Du er her

Aktindsigt

Reglerne om aktindsigt giver mulighed for, at du kan få indsigt i, hvad der sker i den offentlige forvaltning, og modtage en kopi af dokumenter, som Ringsted Kommune er i besiddelse af.

Som part i en sag der behandles af en offentlig forvaltning, har man en bred adgang til at få aktindsigt i sin sag efter reglerne i forvaltningsloven. Derudover har enhver efter reglerne i offentlighedsloven og miljøoplysningsloven adgang til aktindsigt i sager, der behandles i den offentlige forvaltning. Man behøves ikke have en begrundelse for at søge aktindsigt, og alle kan således søges om aktindsigt efter disse regelsæt.

Når du anmoder om aktindsigt, stilles der ikke krav om, at du angiver efter hvilket regelsæt, du ønsker aktindsigt. Ringsted Kommune er forpligtet til at meddele dig aktindsigt efter de regler, der giver dig den bredeste og dermed bedste aktindsigt. Der er heller ikke krav til, hvordan anmodningen fremsættes, dette kan både ske mundtligt og skriftligt. Det er dog et krav, at anmodningen er tilstrækkelig specifik til, at Ringsted Kommune kan identificere det, der anmodes om aktindsigt i.

For at få aktindsigt, skal du henvende dig til det center, som du mener behandler den sag, du ønsker at få aktindsigt i. Hvis du ikke ved, hvilket center som behandler sagen kan du kontakte kommunens hovedpostkasse eller hovednummer.

Hvis du gerne vil have aktindsigt i et dokument, som du har set på Ringsted Kommunes postliste kan du anvende nedenstående link. Postlisten offentliggøres hver dag, og angiver hvilke indkomne dokumenter Ringsted Kommune har modtaget. Såfremt du ønsker at læse mere om postlisten, kan det gøres på dette link, hvor anmodning om aktindsigt i dokumenterne også kan fremsættes: Link

Ringsted Kommune skal hurtigst muligt efter modtagelsen af din anmodning afgøre, om din anmodning om aktindsigt kan imødekommes. Er anmodningen ikke imødekommet eller afslået inden syv arbejdsdage efter modtagelsen, skal Ringsted Kommune underrette dig om grunden til det, samt hvornår du kan forvente at få en afgørelse på, om du kan få aktindsigt.

Retten til aktindsigt omfatter som udgangspunkt alle dokumenter i en sag, herunder blandt andet også kort, tegninger, film og journalfortegnelser. Ringsted Kommune kan dog efter lovgivningen også undtage visse sager, dokumenter og oplysninger fra aktindsigt. Muligheden for at undtage sager, dokumenter eller oplysninger, afhænger af efter hvilken lovgivning, du meddeles aktindsigt. Ringsted Kommune kan f.eks. som udgangspunkt ikke udlevere oplysninger, som er undergivet tavshedspligt.

Når Ringsted Kommune har behandlet din anmodning om aktindsigt, vil du modtage de akter, som du har anmodet om. Såfremt Ringsted Kommune har vurderet, at sagen, dokumenter eller oplysninger kan undtages fra aktindsigt, vil du endvidere modtage en afgørelse om det. Afgørelsen vil indeholde en begrundelse, samt henvisning til de retsregler som har medført, at sagen, dokumenterne eller oplysninger kan undtages. Du vil endvidere modtage en vejledning om, hvordan du kan klage, hvis du ønsker dette.

I fanerne herunder kan du læse mere om aktindsigt efter de forskellige regelsæt, og du kan se eksempler på de undtagelser, som oftest medfører, at Ringsted Kommune meddeler afslag på aktindsigt.

Aktindsigt

 • Aktindsigt efter offentlighedsloven

  I den danske offentlige forvaltning, har man et princip om offentlighed i forvaltningen, kaldet offentlighedsprincippet. Heri ligger det, at offentligheden, fx borgere og presse, som hovedregel skal have adgang til - og indsigt i sager i det offentlige. Dette sikres gennem retten til at få adgang til dokumenter fra forvaltningen også kaldet aktindsigt. Reglerne herom findes i offentlighedsloven, som du kan finde her: Link

  Undtagelser
  Efter reglerne i offentlighedsloven har det offentlige mulighed for, at undtage sager, dokumenter eller oplysninger fra retten til aktindsigt. Som eksempel på sager, dokumenter eller oplysninger, som efter en konkret vurdering kan undtages fra aktindsigt efter offentlighedsloven er:

  • Oplysninger om enkeltpersoners private forhold eller oplysninger vedr. visse forretningsforhold
  • Interne arbejdsdokumenter
  • Brevveksling med sagkyndige til brug for retssager
  • Ansættelsessager
  • Straffesager

  En offentlig myndighed kan endvidere afslå, at behandle en aktindsigtsanmodning, hvis behandlingen vil medføre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Udgangspunktet er, at behandlingen vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, hvis behandlingen vil tage ca. 25 timer eller mere. Dette gælder dog ikke, hvis man har en særlig interesse. Det kan man f.eks. have, hvis anmodningen fremsættes på vegne af et massemedie. Det kan også gives afslag, hvis den samme har anmodet om aktindsigt i et stort antal sager igennem en periode. Efter omstændighederne vil der skulle være tale om 10-15 sager gennem en periode på ca. 6 måneder.

  Du kan ikke få tilsendt dokumenter løbende, og skal derfor anmode om aktindsigt, hver gang du ønsker at modtage nye dokumenter i en given sag.

 • Aktindsigt efter forvaltningsloven

  Som part i en sag har man en bred adgang til at få aktindsigt i sin sag efter reglerne i forvaltningsloven. Dette er ud fra et hensyn om, at man har ret til, at se hvilke oplysninger, der indgår i ens sag, og dermed danner grundlag for den afgørelse, som den offentlige myndighed træffer i sagen. Du kan finde forvaltningsloven her: Link

  Undtagelser
  Ringsted Kommune har efter reglerne i forvaltningsloven mulighed for, at undtage sager, dokumenter eller oplysninger fra retten til aktindsigt. Adgangen til at undtage akter er ikke så bred som efter offentlighedsloven, da sagens indhold jo som udgangspunkt vedrører den, der søger om aktindsigt.

  Som eksempel på sager, dokumenter eller oplysninger, som efter en konkret vurdering kan undtages fra aktindsigt er:

  • Oplysninger om enkeltpersoners private forhold
  • Interne arbejdsdokumenter
  • Straffesager

  Hvis du gentagne gange søger om aktindsigt i de samme dokumenter i den samme sag, har myndigheden også mulighed for at give afslag.

 • Aktindsigt efter miljøoplysningsloven

  Hvis der ønskes aktindsigt i oplysninger som i henhold til miljøoplysningsloven er miljøoplysninger, så er adgangen til aktindsigt brederes end efter offentlighedsloven. Det er således sjældent og kun i meget få tilfælde, at miljøoplysninger kan undtages fra retten til aktindsigt.

  Du kan finde miljøoplysningsloven her: Link

 • Søg aktindsigt

  Såfremt du tidligere har korresponderet med en medarbejder i Ringsted Kommune, kan du sende anmodningen direkte til denne medarbejder. Hvis du ikke har dette, så kan du via nedenstående link se, hvordan du kan kontakte de enkelte centre og afdelinger i Ringsted Kommune. Såfremt din anmodning indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger, som f.eks. dit cpr.nr., så opfordrer Ringsted Kommune dig til at kontakte kommunen sikkert via e-boks. Hvordan du sender sikkert til Ringsted Kommune, kan du endvidere læse om på nedenstående her.

  Du kan også anmode om aktindsigt ved telefonisk kontakt, eller ved personlig fremmøde.

 • Betaling for aktindsigt

  Offentlige myndigheder har mulighed for i særlige tilfælde at opkræve betaling for udlevering af kopier af akter. Det gælder særligt i det tilfælde, hvor du tidligere har modtaget en kopi af de pågældende sagsakter, eller hvor du meddeles aktindsigt efter reglerne i offentlighedsloven, og der er tale om en stor mængde dokumenter. Såfremt du blot modtager akterne elektronisk vil betaling som udgangspunkt ikke blive opkrævet. Hvis du vil blive opkrævet betaling, vil du blive kontaktet af kommunen inden for at høre om du fortsat er interesseret i aktindsigt

 • Hvis du vil klage over afslag på aktindsigt

  Får du afslag på aktindsigt, har du krav på, at få en begrundelse fra den myndighed, der har afslået samt en klagevejledning. Af klagevejledningen vil det fremgå, hvor du skal sende din klage til, dette afhænger nemlig af sagsområde, og efter hvilke regelsæt du er meddelt afslag.

  Du har i øvrigt altid mulighed for at henvende dig til det kommunale tilsyn samt Folketingets Ombudsmand. Disse er dog ikke forpligtet til at tage en sag op, men føre et generet tilsyn med kommunerne.

  Derudover har Ringsted Kommune også en borgerrådgiver som du kan kontakte. Læs mere om borgerrådgiveren her.

 • Links til Ombudsmand, Ankestyrelsen m.fl.

Kontakt: Politisk service

Politisk service
Sct. Bendtsgade 1
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 60 10
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

09.01.2019