Du er her

Kvalitetsstandarder

Her kan du finde Ringsted Kommunes kvalitetsstandarder, som definerer, hvilket serviceniveau du kan forvente, hvis du får hjælp fra kommunen.

I kvalitetsstandarderne kan du læse, hvilket service- og kvalitetsniveau, som du kan forvente i Ringsted Kommune.

Kvalitetsstandarderne definerer, hvilken hjælp du kan forvente og er berettiget til i forhold til loven.

Alle kvalitetsstandarder er politisk vedtagne og revideres én gang om året.

Der er følgende kvalitetsstandarder i Ringsted Kommune:

Aflastning og afløsning

Aktivitets- og samværstilbud

Beskyttet beskæftigelse

Boligindretning

Borgerstyret personlig assistance (BPA)

Daghjem til ældre borgere med fysisk handicap

Dagtilbud til demente

Dækning af merudgifter

Forbrugsgoder

Forebyggende hjemmebesøg

Forsorgshjem

Genoptræning efter Sundhedslovens § 140

Hjemmesygepleje

Hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet

Inkontinenshjælpemidler

Klippekortet

Kontanttilskud (§ 95)

Kropsbårne hjælpemidler

Ledsagerordning

Længerevarende botilbud

Madservice med udbringning

Midlertidigt ophold

Midlertidigt ophold i botilbud

Mobilitetshjælpemidler

Nødkald

Omsorgstandpleje

Ophold på kvindekrisecenter

Opsøgende socialt arbejde

Pasning af døende i eget hjem

Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom i eget hjem

Personlig pleje og ernæring

Praktisk hjælp

Social behandling for stofmisbrug

Socialpædagogisk støtte

Støtte til bil

Tildeling af handicapegnet bolig

Tildeling af plejebolig

Træning

Ydelser på plejecentre

Sidst opdateret

27.06.2017