Du er her

Databeskyttelse

Her kan du læse om, hvordan Ringsted Kommune håndterer persondata. Du kan også finde kontaktoplysninger på Ringsted Kommunes databeskyttelsesrådgiver.

For at Ringsted Kommune kan levere kommunale services og ydelser, har kommunen brug for informationer. Det gælder for eksempelvis borgere, foreninger, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.

Ringsted Kommune har fokus på at beskytte de data, kommunen håndterer. Ringsted Kommunes databeskyttelsesrådgiver holder øje med, at persondata altid håndteres på lovlig og sikker vis.

Hvis du har spørgsmål til kommunens håndtering af dine persondata, kan du altid kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver. Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har mistanke om, at kommunen har lækket persondata eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers data.

Sådan kontakter du databeskyttelsesrådgiveren

Ringsted Kommunes databeskyttelsesrådgiver er:

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
CVR nr.: 3853 8071
Langelinie Allé 35
2100 København Ø

Skriv en e-mail

Du kan sende en e-mail til dpo.ringsted@bechbruun.com

Husk, at hvis du sender personlige, fortrolige eller følsommer oplysninger, så anbefales du at sende din mail over den sikre beskedfunktion. Du finder den sikre beskedfunktion her: https://dpo.bechbruun.com/ringsted/

Ring op

Du kan ringe til databeskyttelsesrådgiveren på tlf. nr. 72 27 30 02
 

Spørgsmål og svar

 • Hvor henter kommunen oplysninger om dig?

  Nogle oplysninger kan kommunen selv hente oplysninger fra andre offentlige myndigheder eller fælles registre, eksempelvis indkomstoplysninger, SKAT, BBR, mv. Andre oplysninger henter kommunen direkte fra dig, når du giver oplysningerne i forbindelse med at du eksempelvis ansøger om en ydelse eller service.

  Du har altid ret til at få at vide, hvor kommunen har dine oplysninger fra. Du bliver også oplyst om det i forbindelse med eksempelvis en ansøgning om en ydelse eller service.

 • Hvor længe gemmer kommunen dine persondata?

  Når vi indhenter personlige oplysninger om dig og gemmer dem i forbindelse med Kommunens arbejde, er der forskellige retningslinjer for, hvor længe oplysningerne gemmes. Det varierer afhængigt af, hvad formålet med at gemme oplysningerne er og hvor længe kommunen har behov for at gemme oplysningerne. Altså er der forskellige opbevaringstider alt efter, hvilken sag det drejer sig om.

  Inden for nogle fagområder skal kommunen aflevere dine sager og oplysninger til et arkiv, inden kommunen må slette dem. Det bestemmes af arkivloven.

  Du kan få præcise oplysninger om, hvor længe vi gemmer dine oplysninger ved at kontakte de enkelte fagområder i kommunen. 
   

 • Hvad er databeskyttelsesrådgiverens opgave?

  En databeskyttelsesrådgiver er en person, der hele tiden holder øje med, at persondata håndteres på lovlig og sikker vis. Databeskyttelsesrådgiverens opgave er altså at sikre, at kommunen lever op til databeskyttelsesforordningen.

  Databeskyttelsesrådgiveren er en neutral og uafhængig person ansat af kommunen til at hjælpe med at sikre korrekt håndtering af persondata.

  Databeskyttelsesrådgiveren kan rådgive og vejlede dig, hvis du er i tvivl om, om kommunen håndterer dine persondata korrekt.

  Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside.

 • Dine rettigheder

  Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Ringsted Kommunes behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af dine rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Ringsted Kommune eller Ringsted Kommunes databeskyttelsesrådgiver. Dine rettigheder er:

  • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
   Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Ringsted Kommune behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Ret til berigtigelse (rettelse)
   Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • Ret til sletning
   I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt, oplysningerne ellers ville blive slettet på.
  • Ret til begrænsning af behandlingen
   Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, må Ringsted Kommune fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til indsigelse
   Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Ringsted Kommunes ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Hvad kan databeskyttelsesrådgiveren ikke hjælpe med?

  Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som kommunen træffer.

 • Hvad er følsomme og fortrolige personoplysninger?

  Personoplysninger

Sådan behandler Ringsted Kommune dine persondata

 • Indledning

  Ringsted Kommune behandler dine personoplysninger forskelligt alt afhængigt af, hvilken del af kommunen, du er tilknyttet eller har kontakt med. Herunder kan du læse, hvordan kommunens enkelte centre behandler personoplysninger.

 • Skolecenteret

  Ringsted Kommune er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger – her kan du få fat i os

  Ringsted Kommune er ansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her:

  Ringsted Kommune
  Skolecentret
  Hækkerupsvej 1
  4100 Ringsted
  CVR-nr.: 18957981
  Telefon: 57 62 63 00
  E-mail: skolecenter@ringsted.dk


  Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  vis du har spørgsmål til Ringsted Kommunes behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at
  kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver.

  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på følgende måder:

  • På e-mail: dpo.ringsted@bechbruun.dk
  • På telefon: 72 27 30 02
  • Ved brev: Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, att. Ringsted Kommunes DPO, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø

  Husk, at hvis du sender personlige, fortrolige eller følsomme oplysninger, så anbefales du at sende din mail over den sikre beskedfunktion. Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiveren samt finde link til den sikre beskedfunktion på Ringsted Kommunes hjemmeside www.ringsted.dk


  Lovgrundlag for behandlingen

  Dine personoplysninger behandles efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om
  beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og national lov på
  området.

  Hjemlen for at behandle dine personoplysninger afhænger af, hvilken del af Skolecentret, du er tilknyttet og sagstypen. Alt afhængigt af, hvilken sag det drejer sig om, behandles din sag efter en eller flere af
  følgende lovgrundlag:

  • Myndighedsudøvelse, databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra e, når der er tale om generelle opgaver, der er pålagt kommunen som myndighed,
  • Forvaltningsloven
  • Folkeskoleloven
  • Serviceloven §§ 152-154
  • Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (BKG af 12. juli 2012)


  Formålet med behandlingen

  Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at gøre det muligt for kommunen at overholde sine forpligtelser over for forældre og børn i forbindelse med barnets skolegang, eksempelvis at tilpasse kommunens tilbud bedst muligt til barnets behov.

  Kategorier af personoplysninger

  I Ringsted Kommune behandler vi oplysninger om dig og dit barn i forbindelse med barnets skolegang. Den type oplysninger, der behandles, er både almindelige oplysninger som eksempelvis navne, adresser, telefonnumre, osv., men også følsomme oplysninger som eksempelvis helbredsoplysninger og etnicitet. Typerne og mængden af de oplysninger, der behandles, er afhængig af, hvilke oplysninger Skolecentret har behov for, for bedst muligt at varetage barnets behov igennem skolegangen, samt overholde de forpligtelser, skolen har over for forældrene i forbindelse med eksempelvis vidensdeling og
  befordringsgodtgørelse. Alt afhængigt af barnets behov kan kommunen altså behandle alle typer oplysninger, herunder almindelige personoplysninger, følsomme og fortrolige personoplysninger, samt i
  særlige tilfælde oplysninger om straffeforhold og lovovertrædelser.

  Hvor dine oplysninger stammer fra

  Størstedelen af de oplysninger, vi behandler, er oplysninger, du selv har givet kommunen, f.eks. via Digital Skoleindskrivning.

  Såfremt det er nødvendigt for behandlingen af din sag, indhentes ligeledes oplysninger fra andre offentlige myndigheder, andre samarbejdsparter, skoler, mv. til brug for afgørelse eller vurdering af din sag.

  Andre, der indhentes oplysninger fra er hovedsageligt:

  Ved skoleindskrivning:

  • Overgang fra dagtilbud til skole – fra dagtilbuddene
  • Fra forældre og børn selv
  • Folkeregistret og CPR register

  Videre forløb:

  • Andre familiemedlemmer hvis relevant – udfordringer
  • Børne- og familierådgivningen i forbindelse med visitation
  • Andre dele af kommunen, der yder tilbud til barnet
  • Behandlingstilbud hvis der skal tages særlige hensyn
  • Samarbejdsparter i forbindelse med specialundervisning, tilpasning af tilbud efter særlige behov, herunder fx helbredsmæssige behov, forskellige tests, herunder nationale tests, ungdomstilbud, skolearrangementer

  Modtagere eller kategorier af modtagere

  Ringsted Kommune videregiver eller overlader dine oplysninger til følgende modtagere:

  • Samarbejdsparter i relation til uddannelsesvejledning, specialtilbud
  • Andre dele af Ringsted Kommune i forbindelse med varetagelse af sagsbehandling og generel forvaltningsvirksomhed
  • Andre offentlige myndigheder med Ringsted Kommune som samarbejdspartner, fx. SKAT, andre kommuner, mv.
  • Andre samarbejdspartnere til Ringsted Kommune, fx advokater, konsulenthuse og leverandører af skolekørsel
  • Databehandlere
  • Videregivelse i forbindelse med behandling af aktindsigtsanmodninger

  Behandlingens varighed

  Vi har ikke oplysninger om dig i længere tid end nødvendigt.

  Vi overholder de forvaltningsretlige rammer for, hvor længe vi må behandle og opbevare dine oplysninger. Oplysningerne slettes typisk 5 år efter udgangen af den journalperiode, hvor din sag afgøres og afsluttes, eller hvor barnet afslutter sit skoleforløb. På enkelte områder kan der være tale om en længere eller kortere slettefrist alt afhængigt af, hvilken sag der er tale om.

  For de sager, der er arkivpligtige, opbevares og slettes personoplysninger efter gældende regler om kassation og opbevaring i arkivloven. De sager, der er arkivpligtige, videresendes til arkiv efter
  opbevaringsperioden i kommunen er afsluttet.

  Dine rettigheder

  Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Ringsted Kommunes behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af
  dine rettigheder, skal du kontakte os. Dine rettigheder er:

  • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
   • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Ringsted Kommune behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Ret til berigtigelse (rettelse)
   • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • Ret til sletning
   • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt, oplysningerne ellers ville blive slettet på.
  • Ret til begrænsning af behandlingen
   • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, må Ringsted Kommune fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til indsigelse
   • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Ringsted Kommunes ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

  Vil du klage?

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Ringsted Kommune behandler dine oplysninger på. Du kan finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside
  www.datatilsynet.dk

 • Social- og Sundhedscenteret

  Kontaktoplysninger til Social- og Sundhedscenteret

  Ringsted Kommune er ansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vores kontaktoplysninger er:

  Ringsted Kommune
  Social- og Sundhedscenteret    
  Amtstue Allé 71
  CVR-nr.: 18957981
  Telefon: 57 62 79 00
  E-mail: myndighedsenheden@ringsted.dk


  Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Hvis du har spørgsmål til Ringsted Kommunes behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver.

  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på følgende måder:
  -    På e-mail: dpo.ringsted@bechbruun.dk
  -    På telefon: 72 27 30 02
  -    Ved brev: Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, att. Ringsted Kommunes DPO, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø

  Husk, at hvis du sender personlige, fortrolige eller følsomme oplysninger, så anbefales du at sende din mail over den sikre beskedfunktion. Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiveren og finde link til sikker mail til rådgiveren  på https://ringsted.dk/presse-design-databeskyttelse


  Hvorfor behandler Social- og Sundhedscenteret dine oplysninger

  Formålet med behandlingen af dine oplysninger er at gøre det muligt for Ringsted Kommune at behandle dine ansøgninger, og bagefter levere den relevante støtte til dig.  Alt efter, hvilken type sag der er tale om, kan det eksempelvis være:

  • At levere omsorgs- og sundhedsydelser, som f.eks. hjemmehjælp, hjælpemidler eller træning.
  • At levere støtte på det sociale område, f.eks. til voksne med nedsat funktionsevne, socialpsykiatriske problemstillinger eller på anden måde med behov for særlig støtte.
  • At behandle ansøgninger om – og udbetaling af – kontante ydelser.
  • At muliggøre kommunens opgaver i forbindelse med løsning af boligsociale problemer.

  Dine personoplysninger behandles efter Databeskyttelsesforordningen (Forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger: artikel 6, stk. 1, litra e om myndighedsudøvelse), dansk lov og særlovgivning på området. Dette er eksempelvis Serviceloven, Lov om førtidspension, Sundhedsloven, Lov om specialundervisning for voksne og Almenboligloven.

  Hvilke personoplysninger behandler vi?

  Ringsted Kommune behandler kun de typer af oplysninger om dig, der er nødvendige for, behandlingen af din sag. Ringsted Kommune kan behandle disse kategorier af personoplysninger om dig, når det er relevant for sagsbehandlingen og den hjælp der ydes til dig:

  Almindelige personoplysninger:

  • Navn og adresse
  • CPR-nr.
  • Økonomiske forhold, herunder om indtægt og formue
  • Væsentlige sociale problemer
  • Familiemæssige forhold
  • Boligmæssige forhold
  • Erhvervsmæssige forhold
  • Oplysninger om dit sociale liv

  Derudover kan vi i særlige tilfælde også behandler følgende særlige kategorier af oplysninger, hvis det er nødvendigt og relevant i det konkrete tilfælde.

  • Seksuelle forhold eller seksuel orientering
  • Straffeoplysninger
  • Religiøs eller filosofisk overbevisning
  • Race og etnisk oprindelse
  • Helbredsoplysninger, herunder eksempelvis fysiske og psykiske funktionsniveau

  Hvor har vi dine oplysninger fra, og hvem deler vi dem med?

  Dine personoplysninger stammer hovedsageligt fra dig selv. Derudover kan vi modtage oplysninger fra andre, f.eks.:

  • Din eventuelle værge
  • Dine pårørende
  • Andre centre og enheder i Ringsted Kommune
  • Andre myndigheder/sundhedsmyndigheder
  • Private og eksterne leverandører
  • Registeroplysninger

  Social- og Sundhedscenteret kan videregive eller overlade dine oplysninger - eller dele heraf -  til følgende modtagere, når dette er relevant for sagsbehandlingen eller den hjælp, der ydes, eller i det omfang vi som kommune har lovmæssig pligt til det:

  • Andre centre og enheder i Ringsted Kommune
  • Andre offentlige myndigheder
  • Relevante samarbejdsparter, herunder, men ikke begrænset til, private og selvejende institutioner, værger og tolke
  • Danmarks Statistik
  • Databehandlere i medfør af indgåede databehandleraftaler

  Dine oplysninger vil i enkelte særlige tilfælde også kunne blive videregivet til andre i forbindelse med aktindsigtsanmodninger.

  Videregivelse vil dog ikke ske uden dit samtykke, hvis loven i det konkrete tilfælde kræver dette. Eksempelvis findes der i Sundhedsloven regler om, i hvilke tilfælde og til hvilke modtagere læger og andre sundhedspersoner kan videregive patientoplysninger. 

  Hvor længe behandler og opbevarer vi dine oplysninger?

  Vi har ikke oplysninger om dig i længere tid end nødvendigt. Vi overholder de forvaltningsretlige rammer for, hvor længe vi må behandle og opbevare dine oplysninger. Oplysningerne slettes typisk 5 år efter udgangen af den journalperiode, hvor din sag afgøres og afsluttes.

  På enkelte områder kan der være tale om en længere eller kortere slettefrist, alt afhængigt af, hvilken sag der er tale om. De sager, der er arkivpligtige, videresendes til arkiv.

  Hvad er dine rettigheder og klagemuligheder?

  Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Ringsted Kommunes behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Dine rettigheder er:

  • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Ringsted Kommune behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt, oplysningerne ellers ville blive slettet på.
  • Ret til begrænsning af behandlingen: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, må Ringsted Kommune fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Ringsted Kommunes ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


  Vil du klage?

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Ringsted Kommune behandler dine oplysninger på. Du kan finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

   

 • Vej- og Ejendomscenteret

  Ringsted Kommune er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger – her kan du få fat i os

  Ringsted Kommune er ansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her:

  Ringsted Kommune
  Vej- og Ejendomscenter
  Rønnedevej 9
  4100 Ringsted
  CVR-nr.: 18957981
  Telefon: 57 62 63 00
  E-mail: vejogejendom@ringsted.dk

  Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Hvis du har spørgsmål til Ringsted Kommunes behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver.

  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på følgende måder:

  • På e-mail: dpo.ringsted@bechbruun.dk
  • På telefon: 72 27 30 02
  • Ved brev: Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, att. Ringsted Kommunes DPO, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø

  Husk, at hvis du sender personlige, fortrolige eller følsomme oplysninger, så anbefales du at sende din mail over den sikre beskedfunktion. Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiveren samt finde link til den sikre beskedfunktion på Ringsted Kommunes hjemmeside www.ringsted.dk  

  Lovgrundlag for behandlingen

  Dine personoplysninger behandles efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og national lov på området.

  Hjemlen for at behandle dine personoplysninger afhænger af sagstypen. Alt afhængigt af, hvilken sag, det drejer sig om, behandles din sag efter en eller flere af følgende lovgrundlag:

  • Myndighedsudøvelse, databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a, når der er tale om generelle opgaver, der er pålagt kommunen som forvaltningsmyndighed,
  • Vejloven, Privatvejsloven, Færdselsloven, Bekendtgørelse om vejafmærkning, Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning og Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, hvis du søger om godkendelse, dispensation, tilladelse, anmodning eller en anmeldelse.

  Formålet med behandlingen

  Formålet med behandlingen af dine personoplysninger har til formål at muliggøre Ringsted Kommunes forpligtigelser for at løfte sagsbehandlingen.

  Kategorier af personoplysninger

  I Ringsted Kommune behandler vi oplysninger om dig i vores it-systemer, når vi arbejder med din sag. Som udgangspunkt indgår der ikke følsomme personoplysninger, og vi anmoder ikke om de oplysninger, da de ikke er nødvendige for vores sagsbehandling. For at vi kan behandle din sag har vi brug for almindelige personoplysninger - f.eks. navn, adresse, telefon nr. og e-mail.

  Hvor dine oplysninger stammer fra

  Oplysninger er nogle du selv har oplyst og er indsendt i forbindelse med din sag.

  Såfremt det er nødvendigt for behandlingen af din sag, indhentes ligeledes oplysninger fra andre offentlige myndigheder til brug for afgørelse eller vurdering af din sag.

  Modtagere eller kategorier af modtagere

  Ringsted Kommune videregiver eller overlader dine oplysninger til følgende modtagere:

  • Andre dele af Ringsted Kommune i forbindelse med varetagelse af sagsbehandling og generel forvaltningsvirksomhed
  • Andre offentlige myndigheder med Ringsted Kommune som samarbejdspartner, fx. SKAT, andre kommuner, mv.
  • Andre samarbejdspartnere til Ringsted Kommune, fx advokater og konsulenthuse,
  • Databehandlere
  • Videregivelse i forbindelse med behandling af aktindsigtsanmodninger

  Behandlingens varighed

  Vi opbevarer alle oplysninger så længe, de er relevante for behandlingen af din sag. Herefter arkiveres de efter reglerne i arkivloven.

  Dine rettigheder

  Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Ringsted Kommunes behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Dine rettigheder er:

  • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
   • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Ringsted Kommune behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Ret til berigtigelse (rettelse)
   • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • Ret til sletning
   • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt, oplysningerne ellers ville blive slettet på.
  • Ret til begrænsning af behandlingen
   • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, må Ringsted Kommune fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til indsigelse
   • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Ringsted Kommunes ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

  Vil du klage?

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Ringsted Kommune behandler dine oplysninger på. Du kan finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

   

 • Teknik- og Miljøcenteret

  Ringsted Kommune er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger – her kan du få fat i os

  Ringsted Kommune er ansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her:

  Ringsted Kommune
  Teknik og Miljøcentret
  Rønnedevej 9
  4100 Ringsted
  CVR-nr.: 18957981
  Telefon: 57 62 63 00
  E-mail: teknikogmiljo@ringsted.dk

  Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Hvis du har spørgsmål til Ringsted Kommunes behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver.

  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på følgende måder:

  • På e-mail: dpo.ringsted@bechbruun.dk
  • På telefon: 72 27 30 02
  • Ved brev: Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, att. Ringsted Kommunes DPO, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø

  Husk, at hvis du sender personlige, fortrolige eller følsomme oplysninger, så anbefales du at sende din mail over den sikre beskedfunktion. Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiveren samt finde link til den sikre beskedfunktion på Ringsted Kommunes hjemmeside www.ringsted.dk

  Lovgrundlag for behandlingen
  Dine personoplysninger behandles efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og national lov på området.
  Hjemlen for at behandle dine personoplysninger afhænger af sagstypen. Alt afhængigt af, hvilken sag, det drejer sig om, behandles din sag efter en eller flere af følgende lovgrundlag:

  • Myndighedsudøvelse, databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a, når der er tale om generelle opgaver, der er pålagt kommunen som forvaltningsmyndighed,
  • Planloven, Miljøvurderingsloven, Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven, Byggeloven, Byfornyelsesloven, Miljøbeskyttelsesloven, Husdyrbrugloven, Vandforsyningsloven og Jordforureningsloven hvis du søger om godkendelse, dispensation, tilladelse, anmodning eller en anmeldelse

  Formålet med behandlingen

  Kommunens behandling af dine personoplysninger har til formål at sikre at vi kan løse vores opgaver, og udføre den nødvendige sagsbehandling.

  Kategorier af personoplysninger

  I Ringsted Kommune behandler vi oplysninger om dig i vores it-systemer, når vi arbejder med din sag. Som udgangspunkt indgår der ikke følsomme personoplysninger, og vi anmoder ikke om de oplysninger, da de ikke er nødvendige for vores sagsbehandling. For at vi kan behandle din saghar vi brug for almindelige personoplysninger - f.eks. navn, adresse, telefon nr. og e-mail.

  Hvor dine oplysninger stammer fra

  Oplysninger er nogle du selv har oplyst og er indsendt i forbindelse med din sag.Såfremt det er nødvendigt for behandlingen af din sag, indhentes ligeledes oplysninger fra andre offentlige myndigheder til brug for afgørelse eller vurdering af din sag.

  Modtagere eller kategorier af modtagere

  Ringsted Kommune videregiver eller overlader dine oplysninger til følgende modtagere:

  • Andre dele af Ringsted Kommune i forbindelse med varetagelse af sagsbehandling og generel forvaltningsvirksomhed
  • Andre offentlige myndigheder med Ringsted Kommune som samarbejdspartner, fx. SKAT, andre kommuner, mv.
  • Andre samarbejdspartnere til Ringsted Kommune, fx advokater og konsulenthuse,
  • Databehandlere
  • Videregivelse i forbindelse med behandling af aktindsigtsanmodninger

  Behandlingens varighed

  Vi opbevarer alle oplysninger så længe, de er relevante for behandlingen af din sag. Herefter arkiveres de efter reglerne i arkivloven.

  Dine rettigheder

  Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Ringsted Kommunes behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Dine rettigheder er:

  • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
   • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Ringsted Kommune behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Ret til berigtigelse (rettelse)
   • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • Ret til sletning
   • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt, oplysningerne ellers ville blive slettet på.
  • Ret til begrænsning af behandlingen
   • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, må Ringsted Kommune fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til indsigelse
   • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Ringsted Kommunes ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

  Vil du klage?

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Ringsted Kommune behandler dine oplysninger på. Du kan finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Sidst opdateret

27.09.2021