårsbeboelse.

   

  Hvis en ejer ønsker at sælge en eksisterende fleksbolig, vil fleksboligtilladelsen ikke kunne udnyttes af en ny ejer. Derimod kan kommunen anmodes om en forhåndstilkendegivelse af, hvorvidt kommunen stadig er indstillet på, at boligen kan udnyttes som fleksbolig efter en eventuel overdragelse.

   

  Samtykke/ tilladelse til fleksbolig kan ikke gives, hvis det er i strid med Planloven eller med bestemmelserne i en plan. Det betyder i praksis, at der ikke kan gives tilladelse, hvis boligen er beliggende i et sommerhusområde, i et område der i en lokalplan er udlagt til helårsbeboelse eller indenfor en beskyttelseslinje, der administreres restriktivt som f.eks. Å- eller Søbeskyttelseslinjerne.

  Høring

  ingen

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Konverteringen af helårsbeboelser til flexboliger vurderes i et vist omfang at kunne forhindre at boliger forfalder, primært i landdistrikterne.  Derudover forventes det, at en del af ejerne af flexboligerne bosætter sig i boligen efter noget tid.

   

  Udstedelsen af en fleksboligtilladelse bør dog bero på en konkret vurdering af f.eks. nærmiljøet, således at der tages hensyn til, hvorvidt en flexbolig vil kunne understøtte et område eller påvirke negativt. F.eks. vurderes det at have en uheldig effekt i en landsby med et velfungerende lokalt liv, hvor boligerne så kun vil blive brugt sporadisk, og hvor ejerne i så fald ikke vil bidrage til lokalsamfundet i nævneværdigt grad.

   

  På den baggrund vurderes det, at samtykke til en flexbolig som udgangspunkt ikke gives i byzone og byzonelandsbyer. Dog kan særlige forhold tale for, at en tilladelse gives.   

  Indstilling

  Direktøren indstiller, at behandling af ansøgninger om tilladelse til flexbolig sker ud fra følgende retningslinjer:

  1. I områder der er lokalplanlagt eller forefindes servitutter, hvor der er fastsat bestemmelser om, at beboelsesejendomme kun kan anvendes til helårsbeboelse, kan der ikke udstedes samtykke til udnyttelse af flexbolig.
  2. Landbrugsejendomme, som ifølge landbrugsloven har bopælspligt, kan ikke opnå samtykke til udnyttelse af flexbolig.
  3. Der meddeles som udgangspunkt ikke tilladelse til flexboliger i byzone og byzonelandsbyer.
  4. I landzone kan der som udgangspunkt gives tilladelse til, at helårsbeboelse benyttes som flexbolig.  Tilladelse meddeles forudsat, at den ændrede anvendelser ikke vil påvirke nærmiljøet væsentligt eller der er planmæssige forhold, der forhindre det. En tilladelse vil bero på en konkret vurdering.
  5. Teknisk Forvaltning bemyndiges til, at behandle sager i henhold til ovennævnte retningslinjer.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 26-11-2013

   

  V
  Thorkil Mølgaard (TM) V

  A
  Gunnar Christiansen (GC) A

  O
  Per Nørhave (PEN) O


  Kisser Franciska Lehnert (KFL) I

  A
  Lisbeth Andersen (LA) A

  F
  Torben Lundsgaard (TL) F

  For

   x

   

   x

   x

   

   

  Imod

   

   x

   

   

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   x

   

  Punkt 4 og punkt 5 i indstillingen blev godkendt efter afstemning

   

  Ej til stede: Per Roos

 • Punkt 5 Behandlede bemyndigelsessager

  bilag_1_-_behandlede_bemyndigelsessager_-_3._kvt._2013.docx

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SU

  AMU

  Orientering

  x

  Indstilling

  Beslutning

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Plan- og Boligudvalget har bemyndiget Teknisk Forvaltning til at træffe afgørelser i forbindelse med ansøgning om dispensation fra Byggeloven med dertil knyttede regulativer, deklarationer samt bebyggelsesregulerende bestemmelser i lokalplaner.

   

  Udvalget besluttede den 21. februar 2006, at der hvert kvartal orienteres om periodens afslag.

  Beskrivelse af sagen

  Til orientering fremlæges oversigt over dispensationer og afslag i 3. kvartal 2013.
  (Bilag 1)

  Høring

  Ingen

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Ingen

  Indstilling

  Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 26-11-2013

  Orienteringen tages til efterretning

   

   

  Ej til stede: Per Roos

 • Punkt 6 Status for lokalplaner, landzonesager samt byggesager

  bilag_1_statistik_for_landzonesager.pdf bialg_2_byggesager_statistik.ppt bilag_3_lokalplaner_3._kvartal_2013.xlsx

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SU

  AMU

  Orientering

  x

  Indstilling

  Beslutning

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Orientering om status på lokalplaner, byggesager og landzonesager i 3. kvartal.

  Beskrivelse af sagen

  Ingen

  Høring

  Ingen

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Ingen

  Indstilling

  Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 26-11-2013

  Orienteringen tages til efterretning

   

  Ej til stede: Per Roos

 • Punkt 7 Socialistisk Folkeparti ønsker sag om ophævelse af Miljøhensyn i byggeri genbehandlet

  bilag_1_-_miljoehensyn_i_byggeri.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SU

  AMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Efter Styrelseslovens § 11 kan ethvert medlem af Byrådet indbringe ethvert spørgsmål om kommunes anliggender for Byrådet (den såkaldte initiativret). Bestemmelsen giver det enkelte medlem ret til at få en sag optaget på dagsordenen for et byrådsmøde. Når sagen er kommet på dagsordenen, har det pågældende medlem ikke længere rådighed over sagen, og medlemmet kan eksempelvis ikke forlange, at den bringes til afstemning om realiteten i det møde, hvorpå den er på dagsordenen.

  Borgmesteren og/eller Byrådet kan afvise at optage en sag på dagsordenen, hvis sagen er identisk med en sag, der tidligere har været behandlet i Byrådet, såfremt der ikke foreligger nye oplysninger i sagen eller der i øvrigt ikke er sket ændringer i grundlaget for den tidligere behandling og beslutning.

  Beskrivelse af sagen

  Socialistisk Folkeparti har i Plan- og Boligudvalgets møde den 22. oktober 2013 ønsket beslutning om ophævelse af ” Miljøhensyn i byggeri” genoptaget. (Bilag 1)

   

  Baggrunden for ønsket er, at Byrådet i møde den 14. maj 2012 besluttede, at ophæve bestemmelse om miljøhensyn i enfamiliehuse.  Bestemmelsen indeholdt en lang række anbefalinger og enkelte krav. Et af kravene var, at der ikke måtte anvendes trykimprægneret træ, bortset fra ved konstruktioner med jordkontakt.

  Begrundelsen for at ophæve de særlige miljøhensyn var, at det blev vurderet, at der ikke var behov for at stille specifikke krav, da byggeloven i forvejen stillede strenge krav til energieffektive boliger m.v.  Beslutningen blev godkendt med bemærkning om, at forvaltningen bemærkede, at det ikke medfører miljømæssige forringelser.

  Høring

  Ingen

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Ingen

  Indstilling

  Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 26-11-2013

  Sagen udsættes til næste møde.

   

  Ej til stede: Per Roos

 • Punkt 8 Kommuneplan 2013

  bilag_1_skema_med_indsigelser_og_bemaerkninger.xls bilag_2_indsigelse_fra_radiohistorisk_forening.pdf bilag_3_indsigelse_fra_joergen_sandberg.pdf bilag_4_indsigelse_fra_forsvarets_bygnings-_og_etablissementstjeneste.pdf bilag_5_indsigelse_fra_kaerup_erhvervspark.pdf bilag_6_indsigelse_fra_sydvestsjaellnads_museum.pdf bilag_7_indsigelse_fra_ivan_mandrup.pdf bilag_8a_indsigelse_fra_region_sjaelland_-_foreloebig.docx bilag_8b_indsigelse_fra_region_sjaelland_-_endelig.pdf bilag_9_indsigelse_fra_vetterslev_hoem_borgerforening.pdf bilag_10_indsigelse_fra_vetterslev_hoem_menighedsraad.pdf bilag_11_indsigelse_fra_ringsted_ny_friskole.pdf bilag_12_indsigelse_fra_landboforeningen_gefion_og_sjaellandske_familielandbrug.pdf bilag_13_indsigelse_fra_giesegaard_og_juellund_godser.pdf bilag_14a_indsigelse_fra_miljoeministeriet_naturstyrelsen_-_hoeringssvar.pdf bilag_14b_indsigelse_fra_miljoeministeriet_naturstyrelsen_-_notat_med_referat_og_konklusion.pdf bilag_15_indsigelse_fra_dsb.pdf bilag_16_indsigelse_fra_holbaek_kommune.pdf bilag_17a_indsigelse_fra_leo_hjorth.doc bilag_17b_indsigelse_fra_leo_hjorth_-_supplerende_mail.pdf bilag_18_indsigelse_fra_vigersted_lokalraad.pdf bilag_19_indsigelse_fra_landsbyforum_og_de_10_lokalraad.pdf bilag_20_indsigelse_fra_vera_mortensen.pdf bilag_21_indsigelse_fra_mariann_hansen.pdf bilag_22_indsigelse_fra_vejdirektoratet.pdf bilag_23_indsigelse_fra_landsbyforeningen_jystrup_og_omegn.pdf bilag_24_indsigelse_fra_naestved_kommune.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SU

  AMU

  Orientering

  Indstilling

     x

      x

  Beslutning

     x

    

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet besluttede i møde den 9. september 2013 at sende Forslag til Kommuneplan 2013 med tilhørende miljøvurdering i høring fra den 11. september 2013 til den 6. november 2013 - og at afholde ét borgermøde.

   

  I henhold til Lov om planlægning skal der i hver kommune foreligge en kommuneplan. Formålet med kommuneplanen er at tilvejebringe et samlet plangrundlag for kommunens udvikling. Kommuneplanen fastlægger en hovedstruktur for hele kommunen, som angiver de overordnede mål for udviklingen og retningslinjer for arealanvendelsen. Desuden fastlægger kommuneplanen rammer for lokalplanernes indhold for de enkelte dele af kommunen.

   

  Administrationen anbefaler, at tidsplanen for vedtagelse af Kommuneplan 2013 justeres på baggrund af et stort antal høringssvar og formelle fejl i materialet.

  Beskrivelse af sagen

  Høringsperioden sluttede den 6. november 2013, og der indkom i alt 23 høringssvar. (Bilag 2-24) Flere af høringssvarene kræver en omfattende sagsbehandling, og derfor anbefales det, at udsætte en vedtagelse af Kommuneplanen.

  Særligt Naturstyrelsens krav til redegørelse for planlægning for byudvikling i OSD (Områder med Særlige Drikkevandsinteresser) og indvindingsoplande har været omfattende. Teknisk Forvaltning har tolket bestemmelserne om krav til redegørelse for OSD således, at der alene skulle redegøres for anlæg, der var potentielt grundvandstruende. Naturstyrelsen har derimod krævet, at der for enhver ændret anvendelse inden for OSD områder, skal redegøres for påvirkningen af grundvandet.

  Et andet forhold er, at kommuneplanens rammer for lokalplanlægning ikke var blevet opdateret i plan.dk i forbindelse med vedtagelsen af den nuværende kommuneplan, der blev vedtaget i 2009. Det gav anledning til, at de rammer der blev sendt i høring med forslag til Kommuneplan 2013 viste sig at være rammerne, som blev sendt i høring med forslag til Kommuneplan 2009. Dette har betydet, at forvaltningen har måttet gennemgå samtlige 319 kommuneplanrammer og opdatere dem i plan.dk.

  I forbindelse med denne gennemgang er det konstateret, at der ligeledes mangler opdatering i plan.dk af andre rammeområder. Opdateringen af disse områder skal medtages i forbindelse med den endelige godkendelse af Kommuneplan 2013.

  Forvaltningen vurderer, at de forkerte rammer, jf. Planlovens § 27 betyder, at tilretningen til de rette rammer er så væsentlig en ændring, at der reelt foreligger et nyt planforslag og derfor skal offentliggøres i fornyet høring.

   

  Høring

  Forslag til kommuneplan har været i høring i perioden fra den 11. september til den 6. november 2013.

   

  Der har desuden været afholdt et borgermøde om planen i Ringsted Kongrescenter den 9. oktober 2013.
   

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Teknisk Forvaltning vurderer, at godkendelse af kommuneplan 2013 bør udsættes til februar 2014 samt, at tilrettet forslag til kommuneplan skal udsendes i fornyet høring i otte uger.

  Det forventes således, at forslag til Kommuneplan 2013 kan vedtages endeligt i sommeren 2014.

  Teknisk Forvaltning vil til Plan- og Boligudvalgets møde i december 2013, fremlægge en detaljeret tids- og procesplan for det videre arbejde.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at behandling af forslag til Kommuneplan 2013 udsættes til februar 2014.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 26-11-2013

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Per Roos

 • Punkt 9 Allindemagle Skov - Brug af pesticider(Lukket)

 • Punkt 10 Udbud af Ejendommen Ole Hansens vej 7(Lukket)

 • Punkt 11 Anmodning om overtagelse af areal på Jordemodervej efter planlovens § 47A(Lukket)

 • Punkt 12 Budgetrapport pr. 30. september 2013

  bilag_1_-_3.budgetrapport.docx.docx bilag_2_-_specifikationer_budgetrapport_pr._30._september_2013.pdf.pdf bilag_3_-_skattefinansierede_anlaeg_i_tal.xlsx.xlsx bilag_4_-_skattefinansierede_anlaeg_i_tekst.docx.docx bilag_5_-_forslag_til_budgetomplaceringer.docx.docx

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SU

  AMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Beslutning

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Med udgangspunkt i forbruget i årets første 9 måneder er der udarbejdet budgetrapport pr. ultimo september 2013. Dette er årets tredje og sidste budgetrapport.

   

  Budgetrapporten omfatter alle bevillinger og dermed både drift og anlæg.

   

  Budgetrapporten skal sikre opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig give en prognose for regnskabsresultatet.

  Beskrivelse af sagen

  Budgetrapporten er udarbejdet på baggrund af forbruget ved udgangen af september 2013. I bilag 1 fremgår hele rapporten med detaljerede specifikationer på alle udvalg.

   

  Hele 1.000 kr.

  Korrigeret budget 2013

  Forbrug 30.09.13

  Forventet regnskab
  2013

  Afvigelse
  regnskab

  31.03.13

  30.06.13

  30.09.13

  1 Indtægter

  -2.013.631

  -1.559.255

  -2.035.996

  -2.026.993

  -2.032.495

  18.864

  2 Skattefinansieret drift

  1.907.599

  1.385.783

  1.904.323

  1.914.195

  1.895.897

  11.702

    Økonomiudvalget

  230.211

  154.077

  220.556

  217.609

  215.241

  14.969

    Klima- og Miljøudvalget

  72.062

  55.113

  73.684

  74.779

  74.293

  -2.231

    Plan- og Boligudvalget

  54.877

  41.988

  54.096

  54.814

  55.227

  -350

    Børne- og Undervisningsudv.

  534.764

  388.068

  521.957

  529.989

  524.909

  9.855

    Socialudvalg

  366.772

  250.082

  370.429

  377.828

  373.328

  -6.556

    Ældreudvalget

  180.080

  143.027

  182.786

  186.560

  184.422

  -4.341

   Arbejdsmarkedsudvalget

  424.041

  316.182

  434.597

  425.678

  421.829

  2.212

    Kultur- og Trivselsudvalget

  44.792

  37.247

  46.219

  46.939

  46.647

  -1.855

  3 Renter

  14.625

  9.116

  15.025

  12.525

  12.525

  2.100

  Resultat af ordinær drift 1+2+3

  -91.407

  -164.356

  -116.648

  -100.273

  -124.073

  32.666

   

  Den samlede driftsforventning er et mindreforbrug på 32,7 mio. kr. i forhold til det budgetterede niveau.

   

  Kommunens indtægtsbudget er på ca. 2,0 mia. kr., og der forventes merindtægter på 18,9 mio. kr. (0,94 %). Dette dækker bl.a. over merindtægter på 11,3 mio. kr. i forhold til budget på grundskyld (refusion af merudgifter fra staten), samt at kommunerne ikke er blevet reguleret for den lavere lønudvikling med 8,9 mio. kr., hvilket ellers var ventet.

   

  På budgetposten renter forventes der mindreudgifter på 2,1 mio. kr. (14,4 %), da der er mindreforbrug på 3 mio. kr. på budgettet for imødegåelse af fremtidige rentestigninger.

   

  For den skattefinansierede drift er det samlede budget 1,9 mia. kr., og der forventes på nuværende tidspunkt samlet set et mindreforbrug på 11,7 mio. kr. (0,61 %), hvilket dækker over en række forskellige tendenser med såvel mindre- som merforbrug.

   

  For Økonomiudvalget ventes mindreforbrug på 15,0 mio. kr. (6,5 %) fordelt på flere poster under ledelse og personale. Det er særligt på fælles konti med 8,4 mio. kr. (udskydelse af IT-investeringer samt fælles uddannelse), mens forsikringer, lønpuljer og pensioner står for 4,7 mio. kr. i mindreforbrug.

   

  Klima- og Miljøudvalget venter merforbrug på 2,2 mio. kr. (3,1 %) hvor der for glatførebekæmpelse og snerydning forventes merforbrug på 3,2 mio. kr. som følge af flere udgifter i årets første halvdel end normalt.

   

  For Plan- og Boligudvalget ventes merforbrug på 0,4 mio. kr. (0,64 %)

   

  På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes samlet set et mindreforbrug på 9,9 mio. kr. (1,8 %). Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på skoleområdet på 9,6 mio. kr. (3,2 %) hvoraf 6,3 mio. kr. vedrører de sparede lønkroner som følge af konflikten på skoleområdet, et mindreforbrug på dagtilbudsområdet på 5,3 mio. kr. (3,7 %) på grund af faldende børnetal og et merforbrug på børn- og ungeområdet på 5,1 mio. kr. (5,7 %) som følge af flere dyre anbringelser.

   

  Hele Socialudvalgets område udviser et forventet merforbrug på 6,6 mio. kr. (1,8 %).

  På sundhedsområdet forventes merforbruget at blive på 8,5 mio. kr. (6,4 %), hvoraf den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet udgør 7,5 mio. kr. Budgetproblemet vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering kan bl.a. henføres til markante aktivitetsstigninger på ambulante behandlinger i forhold til tidligere år.

  På området for handicap, social og psykiatri forventes der merforbrug på 3,5 mio. kr. (2,4 %). Særligt hjælpemidler og ledige pladser i bofællesskaberne medfører merforbruget.

  På ungeområdet under socialområdet forventes der mindreforbrug på 5,5 mio. kr. (6,3 %) på grund af færre unge i døgninstitutioner og opholdssteder.

   

  På Ældreudvalgets område forventes der samlet et merforbrug på 4,3 mio. kr. (2,4 %) fordelt med 2,8 mio. kr. på udvalgsbevillingerne og 1,5 mio. kr. på institutionsbevillingerne.

  Merforbruget på udvalgsbevillingerne kan henføres til forventet merforbrug på den aktivitetsbaserede budgetramme - herunder visitationsrammen - med 1,6 mio. kr. samt merforbrug i tomgangshusleje med 1,7 mio. kr.

  Merforbruget på institutionsbevillingerne kan alene henføres til Hjemmeplejen, hvor der forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. (5,3 %). Der er i den forbindelse igangsat flere tiltag, herunder bl.a. afskedigelse af medarbejdere samt fokus på nedbringelse af timeafløsere.

   

  Arbejdsmarkedsudvalget viser et forventet mindreforbrug på ca. 2,2 mio. kr. (0,52 %) fordelt på mindreforbrug i jobcentret + institutioner på ca. 6,1 mio. kr. og et merforbrug i ungeenheden på ca. 3,9 mio. kr. Det skal bemærkes, at der er meget stor usikkerhed om resultatet på arbejdsmarkedsområdet som følge af nye arbejdsmarkedsreformer og de afledte økonomiske konsekvenser.

   

  For Kultur- og Trivselsudvalget forventes samlet set et merforbrug på 1,9 mio. kr.

  Merforbruget er sammensat af et forventet merforbrug for teater og kongrescenter på 1,8 mio. kr. og et merforbrug på idrætsanlæg og svømmehal på 0,7 mio. kr. mens der på kulturelle arrangementer og opgaver ventes mindreforbrug/merindtægter på 0,6 mio. kr.

   

  I bilag 2 – specifikationer budgetrapport 30. september 2013, fremgår rapporten på laveste bevillingsniveau. 

   

  Anlæg

  Resultatet af budgetrapporteringen vedr. anlæg er vist i nedenstående tabel.

   

  Hele 1.000 kr.

  Korrigeret budget 2013

  Forbrug 30.09.13

  Forventet regnskab
  2013

  Afvigelse
  regnskab

  31.03.13

  30.06.13

  30.09.13

   Skattefinansieret anlæg

  89.285

  30.904

  72.642

  64.480

  61.533

  27.752

   Køb og salg af jord

  -6.080

  -5.579

  2.875

  -15.500

  -7.770

  1.690

  Brugerfinansieret anlæg

  31.835

  27.243

  29.500

  28.335

  30.650

  1.185

  I alt

  115.040

  52.568

  105.017

  77.315

  84.413

  30.627

   

  Det samlede anlægsbudget udgør 115,0 mio. kr. og der forventes for 2013 et mindreforbrug på 30,6 mio. kr. For de skattefinansierede anlæg vedrører de forventede afvigelser forskydninger på aktuelle anlægsprojekter. På Køb og salg af jord er aktiviteten sænket, hvilket betyder markant færre udgifter til byggemodninger m.v. – men også færre salgsindtægter end budgetteret. De brugerfinansierede anlæg dækker over implementering af nyt renovationssystem.

   

  Detaljeret oversigt over alle anlægsprojekter kan ses i bilag 3, samt en kort tekst om hvert enkelt anlægsprojekt i bilag 4.

   

  Budgetomplaceringsønsker

  Ud over de allerede vedtagne tekniske budgetændringer, er der i rapporten indarbejdet 3 stk. tekniske budgetændringer i tal og tekst for i alt 1,1 mio. kr. De søges godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen og er nærmere beskrevet i bilag 5.

  Vurdering

  Budgetrapporten giver anledning til forøget opmærksomhed særligt på følgende områder:

   

  Sundhedsområdet, hvor der på nuværende tidspunkt tegner sig et merforbrug på 7,5 mio. kr. på den aktivitetsbestemte medfinansiering hvor der er tegn på markante aktivitetsstigninger, særligt på det ambulante område. Det må formodes at området også i 2014 vil give udfordringer i relation til udgiftspres. Området følges tæt.

   

  For handicap, social og psykiatri hvor der på hjælpemiddelområdet ventes merforbrug på 1,8 mio. kr. Der er igangsat målrettet arbejde med at nedbringe udgifterne til stomihjælpemidler, der viser den største stigning.

   

  Ældreområdet, hvor det tyder på en udvikling mod stigende udgifter til praktisk hjælp, samt fortsat problemer med tomgangshusleje. Der arbejdes indgående med at nedbringe udgifterne både i relation til visitationsrammen og hjemmeplejen. Der forventes som følge af initiativerne budgetoverholdelse på begge områder i 2014.

   

  Arbejdsmarkedsområdet, herunder hvilke konsekvenser diverse reformer og konjunkturudvikling får for 2014.

   

  Klima- og Miljøudvalget hvor glatførebekæmpelse og snerydning ventes at overstige budgettet med 3,2 mio. kr. på grund af et koldt første halvår. I forlængelse af de udvidede forvaltningsrevision analyseres arbejdsgangene på området, for at afdække hvorvidt ændret arbejdstilrettelæggelse kan medføre udgiftsreduktioner.

   

  Børn og Unge-området bør følges tæt i forbindelse med det ventede merforbrug på 5,1 mio. kr., som primært kan henføres til flere dyre anbringelser.

  Skoleområdet, hvor der skal sikres bedst mulig udnyttelse af de sparede midler i forbindelse med forårets konflikt.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at budgetrapporten ultimo september 2013 jf. bilag 1 tages til efterretning
  2. at de i bilag 5 nærmere beskrevne tekniske budgetændringer godkendes

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 18-11-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 21-11-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Ældreudvalget den 25-11-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 25-11-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 26-11-2013

  Anbefales godkendt

   

  Ej til stede: Per Roos

  Beslutning i Socialudvalget den 27-11-2013

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 27-11-2013

  Anbefales godkendt – som følge af en stigende tendens i relation til langvarige sygedagpen-geforløb ønskes oversigt over kriterier for forlængelse på sygedagpenge området indarbejdet i referatet.

   

   Arbejdsmarkedsudvalget har udbedt sig oversigt over årsager til forlængelse af sygedagpenge, som disse er fastsat i sygedagpengeloven:

   

  Uddrag af LBK nr. 871 af 28/06/2013:

   

  Forlængelse af sygedagpengeperioden

  § 27. Kommunen træffer afgørelse om at forlænge sygedagpengeperioden for personer, der er omfattet af varighedsbegrænsningen i § 24, når

  1) det på det foreliggende grundlag anses for overvejende sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, at den sygemeldte kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked,

  2) det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne, således at sygedagpengeperioden forlænges i op til 39 uger,

  3) den sygemeldte er under eller venter på lægebehandling og den pågældende efter en lægelig vurdering skønnes at ville kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 2 gange 52 uger regnet fra varighedsbegrænsningens indtræden,

  4) den sygemeldte ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår og dermed ikke kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked, men det endnu ikke er endeligt afklaret, om den sygemeldte vil være berettiget til et fleksjob eller til førtidspension, således at sygedagpengeperioden forlænges i op til 26 uger,

  5) den sygemeldte har en livstruende sygdom, hvor de lægelige behandlingsmuligheder anses for udtømte,

  6) der er rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller

  7) der er påbegyndt en sag om førtidspension.

  Stk. 2. Ved forlængelse af sygedagpengeperioden efter stk. 1, nr. 3, ses der bort fra den periode, hvor den sygemeldte venter på behandling på et offentligt sygehus.

 • Punkt 13 Orientering fra formand og administration - November 2013

  bilag_1_-_lejeregulering_2014.docx bilag_2_afgoerelse_i_sag_om_opstilling_af_antennemast_i_lokalplanlagt_erhvervsomraade_i_ringsted_kommune_-_nmk-31-00949.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SU

  AMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

   

  1. Orientering om ekstraordinær regulering af huslejen i kommunalt ejede udlejningsejendomme administreret af DAB. Se endvidere bilag 1.
  2. Afslag på opsætning af antennemast
   Natur- og Miljøklagenævnet har med brev den 31. oktober 2013 besluttet, at ophæve Ringsted Kommunes tilladelse til opstilling af en antennemast på ejendommen Langemosevej 1. (Bilag 2)

  Indstilling

  Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 26-11-2013

  Orienteringerne tages til efterretning.

   

  Ej til stede: Per Roos

 • Punkt 14 Hesteskoen 11 - Skiltning til Fakta

  bilag_1_ansoegning_fra_bn_skilte.pdf bilag_2_bemaerkning_fra_vejdirektoratet.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SU

  AMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

   

  BN Skilte har den 28. oktober 2013, søgt om tilladelse til at ændre skiltningen ved Fakta, beliggende Hesteskoen 11. (Bilag 1)

   

  Sagen forelægges med henblik på beslutning om den ansøgte skiltning.

  Beskrivelse af sagen

  BN skilte har søgt om tilladelse til følgende;

  1. at opsætte et fritstående lysskilt på taget mod syd på 0,95 x 3,20 meter,
  2. at erstatte eksisterende facadeskilt på sydsiden med et banner på 1,80 x 8,0 meter,
  3. at udskifte den eksisterende 4,0 meter høje pylon ved Roskildevej med en 1,8 meter bred og 8,0 meter høj pylon. Pylonen placeres ca. 7,0 meter fra ejendommen Hesteskoen 2.

  Lovgrundlag:

  • Jf. § 8.9, Lokalplan 264, kan der mod motorvej placeres et integreret skilt på 5,0 x 5,0 meter.
  • Jf. § 8.15, Lokalplan 264, kan der opsættes en fritstående pylon på 4,0 meter i højden og 1,5 meter i bredden.
  • Jf. § 11.8 skal Vejdirektoratet have et konkret byggeprojekt til godkendelse, før byggeri og opsætning af skilte og pylon påbegyndes, i henhold til lokalplanen.

   

  Da den ansøgte skiltning er i strid med lokalplanen samt Skilte- og Facadevejledningen, har sagen været forelagt for Skilte- og Facadeudvalget.

   

  Udvalget har i møde den 8. november 2013 vejledende udtalt:

  ”at man ikke kan anbefale, at skiltningen ændres som ansøgt og at lokalplanens bestemmelser om skilte og Skilte- og Facadevejledningens retningslinjer, skal følges”. 

  Vejdirektoratet har med mail den 14. november 2013 oplyst følgende: (Bilag 2)

  Af hensyn til trafiksikkerheden på Vestmotorvejen vurderer Vejdirektoratet, at det er meget uheldigt, hvis en forhøjelse af Fakta-skiltepylonen på hjørnet af Roskildevej/Hesteskoen fra 4,0 meter til 8,0 meter medfører, at pylonen bliver synlig for de trafikanter på Vest motorvejen, som kører mod øst.

   

  Vejdirektoratet er således af den opfattelse, at der i forbindelse med Vejdirektoratets godkendelse af placeringen af den 29 meter høje skiltepylon, som står ved afkørsel 36 (nord), blev indgået en stiltiende aftale med Ringsted Kommune om, at der herefter ikke ville blive opstillet yderligere skiltepyloner ved stop 36 med synlighed fra Vestmotorvejen.

  Høring

  Sagen er sent til naboorientering til ejeren af Hesteskoen 2.
  Høringsfristen udløber den 30. november 2013 og Teknisk Forvaltning vil på mødet orientere om indkomne indsigelser.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Teknisk Forvaltning vurderer, at der er tale om en væsentlig afvigelse fra lokalplanens bestemmelser.

   

  Endvidere vurderes det, at pylonen vil være til gene for naboer samt, at skiltningen vil skabe præcedens i lignende sager. Teknisk Forvaltning og Skilte og Facadeudvalget har generelt fastholdt en restriktiv holdning til skiltning for ikke, at ønsker til skiltning skal eskalere.

   

  Teknisk Forvaltning kan ikke umiddelbart vurdere, jf. bemærkning fra Vejdirektoratet, om pylonen vil være synlig for trafikanter på Vestmotorvejen, hvilket Vejdirektoratet finder meget uheldigt.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at der træffes beslutning vedrørende ansøgning om skiltning.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 26-11-2013

   

  V
  Thorkil Mølgaard (TM) V

  A
  Gunnar Christiansen (GC) A

  O
  Per Nørhave (PEN) O


  Kisser Franciska Lehnert (KFL) I

  A
  Lisbeth Andersen (LA) A

  F
  Torben Lundsgaard (TL) F

  For

  x

   x

   x

   

  Imod

   

   

   

   

   

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

  Godkendes, såfremt der ikke kommer yderligere indsigelser i høringsperioden. Ved yderligere indsigelser tages sagen op på næste møde.

   

  Ej til stede: Per Roos

 • Punkt 15 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 og Lokalplan nr. 272 - Bydelscenter ved Odinsvej

  bilag_1lokalplanforslag_272_-_bydelscenter_mv_ved_odinsvej.pdf bilag_2_kp_tillaeg_20_-_forslag.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SU

  AMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Plan- og Boligudvalget besluttede i møde den 12. februar 2013, at igangsætte udarbejdelse af det nødvendige plangrundlag for et område ved Odinsvej/Baldersvej, som muliggør etablering af en butik for større pladskrævende varegrupper.

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 og forslag til Lokalplan 272 forelægges til godkendelse.

  Beskrivelse af sagen

  For at muliggøre, at der indenfor område 3O1 – Byomdannelsesområde ved Odinsvej kan placeres en butik til særligt pladskrævende varegrupper på 3.500 m² i tilknytning til bydelcentret ved Næstvedvej, er der udarbejdet tillæg til Kommuneplan 2009 - 2020 for tilpasning af rammebestemmelser og områdeafgrænsning.

   

  Kommuneplantillæg 20 giver mulighed for, at etablere en butik til særlig pladskrævende varegrupper på 3.500 m². (Bilag 2)

   

  Lokalplanforslag 272 er udarbejdet for at åbne mulighed for etablering af en butik på 3.500 m² til særligt pladskrævende varegrupper på del af ejendommen Odinsvej 4, samt for at skabe en sammenhæng mellem parkeringsarealer og dagligvarebutikkerne indenfor den østlige del af centerområdet ved Næstvedvej, omfattende ejendommene Odinsvej 2 og Baldersvej 4. (Bilag 1)

   

  Lokalplanforslaget skal samtidig sikre, at de endnu ikke ibrugtagne boliger på hjørnet af Baldersvej og Odinsvej, sikres ordentlige friarealer samt afskærmes i forhold til ny butik.

    

  Lokalplanområdet omfatter 3 ejendomme og et samlet areal på 30.020 m² og er beliggende mellem Odinsvej, Baldersvej og Næstvedvej. Ejendommene er i øjeblikket omfattet af hver sin lokalplan, der udlægger anvendelsen til henholdsvis boligformål, tæt-lav og etagebebyggelse samt centerformål, dagligvarebutikker mv.

   

  Lokalplanen skal desuden sikre, at området får en karakter af bydelscenter med blandede formål som detailhandel og boliger samt, at området med et mindre torv samt beplantning, kan fungere som et attraktivt samlingspunkt for området ved Odinsvej. Samtidig sikrer lokalplanen, at der sikres en sammenhæng i beplantningen internt i området og i de omgivende beplantningsbælter, hvilket medvirker til, at samle de forskellige ejendomme og skabe et helhedsindtryk for området.

   

  Den sydlige del af området er en del af kvarteret ”Byporten” i Kvalitetsprogrammet for Odinsvejkvarteret, og lokalplanen skal derfor ligeledes sikre, at området får en høj kvalitet i den ydre udformning mod det syd for liggende område, som er et blandet bolig og erhvervsområde.

   

  Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet er fastlagt til 50 svarende til maksimalt 15.010 m² bruttoetageareal. Heraf kan maksimalt 3.400 m² anvendes til dagligvarebutikker og 3.500 m² til butik til særligt pladskrævende varegrupper.

   

  Lokalplanområdet er opdelt i 3 delområder:

  • Delområde A omfatter areal til placering af ny butik på max 3.500 m² bruttoetageareal til særligt pladskrævende varegrupper
  • Delområde B omfatter de delvist opførte rækkehuse med tilhørende havearealer samt fælles parkerings- og friarealer.
  • Delområde C omfatter del af centerområdet ved Næstvedvej med dagligvarebutikker og tilhørende fælles parkerings- og færdselsarealer.

  Det samlede bruttoetageareal til butikker må maksimalt udgøre 3.400 m². Bruttoetagearealet for den enkelte dagligvarebutik må ikke overstige 1.000 m² og for den enkelte udvalgsvarebutik 250 m². 

   

  Centerområdet vejbetjenes fra Baldersvej samt fra Odinsvej. Boligerne vejbetjenes via to overkørsler til Odinsvej, og butikken til særligt pladskrævende varegrupper gives vejadgang fra Baldersvej samt fra centerområdet.

   Lokalplanen fastlægger bestemmelser for ny bebyggelses placering og udformning samt for anlæg af parkerings- og udenomsarealer, herunder beplantning. 

   

  Lovgrundlag:

  • Jf. Lokalplan 194, § 3 Områdets anvendelse, må området kun anvendes til boligbebyggelse i form af etageboliger og/eller rækkehuse samt tilhørende fælles friarealer.
  • Jf. Kommuneplan 2009-2020, rammeområde 3O1, skal området omdannes fra erhvervsformål til boliger, administration, offentlig service, hotel, serviceerhverv og detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper (dvs. biler, tømmer, byggematerialer, havebrugsvarer og møbler) samt håndværksvirksomheder, som kun giver mindre påvirkning af omgivelserne.

   Langs Mellem Broerne kan der planlægges butikker med pladskrævende varegrupper. Butikker med pladskrævende varegrupper må ikke have et større bruttoetageareal end 1.500 m2.
  • Jf. Kommuneplan 2009-2020, rammeområde 3C1, Bydelscenter ved Næstvedvej, udlægges området til centerformål: Detailhandel, administration, kulturelle funktioner og serviceerhverv herunder restaurant mv.

  Det samlede bruttoetageareal til butikker må maksimalt udgøre 4.000 m². Bruttoetagearealet for den enkelte dagligvarebutik må ikke overstige 1.000 m² og for den enkelte udvalgsvarebutik 250 m².

   

  Miljøscreening:
  Forslag til Kommuneplantillæg 20 og Lokalplan 272 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen viste, at der indenfor lokalplanområdet var opstået et § 3 vandhul i nogle gamle efterladte fundamenter. Dette § 3 vandhul er indarbejdet i lokalplanforslaget.

   

  Høring

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 til Lokalplan nr. 272 offentliggøres i 8 uger. Der afholdes borgermøde i offentlighedsfasen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Teknisk Forvaltning vurderer, at placering af butik til større pladskrævende varegrupper i tilknytning til bydelscentret vil skabe en synergieffekt i området og samle funktionerne yderligere.

   

  Det vurderes, at projektet ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke bør foretages en miljøvurdering jf. § 4 stk. 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Indstilling

  Konstitueret teknisk direktør indstiller,

  1. at forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.
  2. at forslag til Lokalplan nr. 272 og godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.
  3. at der ikke foretages en miljøvurdering jf. § 4 stk. 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 17-09-2013

   

  V
  Thorkil Mølgaard (TM) V

  A
  Gunnar Christiansen (GC) A

  O
  Per Nørhave (PEN) O


  Kisser Franciska Lehnert (KFL) I

  V
  Per Roos (PR) V

  A
  Lisbeth Andersen (LA) A

  F
  Torben Lundsgaard (TL) F

  For

   

   x

   x

   

   x

   x

  Imod

   

   

   

   

   

   

   

  Undlod

   x

   

   

   x

   

   

   

   

   

  Anbefales godkendt efter afstemning

  Beslutning i Økonomiudvalget den 30-09-2013

  Anbefales godkendt efter afstemning

   

   

  V
  Niels Ulrich Hermansen (NUH) V

  F
  Britta Nielsen (BN) F

  A
  Sadik Topcu (ST) A

  A
  Benny Christensen (BC) A

  V
  Thorkil Mølgaard (TM) V

  V
  Henrik Hvidesten (HHV) V

  C
  Finn Andersen (FA) C

  B
  Torben Lollike (TLO) B

  O
  Per Nørhave (PEN) O

  For

   

  Ej til stede

   

  X

   

  Imod

   

   

   

   

   

   

   

   

  Undlod

   

   X

   

   X

   

   

   X

   

   

   

  Ej til stede: Benny Christensen

  Beslutning i Byrådet den 07-10-2013

  Godkendt efter afstemning.

   

  Medlemmer

  For

  Imod

  Undlod

  Niels Ulrich Hermansen (NUH) V

  X

   

   

  Henrik Hvidesten (HHV) V

  X

   

   

  Klaus Hansen (KH) V

  X

   

   

  Thorkil Mølgaard (TM) V

   

   

  X

  Per Roos (PR) V

  X

   

   

  Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V

  X

   

   

  Per Nørhave (PEN) O

  X

   

   

  Daniel Nørhave (DN) O

  X

   

   

  Anders Weber (AW) O

  X

   

   

  Finn Andersen (FA) C

  X

   

   

  Torben Lollike (TLO) B

   

   

  X

  Kisser Franciska Lehnert (KFL) I

   

   

  X

  Jan Jakobsen (JJ) Ø

   

   

  X

  Torben Lundsgaard (TL) F

   

   

  X

  Britta Nielsen (BN) F

   

   

  X

  Kim Bonde (KB) A

  X

   

   

  Sadik Topcu (ST) A

  X

   

   

  Gunnar Christiansen (GC) A

  X

   

   

  Benny Christensen (BC) A

  X

   

   

  Lisbeth Andersen (LA) A

  X

   

   

  Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A

  X

   

   

  Supplerende sagsfremstilling

  Ansøger har med mail den 15. november 2013 meddelt, ”at forslag til Lokalplan nr. 272 samt Kommuneplantillæg nr. 20, ikke længere finder anvendelse i forhold til de projekter der nu kan realiseres på arealerne, hvorfor anmodning om igangsætning af planlægning trækkes tilbage”.

   

  Ansøger har telefonisk oplyst, at man i stedet ønsker at realisere bebyggelse inden for de nugældende planforhold, som åbner mulighed for opførelse af boliger. Ansøger oplyser endvidere, at en realisering af dette projekt forudsætter en nedlæggelse af søerne, hvorfor denne ansøgning fastholdes.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg og lokalplan annulleres.

   

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 26-11-2013

  Anbefales godkendt.

   

   

  Ej til stede: Per Roos