Du er her

Ungdomsskolens bestyrelse - 04-03-2019

Ungdomsskolens bestyrelse - 04-03-2019

Dato: Mandag den 4. marts 2019 Tid: Kl. 16:30
Udvalg/Råd: Ungdomsskolens bestyrelse
Dokument: 12019.docx
 • Punkt 1 Nyt fra formanden marts

  SagsID/Sagsnummer: 19/6087
  Sagen afgøres i: Ungdomsskolens bestyrelse

  Indledning

  -          Politisk afgørelse af organisatorisk placering af CCR.

  Byrådet afgjorde i februar, at CCR bliver lagt ind under UngRingsted. Daniel, som bl.a. sidder med i Børne og Undervisningsudvalget, uddyber sagen, og en af årsagerne til den organisatoriske omplacering er, at det er mulighed for at opnå en god synergieffekt.

  -          Budget 2020.

  Byrådet i Ringsted Kommune er gået i gang med budget 2020.

  -          Status på arbejdet med at finde en arbejdsgiverrepræsentant til bestyrelsen.

  Helle og Søren har holdt møde med en kandidat, foreslået af bestyrelsen. Desværre takkede han nej, så vi mangler fortsat en arbejdsgiverrepræsentant i bestyrelsen.

   

  Beslutning i Ungdomsskolens bestyrelse den 04-03-2019

  Til efterretning, med den bemærkning at bestyrelsen arbejder videre med at finde en arbejdsgiverrepræsentant.

   

 • Punkt 2 Styringssæt og virksomhedsstrategi marts

  SagsID/Sagsnummer: 19/6087
  Sagen afgøres i: Ungdomsskolens bestyrelse

  Indledning

  Helle giver en kort status på vores 3 indsatser i virksomhedsstrategien (VS), samt Skoleforum og vores arbejde lokalt med vision og værdier.

  Der ønskes bestyrelsens input til vores arbejde og en fælles evaluering af de to Skoleforum, der har været samt ideer og ønsker til de kommende.

  Helle indleder kort i forhold til arbejdet med styringssættet og VS. Anne Marie fortæller efterfølgende om arbejdet med værdierne på UngRingsted, hvor der blev afholdt en værdiaften for en samlet medarbejdergruppe. Resultatet af aftenen var blandt andet et udkast til en medarbejderhåndbog, hvor værdierne blev beskrevet samt underliggende handlinger. Der bliver endvidere arbejdet med værdierne i klubregi, hvor én værdi bliver ’behandlet’ hver måned på forskellig måde med de unge på klubaftener.

  Helle fortæller kort om indsatserne i virksomhedsstrategien; dansk, RKE (Ringsted Kommunale Elevråd) og styrk fællesskabet.

  Den første indsats Helle fortæller om, er indsatsen omkring dansk. Denne indsats er fortsat i proces, og den er ikke endelig udarbejdet. Vi er fortsat i undersøgelsesfasen ift. behov, indhold m.v.

  Den anden indsats er etablering og styrkelse af fælles kommunalt elevråd (RKE). Status er, at det er etableret og kommet godt i gang. RKE er blevet bedt om at forholde sig til de skolepolitiske mål, som bliver behandlet på skoleforum fire gange hen over året. De deltog første gang i februar, hvor de havde lavet en plakat til skolerne om ’Hvad er god undervisning’, samt en video. Dette blev rigtig godt modtaget, og der var lavet et godt stykke arbejde.

  Den sidste indsats i VS’en er SSP’s generelle forebyggende indsat ’Styrk fællesskabet’ for 7. årgang på kommunens skoler. Det er også kommet godt i gang, og SSP konsulent Søren Helmersen har været i samtlige 7. klasser, og han skal i gang med ’anden runde’ her i foråret. Her skal eleverne mødes på Ungdomsskolen, hvor der er vises en film med relevant indhold ift. at arbejde med teamet fællesskab i klasserne, som efterfølgende skal danne grundlag for debat og en god drøftelse.

  Helle sidder med i en arbejdsgruppe, som er med til at planlægge skoleforum, og kan tage gode forslag/input til, hvordan skoleforum fremadrettet skal struktureres/planlægges med. Temaet på næste skoleforum er elevernes trivsel. Lisbeth foreslår et oplæg med en, som har en lidt anden vinkel på emnet. Der blev også foreslået Søren Østergaard, som oplægsholder.

   

  Beslutning i Ungdomsskolens bestyrelse den 04-03-2019

  Til efterretning

   

 • Punkt 3 Tema: Ungesituationen i Ringsted marts

  SagsID/Sagsnummer: 19/6087
  Sagen afgøres i: Ungdomsskolens bestyrelse

  Indledning

  UngRingsted udarbejder hvert år en årsrapport på SSP-området, hvor vi overfor det politiske niveau redegør for ungesituationen i Ringsted samt SSP’s opgaver og udfordringer. Med udgangspunkt i oplægget til denne rapport vil Søren giver et oplæg om ovenstående, til bestyrelsens debat og eventuelle input.

  Søren fortæller kort om opbygningen af årsberetningen, som i overskrifter kommer til at se ud som følgende:

  Årsberetningen i overskrifter:

            Hvad står vi på? Børn- og Ungepolitikken, Udviklingsmodellen og skolepolitiske mål.

            SSP i et ledelsesperspektiv

            Interview med SSP-konsulenterne ud fra spørgsmålene ‘Hvad har du været særligt optaget af i 2018’ og ‘Hvad er dine håb for SSP fremadrettet’?

            Generelle forebyggende indsatser.

            Specifikke og individuelle indsatser.

            Opsøgende gadearbejde.

            Nye indsatser.

            Nye tendenser.

            Fremtidige perspektiver.

            Statistik.

   

  Jonas fortæller om SSP’s arbejdet; herunder om bogen ’Ringsted Forsøget’, som er grundlaget for en stor del af det arbejde, som SSP laver i hele Danmark. Her er nogle af hovedtemaerne social kapital, flertalsmisforståelser m.v. SSP i Ringsted arbejder primært med fokus på, hvordan de kan styrke de unges trivsel. SSP Ringsted arbejder med generelle forebyggende indsatser fra 0. årgang og til eleverne forlader folkeskolen

  Søren følger op med, at SSP i deres arbejde til tider drøfter nogle dilemmaer i deres arbejde. Der er et ønske om, at bestyrelsen kommer med deres input til dilemmaerne. Et overordnet dilemma er ”synlighed” i opgaveløsningen.

  Bestyrelsen drøfter følgende konkrete dilemmaer:

  Forskningen peger på, at det er indsatser på det generelle niveau, som har den største effekt, men i perioder fylder opgaverne på det individuelle niveau forholdsvis meget. Hertil kom følgende tilkendegivelser fra bestyrelsen:

  -          Tydeliggøre det reelle behov i Ringsted Kommune, da der er flere unge, der mistrives end tidligere. Beskrive at virkeligheden ser anderledes ud nu end for 10 år siden.

  -          Tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere, således at ’udbuddet’ af hjælp til de unge kan være bredere og mere mangfoldigt..

  -          Generelt sætte trivsel på dagsordenen; herunder benytte Dagbladet til fortælle de gode historier og om SSP’s arbejde med trivsel.

   

  Geografisk er Ringsted Kommune stor, og de unge i Ringsted opholder sig mange forskellige steder i det offentlige rum, og de har ikke steder, hvor de ’altid’ opholder sig; dog er Klosterlunden, McDonald’s, Lystanlægget og Sportscenteret steder, hvor de i perioder ofte befinder sig. SSP erfarer dog, at konkrete henvendelser fra borgere og lokale arrangementer giver gode muligheder for at træffe de unge i bybilledet. Når der opstår ’uro’ i gadebilledet er tilbagemeldingen til tider, ’Hvor er SSP henne’?

  -          SSP vil nok altid høre, at de ikke er nok til stede, hvis der er uro blandt de unge i det offentlige rum.

  -          Der skal løftes i flok, hvis en hel generation er i mistrivsel’ – eller en generation, som stræber efter det perfekte – således, at det bliver et koordineret puslespil af samlede indsatser omkring den/de unge, hvor flere professionelle er fælles om indsatsen.

   

  Beslutning i Ungdomsskolens bestyrelse den 04-03-2019

  Til efterretning

   

 • Punkt 4 Økonomi

  SagsID/Sagsnummer: 19/6087
  Sagen afgøres i: Ungdomsskolens bestyrelse
  budget_februar_2019_ung_ringsted.xlsx.xlsx

  Indledning

  Søren fremlægges status på UngRingsteds økonomi.

  Overordnet ser budgettet fint ud, da den samlede forbrugsprocent er på 14,20 % efter to måneder. Der er nogle opmærksomhedspunkter ift. klub, fritidsliv og medborgerskab, som Helle og Søren følger tæt. Der er ikke et egentlig overforbrug på området, men der er pt. ikke sammenhæng mellem budgettildelingen og aktivitetsniveauet.

   

  Beslutning i Ungdomsskolens bestyrelse den 04-03-2019

  Til efterretning

   

 • Punkt 5 Lige NU i UngRingsted marts

  SagsID/Sagsnummer: 19/6087
  Sagen afgøres i: Ungdomsskolens bestyrelse
  ansoegning_oekonomi_2019.docx.docx

  Indledning

  Helle orienterer kort om, hvad der sker i UngRingsted lige nu.

  1. Ansættelse til SSP

  Der har været genopslag på SSP konsulent stillingen, og vi har i anden omgang fået ansat Christina pr. 1. april.

  1. Barselsvikar for koordinator

  Vi har fået ansat en Cecilie i Catharinas barselsvikariat, og hun starter også 1. april. Der kommer snart et opslag mere, da Anne er blevet gravid og skal på barsel til sommerferien.

  1. Administrativ hjælp er forlænget til 1. juli.

  Rikke er forlænget til 30. juni som hjælp til Stine i administrationen, så vi kommer helt i bund med de administrative opgaver.

  1. Ansøgning om overførsel af overskud/ikke forbrugte midler 2018 til 2019.

  Helle har ansøgt om at få overført overskud fra sidste skoleår på kr. 228.000, som er ud over de obligatoriske 2%. Hvis pengene bliver overført, skal de benyttes til etablering og drift af Maker Space og teknologiforståelse; herunder en deltids medarbejder, som kan lave undervisningsforløb for skolerne i dette, samt vedligeholde udstyret.

  1. UngRingsted’s indsats ift. afdækning af unges behov i Ringsted Syd.

  Vi er gået i gang med en undersøgelse og afdækning af behov for aktivitetstilbud i Syd. Dette i forhold til hvilke indsatser, vi, og andre interessenter, kan lave i området. I maj afholdes der en aften, hvor undersøgelsen fremlægges, samt forslag til konkrete aktiviteter. Det er Anne Marie og Anne, som er tovholdere på dette projekt. Vi forsøger at få tilknyttet en akademisk virksomhedspraktikant, som kan hjælpe med at indsamle empiri samt analyse af denne.

  1. Orientering om alternativ undervisning i ungdomsskoleregi (Heltidsklasse, klargøring til FGU)

  Kort status på analysen af specialområdet, samt drøftelse af, at vi ønsker at igangsætte et heltidstilbud på UngRingsted igen – gerne inden årsskiftet. Vi har en længere drøftelse af punktet, og bestyrelsen er generelt positive over for, at der (igen) etableres et heltidsundervisningstilbud inden årsskiftet.

  1. Konfirmandmesse afholdt med succes den 23. feb.

  Vi afholdte med stor succes konfirmationsmesse lørdag d. 23. februar i samarbejde med virksomhedsdrivende fra byen. Der var over 50 unge og deres forældre på besøg. Der var forskellige workshops; herunder tale-skrivnings-værksted, foldning af servietter, bordpynt etc.

  1. Internatkursus for medarbejdere i maj.

  Som sidste år afholder vi internat for de faste medarbejdere på Sørup Herregård medio maj måned, hvor vi blandt andet skal arbejde videre med, hvordan vi bruger hinanden bedst på tværs, og eventuelt en kommunikationsstrategi.

   

  Beslutning i Ungdomsskolens bestyrelse den 04-03-2019

  Punkt f: Bestyrelsen anbefaler, at ledelsen arbejder videre med et  forslag til heltidsundervisningstilbud med opstart inden årsskiftet.

  Øvrige punkter: Til efterretning.

   

 • Punkt 6 Mødedatoer for 2019

  SagsID/Sagsnummer: 19/6087
  Sagen afgøres i: Ungdomsskolens bestyrelse

  Indledning

  Der er en enkelt ændring ift. den aftalte mødeplan for 2019. Herunder er de aktuelle datoer:

  29. maj kl. 16-18 2019

  9. oktober 2019

  4. december 2019

   

   

  Beslutning i Ungdomsskolens bestyrelse den 04-03-2019

  Det besluttes, at datoen for næste møde ændres til d. 29. maj.

   

 • Punkt 7 Eventuelt marts

  SagsID/Sagsnummer: 19/6087
  Sagen afgøres i: Ungdomsskolens bestyrelse

  Indledning

  Jan oplyste, at han går på pension pr. 9. oktober 2019, og han derfor ikke kan fortsætte i bestyrelsen. Der er udpeget en suppleant for ham, som vil overtage hans plads i bestyrelsen.

  Der er endnu ikke fastlagt valgfag for næste skoleår, og det bliver spændende at se, hvordan de nye regler bliver effektueret. Vi mangler en tilbagemelding fra KL ift. lovgivningen, og Helle har møde med lederne fra overbygningsskolerne d. 19. marts.

  Fremadrettet bliver referater og bilag journaliseret i Acadra, således at også bliver lagt på kommunens hjemmeside.

   

  Beslutning i Ungdomsskolens bestyrelse den 04-03-2019

  Taget til efterretning