Du er her

Huslejenævn

Huslejenævnet er et tvistenævn, der træffer afgørelse i sager om visse uenigheder mellem lejere og udlejere i det private boligbyggeri.

Ringsted Kommunes Huslejenævn har følgende mødedatoer for foråret 2021: 27. januar, 10. marts, 28. april og 2. juni.

 

Huslejenævnet er oprettet for lejere og udlejere inden for privat boligudlejning.

  -  Se her hvordan forløbet er for en sag til Huslejenævnet

  -  Se her hvordan du kan klage over Huslejenævnets afgørelse

 

Hvilke sager kan Huslejenævnet behandle?

Huslejenævnet kan behandle sager vedrørende:

 • Lejens størrelse, herunder reguleringen af lejen

 • Vand- og varmeregnskaber

 • Parternes pligt til renholdelse og fornyelse under lejeforholdet

 • Lejerens pligt til istandsættelse ved fraflytning, herunder uenighed om størrelsen af istandsættelsesbeløbene.

 • Tilbagebetaling af depositum efter lejerens fraflytning

 • Udlejers varsling af lejeforhøjelser som følge af forbedringer i lejemålet, herunder hensigtsmæssigheden i ejendomme med mere end 6 beboelseslejligheder.

 • Rimeligheden af aftaler mellem udlejeren og beboerrepræsentationen om forbedringsarbejder

 • Antennebidrag og betaling af adgang til elektronisk kommunikationstjeneste

 • Størrelsen af lejerens depositum og forudbetalt leje under lejeforholdet

 • Regnskaber for konti til ind- og udvendig vedligeholdelse

 • Lejerens råderet efter lejelovens § 29, stk. 8

 • Udlejerens ret til at disponere over lejerens arealer til brug for tagetagelejemål

 • Urimelige vilkår for lejemål af værelser, herunder udlejerens opsigelse

 • Manglende overholdelse af husordenen (Husordenssager kan dog kun indbringes af udlejer)

 • Mangler ved lejeforholdets begyndelse

Huslejenævnet kan ikke behandle (listen er ikke udtømmende):

 • Spørgsmål om opsigelse og ophævelse af lejemål. Dog kan nævnet behandle visse tvister om opsigelse af værelseslejemål

 • Lejerens brugsret i forbindelse med fremleje, bytte og retten til fortsættelse af lejemålet

 • Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede

 • Spørgsmål om udlejerens ret til adgang til det lejede

 • Tvister alene om pengebeløb mellem parterne

 • Almindelig rådgivning og vejledning om lejens størrelse, herunder forældrekøb

 • Sommerhuse, kolonihavehuse og andre fritidsboliger, som er udlejet til ferie- og fritidsmæssige formål.

Huslejenævnet kan også forhåndsgodkende ex. iværksættelsen af forbedringer og etablering af lejemål i tagetagen.

Hvis huslejenævnet vurderer, at en egentlig bevisførelse er nødvendig, eksempelvis vidneafhøringer, syn og skøn m.v., kan nævnet afvise sagen og henvise den til boligretten.

De sager, som huslejenævnet ikke har kompetence til at behandle, skal i stedet indbringes for boligretten.

 

Sådan starter du en sag og hvad koster det?

Når du vil klage til huslejenævnet, skal det ske skriftligt og husk at skrive præcis, hvad det er nævnet skal tage stilling til.

Husk at vedlægge det nødvendige materiale, eksempelvis lejekontrakt, korrespondance i sagen m.v. Du bedes også oplyse dit telefonnummer.

Det koster 314 kr. at få en sag behandlet. Beløbet reguleres den 1. januar hvert år. Beløbet skal du betale, når du rejser sagen, og sagsbehandlingen indledes først, når Ringsted kommune har registreret betalingen.

Der er flere muligheder for at indbetale gebyret, du kan betale ved kassen i Borgerservice eller overføre gebyret til konto:  Reg.nr. 2186 konto nr. 7230250500.

Husk at skrive "Huslejenævn + den adresse sagen drejer sig om".

For sager indbragt efter 1. juli 2020 og derefter skal udlejeren betale et gebyr på kr. 6.000 til Huslejenævnet, hvis lejeren får fuldt medhold i nævnet.

Klagen sendes til huslejenævnets sekretariat pr. e-mail: Huslejenaevn@ringsted.dk eller almindelig post til: Ringsted Kommune, att. Huslejenævnet, Sct. Bendtsgade 1, 4100 Ringsted. Du kan også indlevere klagen og kopi af sagens akter i Borgerservice.

Vi opfordrer til, at du sender dokumenterne som sikker post og at det derfor foregår via e-boks:

 

Huslejenævnets sammensætning

Huslejenævnet består af tre personer: En formand med juridisk baggrund, en repræsentant for udlejerne i kommunen samt en repræsentant for lejere i kommunen.

 

Kontakt

Du kan skrive til Ringsted Kommunes Huslejenævn på huslejenaevn@ringsted.dk eller ringe på 5762 6006 mandage kl. 9-12 og torsdage kl. 13-15.

Huslejenævnet holder juleferie fra og med lørdag den 18. december til og med søndag den 3. januar 2021. I denne periode vil mails og opkald hverken blive læst eller besvaret. Fra og med mandag den 4. januar 2021 vil mails behandles hurtigst muligt, og telefonen være åben i de almindelige åbningstider.

 

Råd og vejledning

Huslejenævnet er ikke en rådgivningsfunktion og kan derfor ikke rådgive om f.eks. lejens størrelse. Har du brug for rådgivning så prøv:

Roskilde Lejerforening (for lejere)
Lejernes Landsorganisation i Danmark (for lejere)
Ejendomsforeningen Danmark (for udlejere)

 

 

Huslejenævnets sammensætning og kommende møder

 • Medlemmer

  Formand:  Anne Marie Karstoft Hertzum, Koncerncentret, Sct. Bendsgade 1, 4100 Ringsted

  Lejerrepræsentant: Jan Axel Sylvest Jensen, Samsøvej 4A, 4060 Kr. Saaby

  Udlejerrepræsentant: Ole Nielsen, Østre Parkvej 70, 4100 Ringsted

 • Kommende møder

  Ringsted Kommunes Huslejenævn har følgende mødedatoer for efteråret 2020: 24. september, 29. oktober, 3. december.

  På første huslejenævnsmøde i 2021, vil huslejenævnet fastsætte mødedatoer for resten af året. Mødedatoerne vil blive offentliggjort her på siden.

 • Administrationsbidrag - normtal

  Huslejenævnet har besluttet at fastsætte normtal for administration af boliglejemål for 2021 til 3.125 kr. eksklusiv moms pr. boliglejemål.

  Hvorvidt der skal tillægges moms afhænger af reglerne i momslovens § 13, stk.1, nr. 8.

  De seneste 5 år har beløbet været:

  2014: 2.650 kr.
  2015: 2.700 kr.
  2016: 2.800 kr.
  2017: 3.025 kr.
  2018: 3.050 kr.
  2019: 3.075 kr.
  2020: 3.100 kr.

Sidst opdateret

02.01.2021