Du er her

Grønt Råd

Rådet er et forum, hvor interessegrupper og kommunens administration mødes i dialog og samarbejde om benyttelse og beskyttelse af det åbne land.

Det Grønne råd kan tage alle emner op, der vedrører kulturmiljø, kommunal planlægning, naturen og vandmiljøet samt emner, der relateres til Agenda 21 konceptet, og videregive idéer til kommunens politikere og administration.

Rådet tillægges høringsret over for særlige planer og programmer, der vedrører rådets arbejdsområde. Høring kan ske som led i administrationens forarbejde, og høringsfristen kan for at holde en fastlagt tidsplan afkortes til en uge.

Rådet medvirker til at offentligheden inddrages i de kommunale beslutninger inden for rådets arbejdsområde.

Rådet arbejder for en fælles forståelse samt netværksdannelse mellem de deltagende grupper og medvirker til at forankre, synliggøre og udbrede kendskab til rådets arbejdsområde.

Rådet kan påtage sig konkrete opgaver i forbindelse med afvikling af arrangementer med fokus på kulturmiljø, planlægning, naturværdier eller vandmiljø i det åbne land.

Sammensætning

Ringsted Museumsforening 1 repræsentant
Danmarks Naturfredningsforening 1 repræsentant
Dansk Landbrug 1 repræsentant
Friluftsrådet 1 repræsentant
Landsbyforum 1 repræsentant
Naturstyrelsen, Vestsjælland 1 repræsentant
Dansk Skovforening 1 repræsentant
Danmarks Jægerforbund 1 repræsentant
Ringsted Kommune, administration, sekretariat 2 repræsentanter
Dansk Ornitologisk Forening 1 repræsentant

Repræsentanterne udpeges i overensstemmelse med de enkelte gruppers love og regler. Organisationerne kan udpege en suppleant for det ordinære medlem. Hvor foreningerne har fællesrepræsentationer, er det disse, der udpeger repræsentanter og suppleanter.

Teknik- og Miljøcentret yder sekretariatsbistand til Rådet. Medarbejdere og ledere i administrationen deltager i møderne efter behov.

Evaluering

I slutningen af hver valgperiode evalueres rådets arbejde og sammensætning, herunder også det arbejde der er udført i arbejdsgrupper. På baggrund af evalueringen udarbejder rådet en anbefaling af rådets videre arbejde og sammensætning til det nye byråd i den efterfølgende valgperiode.

Grønt Råds sammensætning m.m.

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

15.01.2021