Du er her

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget - 17-06-2020

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget - 17-06-2020

Dato: Onsdag den 17. juni 2020 Tid: Kl. 17:00
Udvalg/Råd: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Dokument: 82020.pdf
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden for mødet den 17. juni 2020

  SagsID/Sagsnummer: 17/24263
  Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-06-2020

  Godkendt.

  Punkt 17 behandles som det første punkt.

 • Punkt 2 Tids- og procesplan for Beskæftigelsesplan 2021

  SagsID/Sagsnummer: 20/7984
  Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Der fremlægges en tids- og procesplan for Beskæftigelsesplan 2021.

  Beskrivelse af sagen

  I henhold til Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen skal kommunen årligt senest den 31. december godkende en plan for årets beskæftigelsesindsats samt fremsende den til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering.

   

  Beskæftigelsesplanen skal i henhold til loven beskrive en plan for det kommende år med udgangspunkt i ministerens vejledende beskæftigelsespolitiske mål, og tage udgangspunkt i en resultatrevision, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i det forudgående år.

   

  Proceduren for beskæftigelsesplan 2021 vil i 2020 afvige fra den sædvanlige proces, som i tidligere år har indbefattet en proces med Arbejdsmarkedscentrets medarbejdere i 1. halvår, en drøftelse med Det Lokale Arbejdsmarkedsråd i maj måned, samt udarbejdelse, høringer og politisk behandling i 2. halvår, inden planen endelig godkendes politisk i december måned.

   

  I forventningen om at mødet med Det lokale Arbejdsmarkedsråd vil kunne gennemføres den 17. juni forud for Udvalgets møde, vil Det Lokale Arbejdsmarkedsråd i år igen i år bidrage med input til de overordnede fokusområder i Beskæftigelsesplanen for det kommende år, som vil danne udgangspunkt for at udpege de overordnede politiske fokusområder for beskæftigelsesindsatsen i 2021. 

   

  Proces for Beskæftigelsesplan 2021:

   

  • 17.06.20: På mødet vil Det Lokale Arbejdsmarkedsråd vil blive inviteret til at give input til udarbejdelse af en vision for det beskæftigelsesrettede fokus i Beskæftigelsesplan 2021
  • 19.08.20: Arbejdsmarkedsudvalget afholder temamøde omkring det politiske fokus for Beskæftigelsesplan 2021
  • 31.08.20: 1. Udkast til høring i LMU
  • 09.09.20: 1. Udkast til høring i CMU
  • 21.10.20: 2. Udkast til høring i LAR
  • 10.11.20: 3. Udkast til høring i Handicapråd
  • 12.11.20: 3. Udkast til høring i Integrationsråd
  • 16.12.20: Behandling i SAMU
  • 17.12.20: Offentliggørelse og indsendelse af godkendt Beskæftigelsesplan 2021 til RAR.
  • 1. kvt. 2021: En kortfattet administrativ indsatsplan udarbejdes for hvert team ud fra politiske fokus på de overordnede udfordringer, der er der er fastsat for beskæftigelsesindsatsen.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det vurderes, at forslaget til tids- og procesplan sikrer en rettidig proces og en inddragelse af relevante parter i udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2021.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at tids- og procesplanen godkendes.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-06-2020

  Godkendt.

 • Punkt 3 Orientering om eksternt finansierede projekter på beskæftigelsesområdet juni 2020

  SagsID/Sagsnummer: 18/9261
  Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
  orientering_om_eksternt_finansierede_projekter.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

  x

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Ved Byrådets behandling af sagen om delegationsplanen den 11. juni 2018 er det besluttet, at der udarbejdes en halvårlig orientering til fagudvalget, som giver overblik over alle årets puljeaktiviteter med ekstern finansiering, herunder også effekter, evalueringer, m.v. når disse foreligger. Orientering om puljeaktiviteter med ekstern finansiering forelægges i juni og i december måned.

  Beskrivelse af sagen

  Overblikslisten for perioden pr. juni 2020 omfatter i alt 3 projekter finansieret af eksterne puljemidler, som alle er i gang. Se vedhæftede bilag.

   

  De tre nye projekter er kommet til siden den seneste orientering i december 2019, herunder er der for første gang medtaget 2 projekter med jobrotation. Jobrotationsprojekter har ikke tidligere været omfattet af oversigten, da de søges af virksomhederne, og ikke af kommunen. Imidlertid bliver jobrotationsprojekterne finansieret af en central pulje under Beskæftigelsesministeriet, hvorefter projektudgifterne administreres af Arbejdsmarkedscentret, som også henviser vikarer til virksomhederne.

   

  Fælles for puljerne på oversigten er, at der i puljerne stilles krav til registrering, metode- og måludvikling og til at implementere indsatser, som medvirker til gennemførelse af den fastsatte centrale politik på beskæftigelsesområdet.

   

  Disse projekter er et væsentligt led i Jobcentrets virksomhedsservice og indgår i Arbejdsmarkedscentrets puljestyring og vil således fremover fremgå af puljeoversigten.

   

  Projekterne ’Opkvalificering af ansatte med vikardækning’ i Vigersted Børnehus og i Virksomheden Vejbred omfatter begge opkvalificering af ansatte med vikarer henvist fra Jobcentret, som varetager de ansattes opgaver under disses uddannelsesaktivitet. Efter behov vil vikarerne også få tilbud om relevant opkvalificering, så der er tale om, at vikarerne både får en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet samt faglig og praktisk opkvalificering under vikararbejdet.

   

  Projekt 'Bedre indsats i ressourceforløb' har til formål at styrke borgerens inddragelse i sagsforløbet frem til behandlingen af borgerens sag i rehabiliteringsteamet og under opfølgning på indstillingen fra teamet, samt at skabe yderligere kvalitet i den virksomhedsrettede indsats med fokus på lønnede timer.

   

  Status på projekterne er opdateret pr. maj 2020.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

   

  Vurdering

  De eksterne puljemidler supplerer kommunernes lokale ressourcer i beskæftigelsesindsatsen og er afgørende for kommunens indsats over for virksomhederne, såvel som overfor borgerne og internt i kommunen. Puljemidlerne bidrager med ekstra ressourcer, som gør det muligt at iværksætte og udvikle særlige indsatser over for målgrupper med specifikke behov. De nye metoder, som implementeres via de ekstra puljefinansierede projekter, bidrager til en løbende opkvalificering og metodeudvikling af beskæftigelsesindsatsen, hvilket også på længere sigt medvirker til at styrke indsatsen til gavn for borgerne.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-06-2020

  Taget til efterretning.

 • Punkt 4 Orientering om udviklingen på udvalgte forsørgelsesydelser juni 2020

  SagsID/Sagsnummer: 11/961
  Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
  bilag_1.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

  x

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Antallet af borgere på offentlig forsørgelse er en væsentlig indikator for udviklingen på arbejdsmarkedet. Der orienteres 3 gange årligt om den aktuelle udvikling på forsørgelsesydelser, på baggrund af tal offentliggjort af Danmarks Statistik og af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

  Beskrivelse af sagen

  Bruttoledighed

  Ledighedsstatistikken belyser månedligt den ledighed, der er registreret i a-kasserne og i de offentlige jobcentre og omfatter personer, der modtager dagpenge og jobparate personer der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse eller løntilskud. Ledigheden opgøres som bruttoledighed, som er det officielle ledighedsbegreb, der opgøres i fuldtidspersoner (dvs. hvis en person inden for et år har modtaget fx arbejdsløshedsdagpenge svarende til 26 uger, vil personen tælle som en halv fuldtidsperson).

   

  Udviklingen i Ringsted viser en fortsat lav bruttoledighedsprocent på 3,5 pct. for marts 2020, hvilket er en stigning på 0,1 pct.-point siden marts 2019, mens landet under et og landsdelen Vest- og Sydsjælland ligger på 4,1 pct. Ringsted fastholder et lavt gennemsnitligt ledighedsniveau ift. både regionen og landet. Bemærk at Corona-situationen endnu ikke er slået igennem på tallene. Se tabel 1 nedenfor:

   

  Tabel 1: Bruttoledighed, marts 2019 – marts 2020

   

  Sæsonkorrigeret antal fuldtidsledige

  Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken

   

  2019M03

  2020M03

  2019M03

  2020M03

  Hele landet

  103.745

  117.046

  3,7

  4,1

  Landsdel Vest- og Sydsjælland

  10.239

  10.881

  3,8

  4,1

  Faxe

  625

  675

  3,5

  3,8

  Guldborgsund

  1.129

  1.226

  4,3

  4,7

  Holbæk

  1.040

  1.088

  3,1

  3,2

  Kalundborg

  726

  806

  3,4

  3,7

  Lolland

  776

  830

  4,8

  5,2

  Næstved

  1.484

  1.644

  3,8

  4,2

  Odsherred

  579

  543

  4,2

  3,9

  Ringsted

  589

  615

  3,4

  3,5

  Slagelse

  1.512

  1.648

  4,1

  4,5

  Sorø

  509

  571

  3,6

  4

  Stevns

  376

  381

  3,5

  3,5

  Vordingborg

  894

  856

  4,5

  4,3

  Kilde: www.statistikbanken.dk, AUS08

   

  Som noget nyt vil Bilag 1 denne gang vise udviklingen i antal ydelsesmodtagere på de respektive ydelser både i absolutte tal og målt procentuelt i forhold til arbejdsstyrken. I den videre gennemgang henvises der derfor til bilag 1, tabel 2.

   

  Udvikling i kontanthjælp

  I Ringsted er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet relativt mere end på landsplan. Det seneste år er antallet af borgere faldet fra 446 i marts 2019, til 420 i marts 2020. Det svarer til et absolut fald i antal i Ringsted på 5,8 pct., mens faldet på landsplan udgjorde 5,4 pct. Også målt relativt i procent af arbejdsstyrken har faldet været lidt kraftigere i Ringsted end på landsplan. I Ringsted udgjorde kontanthjælpsmodtagerne således 2,0 pct. i marts 2019 men er faldet til 1,8 pct. i marts 2020. (Se Tabel 2 med oversigt over samtlige offentlige forsørgelsesydelser i bilag 1.)

   

  Udvikling på uddannelseshjælp.

  I Ringsted er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet relativt mere end på landsplan. Det seneste år er antallet af uddannelseshjælp modtagere faldet fra 244 i marts 2019 til 219 i marts 2020. Det svarer til et absolut fald i Ringsted på 10,3 pct., mens det på landsplan kun faldt med 1,7 pct. Også målt relativt i procent af arbejdsstyrken har faldet været lidt kraftigere i Ringsted end på landsplan. I Ringsted udgjorde modtagerne af uddannelseshjælp således 1,1 pct. i marts 2019 men er faldet til 1,0 pct. i marts 2020.

   

  Udvikling på Integrationsydelse. (Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, samt overgangsydelse)

  For Integrationsydelse er der en klar faldende tendens både på landsplan og i Ringsted. Antallet af borgere på integrationsydelse i Ringsted er faldet fra 54 i marts 2019 til 48 i marts 2020, svarende til et fald på 11,1 pct. Ser man på landet under et, så faldt antallet med 13,4 pct. Målt i forhold til arbejdsstyrken størrelse, så udgjorde modtagere af integrationsydelse uændret 0,2 pct. i marts 2019 og i marts 2020. På landsplan faldt denne andel fra 0,4 pct. i marts 2019 til 0,3 pct. i marts 2020.

   

  Der er en tæt sammenhæng mellem sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. De borgere der er på disse ydelser, er kendetegnet af enten midlertidig eller længerevarende uarbejdsdygtighed eller nedsat arbejdsevne og de kan derfor visiteres til et fleksjob med nedsat arbejdstid. I visse tilfælde endda eventuelt til førtidspension. I den periode, fra at en borger er blevet visiteret til et fleksjob til borgeren faktisk starter i et fleksjob, modtager borgeren ledighedsydelse. Hele denne gruppe af borgere er kendetegnet af enten midlertidig eller længerevarende uarbejdsdygtighed eller nedsat arbejdsevne, - og denne gruppe er i vækst både i Ringsted og på landsplan.

   

  Det bør bemærkes, at der også i forhold til andre ydelsestyper er sammenhæng med ressour-ceforløb, idet der også visiteres personer til ressourceforløb, der enten har modtaget kontanthjælp eller uddannelseshjælp eller har søgt førtidspension.

   

  Udvikling i Sygedagpenge

  For Sygedagpenge er der en stigning i antallet af sygedagpengemodtager både i Ringsted og på landsplan. I Ringsted steg antallet fra 464 i marts 2019 til 509 i marts 2020, svarende til en stigning på 9,7 pct. På landsplan steg antallet på sygedagpenge med 11,5 pct. i samme periode. Målt relativt i forhold til arbejdsstyrkens størrelse, så fylder modtagere af sygedagpenge lidt mere i Ringsted end på landsplan. I Ringsted udgjorde de 2,0 pct. i marts 2019 og steg til 2,2 pct. i marts 2020, mens de tilsvarende andele på landsplan udgjorde 1,9 pct. i marts 2019 som steg til 2,1 pct. i marts 2020.

   

  Udvikling i jobafklaring

  For jobafklaring er der en stigning i antallet af sygedagpengemodtager både i Ringsted og på landsplan. I Ringsted steg antallet fra 128 i marts 2019 til 155 i marts 2020, svarende til en stigning på 21,1 pct. Målt relativt i forhold til arbejdsstyrkens størrelse, så fylder jobafklaring lidt mere i Ringsted end på landsplan. I Ringsted udgjorde de 0,6 pct. i marts 2019 og steg til 0,7 pct. i marts 2020, mens de tilsvarende andele på landsplan udgjorde 0,6 pct. både i marts 2019 og i marts 2020.

   

  Udvikling i Fleksjob

  For fleksjob er der en stigning i antal både i Ringsted og på landsplan. I Ringsted steg antallet fra 385 i marts 2019 til 441 i marts 2020, svarende til en stigning på 14,6 pct. På landsplan steg antallet i fleksjob med 11,6 pct. i samme periode. Målt relativt i forhold til arbejdsstyrkens størrelse, så fylder modtagere af fleksjob lidt mindre i Ringsted end på landsplan. I Ringsted udgjorde de 1,7 pct. i marts 2019 og steg til 1,9 pct. i marts 2020, mens de tilsvarende andele på landsplan udgjorde 2,0 pct. i marts 2019 som steg til 2,3 pct. i marts 2020.

   

  Udvikling i Førtidspension

  Også for førtidspension er der en stigning både i Ringsted og på landsplan. I Ringsted steg antallet fra 1.294 i marts 2019 til 1.339 i marts 2020, svarende til en stigning på 3,5 pct. På landsplan steg antallet i fleksjob med 3,7 pct. i samme periode. Målt relativt i forhold til arbejdsstyrkens størrelse, så fylder førtidspension lidt mere i Ringsted end på landsplan. I Ringsted udgjorde de 5,7 pct. i marts 2019 og steg til 5,9 pct. i marts 2020, mens de tilsvarende andele på landsplan udgjorde 5,5 pct. i marts 2019 som steg til 5,7 pct. i marts 2020.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Overordnet for alle ydelsesområder, så betyder den aktuelle situation med corona-virus og midlertidig, delvis nedlukning af dele af beskæftigelsesindsatsen, at det er vanskeligt aktivt at påvirke ledighedsomfang og antallet af borgere på ydelserne. Den delvise nedlukning af beskæftigelsesindsatsen vanskeliggør en tidlig, målrettet indsats for at nedbringe antallet af borgere på offentlig forsørgelse. Corona-situationen vil ikke vare evigt, men det vides ikke hvornår situationen på arbejdsmarkedet ”normaliseres”, ligesom det er uvist præcis hvilke økonomiske spor coronakrisen vil sætte på erhvervslivet i Ringsted og på landsplan og dermed de fremtidige vækst- og beskæftigelsesmuligheder.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-06-2020

  Taget til efterretning.

 • Punkt 5 Orientering om kontanthjælpsloft juni 2020

  SagsID/Sagsnummer: 16/9103
  Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

  X

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Med henvisning til beslutning på mødet d. 22. januar 2020 orienteres der om den aktuelle status på antallet af borgere berørt af kontanthjælpsloftet 2 gange årligt.

  Beskrivelse af sagen

  Kontanthjælpsloftet

  Kontanthjælpsloftet er grænsen for hvor meget en modtager af kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse kan få i boligstøtte eller særlig boligstøtte. Loftet har kun betydning for borgere på disse ydelser og som samtidigt modtager boligstøtte eller særlig boligstøtte. Grænsen for hvor meget en borger kan få samlet set afhænger af alder, om borgeren er forsørger, gift/samlevende eller enlig.

   

  KL har udarbejdet nedenstående opgørelse over borgere berørt af kontanthjælpsloftet pr. april 2020. Den samlede gruppe af borgere på ovennævnte ydelser, som samtidigt modtager boligstøtte eller særlig boligstøtte, og som dermed er omfattet af reglerne for kontanthjælpsloftet, er i Ringsted på i alt 648 borgere i april 2020.


  I tabellen nedenfor er der en sammenstilling af antal borgere som er berørt kontanthjælpsloftet for perioden september 2019 til april 2020. 

   

  Oversigt over potentielt berørte borgere for perioden september 2019 til dato.

   Ringsted

  September 2019

  December 2019

  April 2020

  Samlet antal borgere som er berørt af kontanthjælps loftet

  650

  651

  648

  Kilde: KL.

   

  Som det fremgår, er der sket et lille fald i antallet af berørte borgere fra september 2019 til april 2020. Faldet svarer til en reduktion på 0,46 pct. i perioden september 2019 til april 2020.

   

  Man kan godt være modtager af kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse og modtage boligstøtte, så længe den samlede indkomst ikke overstiger loftet. Når den samlede indkomst overstiger loftet, så reduceres den månedlige ydelse. Tabellen nedenfor viser en oversigt over antal borgere som har fået reduceret deres månedlige ydelser som følge af kontanthjælps-loftet. Tabellen viser månedlig ydelsesreduktion og gennemsnitlig reduktion pr. borger, fordelt på forsørgelsesydelse:

   

  Kilde: KL

   

  Som det fremgår, er i alt 113 borgere berørt af kontanthjælpsloftet i april 2020, hvilket svarer til 17,4 % af de 648 potentielt berørte borgere. Det skal ses på baggrund af, at de har fået reduceret deres ydelser med sammenlagt 133.874 kr., hvilket er 1.185 kr. i gennemsnit pr. person.

   

  I tabellen nedenfor ses en oversigt over antal borgere som er berørt af kontanthjælpsloftet, fordelt på størrelsen af deres månedlige reduktion, april 2020:

   

  Antal berørte borgere i Ringsted kommune i reduktionsintervaller af DKK 500

   

  Kilde: KL

   

  Af tabellen fremgår det, at i alt 64 har haft en reduktion på under 1.000 kr. om måneden, og at i alt 31 borgere har fået reduceret i ydelsen mellem 1.000 kr. og 2.500 kr., mens 18 borgere har fået reduceret deres ydelser mellem 2.500 kr. og kr. 3.000 kr.

   

  I tabelen nedenfor, ses en sammenligning i forhold til aldersgrupper, fordelt på køn.

   

  Kilde: KL

   

  Som tabellen viser, er der flest kvinder, der får en reduktion i ydelsen, i alt er der 78 kvinder, mod kun 35 mænd med reduceret ydelse.

   

  I tabellen nedenfor vises en oversigt over de berørte borgere fordelt på civil status, antal børn og ydelsestype:

   

  Kilde.: KL.

   

  Som tabellen viser, er der 109 af de berørte borgere, som er gifte eller samlevende og 4 som er enlige. I alt 26 af borgerne har ikke børn, mens de resterende 87 borgere har ét eller flere børn.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Antallet af borgere omfattet af reglerne viser en faldende tendens, der dog er stagneret lidt de seneste måneder. Der er ikke nogen entydig tendens i fordelingen på reduktionsintervaller, men i forhold til kønsfordelingen ses fortsat en overvægt af kvinder blandt de berørte med reduceret ydelse.

   

  Der er i beskæftigelsesindsatsen et stærkt fokus på at øge potentialet for det rummelige arbejdsmarked og det er målet, at dette fokus vil bidrage til en fortsat faldende ledighed for både jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-06-2020

  Taget til efterretning.

 • Punkt 6 Kvalitetstandard for STU

  SagsID/Sagsnummer: 20/5685
  Sagen afgøres i: Byrådet
  kvalitetstandard_for_stu.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

  x

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

  X

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Der fremlægges forslag til kvalitetstandard for STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) til politisk behandling.

  Beskrivelse af sagen

  I henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, skal kommunalbestyrelsen tilbyde STU, som er en 3-årig særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, til udviklingshæmmede unge og andre unge med særlige behov.

   

  I Ringsted kommune har der hidtil ikke været formuleret en kvalitetsstandard på området.

   

  Formålet med kvalitetsstandarden er at give Byrådet mulighed for at definere serviceniveauet og kvaliteten af de ydelser, som kommunen leverer på området.

   

  Kvalitetsstandarden skal fungere som et opslagsredskab for medarbejdere, de unge og deres pårørende og som information til kommunens aktuelle og kommende STU-leverandører om rammerne for STU.

   

  Med dette udkast (bilag) lægger administrationen op til fastsættelse af en kvalitetstandard, som nøje følger de i loven fastsatte rammer.

   

  Kvalitetetstandarden fastsætter formål og målgruppe for STU, og forslaget fremsættes i overensstemmelse med styringstrategien og med henvisning til den igangværende budgetproces med en tydelig prioritering af tilbud, der kan etableres og gennemføres inden for kommunes egne rammer. Herudover er det tydeliggjort, at STU-forløb planlægges i tæt samarbejde med den unge, forældrene og UU-Ringsted, samt at det sikres, at den unge oplever at få mest mulig indflydelse på sit uddannelsesvalg inden for de givne rammer. Såfremt det relevante tilbud til den unge findes under kommunens egne tilbud vil dette som udgangspunkt blive anvendt.

   

  Opgaven med vurdering og varetagelse af den konkrete opgave med tilrettelæggelse af STU-forløb er som udgangspunkt uddelegeret til UU-vejlederen, der også varetager samarbejdet samt opfølgningen med den unge og de pårørende. Ved uddannelsens afslutning udstedes et kompetencepapir til den unge, der beskriver de opnåede kompetencer.

  Inddragelse og høring

  Handicapråd.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det vurderes, at Ringsted Kommune med den foreslåede kvalitetstandard giver målgrupperne for STU et overskueligt redskab til forventningsafstemning og planlægning af STU-forløbet for den enkelte unge, hvor der samtidig lægges vægt på, at styringstrategien følges og at den unge inden for denne ramme oplever at få mest mulig indflydelse på sit uddannelsesvalg.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at udkast til kvalitetstandard for STU godkendes.

  Beslutning i Handicaprådet den 12-05-2020

  Handicaprådet har følgende bemærkninger og input til indholdet:

   

  • Hvem kan få STU?

  Der skal stå grundskolen i stedet for grunduddannelsen.

   

  • Hvad består STU af?

  Der skal fremgå, at de nævnte timetal er pr. år. Desuden bør afsnittet om uddannelsens indhold uddybes så det beskriver:

   

  § 6. Ungdomsuddannelsen består af elementer af undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder og institutioner.

  Stk. 2. Ungdomsuddannelsen skal indeholde fag og aktiviteter, herunder boundervisning, der

  1) fremmer den unges personlige udvikling og mulighed for at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet,

  2) fremmer den unges evne til at indgå i sociale sammenhænge og til at få et selvstændigt og aktivt fritidsliv og

  3) er rettet mod udvikling af kompetencer til brug i uddannelses- eller beskæftigelsessituationer.

   

  • Leverandør af STU-forløb

  Det bør fremgå, hvilke leverandører Ringsted benytter sig af; f.eks. “Ringsted Kommunes egne STU-uddannelser samt eksterne STU-tilbud i og uden for Ringsted Kommune.

  at uddannelsesforløbet vælges og planlægges i tæt samarbejde med ...........

   

  • Opfølgning og gennemførelse

  Hvad er kriterierne for, at uddannelsen starter med et afklaringsforløb, henholdsvis at afklaringsforløb fravælges?

  Desuden bør der stå noget om mulighederne for afbrydelse og genoptagelse af uddannelsen f.eks. ved sygdom.

   

  • Øvrige relevante oplysninger

  I stedet for den foreslåede tekst bør det tydeligt fremgå, som loven fortæller:

   

  § 10. Kommunalbestyrelsen sørger for eller afholder udgifterne til fornøden befordring mellem hjem eller fast aflastningshjem og uddannelsesinstitution eller praktiksted for unge, der deltager i uddannelsen.
   

   

  Handicaprådet opfordrer til, at kvalitetsstandarden sendes i høring efter den poltiske behandling i fagudvalgene, da der er kort frist for at afgive høringssvar. Der opfordres desuden til, at der overvejes andre målgrupper i forhold til høringsprocessen, fx relevante forældregrupper.

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 18-05-2020

  Orienteringen taget til efterretning.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 20-05-2020

  Forslaget til kvalitetsstandard sendes i fornyet høring i Handicaprådet efter indarbejdelse af Handicaprådets forslag.

   

  Det skal præciseres i kvalitetsstandarden, at uddannelsen ikke er kompetencegivende.

   

  Ej til stede: Henrik Kjær

  Supplerende sagsfremstilling

  Kvalitetstandard for STU er opdateret med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Handicaprådets bemærkninger og sagen sendes i fornyet høring i Handicaprådet inden genbehandling i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Se bilag.

  Beslutning i Handicaprådet den 09-06-2020

  DH-siden påtænker at afgive et høringssvar.

   

  Ej til stede:

  Britta Nielsen

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-06-2020

  Sagen udsættes til næste møde indtil der foreligger et høringssvar fra Handicaprådet.

 • Punkt 7 Mødekalender 2021 for møder i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

  SagsID/Sagsnummer: 17/17984
  Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
  udkast_moedeplan_2021.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tage stilling til hvornår de skal holde møder i 2021.

  Beskrivelse af sagen

  Udkast til Mødekalender 2021 er vedlagt som bilag.

   

  Som udgangspunkt har:

  • Økonomiudvalget møde hver måned den 1. tirsdag kl. 17.00
  • Byrådet møde hver måned den 2. mandag kl. 19.00
  • I den uge hvor den 3. mandag er i en måned holder:
   • Ældre- og Genoptræningsudvalget mandag kl. 17.30
   • Børne- og Undervisningsudvalget mandag kl. 17.30
   • Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag kl. 17.30
   • Social- og Arbejdsmarkedsudvalget onsdag kl. 17.00
   • Klima- og Miljøudvalget torsdag kl. 18.00
   • Plan- og Boligudvalget den 4. mandag kl. 17.00
  • Juli måned er der ingen møder.

   

  For at tage højde for bl.a. andre politiske arrangementer, ferier mv. giver det nogle forskydninger.

   

  Det giver følgende ændrede mødedatoer for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget:

  • Møderækken i februar måned er for fagudvalgene rykket en uge pga. vinterferien
  • Møderækken i marts måned er for alle udvalg rykket en uge
  • Møderækken i august måned er for fagudvalgene rykket en uge
  • Møderækken i oktober måned for fagudvalgene er rykket en uge pga. efterårsferien
  • Møderækken i november måned for fagudvalgene er rykket en uge pga. Kommunalvalget

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender mødeplanen for 2021, hvad angår deres møder.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-06-2020

  Godkendt.

 • Punkt 8 Kvalitetsstandarder på voksenområdet 2020 - socialområdet

  SagsID/Sagsnummer: 20/4698
  Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
  bilag_2.pdf bilag_1_0.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet besluttede den 11. november 2019 at ændre proceduren for revidering og godkendelse af kvalitetsstandarderne på voksenområdet. I overensstemmelse med Byrådets beslutning fremlægges hermed den første tredjedel af de reviderede kvalitetsstandarder under temaet ”Socialområdet” til politisk behandling.

  Beskrivelse af sagen

  Formålet med kvalitetsstandarderne er at give Byrådet mulighed for at definere serviceniveauet og kvaliteten af de ydelser, som kommunen leverer. Desuden bruges kvalitetsstandarderne som information til borgerne om, hvilket serviceniveau de kan forvente i Ringsted Kommune.

   

  Kvalitetsstandarderne fungerer også som arbejdsredskab for medarbejdere og ledelse i Social- og Sundhedscentret, når de skal behandle borgernes sager.

   

  Kvalitetsstandarderne er senest vedtaget af Byrådet den 8. april 2019, hvor de blev behandlet samlet.

   

  I henhold til Byrådets beslutning den 11. november 2019 skal samtlige kvalitetsstandarder dog fremadrettet kun behandles samlet i Byrådet én gang i løbet første år i valgperioden, og efterfølgende i fagudvalgene i 3. år i valgperioden. Ændringer ud over de lovpligtige ændringer skal fortsat besluttes af Byrådet. Administrationen er som hidtil bemyndiget til at foretage mindre, nødvendige tilretninger eksempelvis på baggrund af nye principafgørelser og lignende, som vil blive forelagt i forbindelse med den førstkommende politiske behandling. Det blev også besluttet, at kvalitetsstandarderne fremadrettet skal behandles i sektioner under nogle temaer.

   

  2020 er 3. år af valgperioden, og i overensstemmelse med Byrådets beslutning fremlægges hermed anden ”bølge” af de reviderede kvalitetsstandarder, som er indenfor temaet ”Socialområdet”, til politisk behandling i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

   

  Nedenfor følger et skema med oversigt over de foreslåede præciseringer og tilpasninger af de kvalitetsstandarder, som vedrører socialområdet, samt årsagen til disse.

   

  Kvalitetsstandard for:

  Årsag/bemærkninger til ændringer

  Aflastning og afløsning af pårørende til handicappede over 18 år

  Ingen ændringer

  Aktivitets- og samværstilbud

  Ingen ændringer

  Behandling af personer med alkoholproblemer

  Ingen ændringer

  Beskyttet beskæftigelse

  Ingen ændringer

  Borgerstyret personlig assistance

  Ingen ændringer

  Opfølgning på udarbejdelse af BPA-håndbogen og resultat af brugerundersøgelse forelægges på et særskilt dagsordenspunkt.

  Kontant tilskud (§ 95)

  Ingen ændringer

  Ledsagerordning

  Præcisering af det lovbestemte udgangspunkt om, at nære venner og familiemedlemmer ikke kan ansættes som ledsagere med kommunal aflønning efter § 97.

  Længerevarende ophold i botilbud

  Ingen ændringer

  Merudgifter

  Opdateret i forhold til den faste årlige sats-regulering.

  Midlertidigt ophold i botilbud

  Ingen ændringer

  Ophold på forsorgshjem

  Ingen ændringer

  Ophold på kvindekrisecenter

  Ingen ændringer

  Opsøgende socialt arbejde

  Ingen ændringer

  Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom i eget hjem

  Ingen ændringer

  Social behandling for stofmisbrug

  Ingen ændringer

  Socialpædagogisk støtte

  Ingen ændringer

  Tildeling af handicapegnet bolig

  Ingen ændringer

  Visiteret kørsel til aktivitets- og samværstilbud

  Ingen ændringer

  Visiteret kørsel til beskyttet beskæftigelse

  Ingen ændringer

  Individuel handicapkørsel (Flexhandicap)

  Ingen ændringer

   

  Konkret og individuel vurdering

  På baggrund af den politiske drøftelse af sagen vedrørende kvalitetsstandarderne på hjælpemiddel-området er der i alle kvalitetsstandarderne på socialområdet nu indsat et nyt afsnit om, at der altid foretages en konkret og individuel vurdering, og at serviceniveauet ifølge kvalitetsstandarden skal fraviges indenfor lovens rammer, når dette konkret er nødvendigt. Afsnittet vil også blive indarbejdet i de øvrige kvalitetsstandarder, såfremt formuleringen godkendes.

   

  Ledsagerordning

  Nære venner og familiemedlemmer kan som udgangspunkt ikke ansættes som ledsagere med kommunal aflønning efter servicelovens § 97. Dette følger af § 97, stk. 4 og skyldes, at formålet med ledsageordningen er, at ordningen skal dække ledsagelse, der ligger ud over den ledsagelse, som en ægtefælle eller andre med nær tilknytning til brugeren ellers yder som et naturligt led i deres relation.

   

  Dette lovbestemte udgangspunkt foreslås præciseret i kvalitetsstandarden for ledsagerordning, fordi Myndighedsenheden modtager forespørgsler på netop ansættelse af nærtstående som ledsagere.

   

  Ankestatistik

  På baggrund af ønsket fremsat under den politiske behandling af kvalitetsstandarderne på hjælpemiddel-området er der indhentet tal fra Ankestyrelsens statistik over klagesager for de af servicelovens bestemmelser, som vedrører kvalitetsstandarderne på det sociale område. Tallene er indsat i et skema, som vedlægges som bilag 2. Det skal bemærkes, at det ikke har været muligt at finde tal for alle kvalitetsstandarder, fordi der ikke på alle områder er klageadgang. Desuden overlapper nogle af tallene fra Ankestyrelsen flere kvalitetsstandarder og §§ uden mulighed for udspecificering. Dette er angivet i kolonnen med bemærkninger i skemaet. Til perspektivering af antallet af klagesager er der endvidere trukket cirka-tal i det omfang systemerne tillader dette for kommunens afgørelser truffet i 2019 på de pågældende områder. Disse tal er ligeledes indsat i skemaet.

   

  Der er i alt tale om, at Ankestyrelsen har behandlet ti klagesager i 2019, hvoraf Ankestyrelsen i tre sager har omgjort kommunens afgørelse. To af omgørelserne vedrører kvalitetsstandarden om merudgifter - § 100, hvilket medfører en relativ høj omgørelsesprocent for denne gruppe sager. Kommunen har truffet i omegnen af 300-350 afgørelser på området i 2019. Når det årlige ”Danmarkskort” over statistik for kommunernes fejl i sagsbehandlingen er offentliggjort af Social- og Indenrigsministeriet, vil der efter sommerferien som vanligt blive forelagt en særskilt sag om Danmarkskortet.

   

  Læsevejledning til kvalitetsstandarderne:

  Tekst skrevet med grønt foreslås tilføjet eller flyttet fra andet afsnit.

  Tekst skrevet med rødt foreslås slettet eller flyttet til andet afsnit.

   

  Følgende bilag er knyttet til sagen:

   

  Bilag 1 De samlede kvalitetsstandarder indenfor socialområdet med markering af de foreslåede tilpasninger/præciseringer.

   

  Bilag 2 Ankestatistik fra Ankestyrelsen indsat i skema med angivelse af lovgrundlag og relevante kvalitetsstandarder.

  Inddragelse og høring

  Sendes i høring hos Handicaprådet.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

   Ledsagerordning

  Det er administrationens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt af hensyn til forventningsafstemningen hos borgeren, at det allerede i kvalitetsstandarden specifikt gøres opmærksom på, at der som udgangspunkt ikke kan ansættes ledsagere med meget nær tilknytning til borgeren, idet dette er lovgivningens udgangspunkt, og idet der modtages henvendelser herom fra borgere.

   

  Ankestatistik

  Der kan efter administrationens vurdering ikke udledes noget generelt om serviceniveauet i forhold til kvalitetsstandarderne på socialområdet på baggrund af ankestatistikken, om end omgørelsesprocenten på baggrund af 2 omgørelser ud af 3 klagesager vedrørende merudgiftsydelse er relativ høj. Dette skal efter administrationens opfattelse ses i lyset af, at der er tale om et lidt kompliceret område med mange detaljer, hvor det er nødvendigt at foretage en vurdering af, hvilke af borgerens udgifter, der ligger indenfor bestemmelsens (§ 100) område, og hvilke som falder udenfor. Ved denne vurdering er det centralt at foretage en sammenligning af, hvilke udgifter en konkret borger med handicap har i forhold til, hvilke udgifter flertallet af personer uden handicap har. Ankestyrelsen efterspørger i disse sager ofte mere dokumentation til belysning af de objektive kriterier for denne vurdering. I de afgørelser, som omgøres, er der typisk tale om, at Ankestyrelsen tiltræder/stadfæster en del af kommunens afgørelse, mens enkelte dele af sagen hjemvises til kommunen til yderligere sagsoplysning og ny afgørelse.

   

  Administrationen vurderer endelig, at kvalitetsstandarderne på socialområdet med de foreslåede tilpasninger og præciseringer lever op til lovgivningen, herunder den aktuelle praksis fra Ankestyrelsen, som den ser ud pr. 1. januar 2020.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at kvalitetsstandarderne godkendes med de foreslåede ændringer og præciseringer.

  Beslutning i Handicaprådet den 09-06-2020

  Ikke behandlet, da sagen forventes sendt i høring i Handicaprådet efter behandling i Social- og

  Arbejdsmarkedsvalget.

   

  Ej til stede:

  Britta Nielsen

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-06-2020

  Sagen genoptages, når kvalitetsstandarderne har været i høring i Handicaprådet.

 • Punkt 9 Ændret tids- og procesplan for ny Politik for voksne med særlige behov

  SagsID/Sagsnummer: 18/15396
  Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

  X

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

  X

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 19. februar 2020 en tids- og procesplan for arbejdet med en ny Politik for voksne med særlige behov. På grund af corona-nedlukningen har det ikke været muligt at følge planen, og derfor fremlægges forslag til en ændret tids- og procesplan.

  Beskrivelse af sagen

  På udvalgsmødet 19. februar 2020 blev nedenstående tids- og procesplan for arbejdet med den nye politik godkendt:

   

  • Februar 2020: Politikproces vedtages
  • Januar – marts 2020: Indhentning af faglitteratur mv.
  • Marts – maj 2020: Inddragelse af interne og eksterne interessenter via:
   • Fælles workshop i maj med deltagelse af organisationer, fagudvalg, borgere, pårørende og medarbejdere.
   • Lokale inddragelsesprocesser i kommunens handicap- og socialpsykiatritilbud - i det omfang, der er behov for det for at sikre en bred inddragelse af målgruppen (målgrupper, der ikke har forudsætninger for at deltage i fælles workshop)
  • Juni 2020: Drøftelse af input fra politikprocessen med ansvarligt fagudvalg (SAMU)
  • Oktober-december 2020: Behandling af udkast til ny politik i fagudvalg og Byråd
  • December 2020 / januar 2021: Udkast til politik i høring
  • 1. kvartal 2021: Vedtagelse af ny politik i fagudvalg og Byråd

   

  Det blev samtidig godkendt, at inddragelsesprocessen gennemføres fælles med processen for et tillæg til Sundhedspolitikken om voksne med psykisk sygdom, fordi målgruppen for begge i vid udstrækning er den samme.

   

  De inddragelses-aktiviteter, der skulle finde sted i foråret, er ikke afholdt på grund af covid-19. Der kan heller ikke på nuværende tidspunkt planlægges efter at afholde aktiviteterne inden for de næste måneder.

   

  På den baggrund foreslås det at udskyde den planlagte workshop med borgere og interessenter til 2. halvår 2020, under forudsætning af at det på det tidspunkt er muligt at holde arrangementet i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer i forhold til at minimere smitterisiko. Der vil her skulle tages højde for, at der i interessentgruppen kan forventes at være en vis andel af personer, der er i øget risikogruppe i fht. Covid-19, fx pga. alder eller kroniske lidelser.

   

  Hvis ikke borger- og interessent-inddragelse kan gennemføres i 2. halvår 2020, bliver det vanskeligt at gennemføre den samlede politikproces i denne byrådsperiode, idet det forudsættes, at alle trin i kommunens politikkoncept skal følges.

   

  Hvis det ikke viser sig muligt at gennemføre den planlagte workshop i 2. halvår 2020, foreslår administrationen derfor følgende muligheder:

   

  1. At udsætte borger- og interessentinddragelse samt de efterfølgende trin i politikprocessen til næste byrådsperiode, dvs. med opstart i 2022.

   

  1. At administrationen får beføjelse til at gennemføre borger- og interessentinddragelsen i 2. halvår 2020 på andre måder end oprindeligt planlagt – med udgangspunkt i hvad der er  muligt inden for sundhedsmyndighedernes retningslinjer og inden for rammerne af et rimeligt ressourceforbrug til at gennemføre aktiviteterne. Det kan fx være, at der som alternativ kan holdes mindre fokusgruppeinterview med borgere fra kommunens institutioner samt et temamøde internt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, eventuelt kombineret med skriftlige bidrag fra relevante foreninger og organisationer. En sådan løsning vil indebære møder med færre deltagere ad gangen og så vidt muligt også at møder sker mellem personer, der i forvejen har en kontakt med hinanden.

   

  Forslag A vil efter al sandsynlighed medføre, at inddragelsesprocessen for hhv. ny Politik for voksne med særlige behov og tillæg til Sundhedspolitikken om voksne med psykisk sygdom bliver adskilt.

   

  Ud over en forsvarlig planlægning i forhold til risiko for coronasmitte, skal den videre planlægning af inddragelsesaktiviteter også tage hensyn til Ældre- og Genoptræningsudvalgets ønske om, at alle udvalgets medlemmer samt Ældrerådet bliver inddraget, jf. udvalgsreferat af 17. februar 2020.

  Inddragelse og høring

  Til høring i Ældreråd og Handicapråd.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at det af hensyn til den samlede politikproces vil være bedst at kunne afholde borger- og interessentinddragelse for en ny Politik for voksne med særlige behov i 2. halvår 2020. Administrationen vurderer dog også, at det pt. er usikkert om de oprindeligt planlagte aktiviteter kan afholdes i overensstemmelse med de retningslinjer og anbefalede forholdsregler, der på det tidspunkt kommer til at gælde i forhold til at undgå coronasmitte.

   

  Administrationen vurderer, at det i givet fald vil være mest hensigtsmæssigt at udskyde politikprocessen til næste byrådsperiode, dvs. med opstart i 2022. Derved undgås det, at der skal ske politisk behandling af en ny politik allersidst i en byrådsperiode eller at politikprocessen kommer til at løbe over to byrådsperioder. Samtidig kan man fastholde, at borger- og interessentinddragelse blandt andet er forankret i en fælles workshop med bred deltagelse, hvilket vurderes at give den bedste kontakt og synergi mellem de forskellige borger- og interessentgrupper og byrådsmedlemmerne.

   

  Hvis politikprocessen udskydes til næste byrådsperiode, vil det efter al sandsynlighed medføre, at inddragelsesprocessen bliver adskilt fra inddragelsesprocessen for et tillæg til Sundhedspolitikken. Administrationen vurderer, at dette er uproblematisk.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at borger- og interessentinddragelsen så vidt muligt afholdes med de planlagte aktiviteter i 2. halvår 2020.
  2. åfremt det ikke er muligt at afvikle de planlagte inddragelsesaktiviteter i 2. halvår 2020, indstilles det, at borger- og interessentinddragelsen og den efterfølgende politikproces udskydes til næste byrådsperiode.

  Beslutning i Handicaprådet den 09-06-2020

  Handicaprådet har ingen bemærkninger til indstillingen.

   

  Ej til stede:

  Britta Nielsen

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 15-06-2020

  Taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen

  Beslutning i Ældrerådet den 15-06-2020

  Taget til efterretning men Ældrerådet ønsker, at processen for både tillæg til sundhedsaftalen og ny Politik for voksne med særlige behov, skal køres parallelt og så hurtigt som muligt.

  Ej tilstede: Bent Jørgensen, Inger Glerup og Lisbet Jane Lang Nielsen.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-06-2020

  Godkendt.

 • Punkt 10 Ændret tids- og procesplan for tillæg til sundhedsaftalen

  SagsID/Sagsnummer: 16/12359
  Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

  x

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Den 19. februar 2020 godkendte Social- og Arbejdsmarkedsudvalget en tids- og procesplan for arbejdet med et tillæg til Sundhedspolitikken om voksne med psykisk sygdom. På grund af corona-nedlukningen har det ikke været muligt at følge planen. I denne sag fremlægges forslag til en ændret tids- og procesplan.

  Beskrivelse af sagen

  På udvalgsmødet 19. februar 2020 blev nedenstående tids- og procesplan for arbejdet med tillægget til Sundhedspolitikken godkendt:

   

  • Februar 2020: Politikproces vedtages
  • Januar – marts 2020: Indhentning af faglitteratur mv.
  • Marts – maj 2020: Inddragelse af interne og eksterne interessenter via:
   • Fælles workshop i maj med deltagelse af organisationer, fagudvalg, borgere, pårørende og medarbejdere.
   • Lokale inddragelsesprocesser i kommunens handicap- og socialpsykiatritilbud - i det omfang, der er behov for det for at sikre en bred inddragelse af målgruppen (målgrupper, der ikke har forudsætninger for at deltage i fælles workshop)
  • Juni 2020: Drøftelse af input fra politikprocessen med ansvarligt fagudvalg (SAMU)
  • Oktober-december 2020: Behandling af udkast til ny politik i fagudvalg og Byråd
  • December 2020 / januar 2021: Udkast til politik i høring
  • 1. kvartal 2021: Vedtagelse af ny politik i fagudvalg og Byråd

   

  Det blev samtidig godkendt, at inddragelsesprocessen gennemføres fælles med processen for ny Politik til voksne med særlige behov, fordi målgruppen for begge i vid udstrækning er den samme.

   

  Grundet COVID-19 har det ikke været muligt, at gennemføre de planlagte inddragelsesaktiviteter i foråret 2020. Der kan heller ikke på nuværende tidspunkt planlægges efter at afholde aktiviteterne inden for de næste måneder.

   

  På den baggrund foreslås det at flytte den planlagte workshop med borgerer og interessenter til 2. halvår af 2020. Dette under forudsætning af, at det på dette tidspunkt er muligt at holde arrangementet i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og hvor det er trygt for alle i forhold til at undgå corona-smitte. Der vil her skulle tages højde for, at der i interessentgruppen kan forventes at være en andel af personer, der har en forhøjet risiko ved COVID-19, fx på grund af alder eller kroniske lidelser.

   

  Hvis ikke inddragelse af borgere og interessenter kan gennemføres i 1. halvår af 2020, bliver det vanskeligt at gennemføre den samlede politikproces i denne byrådsperiode, da det forudsættes at alle trin i kommunens politikkoncept skal følges.

   

  Hvis det fortsat ikke er muligt at gennemføre den planlagte workshop i 2. halvår 2020, foreslås det, at administrationen får beføjelser til at gennemføre borger- og interessentinddragelsen i 2. halvår af 2020 på andre måder end oprindeligt planlagt. Inddragelsen gennemføres så i stedet med udgangspunkt i, hvad der er muligt inden for sundhedsmyndighedernes retningslinjer og inden for et rimeligt ressourceforbrug. Det kan eksempelvis være i form af mindre fokusgruppeinterview og et temamøde internt i Social- og arbejdsmarkedsudvalget, fx kombineret med skriftlige bidrag fra relevante forening og organisationer. En sådan løsning vil indebære, at der er færre deltagere til hvert enkelt møde samt at deltagerne så vidt muligt er personer, der i forvejen har kontakt til hinanden.

   

  Det er også muligt, at adskille udarbejdelsen af tillægget til sundhedsaftalen om voksne med psykisk sygdom fra udarbejdelse ny Politik for voksne med særlige behov og lave en inddragelsesproces kun for denne målgruppe. Formatet vil dog stadig være afhængig af eventuelle begrænsning grundet covid-19.

   

  En alternativ mulighed er at udskyde hele processen til næste byrådsperiode, det vil sige til 2022.

   

  Når inddragelsesprocessen afvikles, vil der i øvrigt så vidt muligt også blive taget hensyn til Ældre- og Genoptræningsudvalgets ønske om, at alle udvalgets medlemmer samt Ældrerådet bliver inddraget, jf. udvalgsreferat af 17. februar 2020.

  Inddragelse og høring

  Til høring i Ældreråd og Handicapråd.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at det af hensyn til den samlede politikproces vil være bedst at kunne afholde borger- og interessentinddragelse for tillægget til sundhedsaftalen om voksne med psykisk sygdom i 2. halvår af 2020. Det vurderes, at den oprindeligt planlagte proces vil give de bedste input, dels på grund af den synergi der kan opstå ved at mødes på tværs, dels fordi den proces giver udvalgsmedlemmerne den bedste mulighed for direkte kontakt med målgruppen.

   

  Administrationen vurderer dog samtidig, at det pt. er usikkert om de oprindeligt planlagte aktiviteter vil kunne holdes i overensstemmelse med de retningslinjer og anbefalede forholdsregler, der på det tidspunkt kommer til at gælde i forhold til at undgå smitte.

   

  Det er administrationens vurdering, at et tilpasset format for inddragelsesprocessen, kan være en mulighed, hvis tillægget til sundhedsaftalen om voksne med psykisk sygdom ønskes udarbejdet inden medio 2021.

  Hvis politikprocessen for Politik for voksne med særlige behov udskydes til næste byrådsperiode, vil det efter al sandsynlighed medføre, at inddragelsesprocessen bliver adskilt fra inddragelsesprocessen for et tillæg til Sundhedspolitikken. Administrationen vurderer, at dette er uproblematisk.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at borger- og interessentinddragelsen så vidt muligt afholdes med de planlagte aktiviteter i 2. halvår af 2020.
  2. at borger- og interessentinddragelsen for tillæg til sundhedsaftalen om voksne med psykisk sygdom gennemføres i et andet format, hvis det ikke er muligt, at afholde den planlagte proces. Dette vil samtidig betyde, at processen adskilles fra processen med ny Politik for voksne med særlige behov.

  Beslutning i Handicaprådet den 09-06-2020

  Handicaprådet har ingen bemærkninger til indstillingen.

   

  Ej til stede:

  Britta Nielsen

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 15-06-2020

  Taget til efterretning

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen

  Beslutning i Ældrerådet den 15-06-2020

  Taget til efterretning men Ældrerådet ønsker, at processen for både tillæg til sundhedsaftalen og ny Politik for voksne med særlige behov, skal køres parallelt og så hurtigt som muligt.

  Ej tilstede: Bent Jørgensen, Inger Glerup og Lisbet Jane Lang Nielsen.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-06-2020

  Godkendt.

 • Punkt 11 Orientering om tilsyn med Bengerds Huse

  SagsID/Sagsnummer: 19/21597
  Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
  tilsyn_styrelsen_for_patientsikkerhed_-_endelig_rapport_bengerds_huse.pdf.pdf bengerds_huse_-_handleplan_for_tilsyn_fra_sfp.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

  X

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Botilbuddet Bengerds Huse har fået ført tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed, som har medført påbud. I denne sag orienteres om tilsynet.

  Beskrivelse af sagen

  Styrelsen for Patientsikkerhed var på tilsynsbesøg i december 2019, og har sendt endelig tilsynsrapport i maj 2020. Rapporten har været udskudt på grund af corona. Rapporten vedlægges som bilag 1.

   

  Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn efter Sundhedslovens § 213, og fører tilsyn med sundhedsforhold og den sundhedsfaglige virksomhed på behandlingssteder, herunder bl.a. plejecentre og botilbud. På baggrund af tilsynet kategoriseres behandlingsstederne efter, hvilken betydning tilsynets fund har for patientsikkerheden. Den mest kritiske kategorisering er ”Kritiske

  forhold af betydning for patientsikkerheden” og den bedste kategorisering er ”Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden.

   

  Styrelsen har ved dette tilsyn vurderet, at Bengerds Huse tilhører kategorien ”Større problemer af betydning for patientsikkerheden”. Vurderingen er baseret på fund af mangler i botilbuddets medicinhåndtering, journalføring, indhentelse af informeret samtykke og instrukser.

   

  Ved tilsynet blev identificeret en række forhold omkring medicinhåndtering i Bengerds Huse, der ikke levede op til krav og regler. Fundene var baseret på stikprøver hos to borgere og handlede bl.a. om manglende angivelse af dosis af medicin hos en borger, manglende adskillelse af patienters medicin i køleskab og en uklar medicinliste. Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at manglerne udgør en risiko for fejlmedicinering.

   

  Styrelsen konstaterer derudover, at Bengerds Huse ikke levede fuldt op til retningslinjer om journalføring. Styrelsen fandt journalerne usystematiske og fandt at personalet havde svært ved at fremsøge information i journalerne. Styrelsen fremhæver dog, personalet mundligt kunne redegøre for borgernes pleje, behandling og opfølgning mv.

   

  Ved tilsynet blev derudover identificeret enkelte forhold omkring instrukser, hygiejne samt patientrettigheder (informeret samtykke), der ikke efterlevede krav og regler. Forholdet vedrørende hygiejne handlede om, at personale der håndterer medicin, blev observeret med ure, håndsmykker og langærmede trøjer.

   

  På baggrund af tilsynet har styrelsen den 12. maj 2020 givet et påbud til Bengerds Huse om:

   

  1. at sikre forsvarlig medicinhåndtering, herunder implementering af instrukser herfor, fra dags dato.
  2. at sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen herom, herunder implementering af instruks herfor, fra dags dato.
  3. at sikre indhentelse af informeret samtykke fra dags dato
  4. at sikre implementering af instruks for ulykkestilfælde og akut sygdom samt implementering af instruks for hygiejne fra dags dato.

   

  Kravene er mere udførligt beskrevet i 13 punkter i tilsynsrapporten. Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet. Det forventes at der kommer nyt tilsynsbesøg inden for de næste 2-3 måneder.

   

  Tilsynsbesøget fandt sted tilbage i december 2019, og Bengerds Huse har i februar 2020 haft udkast til tilsynsrapport og påbud i høring. Bengerds Huse har derfor haft mulighed for at arbejde med problemstillingerne i en periode, og der er siden tilsynsbesøget iværksat indsatser, der skal rette op på alle fejl og mangler påpeget ved tilsynet, jf. den handleplan, der er vedhæftet som bilag 2.

   

  Bengerds Huse har således udarbejdet instrukser for alle områder, der er omfattet af tilsynet. De er sendt til styrelsen, som har godkendt dem, og påbuddet vedrører nu udelukkende implementeringen. Implementeringen er planlagt til uge 25 og 26, hvor en nyansat sygeplejeske gennemgår samtlige instrukser for alt personale. Fremadrettet skal sygeplejersken, i samarbejde med social- og sundhedsassistenter, sikre, at instrukserne for det sundhedsfaglige arbejde overholdes.

  Inddragelse og høring

  Til orientering i Handicaprådet.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen anerkender, at nogle af botilbuddets procedurer og særligt den skriftlige dokumentation ikke har levet op til retningslinjerne. Administrationen finder det væsentligt, at instrukser og skriftlige procedurer er i orden, særligt i tilfælde, hvor arbejdet skal varetages af vikarer.

   

  Administrationen vurderer, at Bengerds Huse arbejder målrettet og konstruktivt med de krav, som Styrelsen for Patientsikkerhed har stillet.

   

  Administrationen vurderer, at tilsynet har bidraget til at give et kvalitetsløft af opgaveløsningen på det sundhedsfaglige område i Bengerds Huse.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Handicaprådet den 09-06-2020

  Handicaprådet udtrykker bekymring over, at en tidligere beslutning om at ansætte en sygeplejerske på Bengerds Huse tilsyneladende ikke er blevet fastholdt og påpeger et behov for ledelsesmæssigt fokus på at fastholde kvaliteten i tilbuddet i forhold til sundhedsopgaver og medicinhåndtering. 

   

  Ej til stede:

  Britta Nielsen

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-06-2020

  Taget til efterretning med Handicaprådets bemærkning.

 • Punkt 12 Orientering om styringsstrategi på det specialiserede område

  SagsID/Sagsnummer: 18/20911
  Sagen afgøres i: Økonomiudvalget
  bilag_1_til_orienteringssag_1._halvaar_20_styringsstrategi.pdf bilag_2_til_orienteringssag_1._halvaar_20.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

  X

   

   

   

  X

   

  X

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet godkendte den 12. november 2018 en samlet styringsstrategi for det specialiserede område og efterfølgende en tidsplan for udmøntning af strategien. Ifølge tidsplanen vil Børne- og Undervisningsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget hvert halve år få en status for udmøntning af styringsstrategien. Der er tidligere givet status i april - juni 2019 samt i november 2019.

  Beskrivelse af sagen

  Styringsstrategien indeholder 43 anbefalinger til tiltag, der skal højne kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen og sikre bedre udgiftsstyring på det specialiserede område. Styringsstrategien med de 43 anbefalinger er vedhæftet som bilag 1.

   

  Styringsstrategien skal udmøntes i perioden 2019-2020, og der er nedsat en tværgående styregruppe med ansvar for udmøntning og overholdelse af tidsplanen.

   

  Pr. maj 2020 er der iværksat 22 projekter, der skal sikre at 33 af de 43 anbefalinger bliver opfyldt.

   

  16 af anbefalingerne er nu helt udmøntet, dvs. at arbejdet med dem er afsluttet, mens andre er tæt på at blive afsluttet. Siden seneste orientering om styringsstrategien fra november 2019 er der bl.a. sket følgende:

   

  • Kvalitetsstandarder for plejefamilier er implementeret og vederlagene er genforhandlet, både på børne- og ungeområdet
  • Der er indført ny procedure for visitation til specialundervisning, og ny procedure for visitation til skoletilbud til anbragte børn er undervejs
  • Der er indført ny bogføringspraksis i fht. undervisning af anbragte børn, der sikrer en mere optimal hjemtagelse af statsrefusion
  • Forslag til ny ressourcetildelingsmodel for skolerne har været i høring og er lagt til politisk behandling
  • Forslag til ny organisering af specialundervisning har været forelagt for fagudvalg og er sendt i høring
  • Der er indført systematisk ledelsesinformation på skoleområdet, bl.a. om antal elever i specialskoler
  • Der er indført tættere opfølgning i sager, hvor unge er i efterværn i andre kommuner

   

  Flere af de anbefalinger, der stadig arbejdes med, indgår nu i arbejdet med en styrket og koordineret ungeindsats, eksempelvis styrkede faglige miljøer i grundskolen samt større fagligt fokus på børn med særlige behov i daginstitutioner.

   

  En oversigt over alle igangværende og afsluttede opgaver og projekter i styringsstrategien er vedhæftet som bilag 2.

   

  Udmøntning af styringsstrategien er på nogle områder blevet forsinket af corona-nedlukningen. Administration og ledelse har i en periode været nødt til at prioritere daglige driftsopgaver frem for udviklingsopgaver, og det vanskeliggør opstart af nye projekter, at der ikke kan afholdes fysiske møder.

   

  Forsinkelsen vedrører især den tværgående koordinering og opstart af anbefalingerne under temaet ”Udvikling af tilbudsviften”. Under dette tema skal der arbejdes med, hvilke nye tilbud kommunen skal etablere og hvordan kommunens nuværende tilbud skal ændres, så der skabes det bedste match med de aktuelle behov hos børn, unge og voksne med særlige behov. Der var planlagt fælles opstart og planlægning af projekter under dette tema på et seminar i marts, som måtte udsættes.

   

  Udsættelsen betyder dog ikke, at der ikke arbejdes med nogle af anbefalingerne om at udvikle tilbudsviften i de enkelte centre. Der arbejdes bl.a. med kortlægning af kommunens tilbud på det specialiserede børneområde (0-16 år), med etablering af nyt STU-tilbud i Café Ingeborg og med eventuel etablering af nyt botilbud på voksenhandicapområdet.

   

  Styregruppen har derudover valgt at udsætte arbejdet med en enkelt anbefaling, nemlig at sikre sammenhæng i kvalitetsstandarderne på tværs af børne-, unge- og voksenområdet. Arbejdet skulle ifølge tidsplanen starte primo 2020, men udsættes cirka et år for at give ro til at implementere de relativt nye kvalitetsstandarder på børneområdet.

   

  På den baggrund kommer arbejdet med at udmønte styringsstrategien til at strække sig ind i 2021.

   

  Udvalgene vi få forelagt næste orienteringssag om styringsstrategien i november eller december 2020.

  Inddragelse og høring

  Til orientering i Handicaprådet.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at arbejdet med at udmønte styringsstrategien skrider godt fremad på de fleste områder, på trods af et afbræk i den almindelige mødeaktivitet og måder at arbejde på.

   

  Administrationen vurderer ikke, at den forsinkede udmøntning af temaet om udvikling af tilbudsviften får mærkbare konsekvenser for borgere eller for kvaliteten i udviklingsarbejdet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Handicaprådet den 09-06-2020

  Orienteringen blev taget til efterretning.

   

  Ej til stede:

  Britta Nielsen

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 15-06-2020

  Taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-06-2020

  Taget til efterretning.

 • Punkt 13 Orientering om eksterne puljeprojekter på social- og sundhedsområdet

  SagsID/Sagsnummer: 18/23680
  Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

  X

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet vedtog den 13. maj 2019 en revideret delegationsplan for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, hvor det blev besluttet, at fagudvalget skal orienteres hvert halve år om projekter med ekstern puljefinansiering på social- og sundhedsområdet.

  Beskrivelse af sagen

  I de halvårlige sager orienteres om eksterne puljemidler, som kommunen har søgt og eventuelt også fået tildelt støtte fra siden sidst. Der orienteres også om igangværende puljefinansierede indsatser.

   

  Der er følgende nyt at orientere om siden seneste orientering, der blev givet i december 2019:

   

  • Socialpsykiatrien har i april 2020 fået tildelt knap 6,2 mio. kr. fra Socialstyrelsen til projektet ”Genvejen - sammen fjerner vi forhindringer for psykisk sårbare unge”. Ringsted Kommune er dermed en af 9 kommuner, der har fået støtte til at udvikle nye, forebyggende, kommunale tilbud til psykisk sårbare unge. Formålet med projektet er at udvikle nye metoder til at styrke den tidlige forebyggelse, så flere psykisk sårbare unge gribes uden for psykiatrien. Målgruppen er unge i alderen 13-25 år uden diagnoser. Projektet består af rådgivende samtaler, individuelle forløb, gruppeforløb og forløb for forældre, og projektet løber over tre år.

   

  • Sundhed & Træning fik i 2019 tildelt 677.000 kr. fra Sundhedsstyrelsen til projektet ”Systematisk behovsvurdering af borgere med kronisk sygdom i Ringsted Kommune”. Formålet er at implementere Sundhedsstyrelsens anbefalinger for behovsvurdering i den afklarende samtale for borgere med kronisk sygdom, fx type 2-diabetes, KOL, kræft, hjertekarsygdomme, gigt og rygproblemer. Projektet skal bidrage til at øge borgernes mestringsevner og livskvalitet. Den første fase af projektet er i gang, og her er fokus på borgere med type 2-diabetes. I anden fase skal projektet udvides til også at omfatte borgere med andre kroniske sygdomme. Anden fase er udsat fra april til juni 2020 på grund af corona, men der arbejdes nu med at gennemføre samtalerne som videosamtaler. Det vurderes fortsat muligt at færdiggøre og evaluere projektet inden for projektperioden, som slutter med udgangen af 2020.

   

  • Café Ingeborg fik i december 2019 tildelt 2,9 mio. kr. fra Nordea-fonden til projektet ”Café Ingeborg på hjul”. Projektet løber over 3 år frem til udgangen af 2022. Projektet har til formål at styrke lokale fællesskaber og skabe møder mellem generationer, fx gennem madlavning, fællesspisning eller andre arrangementer. Siden sidst har Café Ingeborg indgået samarbejde med 6 forskellige landsbyråd, foreninger og sogneråd. I februar blev afholdt en skraldeindsamling i samarbejde med Kværkeby landsbyråd og Kværkeby friskole, hvor også idrætsprojektet og beboere fra plejecenter KLC deltog. En del aktiviteter og arrangementer i projektet er udskudt pga. corona. Det gælder flere arrangementer, der var aftalt med de forskellige landsbyråd, foreninger og sogneråd – de må i stedet afholdes senere. Etablering af udekøkken og generationscafé er foreløbigt udskudt, da den skal ligge på plejecenter Solbakken og beboerne her er i øget risikogruppe. Den officielle indvielse af foodtruck og projektet, der skulle have været afholdt den 31. marts, planlægges nu afholdt i september.

  Inddragelse og høring

  Til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

   

  De bevillingsmæssige konsekvenser ved eksterne puljemidler behandles ved de kvartalsvise budgetrapporter.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at de tre projekter er gode eksempler på, hvordan eksterne puljemidler bidrager til at skabe udvikling af nye tilbud til gavn for flere borgergrupper i kommunen:

   

  Socialstyrelsens bevilling til ”Genvejen” gør det muligt at afprøve og udvikle nye, forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge i kommunen. Nordea-fondens midler til ”Café Ingeborg på hjul” gør det muligt at skabe flere lokale aktiviteter og fællesskaber, mens Sundhedsstyrelsens bevilling til systematisk behovsvurdering bidrager til at udvikle og målrette kommunens tilbud til borgere med kronisk sygdom.

   

  Administrationen vurderer endvidere, at projekt ”Genvejen” understøtter udmøntningen af styringsstrategien for det specialiserede område og ungestyringsstrategien, som Byrådet har vedtaget i hhv. november 2018 og april 2020, idet projektet handler om at udvikle forebyggende og nye indsatser til ungegruppen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Handicaprådet den 09-06-2020

  Orienteringen blev taget til efterretning.

   

  Ej til stede:

  Britta Nielsen

   

  Beslutning i Ældrerådet den 15-06-2020

  Taget til efterretning.

  Ej tilstede: Bent Jørgensen, Inger Glerup og Lisbet Jane Lang Nielsen.

   

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-06-2020

  Taget til efterretning.

 • Punkt 14 Orientering om opfølgning på borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning)

  SagsID/Sagsnummer: 20/6882
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_bpa_brugerundersoegelse_maj_2020.pdf bilag_2_haandbog_for_bpa_med_synlige_aendringer_maj_2020.pdf bilag_3_haandbog_for_bpa_efter_aendringer_maj_2020.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

  X

  X

   

   

   

   

   

  X

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet behandlede den 25. juni 2019 en sag om ny kvalitetsstandard og en ny håndbog for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordningen), og besluttede i den forbindelse at der skulle ske opfølgning på sagen efter et år.

  Beskrivelse af sagen

  BPA-ordningen er en ordning efter servicelovens § 96, hvor borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan få dækket udgifter til at ansætte hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse: BPA-ordningen ydes til borgere, som har behov, der gør det nødvendigt at yde denne særlige støtte, og som kan fungere som arbejdsledere. I Ringsted Kommune er der pt. 6 borgere i BPA-ordningen.

   

  Kommunen afholder som udgangspunkt udgifterne til BPA-ordningen, men der er 67 procents medfinansiering fra regionen i de BPA-sager, hvor borgeren har respiration.

   

  BPA-håndbogen blev revideret i 2019 og formålet med håndbogen er at fungere som opslagsværk for BPA-brugere og kommunens sagsbehandlere om procedurer og rammer for BPA-ordningen. Byrådet besluttede den 25. juni 2019, at BPA-håndbogen ikke er en del af kvalitetsstandarden, dvs. at det er et administrativt dokument.

   

  Administrationen har i maj 2020 foretaget en opfølgning på, hvordan BPA-ordningen og BPA-håndbogen fungerer i praksis. Opfølgningen bygger dels på en brugerundersøgelse blandt BPA-brugerne, hvor fire af seks borgere har valgt at deltage, dels en intern erfaringsopsamling i Myndighedsenheden i Social- og Sundhedscenter, som varetager sagsbehandlingen i BPA-sager.

   

  Brugerundersøgelsen er vedhæftet som bilag 1. Undersøgelsen belyser brugernes oplevelser og holdninger i forhold til 5 temaer:

   

  • Serviceniveau
  • Samarbejde og kommunikation med kommunen
  • BPA-håndbogen
  • Budget og regnskab for BPA-ordningen
  • Årlig opfølgning med kommunen

   

  De væsentligste pointer fra undersøgelsen er:

   

  • Der er generel tilfredshed med serviceniveauet, dvs. med det antal hjælpertimer, kommunen dækker udgifterne for. En enkelt borger efterlyser dog større fleksibilitet i ordningen og kunne godt tænke sig at kunne få dækket udgifter til overlap ved vagtskifte. To borgere giver udtryk for, at serviceniveauet er blevet bedre de seneste år.

   

  • Der er en generel tilfredshed med kommunikationen og samarbejdet med kommunen om deres BPA-ordning. En borger peger på, at sikker post har gjort kommunikationen mere besværlig.

   

  • To borgere peger – uden at være blevet spurgt særskilt om det – på mangler i deres BPA-ordning i forbindelse med corona-epidemien. De giver udtryk for, at der har manglet vejledning og retningslinjer i forhold til værnemidler og hjemsendelse af medarbejdere.

   

  • BPA-håndbogen fungerer udmærket som et opslagsværk, når der opstår tvivl i konkrete spørgsmål. Tre ud af fire borgere bruger håndbogen en gang imellem.

   

  • I fht. budget og regnskab: BPA-brugere kan vælge at lade et firma varetage arbejdsgiveropgaverne, herunder udbetaling af løn. Tre af borgerne i undersøgelsen oplyser, at de har delegeret arbejdsgiveropgaverne til et firma, og at de derfor ikke selv varetager opgaver vedr. budget og regnskab. Den sidste borger udtrykker, at processen med budget og regnskab fungerer godt. En borger ønsker at få droppet kravet om at sende sygefraværsoplysninger til kommunen.

   

  • To af de fire borgere udtrykker, at det årlige opfølgningsmøde med kommunen i 2019 fungerede godt. En borger oplevede, at mødet fungerede dårligt. Borgeren pegede på, at der lige var sket skift af sagsbehandler, og at de havde uoverensstemmelser i starten, som er løst nu.

   

  I den interne erfaringsopsamling i Myndighedsenheden er de væsentligste pointer:

   

  • BPA-håndbogen har givet sagsbehandlerne større overblik og afklaring i forhold til rammer og sagsgange i BPA-ordningen.

   

  • Efter et års brug af BPA-håndbogen har Myndighedsenheden fået øje på steder, hvor der er brug for at præcisere rammer og procedurer – fx præcisering af aflønning ved rådighedsvagter og af sagsgange, når borgerne tager på ferier.

   

  • Erfaringerne ved de årlige opfølgninger har vist, at arbejdsmiljølovgivningen har fået for stor vægt og kommunens opgave på dette område blev fastlagt forkert i BPA-håndbogen i 2019, idet det er Arbejdstilsynet, der har myndighedsopgaven på området og som skal følge op på eventuelle udfordringer med arbejdsmiljøet på hjælpernes arbejdsplads.

   

  Ændringer på baggrund af opfølgningen

  Opfølgningen har givet anledning til enkelte ændringer i BPA-håndbogen. Det omfatter mindre præciseringer, som både adresserer nogle af borgernes kommentarer og Myndighedsenhedens erfaringer. Eksempelvis er spørgsmålet om bevilling af værnemidler blevet præciseret.

   

  Derudover er opgaven i fht. arbejdsmiljø beskrevet anderledes og der er indført en ændret procedure for indrapportering af sygefravær. BPA-borgere, der har respirationsbehandling og derfor er tilknyttet Respirationscenter Øst (RCØ), har tidligere skulle indrapportere sygefravær for deres hjælpere hver måned, men skal fremover kun indrapportere kvartalsvist.

   

  BPA-håndbogen er vedlagt til orientering med og uden synlige ændringsmarkeringer som hhv. bilag 2 og bilag 3.

   

  Opfølgningen har ikke givet anledning til at foreslå ændringer i kvalitetsstandarden for BPA-ordningen. Kvalitetsstandarden fremlægges til behandling i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i en anden sag, der handler særskilt om kvalitetsstandarder på voksenområdet.

  Inddragelse og høring

  Det indstilles, at sagen sendes til orientering i Handicaprådet efter behandling i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, så Handicaprådet får mulighed for at gennemgå materialet og komme med eventuelle bemærkninger.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer på baggrund af brugerundersøgelsen og den interne erfaringsopsamling i Myndighedsenheden, at BPA-ordningen generelt fungerer som den skal.

   

  Administrationen vurderer, at BPA-borgernes besvarelser har givet et godt indblik i, hvordan borgerne oplever ordningen, og at opfølgningen har givet anledning til nogle relevante justeringer i BPA-håndbogen. Administrationen vurderer ikke, at opfølgningen har givet anledning til at foreslå ændringer i kvalitetsstandarden.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, at orienteringen tages til efterretning, og at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

   

  Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-06-2020

  Taget til efterretning.

   

  Sagen videresendes ikke til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet

   

  Sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

 • Punkt 15 Orientering om status på Coronarelaterede tiltag

  SagsID/Sagsnummer: 20/8396
  Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

  X

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag orienterer administrationen om Corona-relaterede tiltag på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, og der gives mulighed for, at udvalget kan komme med idéer til gennemførelse.

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-06-2020

  Der blev orienteret om

  • Status på åbning af Sundhedshuset
  • Café Ingeborgs aktiviteter
  • Værnemidler
  • Regnbuen
  • Café Svanen
  • Genåbning af Jobcentret
 • Punkt 16 Mål i strategi og handleplan for Sundhedspolitikken

  SagsID/Sagsnummer: 19/20916
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_status_paa_maal_i_strategi_og_handleplan_for_sundhedspolitikken.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

  x

  x

   

  x

  x

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

  x

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  På Byrådets møde d. 15. januar 2018 blev strategi og handleplan for sundhedspolitikken godkendt. I denne sag orienteres Byrådet om status på arbejdet med målene. Der skulle udarbejdes en status på målene i november 2018, dette er der desværre ikke blevet, hvorfor Byrådet først orienteres om status på arbejdet med målene nu. Derudover præsenteres Byrådet for forslag om at enkelte mål udgår samt omformulering af to mål.

  Beskrivelse af sagen

  Strategi og handleplan for Sundhedspolitikken (herefter Sundhedsstrategien) indeholder eksempler på initiativer og aktiviteter som understøtter Sundhedspolitikkens intentioner om at fremme og forbedre tilbud og rammer for det sunde liv i Ringsted Kommune. Strategien er gældende for perioden 2018-2021. Strategien indeholder fire temaer med eksempler på mål. Derudover er der udarbejdet et bilag (bilag 2 fra sagen d. 15. januar 2018) som indeholder en længere række mindre beskrevet målsætninger/initiativer. I Sundhedsstrategien er målene beskrevet med henholdsvis et årige og fireårige mål for arbejdet. I denne sag orienteres om status på de et årige mål. Endelig status forventes at blive præsenteret i 2022.

   

  I grafen nedenfor fremgår hvor mange mål der er igangsat og hvor mange mål der afventer fordelt på de fire temaer. I bilag 1 fremgår konkret status på alle mål og initiativer fra sagen d. 15. januar 2018. 

   

   

  Tema 1: Sundhedstilbud og sunde rammer.

  Tema 1 har fokus på sundhedstilbud og sunde rammer for borgere i Ringsted Kommune. Der har i perioden været ekstra fokus på borgerrettet kommunikation på kommunens hjemmeside, med optimering af beskrivelserne af de enkelte tilbud, både af de faste tilbud, men også om løbende events eksempelvis i naturen. Derudover har der været forskellige informationskampagner rettet mod borgerne, eksempelvis med information til borgerne om KRAM faktorer (Kost Rygning Alkohol Motion). For ansatte i Ringsted Kommune har der været fokus på ”sundheden” i de kommunale ejendomme, bl.a. ved at måle indeklimaet. I perioden er der endvidere etableret tilbud om motionsvejledning til motionsuvante borger.

   

  Målet om at kompetenceudvikle kommunens frontpersonale til at spørge systematisk ind til alkoholvaner forventes igangsat i 4 kvartal 2020, ved at frontpersonale introduceres til en spørgeguide. Der gennemføres introduktionsmøder om brug af spørgeguiden i 4 kvartal 2020.

   

  Derudover foreslås to mål, som endnu ikke er sat i gang, udgået:

   

  1.1  Vi vil sikre kortere vej fra udredning til handling (bilag 2)

  Foreslås udgået: Der arbejdes altid med at sikre, den korteste vej i sagsbehandlingen, men udredning vil oftest ligge hos almen praksis eller regionalt.

  1.2  Samlet tilbudskatalog med kommunale, frivillige og foreningsindsatser og udbrede informationen om de eksisterende tilbud (bilag 2)

  Foreslås udgået: Da et sådan tilbudskatalog meget hurtigt vil blive forældet. Der findes allerede forskellige oversigter over eksempelvis Ringsted Kommunes sundhedstilbud, som kan ses på hjemmesiden og sundhed.dk. Her ligger blandt andet også Motionslisten, der henviser til tilbud i foreningslivet.

   

  Tema 2: Det sunde liv for børn og unge:

  I tema 2 er der fokus på det sunde liv for børn og unge, hvor der bl.a. har været fokus på den mentale sundhed. I folkeskolerne er der tilbud til forældre og deres børn om samtaler med sundhedsplejen med fokus på at understøtte børn og unges trivsel. For de unge over 15 år, er kurset ”Lær at tackle angst og depression” blevet en del af de tilbud som Ringsted Kommune kan tilbyde. Derudover arbejdes der fortsat på at sikre flere attraktive cykelstier, for at motivere flere til at vælge cyklen som transportmiddel. Der vil blive arbejdet med rygeforebyggelse i grundskolen gennem projekt Ind med mad og ud med røg, som forventes at løbe i skoleåret 2020-2021, og ved at der på ungdomsuddannelserne tilbydes årlige informationsindsatser.

   

  Derudover foreslås 2 mål, som ikke er igangsat, omformuleret:

  2.1  Udarbejdelse af en folder om den sunde madpakke (bilag 2)

  Foreslås omformuleret til:

  Der sættes fokus på den sunde madpakke i daginstitutioner og skoler, og emnet sættes på dagsorden på møde i de lokale bestyrelser i daginstitutioner og skoler.

  Foreslås omformuleret fordi: Der udarbejdes ikke foldere af Ringsted Kommune, men der anvendes materialer fra Sundhedsstyrelsen. Beslutningskompetencen på området ligger hos den enkelte bestyrelse i daginstitutioner og skoler. Omformulering af målet skal sætte fokus på den sunde madpakke og understøtte at den enkelte bestyrelse tager stilling til emnet.

  2.2  Forældre-emnebank med ideer og inspiration til den gode madpakke (bilag 2)

  Foreslås omformuleret til:

  Materialer om sund kost og den sunde madpakke fra eksempelvis sundhedsstyrelsen sættes på dagsorden på møde i de lokale bestyrelser i daginstitutioner og skoler med henblik på omdeling af materialer lokalt.

  Foreslået omformuleret fordi: da der ikke arbejdes med dette i Ringsted Kommune, men der anvendes materialer fra Sundhedsstyrelsen. Beslutningskompetencen ligger hos den enkelte bestyrelse i daginstitutioner og skoler.

   

  Derudover foreslås 3 mål, som ikke er igangsat, udgået:

   

  2.3  Screeningsmodeller skal på sigt forenes (bilag 2)

  Foreslås udgået, da målet ikke kan understøttes ud fra en faglig vurdering.

  2.4  Øgede indsatser over for børn og unge med særlige behov med fokus på den fysiske motion (bilag 2)

  Foreslås udgået, da der i alle indsatser tages udgangspunkt i det enkelte barns individuelle behov – herunder motion.

  2.5  Få overblik over hvad vi allerede gør af sundhedsmæssige tiltag primært i forhold til Børn og Unge (bilag 2)

  Foreslås udgået: Da et sådan overblik meget hurtigt vil blive forældet. Der arbejdes løbende med erfaringsudveksling og ny viden på området.

   

  Tema 3: Det sunde arbejdsliv.

  Under tema 3 er der både arbejdet med det sunde arbejdsliv for ansatte – og borgere i Ringsted Kommune. For borgere som bor i Ringsted Kommune har der været fokus på sammenhængen mellem fysisk sundhed og jobparathed bl.a. via vejledning om tilbud som misbrugsbehandling og psykologisk rådgivning. Derudover har der været fokus på motion og sunde vaner ved implementering af LIVA sundheds app og ved at borgere med eksempelvis mentorkontakt har fået tilbudt samtaler som ”walk and talk”. For ansatte i Ringsted Kommune har der været fokus på mulighederne for motion i arbejdstiden og røgfri arbejdstid som der fortsat arbejdes på.

   

  Der arbejdes pt på hensigtserklæringen fra budget 2020 om øget brug af økologiske råvarer, og forslaget forventes politisk fremlagt i efteråret 2020.

   

  Tema 4: Rehabilitering, træning og behandling.

  En lang række mål fra tema 4 sættes i fokus sammen med arbejdet med den rehabiliterende organisation, med konkrete mål for antal rehabiliteringsforløb og fokus på borgernes involvering i mål for rehabiliteringen. Derudover er der arbejdet med tidlig opsporing i hjemmeplejen og på plejecentrene, hvor de bl.a. scorer borgernes sundhed. Endelig har der været fokus på samarbejdet og faglig sparring på tværs i kommunen og mellem kommunen og eksempelvis praktiserende læger.

   

  Der er et delmål under tema 4 som foreslås udgået:

  4.1  Udvikle samarbejdet med sundhedsregionen omkring klinisk funktion omkring borgere med komplekse helbredsproblemer (bilag 1)

  Det 4-årige mål om at indkalde flere medicinske afdelinger til dialogmøder i Ringsted Kommune foreslås udgået, da det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet organiseres med udgangspunkt i Sundhedsaftalen med Region Sjælland.

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at der er sat en lang række relevante indsatser i gang, som understøtter målene i Sundhedsstrategien enten direkte eller indirekte. Det vurderes positivt, at arbejdet med næsten alle mål er sat i gang, og at der, med undtagelse af de mål der foreslås udgået, er en plan for hvornår eller hvordan der kan arbejdes med de resterende mål.

   

  Derudover er det administrationens vurdering, at de mål der foreslås udgået og omformuleret, gør at Sundhedsstrategien vil fremstå som mere relevant og fokuseret. Derudover vurderes det også, at Sundhedsstrategien, ved at lade de foreslåede mål udgå og omformuleret, vil være mere retvisende i forhold til de kommunale indsatser.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at forslag til omformulering af mål 1 og 2 i tema 2 godkendes.
  2. at forslag til mål der udgår i tema 1, 2 og 4 godkendes.
  3. at orientering om status på arbejdet med mål og indsatser i strategi og handleplan for Sundhedspolitikken tages til efterretning.

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 15-06-2020

  Taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 15-06-2020

  Taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-06-2020

  Taget til efterretning

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-06-2020

  Ad 1) Anbefales godkendt

  Ad 2) Anbefales godkendt, men kan ikke indstille at indsats 2.4 udgår.

  Ad 3) Taget til efterretning.

   

  Udvalget ønsker et særligt fokus på at projekt ”Ind med mad og ud med røg” gennemføres i skoleåret 2020-2021.

 • Punkt 17 Opfølgning på kvalitetsstandarderne på voksenområdet 2020 - hjælpemidler

  SagsID/Sagsnummer: 20/3160
  Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
  bilag_1_1.pdf bilag_2_0.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

  X

   

   

   

   

  X

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Nærværende sag er en opfølgning på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets samt Ældre- og Genoptræningsudvalgets behandling af sagen om kvalitetsstandarderne på voksenområdet 2020 – hjælpemidler, som blev behandlet i marts 2020.

  Beskrivelse af sagen

  På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 31. marts 2020 besluttede udvalget i forbindelse med drøftelsen af kvalitetsstandarderne på hjælpemiddelområdet, at man på et kommende møde ønskede en uddybning af bevilling af ortopædiske hjælpemidler. En medarbejder fra Myndighedsenheden i Social- og Sundhedscenteret vil derfor deltage på udvalgsmøderne med henblik på at uddybe og besvare spørgsmål.

   

  I forbindelse med Ældre- og Genoptræningsudvalgets behandling af samme sag var der en drøftelse af, hvorvidt el-scootere skulle have status som et hjælpemiddel. Administrationen skal hertil bemærke, at det følger af Ankestyrelsens principafgørelse 40-19 fra 2019, at el-køretøjer i forhold til serviceloven som udgangspunkt skal anses for at være et forbrugsgode. Bevilling af forbrugsgoder sker efter servicelovens § 113. Bevilling som et hjælpemiddel efter servicelovens § 112 kan kun ske undtagelsesvist, hvis el-scooteren f.eks. erstatter eller træder i stedet for et egentligt hjælpemiddel, eksempelvis en kørestol.

  Det vil således være i strid med Ankestyrelsens praksis, hvis en kommune vedtager, at el-scootere generelt skal bevilliges som et mobilitetshjælpemiddel. Kommunerne skal følge Ankestyrelsens praksis i sine afgørelser, og dermed er der som udgangspunkt ikke hjemmel i serviceloven til at bevillige el-scootere som hjælpemidler med hele anskaffelsesprisen.

   

  Under udvalgsbehandlingen af kvalitetsstandarderne på hjælpemiddelområdet blev der desuden fremsat ønske om belysning af antallet af klagesager fordelt på de forskellige kvalitetsstandarders områder. Der er derfor blevet indhentet statistik fra Ankestyrelsen over deres behandling af klagesager fra Ringsted Kommune i 2019 samt antallet af omgørelser på de §§’er, som kvalitetsstandarderne på hjælpemiddelområdet omfatter. Tallene er indsat i et skema, som vedlægges som bilag 2. Der er ligeledes indsat cirka-tal for, hvor mange afgørelser kommunen i 2019 har truffet på hjælpemiddel-området til perspektivering af klagetallene.

   

  Der er i alt tale om, at Ankestyrelsen har behandlet 11 klagesager i 2019, hvoraf Ankestyrelsen i to sager har omgjort kommunens afgørelse. I forhold til servicelovens § 113, som vedrører kvalitetsstandarderne for hhv. forbrugsgoder og inkontinens-hjælpemidler, har Ankestyrelsen behandlet to klager, hvoraf den ene er omgjort. Dette medfører en relativ høj omgørelsesprocent for disse sagstypers vedkommende. Kommunen har truffet i omegnen af 2.500 afgørelser på området i 2019. Når det årlige ”Danmarkskort” over statistik for kommunernes fejl i sagsbehandlingen er offentliggjort af Social- og Indenrigsministeriet, vil der efter sommerferien som vanligt blive forelagt en særskilt sag om Danmarkskortet.

   

  Følgende bilag er knyttet til sagen:

   

  Bilag 1 De samlede kvalitetsstandarder indenfor hjælpemiddel-temaet rettet på baggrund af udvalgenes behandling og godkendelse.

   

  Bilag 2 Skema med ankestatistik for klagesager på hjælpemiddelområdet i 2019 samt cirka-tal for kommunens samlede antal afgørelser.

  Inddragelse og høring

  Sendes i høring hos hhv. Handicaprådet og Ældrerådet.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at der er tale om et forholdsvis lille antal klagesager set i forhold til antallet af trufne afgørelser, og at der ikke af tallene kan udledes noget generelt om serviceniveauet for så vidt angår hjælpemiddelområdet. Dette gælder også for så vidt angår kvalitetsstandarderne om forbrugsgoder og inkontinens-hjælpemidler, selvom disse tegner sig for en omgørelsesprocent på 50 %. Dette med henvisning til det meget lille antal klagesager, hvorved udfaldet af blot en enkelt af Ankestyrelsens afgørelser ville have givet en væsentligt anderledes omgørelsesprocent.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Handicaprådet den 09-06-2020

  Ikke behandlet, da sagen forventes sendt i høring i Handicaprådet efter behandling i Social- og Arbejdsmarkedsvalget.

   

  Ej til stede:

  Britta Nielsen

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 15-06-2020

  Taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen

  Beslutning i Ældrerådet den 15-06-2020

  Orienteringen taget til efterretning.

  Ej tilstede: Bent Jørgensen, Inger Glerup og Lisbet Jane Lang Nielsen.

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-06-2020

  Taget til efterretning. Sagen sendes ikke i høring, da det er en opfølgningssag for udvalget.

 • Punkt 18 Budget 2021

  SagsID/Sagsnummer: 19/19887
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_budgetproces_for_budget_2021-2024_oek.pdf bilag_2_-_budget_2021_-_genbehandling_af_stoerrelse_paa_finansieringspuljen_oek.pdf bilag_3_-_tidsplan_-_budget_2021_version_100620.pdf.pdf bilag_4_-_finansieringsforslag_-_110620.pdf.pdf bilag_5_-_driftsoensker_-_030620.pdf.pdf bilag_6_-_anlaegsoensker_-_030620.pdf.pdf bilag_7_-_investeringsforslag_-_030620.pdf.pdf bilag_8_-_oversigt_med_aendringsforslag_revideret_110620.pdf.pdf bilag_9_-_partiernes_forslag_til_budget_2021_med_administrations_bemaerkninger_revideret_110620.pdf bilag_10_-_bilag_til_finansieringsforslag_administrative_effektiviseringer.pdf.pdf

  Indledning

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Af tidsplanen for budgetprocessen fremgår, at fagudvalgene i juni skal prioritere forslag til budgettet inden for det enkelte fagudvalgs område. Fagudvalgenes prioritering behandles herefter i Byrådet med henblik på at forslagene kan sendes i offentlig høring.

  Beskrivelse af sagen

  For at kunne skabe et budget i balance og et råderum til servicemæssige omprioriteringer har Byrådet besluttet, at fagudvalgene udarbejder finansieringsforslag til en finansieringspulje. Af bilag 1 fremgår sagsfremstilling med Byrådets behandling af budgetprocessen den 13. januar 2020.

   

  På baggrund af den nye aftale om en udligningsreform besluttede Byrådet at ændre finansieringspuljens størrelse fra 2,0 pct. til 0,5 pct. af serviceudgiftspuljen. Af bilag 2 og 3 fremgår henholdsvis sagsfremstilling fra Byrådets behandling af finansieringspuljens størrelse og revideret tidsplan den 11. maj 2020.

   

  Nedenfor fremgår fordeling af målsætning på finansieringspuljen på fagudvalg.

   

  Tabel 1: Fordeling af finansieringspulje på udvalg

   

  Beløb i 1.000 kr. i 2020-priser

  Serviceudgifter

  0,5 %

  Økonomiudvalget

  282.893

  1.414

  Klima- og Miljøudvalget

  69.900

  350

  Plan- og Boligudvalget

  49.804

  249

  Børne- og Undervisningsudvalget

  587.325

  2.937

  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

  329.443

  1.647

  Ældre- og Genoptræningsudvalget

  244.654

  1.223

  Kultur- og Fritidsudvalget

  51.745

  259

  I alt

  1.615.764

  8.079

   

  Alle fremsendte finansieringsforslag skal være realiserbare, have varig karakter og skal kunne effektueres indenfor rammerne af det enkelte fagudvalgsområde. Hvis et forslag har afledte negative økonomiske konsekvenser under et andet fagudvalg, skal disse udgifter medtages i forslaget.

   

  Såfremt der kan gennemføres effektiviseringer med afledt økonomisk gevinst uafhængigt af budgetprocessen medregnes disse i finansieringspuljen for det fagudvalg, som effektiviseringen vedrører.

   

  Ud over finansieringsforslag kan det enkelte fagudvalg udarbejde anlægs- og driftsønsker samt investeringsforslag.

   

  Til prioriteringen af anlægsønsker henstår i det tekniske budget et udisponeret anlægsbudget på 2,0 mio. kr. i 2021, 28,3 mio. kr. i 2022 og 30,9 mio. kr. i 2023.   
   

  Til udarbejdelse af investeringsforslag er der er i driftsbudgettet afsat en investerings- og effektiviseringspulje på 4,2 mio. kr. i 2021 og 4,5 mio. kr. i efterfølgende år. Puljen skal understøtte arbejdet med realisering af effektiviseringsgevinster, og er afsat under driftsbudgettet. Det er en forudsætning, at puljen skal genopbygges så hurtigt som muligt. Der kan ikke bevilges midler til investeringer, medmindre forslaget har en positiv effektiviseringsgevinst i overslagsårene.

   

  I bilag 4 – 8 er vedlagt ændringsforslag til behandling i fagudvalgene.

   

  I bilag 9 fremgår forslag fra partierne med bemærkninger fra administrationen. Bilaget opdateres i efter deadline for partiernes forslag d. 5. juni.

  Inddragelse og høring

  Efter prioritering af forslag fra fagudvalgene afholdes budgetseminar med Byrådet og HMU onsdag den 24. juni.

   

  Byrådet behandler efterfølgende det samlede katalog med forslag til budgettet til høring på byrådsmødet den 24. juni.

   

  Ultimo juni justeres det tekniske budget på baggrund af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL.

   

  Økonomiudvalgets 1. behandling af det tekniske budgetforslag sker på et ekstraordinært møde torsdag den 18. august. Herefter gennemføres offentlig høring frem til den 8. september, hvor både ændringsforslag til budgettet og det tekniske budgetforslag er i høring. I perioden afholdes dialogmøde med HMU, borgermøde og Facebook budgetdialog.

   

  Budgettet 2. behandles i Økonomiudvalget og Byrådet den 8. oktober.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at der på baggrund af den nye aftale om en udligningsreform samt de foreliggende finansieringsforslag til budget 2021 er det nødvendige grundlag for, at Byrådet kan sikre et budget i balance og råderum for servicemæssige omprioriteringer.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager stilling til, hvilke af fagudvalgets egne forslag, der skal sendes videre til behandling i Byrådet.

  Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 15-06-2020

  Anbefaler alle forslag på udvalgets område godkendt.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 15-06-2020

  Tidligere fremsendte bemærkninger fastholdes.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

  Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-06-2020

  Anbefales godkendt. Finansieringsforslag 71 justeres til 60.000 kr.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-06-2020

  Forslag 162 udgår. Øvrige forslag anbefales videresendt.

 • Punkt 19 Kvalitetsstandard for supervision, efteruddannelse og faglig støtte til plejefamilier

  SagsID/Sagsnummer: 19/21416
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_2_hoeringssvar_kvalitetsstandard_for_supervision_efteruddannelse_og_faglig_stoette_til_plejefamilier_april_2020.pdf.pdf bilag_1_kvalitetsstandard_for_supervision_efteruddannelse_og_faglig_stoette_til_plejefamilier.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

  x

   

  x

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet godkendte d. 5.11.19 budgetaftale for 2020. Af budgetaftalens hensigtserklæring nr. 22 fremgår det, at der senest medio 2020 skal fremlægges forslag til kvalitetsstandard for supervision af plejefamilier.

  Kvalitetsstandard for supervision, efteruddannelse og faglig støtte til plejefamilier (bilag 1) blev behandlet i Børne- og Undervisningsudvalget d. 17. februar og i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 19. februar 2020, hvor det blev anbefalet godkendt og besluttet sendt i høring.

   

  Byrådet skal i denne sag træffe beslutning om den endelige kvalitetsstandard på området.

  Beskrivelse af sagen

  Ringsted kommune samarbejder i sager om døgnanbringelse af børn og unge med aktuelt ca. 27 plejefamilier fordelt på Børne- og Familierådgivningen og Ungeenheden.

   

  Plejefamilierne udgøres af:

  • Almene plejefamilier, der er godkendt til at varetage omsorgen og sikre udvikling og trivsel for børn med lette til moderate støttebehov.
  • Forstærkede plejefamilier, der er godkendt til at varetage omsorgen og sikre udvikling og trivsel for børn og unge med moderate til svære støttebehov.
  • Specialiserede plejefamilier, der er godkendt til at have børn og unge i pleje, der har svære støttebehov, der har mere specialiserede behov og/eller viser tegn på mistrivsel, men som samtidig vurderes at have gavn af at bo i familielignende rammer.
  • Netværksplejefamilier, der som udgangspunkt tager sig af et barn/ung, de er i familie med eller har en særlig tilknytning til.

   

  Jf. Serviceloven §§ 66 c, stk. 1 og 66 d er kommunen forpligtet til at tilbyde supervision, herunder rådgivning og vejledning samt efteruddannelse i overensstemmelse med plejeopgavens omfang til almene plejefamilier, forstærkede plejefamilier, specialiserede plejefamilier og netværksplejefamilier som har børn/unge anbragt i døgnpleje.

   

  Endvidere er kommunen forpligtet til at yde faglig støtte til netværksplejefamilier jf. Serviceloven § 66 d.

   

  Almene plejefamilier, forstærkede plejefamilier og specialiserede plejefamilier samt netværksplejefamilier, er forpligtede til at deltage i efteruddannelse, supervision og faglig støtte jf. Serviceloven §§ 66c og 66d.

   

  I Ringsted kommune har der hidtil ikke været formuleret en kvalitetsstandard på området.

   

  Formålet med kvalitetsstandarden at give Byrådet mulighed for at definere serviceniveauet og kvaliteten af de ydelser, som kommunen leverer på områderne supervision, efteruddannelse og faglig støtte til plejefamilier. 

   

  Kvalitetsstandarden skal endvidere fungere som et opslagsredskab for medarbejdere og som information til kommunens aktuelle og kommende plejefamilier om rammerne for supervision, efteruddannelse og faglig støtte.

   

  Med kvalitetsstandarden (bilag 1) lægger administrationen op til beslutning om følgende niveau for supervision:

   

  • Alle almene plejefamilier, forstærkede plejefamilier, specialiserede plejefamilier og netværksplejefamilier har ret til 2 x individuel supervision af 1 times varighed pr. år. Supervision ydes af Ringsted kommunes 2 familieplejekonsulenter, som i forvejen står for tilsyn samt rådgivnings- og vejledningsopgaver i plejefamilierne.
  • Herudover ydes 4 x gruppesupervision af hver 2 timers pr. år. varighed som tilrettelægges i grupper af 5-6 plejefamilier.
   Gruppesupervision ydes af familiebehandlere og supervisorer fra Familiehuset i Ringsted kommune.
  • I særlige tilfælde og ved akutte hændelser kan der, efter en konkret og individuel vurdering, ydes supervision fra ekstern leverandør. 

   

  Supervision ydes aktuelt kun til et mindre udsnit af de specialiserede plejefamilier, ud fra en konkret vurdering af plejefamiliens behov. Supervision sker aktuelt udelukkende ved ekstern leverandør.

   

  Der lægges med kvalitetsstandarden op til en forøgelse af serviceniveauet, som konkret omfatter:

  • Supervision til samtlige plejefamilier med børn/unge i døgnpleje svarende til aktuelt 27 familier.
  • Gruppesupervision internt fra Familiehuset.
  • Til den individuelle supervision forventes anvendt 1 time pr. familie x 2 årligt, svarende til 54 timer for de aktuelle 27 plejefamilier. Til gruppesupervision forventes anvendt 2 timer pr. gruppe af 5-6 plejefamilier x 4 årligt, svarende til 40 timer årligt for 5 grupper. I alt 94 timer årligt for 27 plejefamilier.

   

  For rådgivning og vejledning, efteruddannelse og faglig støtte til plejefamilier lægger

  administrationen op til at niveauerne i kvalitetsstandarden (bilag 1) formuleres i overensstemmelse med allerede gældende praksis, således at:

   

  • Alle almene plejefamilier, forstærkede plejefamilier, specialiserede plejefamilier og netværksplejefamilier har adgang til løbende rådgivning og vejleding ved kommunens familieplejekonsulenter, som har indgående kendskab til plejeanbringelsesområdet.

   

  • Almene plejefamilier, forstærkede plejefamilier og specialiserede plejefamilier samt netværksplejefamilier, som har børn/unge i døgnpleje har ret og pligt til efteruddannelse i et omfang, der svarer til minimum 2 kursusdage årligt jf. Bekendtgørelse om plejefamilier § 5 stk. 2 og § 12 stk. 2. Indholdet i efteruddannelsen vælges af plejefamilierne ud fra kursuskatalog der udsendes af Ringsted kommune.

   

  Alle netværksplejefamilier tilbydes faglig støtte i overensstemmelse med plejeopgavens omfang og netværksplejefamiliens forudsætninger jf. Serviceloven § 66 d stk. 1.

   

  Udgifterne til individuel, intern supervision varetaget af familieplejekonsulenterne afholdes inden for Børne- og familierådgivningen og Ungeenhedens budget.
  Dette ud fra en vurdering af, at en formalisering af supervision ved familieplejekonsulenterne vil medføre en reduktion i plejefamiliekonsulenternes øvrige rådgivnings-og vejledningsopgaver. 

   

  Udgifterne til gruppesupervision varetaget af Familiehuset udgør 16220 kr./år baseret på en gennemsnitslig lønudgift for psykologer, svarende til 405,51 kr./timen x 40 timer årligt.    (Beregnet med et udgangspunkt i 27 plejefamilier fordelt på 5 grupper, der ydes supervision 2 timer x 4 årligt).
   

  Udgifterne til ekstern supervision afholdes inden for Børne- og familierådgivningen og Ungeenhedens budget.
  Ekstern supervision skal kun benyttes i særlige tilfælde, på baggrund af en konkret vurdering. Samtidig forventes færre plejefamilier at have behov for ekstern supervision, når tilbuddet om gruppe og individuel supervision effektueres.

  Inddragelse og høring

  Kvalitetsstandarden har været i høring i Børne- og Familierådgivningens LMU, Ungeenhedens LMU, Handicaprådet, Plejefamiliernes Landsforening og Dialoggruppen i Ringsted Kommune. Dialoggruppen er en gruppe forældre til børn med funktionsnedsættelser i Ringsted Kommune.

  Der er inden for høringsfristen modtaget høringssvar fra Handicaprådet (bilag 2).

   

  Handicaprådets høringssvar er indgivet med konkrete kommentarer til kvalitetsstandarden.

  Handicaprådet bemærker, at de ikke er kvalificeret til at tage stilling til de specifikke rammer for rådgivning, efteruddannelse, supervision for plejefamilier.

  Rådet udtrykker betænkelighed ved den meget faste udmåling, der sker med den foreliggende model. Rådet pointerer, at det klart bør fremgå af kvalitetsstandarden, at der altid forudsættes en konkret og individuel vurdering ifølge Serviceloven, som ikke kan tilsidesættes af en kvalitetsstandard.

  Rådet påpeger, at hvis målet er en kvalitetsstandard, der passer med behovet for det enkelte barn, må Ringsted kommune gå i dialog med plejefamilierne for individuelt at fastlægge omfang og faglig kvalitet.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at kvalitetstandarden lever op til lovgivningen og sikrer et ensartet serviceniveau for Ringsted Kommunes plejefamilier, som samtidig tilgodeser de forskellige behov for faglig støtte, uddannelse og supervision som plejeopgavens omfang medfører for den enkelte plejefamilie. Endvidere giver kvalitetsstandarden plejefamilierne bedre mulighed for at orientere sig om, hvilken støtte de kan modtage og niveauet herfor.
  Dertil vurderes det, at kvalitetsstandarden sikrer sammenhæng mellem politisk målsætning, lovgivning og praksis.


  På baggrund fa høringssvar fra Handicaprådet vurderes det hensigtsmæssigt at præcisere ordlyden i kvalitetsstandarden, så det tydeliggøres, at der foruden den faste udmåling af supervision til plejefamilier, kan ydes akut støtte på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte plejefamilies behov.

  Denne præcisering er indarbejdet (bilag 1).

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at kvalitetsstandarden godkendes
  2. at der sker en årlig revidering af kvalitetsstandarden

   

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 15-06-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-06-2020

  Anbefales godkendt.

 • Punkt 20 Forslag til en Ungestyringsstrategi med høringssvar

  SagsID/Sagsnummer: 19/10767
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_udkast_til_ungestyringsstrategi.pdf bilag_2_-_hoeringssvar_fra_ringsted_ungdomsforum.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

  x

   

  x

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Den 14. april godkendte Byrådet at sende forslag til Ungestyringsstrategi i høring i Handicaprådet og Ringsted Ungdomsforum.

   

  I denne sag forelægges forslag til en Ungestyringsstrategi til behandling med høringssvar.

  Beskrivelse af sagen

  I 1. halvår 2019 udarbejdede Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed (KLK) en analyse om unge og uddannelse i Ringsted Kommune. Analysen blev bestilt af Ringsted Kommune på baggrund af en benchmarkinganalyse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet fra september 2018, der viste, at Ringsted Kommune var blandt de lavest præsterende kommuner i forhold til at sikre, at unge starter på og gennemfører en ungdomsuddannelse.
   

  På baggrund af KLK-analysens 27 anbefalinger har Ringsted Kommune igangsat en række indsatser, samlet i programmet ”Uddannelse til alle unge”. Indsatserne gennemføres i perioden 2020 til 2021.

   

  Ungestyringsstrategien (Bilag 1) fastsætter bærende principper for sagsbehandling, indsatser og støttende foranstaltninger, der alle har til formål, at hjælpe flest muligt unge til at kunne gennemføre en grundskole- og ungdomsuddannelse. 

  Strategien bygger på to ben henholdsvis Forebyggelse og Reaktion. Forebyggelse i form af, at der tidligt i opvæksten, er fokus på uddannelse, og at vi i skoler og dagtilbud ruster børn og unge til at have drømme for deres fremtid og tage ansvar for deres eget liv. Reaktion i form af at vi kan yde målrettet hjælp og støtte til de unge, der pludseligt, af mange forskellige årsager, har svært ved at påbegynde eller gennemføre en uddannelse.

  Ungestyringsstrategien er suppleret af en række måltal, som også danner grundlag for styring og evaluering af indsatsen. Måltallene er godkendt i Børne- og Undervisningsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i februar 2020.

   

  De seks bærende principper i Ungestyringsstrategien er gengivet nedenfor.

   

  1. Samarbejde på tværs om udsatte børn og deres familier
   Der arbejdes sammen om udsatte børn – og deres familier. Det betyder, at der arbejdes på tværs af dagtilbud, skoler, enheder og fagcentre, når det kan fremme, at der ydes den bedst mulige støtte til familier og deres børn. Hjælp og støtte har altid til formål, at bidrage til, at familien og den unge selv bliver i stand til at tage ansvar for deres liv.
    
  2. Børn og unge skal kende til muligheder for uddannelse
   Der arbejdes systematisk på, at alle børn og unge har kendskab til uddannelsesmulighederne i Ringsted og i det øvrige land. Dette sker igennem tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner og vejledning af alle unge i undervisningstiden – og via indsatser i Ungeenheden.
    
  3. Tværfagligt samarbejde
   Når der konstateres generelle problemstillinger, som eksempelvis skoleværing, tiltagende misbrugsproblemer, uddannelsesfrafald eller andre tendenser, der på kort eller lang sigt vil være hindrende for muligheden for at gennemføre en ungdomsuddannelse, etableres et tværfagligt samarbejde, herunder med ungdomsuddannelserne, der systematisk arbejder på at afhjælpe problemerne - både med afsæt i den enkelte unge og i generelle problemstillinger. Disse indsatser følges tæt på chef-/direktørniveau.
    
  4. Opfølgning på effekt af indsatser
   Indsatser, støtte, vejledning og foranstaltninger, der iværksættes for at hjælpe barnet/ den unge, skal have en positiv effekt for den unge inden for en kort periode, hvis dette ikke sker, skal indsatsen ændres, så den får den nødvendige effekt for barnet/den unge. Det er et fagprofessionelt ansvar, i dialog med barnet/familien/den unge, at sikre effekt af indsatser – og ændre disse efter behov.
    
  5. Konstant udvikling af indsatser
   Der sikres en konstant udvikling af indsatser – og støttemuligheder, der sikrer at de individuelle behov, som unge har, kan imødekommes af Ringsted Kommunes egne tilbud – og enheder. Støtte – og indsatser skal altid sikre en progression for barnet/den unge.
    
  6. Den røde tråd for ungeindsatsen er uddannelse
   Uddannelse – og muligheden for at gennemføre en uddannelse, er et gennemgående tema og et grundlag for alt arbejde med børn og unge i Ringsted Kommune.


  Arbejdet med Uddannelse til Alle Unge, og herunder Ungestyringsstrategien, evalueres i efteråret 2021 med rapportering til Byrådet i december 2021.

  Inddragelse og høring

  Forslaget til ungestyringsstrategi har været i høring i Handicaprådet og Ringsted Ungdomsforum.

   

  Handicaprådet har meddelt at de ikke indsender høringssvar.

   

  Ringsted Ungdomsforum (RUF) tilslutter sig i deres høringssvar de seks bærende principper i strategien. RUF er enig i at uddannelse er nøglen til ”det gode ungeliv og varige fællesskaber. RUF anbefaler ”ung til ung” som redskab. RUF mener det er vigtigt, at der er plads til individuelle valg, og værdsætter indsatsen ift. at få unge med skolevægring mv. til at komme i skole igen.

   

  Hørringsvaret er vedlagt sagen. (Bilag 2)

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at ungestyringsstrategien understøtter de igangsatte indsatser, idet den udgør en overordnet forståelsesramme for ungeindsatsen. Strategien beskriver og begrunder således, hvad ledere og medarbejdere skal have fokus på og danner ramme for at handling og prioritering i det videre arbejde.

   

  Ungestyringsstrategien står ikke alene, idet der ligeledes er fastsat en række måltal for indsatsen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at forslag til Ungestyringsstrategi godkendes

  Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 15-06-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Sadik Topcu

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-06-2020

  Anbefales godkendt.

 • Punkt 21 Orientering fra formand og direktør juni 2020

  SagsID/Sagsnummer: 17/26457
  Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

  Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-06-2020

  Orientering om konference i Forum for Folkesundhed 20.-21. september 2020.

  Orientering om udbud af danskundervisning.