Du er her

Hjælpemidler

Her finder du information om, hvordan du søger om hjælpemidler, hvis du har et handicap eller ikke længere kan klare dig selv i hverdagen.

Om hjælpemidler

Hvis du har et handicap eller ikke kan klare dig selv i hverdagen, kan du søge om at låne et hjælpemiddel fra Ringsted Kommune. Det kan for eksempel være rollator, toiletforhøjer, badebænk eller en kørestol.  Et hjælpemiddel skal give dig en væsentlig lettelse i din dagligdag, og du skal levere hjælpemidlet tilbage til Ringsted Kommune, hvis du ikke længere har brug for det.

Vores målgruppe

Hvis du har en nedsat funktionsevne, hvor der ikke er mulighed for at træning eller behandling vil øge din funktionsevne, kan du ansøge om hjælpemidler i Ringsted Kommune.

Sådan får du hjælp

Du søger om hjælpemidler på borger.dk. Når du søger om et hjælpemiddel, vil vi besøge dig i dit hjem eller ringe til dig for at tale med dig om din ansøgning. Herefter vurderer vi, om du er berettiget til hjælpemidlet. Det kan være nødvendigt at indhente oplysninger fra din læge eller speciallæge.

Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, kan du gøre det via e-boks. Det kan for eksempel være dit cpr.nr., oplysninger om dit helbred eller økonomiske forhold.

Yderligere information

Ydelsen gives efter Lov om Social service § 112. Loven opdateres løbende, og du kan altid finde den nyeste version på www.retsinformation.dk.

Du kan også læse mere om serviceniveauet for forbrugsgoder i den PDF icon politisk vedtagne kvalitetsstandard.

Du kan også læse mere om serviceniveauet for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet i den PDF icon politisk vedtagne kvalitetsstandard.

Du kan også læse mere om serviceniveauet for mobilitetshjælpemidler i den PDF icon politisk vedtagne kvalitetsstandard.

Du kan også løse mere om serviceniveauet for midlertidige hjælpemidler i den PDF icon politisk vedtagne kvalitetsstandard.

Du kan læse mere om kørsel til afprøvning af hjælpemidler i den PDF icon politisk vedtagne kvalitetsstandard.

Læs mere om hjælpemidler:

 • Hvem kan søge om hjælpemidler?

  Du eller dit barn med en nedsat funktionsevne kan søge om hjælpemidler. Hvis du søger, og kommunen bevilger et hjælpemiddel, kan du låne det gratis, eller du kan få tilskud til, at du selv kan købe det. Det kan for eksempel være en kørestol, et gangstativ eller et forhøjet toiletsæde.

  Kommunen skal yde støtte til et hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet i væsentlig grad:

  • kan afhjælpe følgerne af din nedsatte funktionsevne
  • kan lette dagligdagen i dit hjem
  • er nødvendigt for at bevare din tilknytning til arbejdsmarkedet

  Du skal søge kommunen, inden du køber, og du kan få støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ønsker du et dyrere hjælpemiddel, skal du selv betale den ekstra udgift. Se regler om Frit Valg.
  Det er gratis for dig at låne hjælpemidlet af kommunen, og din egen økonomi har ikke indflydelse på, om du kan få bevilget et hjælpemiddel, eller hvor meget du kan få i tilskud.

 • Tilskud til forbrugsgoder

  Forbrugsgoder er produkter, som fremstilles og forhandles bredt til almindeligt brug i befolkningen. Du kan få tilskud til visse forbrugsgoder, hvis du har et  fysisk eller psykisk handicap. Kommunen skal yde støtte til forbrugsgodet, hvis det i væsentlig grad kan afhjælpe dig, lette dagligdagen i dit hjem, eller hvis det er nødvendigt, for at du kan udøve et erhverv.

  Du kan ikke få tilskud til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo, for eksempel en almindelig seng, mobiltelefoner, smartphones, computere, vaskemaskiner eller tv. Du kan eksempelvis søge om tilskud til en el-scooter samt almindeligt fodtøj med en forskel i skostørrelse på minimum 2 hele numre, som du ikke ville have haft behov for, hvis du var fuldt funktionsdygtig.

  Du kan søge tilskud, hvis din udgift til forbrugsgodet er over 500 kr. Tilskuddet udgør 50 pct. af et almindeligt standardprodukt af den pågældende art. Hvis du grundet dit handicap behøver et forbrugsgode, som er dyrere end et almindeligt standardprodukt, betaler kommunen de nødvendige merudgifter.
  Hvis forbrugsgodet udelukkende har til formål at afhjælpe dig grundet dit handicap, er det kommunen, som betaler anskaffelsesprisen. Hjælpen kan ydes som lån.

  • Din personlige økonomi har ikke indflydelse på, om du kan få, og hvor meget du kan få i tilskud.
  • Tilskuddet er skattefrit.
 • Reparation og vedligeholdelse

  Du skal selv dække udgifter, der følger af brug af hjælpemidlet, eksempelvis drift, rengøringsmidler og almindelig vedligeholdelse, herunder el-forbrug. Du er også erstatningspligtig ved misligholdelse og uansvarligt brug.
  Ringsted Kommune kan yde hjælp til enkelte driftsudgifter til genbrugelige hjælpemidler. Det gælder støtte til batterier til el-kørestole og hjælp til udskiftning af dæk og slanger til kørestole. Du skal dog selv betale den første årlige udskiftning af dæk og slanger.

  Har du behov for reparation af dit hjælpemiddel, kan du kontakte Myndighedsenheden, Team hjælpemidler.
   

 • Aflevering af hjælpemidler

  Hvis du eller én af dine pårørende har hjælpemidler, der ikke længere er brug for, skal de afleveres tilbage til Ringsted Kommune.
  Du kan kontakte Myndighedsenheden, Team hjælpemidler og bede om at få hjælpemidlerne afhentet.

 • Hvis du vil klage

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til Myndighedsenheden inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.
  Hvis Myndighedsenheden fastholder afgørelsen, sendes din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

 • Fritvalgsordning

  Med 'Fritvalgsordningen' kan du vælge et produkt fra en forhandler, du selv vælger.
  Du kan dog højst få refunderet et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have anskaffet hjælpemidlet til, og det må ikke være identisk med det hjælpemiddel, som kommunen kan skaffe.

Kontakt: Myndighedsenheden

Myndighedsenheden
Amtstue Allé 71
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 79 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

13.07.2021