Du er her

Sagsbehandling

Her finder du information om reglerne for, hvornår borgere og virksomheder skal have svar fra kommunen, når de henvender sig skriftligt.

Når borgere, virksomheder, foreninger o.a. henvender sig skriftligt til kommunen, skal de have et svar. Nogle henvendelser kræver længere sagsbehandlingstid end andre. Men hvis det ikke er muligt at afslutte en henvendelse inden for 8 arbejdsdage efter, at kommunen har modtaget den, vil borgeren, virksomheden o.a. få besked enten ved brev eller via mail - med besked om, hvornår de kan forvente at høre nærmere fra os.

Det vil også fremgå af meddelelsen, hvem borgeren kan kontakte, hvis de vil vide mere.

Sideløbende skal de lovbestemte frister for sagsbehandlingstid følges. Det betyder, at hvis den lovbestemte frist er kortere end 8 arbejdsdage, er det den lovbestemte frist, der gælder. Dette vil for eksempel være tilfældet ved en anmodning om aktindsigt efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, hvor der skal svares snarest muligt og inden 7 arbejdsdage.

Oversigt over lovbestemte og kommunalt fastsatte svartider på henvendelser

 • Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

  Forhøjelse af pension § 14 13 uger
  Særlig tillæg (bistands-, plejetillæg) § 16 8 uger
  Personligt tillæg til førtidspensionister med særligt vanskelige økonomiske forhold. § 17. stk. 2 5 uger
  Helbredstillæg § 18 2 uger
  Udvidet helbredstillæg § 18 2 uger
  Invaliditetsydelse § 21 8 uger

   

 • Lov om individuel boligstøtte

  Beboerindskudslån  §§ 54-55 2 uger

   

 • Lov om social pension

  Personligt tillæg og helbredstillæg § 14 5 uger
  Helbredstillæg og udvidet helbredstillæg §§ 14 a -14 c 4 uger
  Realitetsbehandling af pensionsansøgning § 17 3 mdr.
  Seniorpension § 26a 6 mdr.
  Førtidspension § 18 3 mdr.

   

 • Lov om sygedagpenge

  Dagpenge ved sygdom § 6 2 uger

   

 • Lov om aktiv socialpolitik

  Hjælp til personer med kortvarige ophold i udlandet § 5 2 uger
  Tilmelding i JC, som er et krav ved ansøgning om kontanthjælp § 8 a 1 dag
  Vurdering af, hvorvidt kontanthjælpsmodtager står til rådighed for arbejdsmarkedet til vurdering af udbetaling af kontanthjælp § 13 3 uger
  Kontanthjælp/Uddannelseshjælp, engangshjælp §§ 11, 23, 25 og 25 a 3 uger
  Danskbonus 6 mdr. § 22, stk. 4-8 3 uger
  Aktivitetstillæg § 24 3 uger
  Særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde § 34 3 uger
  Nedsættelse/tilbageholdelse og stop i løbende kontanthjælp/uddannelseshjælp §§ 35-43 12 uger
  Nedsættelse/tilbageholdelse og stop i ressourceforløbsydelse § 69a-e 12 uger
  Ledighedsydelse – særlig ydelse til borgere, der venter på tilbud om fleksjob § 74 3 uger
  Rådighedsvurdering af ledighedsydelsesmodtagere. Vurdering af, hvorvidt borgeren står til rådighed for et fleksjob

  § 74 b

  § 74 c

  3 mdr.

  52 uger

  Nedsættelse/tilbageholdelse og stop af ledighedsydelse §§ 76, 77 12 uger
  Enkeltudgifter § 81 5 uger
  Hjælp til udsættelsestruede § 81 a 2 uger
  Sygebehandling, medicin § 82 5 uger
  Særlig hjælp vedr. børn i samvær § 83 5 uger
  Hjælp til forsørgelse af forældreløse børn § 84 5 uger
  Hjælp til flytning § 85 5 uger
  Tilbagebetaling i forskellige situationer §§ 91-94 12 uger

   

 • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

  Pligt for unge under 25 år til at tage uddannelse § 30 13 uger
  Pligt for unge under 30 år til at tage uddannelse § 30 4 uger
  Udarbejdelse af min plan § 41 4 uger
  Mentorstøtte § 167 4 uger
  Tilskud til køb af uddannelse til mentoren § 169 4 uger
  Vejledning/opkvalificeringsforløb § 90-91 4 uger
  Virksomhedspraktik § 57 4 uger
  Løntilskud til ikke pensionister, der optrænes i en jobfunktion. § 66 4 uger
  Løntilskud til unge under 18 år § 66 13 uger
  Løntilskud til førtidspensionister § 66 26 uger
  Fleksjob til borgere med kronisk nedsat arbejdsevne § 116 40 uger
  Selvvalgt uddannelse til ledighedsydelsesmodtagere, der venter på fleksjob § 48 4 uger
  Tilbud om henvisning til anden aktør efter 6 mdr. på ledighedsydelse, som skal hjælpe med at finde fleksjob § 37 4 uger
  Arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning for borgere i fleksjob § 179 8 uger
  Støtte til kronisk syge selvstændige erhvervsdrivende (fleksjob) § 126 40 uger
  Tilbud til selvforsørgende ledige § 53, stk. 6 26 uger
  Hjælpemidler til personer, der deltager i tilbud efter kapitel 11-14, kan der gives tilskud til hjælpemidler med henblik på at understøtte, at personen kan deltage i tilbuddet. § 172 8 uger
  Befordringsgodtgørelse til borgere i revalideringsforløb, kontanthjælpsmodtagere i aktivering mv. § 175 4 uger
  Godtgørelse til udgifter ifm. aktiveringstilbud til kontanthjælpsmodtagere § 83 2 uger
  Læse-skrive test til personer omfattet af § 2, nr. 12-13 § 93 1 mdr.
  Opkvalificering ved ansættelse i job § 161 4 uger
  Udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og arbejdspladsindretninger med henblik på at fremme ordinær beskæftigelse eller fastholdelse af ordinært job § 178 8 uger
  Revalidering = ansøgning om uddannelse, arbejdsprøvning, kurser eller arbejdsoptræning som følge af nedsat arbejdsevne § 142 Mere end 4 uger / op til 26 uger
  Forlængelse af revalideringsperioden § 146 8 uger

   

 • Lov om kompensation til handicappede i erhverv

  Fortrinsadgang § 3 4 uger
  Personlig assistance til handicappede i erhverv § 4 4 uger
  Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse § 14 4 uger
  Løntilskud ved ansættelse af nyuddannede personer med et handicap § 15 4 uger
 • Lov om integration af udlændinge i Danmark

  Boligplacering/indkvartering § 12 4 uger
  Pligt for unge under 25 år til at tage uddannelse § 16 a 13 uger
  Flytning til anden kommune § 18, stk.2 8 uger
  Integrationskontrakt § 19 4 uger
  Danskuddannelse § 21 4 uger
  Tilbudsmuligheder (aktivering) § 23 a - c + f 4 uger
  Mentor ved arbejde eller uddannelse § 23 d 4 uger
  Tilskud til udgifter til opkvalificering, introduktion og hjælpemidler ved ansættelse § 24 a 8 uger
  Hjælp til udgifter ved deltagelse i introduktionsprogram § 34 2 uger
  Enkeltudgifter  § 35 5 uger
  Sygebehandling § 36 5 uger
  Særlig hjælp vedr. børn § 37 5 uger
  Flytning § 39 5 uger
 • Lov om danskuddannelse til udlændinge

  Tilbud om danskuddannelse til udlændinge § 2 4 uger
 • Lov om repatriering

  Økonomisk hjælp  til repatriering § 7 13 uger
  Hjælp til boligudgifter i op til 12 måneder § 8 13 uger
  Løbende månedlig reintegrationsbistand § 10 13 uger
 • Lov om social service

  Personlig hjælp og pleje

  Akut behov

  § 83 stk. 1 nr. 1 og § 83a 1 uge

  Person hjælp og pleje

  Ikke-akut behov

  § 83 stk. 1 nr. 1 og § 83a 4 uger

  Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet

  Akut behov

  § 83 stk. 1 nr. 2 og § 83a 1 uge

  Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet

  Ikke-akut behov

  § 83 stk. 1 nr. 2 og § 83a 4 uger
  Hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder § 83 stk. 2 2 uger
  Afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende til ældre § 84 2 uger
  Aflastning til pårørende, når den handicappede bor sammen med de pårørende § 84 16 uger
  Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder § 85 3 uger
  Tilbud om genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke er i tilknytning til hospitalsindlæggelse § 86 stk. 1 2 uger
  Hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder § 86 stk. 2 4 uger
  Eget valg af hjælper til §83-ydelser § 94 12 uger
  Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp § 95 6 uger
  Personlig hjælperordning § 96 12 uger
  Ledsagerordning - mulighed for, at en person kan følge til forskellige aktiviteter efter borgerens ønske § 97 12 uger
  Kontaktperson til døvblinde § 98 10 uger
  Støtte- og kontaktperson § 99 0 uger
  Dækning af nødvendige merudgifter direkte afledt af et varigt handicap § 100 16 uger
  Behandling af stofmisbrugere § 101 2 uger
  Anonym, ambulant behandling af stofmisbrugere § 101 a 2 uger
  Yderligere tilbud af behandlingsmæssig karakter § 102 4 uger
  Beskyttet beskæftigelse § 103 4 uger
  Aktivitets- og samværstilbud § 104 4 uger
  Kvindekrisecentre og forsorgshjem §§ 109, 110 0 uger
  Midlertidigt botilbud § 107 20 uger
  Midlertidigt botilbud som led i misbrugsbehandling § 107, jf. § 101 2 uger
  Længerevarende botilbud § 108 16 uger
  Hjælpemidler, udlånshjælpemidler og støtte til forbrugsgoder §§ 112, 113

  0-3 dage for akutsager

  5 uger for mindre hjælpemidler

  12 uger for større hjælpemidler og forbrugsgoder
  Nødkald § 112 2 uger
  Hjælpemidler, kropsbårne § 112 4 uger
  Hjælpemidler, arm- og ben proteser § 112 8 uger

  Støtte til bil med forbehold for at betingelserne er opfyldt

  § 114 8 mdr.
  Hjælpemidler efter § 112, hvor borger tidligere har modtaget støtte til hjælpemidler efter visse andre love, og hvor denne støtte er ophørt. § 112 b 4 uger
  Støtte til boligindretning/boligskift § 116

  Mindre sager 5 uger

  Større sager kan strække sig over år alt efter omfanget af boligændringen
  Støtte til individuel befordring § 117 2 uger
  Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom § 118 2 uger
  Pasning af døende i eget hjem – plejeorlov § 119 1 uge
  Sygeplejeartikler og lign til døende - Bevilling af ernæringsdrikke og sygeplejeartikler mv. § 122 1 uge
  Udarbejdelse af individuelle handleplaner for voksne § 141

  Mindre sager 4 uger

  Komplekse sager 16 uger
  Kvittering for ansøgning på Børne- &  Unge området inden for Servicelovens bestemmelser   8 arbejdsdage
  Familieorienteret anonym rådgivning § 11, stk. 1 og 2 Straks
  Rådgivning § 11, stk. 3 4 uger
  Økonomisk støtte i forbindelse med ydelser i henhold til § 11 § 11, stk. 4 4 uger
  Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter § 11, stk. 6 4 uger
  Økonomisk støtte i forbindelse med ydelser i henhold tRådgivning, undersøgelse og behandling af børn med adfærdsvanskeligheder, problemer og/eller funktionsnedsættelseril § 11 § 11, stk. 7 8 uger
  Familievejledning § 11, stk. 8 2 uger
  Visitation til særligt dagtilbud § 32 8 uger
  Hjemmetræning af børn og unge med funktionsnedsættelser § 32 a 4 mdr.
  Dækning af merudgifter til forsørgelsen af et barn med nedsat funktionsevne § 41 8 uger
  Igangsættelse af dækning af merudgifter § 41 4 uger
  Tabt arbejdsfortjeneste for pasning af barn med nedsat funktionsevne §§ 42 og 43 8 uger
  Tabt arbejdsfortjeneste til pasning i hjemmet af barn med nedsat funktionsevne § 42 8 uger
  Aflastning til forældre til børn med nedsat funktionsevne § 44 8 uger
  Igangsættelse af udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste § 42 4 uger
  Personlig hjælp og pleje til børn med funktionsnedsættelser § 44, jf. § 83 og § 86, stk. 2 8 uger
  Vedligeholdelsestræning § 44, jf. § 86, stk. 1 og 2 8 uger
  Ledsagerordning til børn og unge med funktionsnedsættelser i alderen 12-18 år § 45 8 uger
  Børnefaglig undersøgelse – afklaring om at igangsætte undersøgelse § 50 2 uger
  Børnefaglig undersøgelse § 50 4 mdr.
  Børnefaglig undersøgelse ved særlige forhold § 51 2 mdr.
  Igangsættelse af forebyggende foranstaltninger efter afslutning af børnefaglig undersøgelse § 52, stk. 3, nr. 1-6 og 8-9 4 uger
  Igangsættelse af anbringelse efter afslutning af børnefaglig undersøgelse § 52, stk. 3, nr. 7 8 uger
  Økonomisk støtte til forældre § 52 a 6 uger
  Støtteperson til forældre under børns anbringelse § 54, stk. 1  4 uger fra beslutning om anbringelse
  Støtteplan til forældre under børns anbringelse § 54, stk. 2 4 uger fra beslutning om anbringelse
  Koordinator til unge, der er idømt sanktion efter straffelovens § 74 a § 54 a 4 uger
  Netværkssamråd (ung under 18 år, der er mistænkt for alvorlig kriminalitet) § 57 c 7 dage
  Anmodning om hjemgivelse af anbragt barn § 68, stk. 3 7 dage
  Vurdering af underretning §§ 153 og 154 24 timer
  Kvittering for underretning § 155 b 6 dage
  Vurdering af underretning § 155 stk. 2 24 timer
  Behandling af sager efter serviceloven, som Ankestyrelsen har hjemvist

  § 3 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

  Den frist som gælder for den pågældende sagstype
 • Dagtilbudsloven

  Økonomisk friplads dagtilbud og SFO § 43, stk. 2 6 uger
  Behandlingsmæssig friplads i dagtilbud og SFO § 43, stk. 3 6 uger
  Socialpædagogisk friplads i dagtilbud og SFO § 43, stk. 4 6 uger
 • Lov om boliger for ældre og personer med handicap (nr. 666 af 17/06/2010)

  Ansøgning om pleje- eller ældre- og handicapegnet bolig § 17 6 uger
 • Almenboligloven (LBK nr. 1023 af 21/08/2013)

  Ansøgning om pleje- eller ældre- og handicapegnet bolig § 54 6 uger
  Ansøgning om bolig af sociale årsager § 59 4 uger
 • Sundhedsloven

  Alkohol-  og misbrugsbehandling §§ 141, 142 2 uger
 • Bekendtgørelse om retssikkerhed

  Frist for genvurdering af afgørelser ved klage § 12 4 uger
  Frist for genvurdering af afgørelser omfattet af § 3 a i lov om social service § 12, stk. 3 14 dage

  Frist for genvurdering af visse jobcenterklager:

  1) Klager over jobcenterets afgørelser
  efter kapitel 9-12 i lov om en aktiv
  beskæftigelsesindsats, vedrørende
  personer der er omfattet af lovens § 2, nr.
  1, hvor afgørelsen er begrundet i
  personens ønsker og forudsætninger samt
  arbejdsmarkedets behov.

  2) Klager over jobcenterets afgørelse om
  henvist arbejde efter § 5 i lov om en aktiv
  beskæftigelsesindsats for personer, der er
  omfattet af lovens § 2, nr. 1.

  3) Klager over jobcenterets afgørelse om,
  at beskæftigelsesindsatsen for personer,
  der er omfattet af lovens § 2, nr. 1, skal
  varetages af en anden aktør.

  4) Klager over at det ordinære arbejde,
  som personer i seniorjob er henvist til af
  jobcenteret, ikke har været rimeligt, jf. §
  12, stk. 2, nr. 1, i lov om seniorjob.

  § 16, stk. 2 5 arbejdsdage
 • Lov om offentlighed i forvaltningen

  Aktindsigt hvor vedkommende ikke er part i sagen § 36 stk. 2

  Snarest og inden 7 arbejdsdage, medmindre det ikke er muligt for eksempel på grund af sagens omfang eller kompleksitet.

  Sammenstilling af oplysninger og indsigt i databeskrivelser

  § 36 stk. 3

  Snarest og inden 7 arbejdsdage, medmindre det ikke er muligt for eksempel på grund af sagens omfang eller kompleksitet

   

 • Forvaltningsloven

  Aktindsigt hvor vedkommen er part i sagen § 16 stk. 2 Snarest og inden 7 arbejdsdage, medmindre det ikke er muligt for eksempel på grund af sagens omfang eller kompleksitet

   

 • Bekendgørelse om beskyttede naturtyper

  Oplysning om beskyttelsesordningen, forespørgsel § 8 stk. 2 4 uger  

   

 • Campingsreglements-bekendtgørelse

  Ansøgning om campingtilladelse § 6 Frist fastsættes fra gang til gang  

   

 • Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter's vejledning

  Forundersøgelser på indeklima Kap 2.1 7 dage  

   

 • Planloven

  Anmeldelse af anvendelsel af bygninger til virksomhed § 38 Svarfrist 2 ugers. Hvis ansøger ikke har hørt noget efter 2 uger, kan ansøger går igang  

   

 • Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter

  Kvittering for modtagelse af anmeldelsen § 3 stk. 3 Hurtigst muligt  

   

 • Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v

  Anmeldelsesregler for landbrugsejendomme ved etablering, udvidelse eller ændring af de i §§ 4-24 omhandlende anlæg § 35 stk. 4 2 uger  
  Anmeldelsesregler for landbrugsejendomme ved etablering, udvidelse af dyrehold inden for eksisterende anlæg omfattet af §§ 4-24 § 36 stk. 4 2 uger  

   

 • Persondataloven

  Indsigt i behandlede oplysninger § 31 stk. 2 Snarest. Er begæringen ikke besvaret inden 4 uger, skal den pågældende underrettes som grunden hertil, samt om, hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge.

   

Sidst opdateret

21.09.2021