Du er her

Genopretning af vandløb der leder til og fra Gyrstinge Sø

Med genopretning af 3 vandløb, vil pumpe- og slusedrift til Gyrstinge Sø ophøre og der vil blive skabt forbedrede naturforhold med sikring af passage for de vandlevende dyr.

November 2015

De planlagte ændringer af vandløbene er nu gennemført. Der er således frit løb mellem søen og de vandløb der tidligere er blevet styret af hhv. sluse og pumpestationer. Film der viser genopretningen af Gyrstinge Sø, herunder disse vandløbsreguleringer, kan ses her Helhedsplan for Gyrstinge- og Haraldsted Sø

September 2015

De planlagte ændringer af vandløbene ved Gyrstinge Sø forventes sat i gang i løbet af september-november 2015. Projektforslagene har været i høring og er efterfølgende godkendt i hhv. Ringsted og Holbæk Kommuner.

Det betyder at Flæbækken udløb til Gyrstinge Sø bliver ændret til et åbent og mere naturligt forløb gennem diget, samt at der etableres vadested og gangbro så adgangsvejene lang diget opretholdes. Derudover ændres afløbet fra Gyrstinge Sø til Ringsted til et åbent forløb gennem dæmningens stemmeværk.

Med ændringerne vil pumpestationen ved Flæbækken standses og slusedriften ved Ringsted Å ophøre. I stedet etableres mere naturlige forløb, med åbne vandløb så f.eks. vandlevende dyr frit kan vandre mellem sø og å og de naturlige variationer i området genskabes.

Den planlagte ændring ved Kyringegrøften, der i udformning i store træk svarer til hvad der skal ske ved Flæbækken, afventer endelige myndighedsbehandling inden en gennemførelse kan sættes i gang..

Ved hvert vandløb forventes arbejdet at vare fra 2 til 4 uger. I anlægsperioden vil der være begrænset adgang på digerne.

Juni 2015

Forslag til genopretning af vandløbene Flæbækken, Kyringegrøften og Ringsted Å der leder hhv. til og fra Gyrstinge Sø var været i høring i hhv. Ringsted og Holbæk Kommuner.

Ringsted Kommune overtog i 2014 Gyrstinge Sø fra HOFOR (det tidligere Københavns Vandforsyning), der siden 70érne har opstemmet søen for at anvende vandet som drikkevandsreservoir. Med kommunens overtagelse, sænkes vandstanden i Gyrstinge Sø til det naturlige niveau der var før opstemningen. De vandløb der som følge af opstemningen havde styrede til- og afløb til søen, skal ligeledes genoprettes så pumpe- og slusedrift kan ophøre.  Med genopretningen af vandløbene, ønsker kommunen at forbedre miljøforholdene i vandløbene, herunder at sikre fri passage for de vandlevende dyr.

Med disse projekter beskrives forslag, der skaber mere naturlige vandløb med fri faunapassage til og fra Gyrstinge Sø.

Projektforslag for Flæbækken kan ses her:

Projektforslag - vandløbsregulering Flæbækken 

Projektforlaget for Ringsted Å kan ses her:

Projektforslag - vandløbsregulering Ringsted Å

Justeret projektforslag - vandløbsregulering gennem stemmeværk til Ringsted Å

Baggrundsmateriale for projekterne ses her:

Rapport Gyrstinge Sø 

Notat, Konsekvenser ved ophør af pumpedrift i forbindelse med ændret drift af Gyrstinge Sø,

Rapport Vurdering af vegetation ved Gyrstinge Sø

Rapport, Vurdering af vegetation i Flædemosen

 

 

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

26.04.2019