Du er her

Fosforvådområder

Ved at etablere fosforvådområder, kan fosforbelastningen til søer reduceres og dermed bidrage til at forbedre vandmiljøet og naturen. Indsatser baseres på frivillige aftaler med lodsejere.

Læs mere om EU-kommissionen, Den Europæriske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne EU-kommisionen

For dig som lodsejer, - hvad betyder det at være med i et vådområde?

Hvad vil det sige at være med i et vådområdeprojekt? Er der fordele forbundet med det og hvordan ser et vådområde ser ud, når det er færdiganlagt.

Vådområdeindsatsen handler om, at genskabe naturlige vandforhold på steder der er velegnedet, for derved at reducere f.eks.fosforudledningen til søer der er belastet med fosfor. Indsatsen vil altovervejende omfatte lavtliggende landbrugsarealer, som omdannes til natur.  Som lodsejer bliver man en vigtig medspiller i indsatsen for at få etableret de vådområder, der skal til for at reducere udledningen af kvælstof og fosfor og dermed bidrage til at opfylde EU’s vandrammedirektiv. På miljøstyrelsens hjemmeside er der samlet en række informationer til lodsejere, herunder en række faktaark udarbejdet af SEGES, der beskriver

Find disse faktaark og læs mere om vådområder på miljøstyrelsens hjemmeside information om vådomraader

Undersøgelse forud for- og etablering af et vådområde

En etablering af et vådområde sker i 2 etaper.

I første etape søger kommunen om tilskud i Staten til en forundersøgelse der består af en teknisk og en ejendomsmæssig forundersøgelse. Her klarlægges det om der er grundlag for at etablere et vådområde. I den tekniske del, afgrænses projektet og det vurderes om det er muligt at tilbageholde den ønskede mængde fosfor.  I den ejendomsmæssige del,afklares lodsejernes interesse for projektet.

Såfremt forundersøgelsen viser at der er basis for at etablere et vådområde, søger kommunen om tilskud til at realisere projektet. Det er i den fase at lodsejerforhandlinger og jordfordeling sker.

Vådområdeindsats i Ringsted Kommune

Forundersøgelse af fosforvådområde langs Haraldsted Å  i oplandet til Haraldsted Sø - 2019-xx

 • I efteråret 2019, ansøgte Ringsted Kommune staten om tilsagn til en forundersøgelse langs Haraldsted Å, som er opland til Haraldsted Sø, en sø med et stort indsatsbehov for fosforfjernelse.
 • Oktober 2019: Der afventes tilsagn fra Landsbrugsstyrelsen, før forundersøgelse kan igangsættes.
 • November-december 2019: Tilsagn modtaget fra Landbrugsstyrelsen 25 november og politsk godkendt den 3. december 2019.
 • December 2019. Opstart og besigtigelse igangsat december 2019.

Forundersøgelse af fosforvådområde i Gørlev Mose - 2019-xx

 • I efteråret 2019, ansøgte Ringsted Kommune staten om tilsagn til en forundersøgelse af Gørlev Mose, som er opland til Gørlev Sø og Haraldsted Lillesø, som er søer med et stort indsatsbehov for fosforfjernelse.
 • Oktober 2019: Der afventes tilsagn fra Landsbrugsstyrelsen, før forundersøgelse kan igangsættes.
 • November-december 2019: Tilsagn modtaget fra Landbrugsstyrelsen 25. november og politsk godkendt den 3. december 2019.
 • December 2019. Planlægning igangsat, med plan om opstart af projektet i januar 2020.

Forundersøgelse af fosforvådområde ved Vigersdal Å - 2016-2018

 • I efteråret 2016, ansøgte Ringsted Kommune staten om tilsagn til en forundersøgelse ved Vigersdal Å, som er opland til Haraldsted Sø, en sø med et stort indsatsbehov for fosforfjernelse.
 • Tilsagnet blev givet i november 2016, hvorefter midlerne blev endeligt frigivet af byrådet i Ringsted Kommune i februar 2017.
 • I foråret 2017 vil forundersøgelsen sættes igang. Det forventets at forundersøgelsen afsluttes inden udgangen af 2017.
 • Der afholdes orienteringsmøde for berørte lodsjere tirsdag den 7. marts 2017, forud for igangsætningen af forundersøgelserne. Mødet afholdes i kantinen i Center for Teknik og Miljø, Rønnedevej 9, kl. 17-19. Dagsorden og oplæg kan findes under "Informationer om forundersøgelserne" nederst på siden.
 • Forundersøgelse med tekniske undersøgelser foretages i løbet af foråret 2017
 • Supplerende jordprøver udtages i juni 2017
 • Kommunen afholder midtvejsvejsmøde vedr. den tekniske forundersøgelse med rådgiver den 30. september 2017
 • Den ejendomsmæssige del af forundersøgelsen igangsættes i løbet af oktober 2017
 • Den tekniske forundersøgelse afsluttes i april 2018 Den tekniske- og ejendomsmæssige forundersøgelse er gennemført og det skal derefter vurderes af både kommune og Miljøstyrelsen, om der er basis for at realisere projektet. Læs mere om forundersøgelsen og se se rapporterne i skemaet nedenfor vedr. Informationer om fosforvådområdet, under hhv. Nyhedsbreve og Rapporter.

 • Vurdering af mulighed for realisering  - forår 2018  Det er af  MST og kommunen blevet vurderet, at der IKKE er grundlagt for en realisering af et vådområde på den undersøgte strækning, idet beregningerne viste at fosforfjernelsen var for lav i forhold til de stillede krav.  

 

 

 

Informationer vedr. forundersøgelse af Vigersdal Å

 • Orienteringsmøde den 7. marts 2017

  Forud for igangsætning af forundersøgelsen, blev der afholdt orienteringsmøde for berørte lodsejere. Mødet blev afholdt i kantinen hos Center for Teknik og Miljø, Rønnedevej 9, den 7. marts kl. 17-19.:

  Dagsorden samt link til oplæg:

  • Velkomst samt kort præsentation af baggrunden for den kommende forundersøgelse. v/ Beth S Lundholm, projektleder i Ringsted Kommune PDF icon  Oplæg og præsentation
  • Den tekniske del af forundersøgelsen. Præsentation af hvad der skal ske og eksempler fra tidligere forundersøgelser, v/ Dennis Søndergård Thomsen, rådgiver fra Rambøll Teknisk forundersøgelse

  • Den ejendomsmæssige del af forundersøgelse. Præsentation af forløb og inddragelse af lodsejere, samt eksempler fra tidligere forundersøgelser, v/ Kresten Skrumsager, underrådgiver for Rambøll Ejendomsmæssig forundersøgelse

  • Hvilke muligheder og udfordringer kan der være i et vådområde? v/Mikael Samsøe, vand-, natur- og miljøkonsulent i Gefion

  • Det videre forløb herfra og spørgsmål, v/ Beth

  • Referat fra mødet kan ses her  PDF icon Referat - orienteringsmøde 7. marts 2017

 • Supplernede prøvetagning af jordprøver, sommer 2017

  Som beskrevet i nyhedsbrev nr. 2, var der behov for supplerenede prøvetagninger i forbindelse med jordprøver til analyse for mængden af fosfor i jorden, i dele af projektområdet.

  Disse prøver blev udtaget i juni 2017.

 • Igangsætning af den ejendomsmæssige forundersøgelse, efterår 2017

  Når resultatet af den tekniske forundersøgelse foreligger, igangsættes den ejendomsmæssige forundersøgelse.

  Disse planlægges igangsat i oktober 2017, og afvikles som ”køkkenbordsmøder”, hvor de berørte lodsejere vil blive præsenteret for resultatet af den tekniske forundersøgelse, samt de muligheder der er,  hvad angår de berørte arealer.

 • Hvad er et fosforvådområde ?

  Et fosforvådområde har til formål at reducere udledningen af fosfor til udvalgte søer, hvor fosfor er et særligt stort problem for søens vandkvalitet. Ligesom kvælstof kan fosfor føre til en øget vækst af alger, som gør vandet uklart. Det har en negativ effekt på søens øvrige dyre- og planteliv. De forringede forhold medfører, at søen kommer ud af balance, så den gode økologiske tilstand ikke kan opretholdes.

  Et fosforvådområde skal tilbageholde den partikelbundne fosfor, der føres med vandløb, så det ikke udledes til søer. Fosforvådområdet etableres ved at genoprette og omlægge vandløb, så der igen kommer et mere naturligt samspil mellem vandløbet og ådalen. Herved sikres oversvømmelse af arealerne langs vandløb ved store vandføringer, så det partikelbundne fosfor kan bundfældes og tilbageholdes på de vandløbsnære arealer. Etableringen af vådområderne vil også reducere fosforudledningen, i kraft af at hidtil dyrkede arealer ekstensiveres.

   

 • Nyhedsbreve

 • Rapporter

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

13.12.2019