Du er her

Vedligeholdelse af offentlige vandløb er godt i gang

Dato: 09. juni 2017
Vedligeholdelse af de offentlige vandløb i Ringsted Kommune sker i perioden 1. juni - 31. juli.

Planterne i de offentlige vandløb beskæres, så vandløbets evne til afledning af vand opretholdes. Med denne grødeskæring tilstræber vi desuden, at de naturmæssige forhold i vandløbet tilgodeses.

Grødeskæringen sker fortrinsvis manuelt med håndredskaber i form af le eller motorle. Hvor særlige sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige forhold gør sig gældende, som for eksempel blød bund eller stor vanddybde, kan maskinel skæring tages i brug.

Kantklipning langs vandløbet bliver som hovedregel ikke blive udført, da brink- og bredvegetation har en gavnlig effekt for vandmiljøet på grund af skyggeeffekten.

I et vandløb med skygge, reduceres grødemængden og vandtemperaturen sænkes, hvilket er gavnligt for vandløbets dyreliv.

Skæring af brink – og bredvegetation finder således udelukkende sted, hvor det specifikt er krævet i vandløbsregulativet, eller hvor Ringsted Kommune skønner det nødvendigt. Det kan være af hensyn til de afvandingsmæssige interesser, brinkernes stabilitet eller for at svække uønsket bevoksning der ellers vil kunne brede sig til hele vandløbsprofilet.

En begrænset skæring kan også gennemføres, hvor det er nødvendigt for udførelse af vedligeholdelsesarbejdet.

Grødeskæring udføres for Ringsted Kommune af vandløbsentreprenøren HedeDanmark A/S.

Første grødeskæring udføres i perioden fra 1. juni til 31. juli. 

Entreprenørens arbejdsplan for de enkelte vandløb findes her på siden under Vandløb og vedligeholdelse i Ringsted Kommune.

Har du spørgsmål om vedligeholdelsen, er du velkommen til at kontakte Hede Danmark på mail FS@hededanmark.dk eller mobil 20317877.

Som lodsejer (bredejer) eller bruger af vandløbet, skal du være opmærksom på følgende:

  • Vandløbsentreprenørens mandskab har ret til at færdes på din ejendom.
  • Du har pligt til at fjerne afskåret grøde fra vandløbets kant og sprede den afskårne grøde på landbrugsarealer. Udspredningen skal ske mindst 5 meter fra vandløbskanten og i et lag på maksimalt 10 cm.
  • Hegn, el-hegn og lignende må ikke stå i vejen for vedligeholdelsesarbejdet. Hvis hegnet står i vejen eller er til gene for vedligeholdelsesarbejdets udførelse skal hegnet fjernes eller rykkes tilbage. Normalt vil der ved maskinel vedligeholdelse kræves et friholdt arbejdsbælte på 5-8 meter.
  • Markerede drænudløb er lettere at se for entreprenøren. Entreprenøren vil da tilstræbe at skære strømrenden, så den dybe strømrende placeres ud for drænudløb og dermed friholder drænudløbene for aflejringer.
  • Alle offentlige såvel som private ejere/brugere af arealer med kæmpebjørneklo skal bekæmpe planten. Du har pligt til at bekæmpe kæmpebjørneklo, der står i 2 meter bræmmen samt på øvrige vandløbsnære arealer. Skærme med frø må ikke efterlades, så frøene kan ligge og eftermodne. Effektiv bekæmpelse skal være iværksat inden 1. juni i henhold til Ringsted Kommunes indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo.

Sidst opdateret

16.06.2017