Du er her

Landbrug

Her finder du information om tilladelser, tilsyn og kontrol af erhvervsmæssigt dyrehold og hobbylandbrug.

Inden du skal etablere, udvide eller ændre et erhvervsmæssigt dyrehold, skal du sende en ansøgning til Teknik- og Miljøcentret. Hvis ansøgningen drejer sig om bygninger, skal du også anmelde eller søge om en byggetilladelse.

Du finder ansøgningsskema og lovgivning på Miljøstyrelsens hjemmeside.                    

Tilsyn

Vi fører regelmæssigt tilsyn med landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold, det vil sige med minimum 6 års mellemrum for mindre landbrug og med minimum 3 års mellemrum for større landbrug. Landbrug med plantebrug/skovbrug fører vi ikke regelmæssige tilsyn med, men der føres tilsyn efter behov.

Ved et landbrugstilsyn kontrollerer vi, at miljølovgivningen overholdes og vejleder om eventuelle muligheder for at forbedre de miljømæssige forhold.

På et tilsyn gennemgår vi typisk følgende:

 • Dyreholdets størrelse.
 • Produktion af gylle, ajle og fast gødning.
 • Opbevaringskapacitet for husdyrgødningen.
 • Olie- og benzintanke på ejendommen.
 • Afløb fra vaskeplads.
 • Nedsivningsanlæg eller afløb til vandløb.
 • Opbevaring af sprøjtemidler og andre kemikalier.
 • Håndtering af farligt affald.

Beholderkontrol

Hvis du har åbne eller lukkede beholdere til flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, som har en kapacitet på 100 m3 eller derover, skal du mindst hvert tiende år lade beholderen kontrollere af en autoriseret kontrollant.

I stedet for at lade beholderen kontrollere, kan du vælge at tage den ud af drift.

Hvis du ønsker beholderkontrol, skal du udfylde blanketten:

Anmodning om beholderkontrol.

Hvis beholderen skal tages ud af drift, skal du udfylde blanketten: Erklæring om at beholder tages ud af drift. Du skal sende eller aflevere blanketten til kontrollanten, som sender den videre til os.

Markafbrænding

Der er som udgangspunkt forbudt at brænde halm mv. af på marker eller uopdyrkede arealer af hensyn til miljøet.

Der er dog enkelte undtagelser. Det er tilladt at:

 • Flammebehandle ukrudt.
 • Afbrænde halm fra frøgræs fra arealer, hvor afgrøden dyrkes næste år.
 • Afbrænde halm, som har været anvendt til afdækning.
 • Afbrænde mindre spild, f.eks. fejlbundne halmballer.
 • Afbrænde våde halmballer, når der er givet besked om afbrændingen til kommunen.

Klager og påvirkning af omgivelserne

De fleste landbrug drives uden at genere omgivelserne. I forbindelse med opbevaring og udbringning af husdyrgødning kan der dog forekomme gener for omgivelserne i perioder.

Der er regler i husdyrbekendtgørelsen, der skal sikre, at opbevaring og udbringning medfører mindst mulig påvirkning af omgivelserne. Det betyder blandt andet at:

 • Husdyrgødning må ikke udbringes lørdag, søndag og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 m fra byzoner, sommerhusområder eller områder i landzonen, der ved lokalplan er udlagt til boligformål.
   
 • Husdyrgødning, der udbringes på ubevoksede arealer, skal nedbringes i jorden så hurtigt som muligt og inden 6 timer.
   
 • Møddinger, markstakke og gyllebeholdere skal være overdækkede.

Antal landbrug i Ringsted

I Ringsted Kommune er der ca. 600 landbrug. Der er dyrehold på ca. 300 af disse og heraf er ca. 100 erhvervsmæssigt dyrehold.

Ved erhvervsmæssigt dyrehold forstås dyrehold, der er større end:

 • 2 køer med tilhørende kalve.
 • 4 stykker andet kvæg.
 • 4 heste med tilhørende føl.
 • 2 søer med opfedning af maksimalt 5 slagtesvin.
 • 10 får med lam.
 • 10 geder med kid.
 • 30 stk. høns.
 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 måneder.

 

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

02.03.2020