Du er her

Konflikt 2018

Overenskomstforhandlingerne på det kommunale område er brudt sammen. På denne side vil Ringsted Kommune løbende informere om den aktuelle situation i overenskomstforhandlingerne.

Overenskomstforhandlingerne på det kommunale område er brudt sammen. De faglige organisationer har varslet strejke, og KL har meddelt, at de som reaktion varsler lockout på det kommunale område.

På denne side vil Ringsted Kommune løbende informere om den aktuelle situation i overenskomstforhandlingerne. Siden opdateres løbende, når der kommer ny information, og giver et overblik over, hvilke konsekvenser konflikten vil få på de berørte områder – henholdsvis med virkning fra 6. maj ved strejke og 12. maj 2018 ved lockout. Siden vil give information dels generelt, dels specifikt til de særligt berørte borgere, brugere og personale.

For Ringsted Kommune betyder sammenbruddet i overenskomstforhandlingerne, at en lang række områder, personalegrupper og borgere bliver berørt af situationen – vel at mærke, hvis lockouten og strejken bliver en realitet. Forligsinstitutionen har ikke mulighed for at udsætte konflikten yderligere. Konflikten kan blive afblæst, hvis der indgås et forlig.

Spørgsmål og svar

 • Hvilke områder vil en strejke ramme?

  På følgende områder er der varslet strejke pr. 6. maj 2018 i Ringsted Kommune:

  Overenskomst Område
  FOA: Social- og sundhedspersonale Hjemmeplejen
  FOA: Dagplejere Dagplejen
  Dansk El-forbund : Håndværkere, assistenter, mestre og driftsledere  
  Malerforbundet: Håndværkere  
  Serviceforbundet: Tandteknikere  

   

 • Hvilke områder vil en lockout ramme?

  Ringsted Kommune er i øjeblikket i gang med at gennemgå de mange lockoutvarsler med henblik på at finde ud af, hvilke områder og medarbejdere, der er omfattet.

  Der er udsigt til, at størstedelen af de ansatte ved dagtilbud og på undervisningsområdet er omfattet af lockoutvarslerne. En stor del af medarbejdergrupperne på det administrative område bliver også ramt. På det tekniske område vil primært teknisk service, håndværkere og specialarbejdere blive omfattet. Tandplejeområdet, dvs. tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger, og endelig sundhedsplejen er også omfattet af lockoutvarslet.

  KL har besluttet at undtage en række områder og institutioner. Ældreområdet og en række områder på sundheds-, handicap- og socialområdet er altovervejende undtaget fra lockoutvarslerne, ligesom specialundervisning for børn og voksne er undtaget. KL undtager også enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration.

 • Hvornår træder konflikten i kraft?

  For de områder, hvor der er varslet strejke gælder det, at den træder i kraft den 6. maj 2018 kl. 0.00.

  For de områder, hvor der er varslet lockout gælder det, at den træder i kraft den 12. maj 2018, kl. 0.00.

  Konflikten afblæses, hvis parterne bliver enige om en ny overenskomst inden konfliktens starttidspunkt, og forligsinstitutionen har ikke mulighed for at udsætte konfliktens starttidspunkt yderligere med henblik på mægling. Læs mere i fanerne nedenfor.

 • Kan konfliktens starttidspunkt udsættes?

  Forligsinstitutionen har udsat konfliktens starttidspunkt med henblik på mægling. Strejken er udsat til at træde i kraft den 6. maj og lockouten til den 12. maj 2018. Konflikten kan ikke udsættes yderligere.

  Hvis forligsinstitutionen erklærer forhandlingerne for afsluttet uden resultat, kan strejke og lockout dog træde i kraft på 5. dagen efter erklæringen. Forligsinstitutionen har en afgørende rolle med henblik på at hjælpe parterne til at opnå enighed om en overenskomstfornyelse.

  Forligsinstitutionen kan fremsætte mæglingsforslag, som skal forelægges parterne til afstemning. Varslede kampskridt udsættes i så fald til afstemningsresultatet foreligger og træder først i kraft på 5. dagen efter, at det eventuelt er blevet forkastet.

 • Kan konflikten blive afblæst?

  Der er mulighed for, at den varslede konflikt kan afblæses og dermed ikke bliver aktuel. Det kan ske ved, at parterne bliver enige om en ny overenskomst inden konfliktens starttidspunkt.

 • Hvad betyder konflikten, hvis den træder i kraft?

  Hvis konflikten træder i kraft vil det betyde, at den normale drift på de berørte områder ikke kan opretholdes.

  Ringsted Kommune arbejder på at få et præcist overblik over, hvilke konsekvenser konflikten vil få på de berørte områder – henholdsvis med virkning fra 6. maj og 12. maj 2018.

  Der vil blive informeret mere herom, dels generelt, dels specifikt til de særligt berørte borgere og brugere.

   

Sidst opdateret

19.04.2018