Du er her

Nyt Torv - Mere liv i bymidten

Omdannelsen af Torvet skal være med til at binde byen sammen og skabe en attraktiv bymidte, der danner rum for forskellige aktiviteter og appellerer til både unge og ældre, lokale og besøgende.

Det nye torv bliver kort sagt det naturlige samlingspunkt, hvor man mødes for at handle eller få en kop kaffe på den nye café. Et sted hvor børnene har mulighed for at lege, og hvor man kan være sammen med venner og familie i indbydende omgivelser.

Der er tre overordnede formål med at omdanne Torvet:

 • Det skal være mere behageligt og attraktivt at opholde sig på Torvet.
 • Torvet skal klimasikres.
 • Der skal laves ny kloakering omkring Torvet og Nørregade.

Da både klimasikringen og kloakeringen vil medføre omfattende anlægsarbejde på og omkring Torvet, er det oplagt at tage forskønnelsen af Torvet i samme ombæring, så vi undgår at grave Torvet op igen på et senere tidspunkt.

Video: Se borgmester Henrik Hvidesten fortælle om tankerne bag og visionerne for Torvet

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at sende en mail til Ringsted Kommune på vejogejendom@ringsted.dk.

Spørgsmål til det nye Torv

 • Sådan gør vi det mere attraktivt at opholde sig på Torvet

  Vi vil gøre Torvet mere indbydende som opholdsrum, så det kan trække mere liv til bymidten til glæde og gavn for forretningsdrivende, handlende og byen som helhed. Det gør vi blandt andet ved at etablere åbne kanaler med rindende vand, mere grøn beplantning og forskellige aktiviteter til børn.

  Der kommer også en ny café samt nye og moderne offentlige toiletter, som kommer til at ligge i en ny bygning, der opføres på Torvet. Bygningen vil også gøre det mere attraktivt at opholde sig på Torvet, da den udover at huse nye publikumsrettede aktiviteter samtidig vil fungere som Torvets ’fjerde væg’ og skærme for vinden, så det bliver mindre blæsende på Torvet.

  En vigtig del af projektet er desuden at integrere hele området, så der skabes en bedre helhed med fx Sct. Bendts Kirke, Rådhuset og Børsen. Derfor har vi i samarbejde med Realdania, som har bevilget pengene til den nye bygning, sikret os, at der både er plads til den nye bygning og samtidig vil være udsigt til Sct. Bendts Kirke fra Torvet.

  Video: Hør arkitekt Jacob Kamp fra tegnestuen 1:1 fortælle, hvordan vi gør det mere behageligt at opholde sig på Torvet.

  Her kan du se tegning af det nye Torv

  Her kan du se tegning af Klosterlunden

 • Derfor skal Torvet klimatilpasses

  Torvet skal klimatilpasses, så det i fremtiden kan håndtere mere regnvand end i dag, og dermed blive tilpasset til det danske klima, der oftere bliver ramt af ekstrem regn og skybrud.

  Helt konkret indretter vi Torvet, så regnvand fra bygningernes tage opsamles og ledes gennem åbne kanaler ned til et bassin i Klosterlunden, hvor det bliver ledt væk. Det vil gøre Torvet i stand til at håndtere ekstreme regnvejrshændelser, så vi undgår oversvømmelser i forbindelse med skybrud. Og samtidig kommer vandet til at spille en rekreativ og forskønnende rolle på Torvet.

 • Derfor skal der laves ny kloakering omkring Torvet

  Der er behov for at udskifte kloakledningerne i Ringsted bymidte, da de efterhånden er nedslidte flere steder. Enkelte steder er ledningerne helt op til hundrede år gamle. De mange år i jorden har medført utætheder og brud på flere ledninger, og der er en del stik, som ikke længere bruges. Derfor er det nødvendigt at grave Torvet op, inden der opstår et mere akut behov for at gå i jorden.

  Da både klimatilpasningen og den nye kloakering vil medføre store og omfattende anlægsarbejder i og omkring Torvet, synes vi også det giver rigtig god mening at gennemføre fornyelsen af Torvet samtidig.

  Video: Hør Forsyningen fortælle, hvordan vi klimatilpasser Torvet og laver ny kloakering.

 • Hvad sker der med parkeringspladserne?

  Som en del af torveomdannelsen nedlægges de nuværende parkeringspladser på Torvet. Til gengæld opretter vi et antal parkeringspladser i Sct. Hansgade og parkeringsmulighederne bliver forbedret ved, at der kommer elektroniske parkeringsvisere, som vi kender det fra stationsområdet i dag.

 • Kan jeg stadig køre ind til Torvet?

  Selvom vi omdanner Torvet og nedlægger parkeringspladsen, vil der også fremadrettet være adgang til bymidten for billister.

  Vi etablerer en ny vej på den østlige del af Torvet, hvor der vil være mulighed for gennemkørende bybus- og personbiltrafik. Trafikken på Torvet skal dog være på de bløde trafikanters præmisser, så derfor laver vi forskellige hastighedsdæmpende og trafikreducerende tiltag, hvilket betyder, at der bliver en maksimal hastighed på 20 km/t over Torvet. Den nye vej, vi etablerer, erstatter det nuværende vejforløb over Torvet.

 • Hvilke områder påvirker det?

  Helt overordnet gennemfører vi i forbindelse med fornyelsen af Torvet anlægsarbejde tre steder:

  1. Klosterlunden og kirkeplænen
  2. Selve Torvet
  3. Markedspladsen/Nørregade

  Her kan du få et overblik over, hvordan de tre arbejdsområder er inddelt.

  Arbejdet blev udført i tre etaper, så det var til mindst mulig gene for trafik, forretningsdrivende og handlende. Med andre ord undgik vi at grave hele midtbyen op på én gang ved at inddele arbejdet i etaper.

  Klosterlunden og kirkeplænen

  Arbejdet i Klosterlunden blev sat i gang 3. september 2016, og blev afsluttet i januar 2017.

  Du kan se en tegning af planerne for Klosterlunden her

  Torvet

  I starten af marts 2017 gik arbejdet med omdannelsen af selve Torvet i gang. Arbejdet blev afsluttet juli 2018.

   

  Markedspladsen/Nørregade

  I starten af marts 2018 gik arbejdet på markedspladsen i gang. Arbejdet for Markedspladsen og Nørregade blev afsluttet august 2019.

 • Hvad kommer projektet til at koste?

  Der er budgetteret med en udgift på 58.755.933 kroner til det samlede torveprojekt, som er delt mellem Ringsted Kommune, Ringsted Forsyning og Realdania. Ringsted Kommune bærer omkring halvdelen af udgifterne.

  Budgetoversigt
  Aktivitet Ringsted Kommunes
  finansiering
  Anden finansiering Beløb i alt
  Plan for fornyelse af bymidten 27.546.000 kr 0 kr. 27.546.000 kr.
  Klimasikring af bymidten 0 kr. 15.600.000 kr. (Udgift bæres af Ringsted Forsyning) 15.600.000 kr
  Områdefornyelse af Ringsted bymidte 2.506.635 kr. 1.253.298 kr. (Udgift bæres af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen) 3.759.933 kr
  Ny bygning på Torvet 3.600.000 kr. 8.250.000 kr. (Udgiften bæres af Realdania) 11.850.000 kr.
  I alt 33.652.635 kr. 25.103.298 kr. 58.755.933 kr

   

 • Hvem har stået for arbejdet?

  De indledende øvelser, skitseprojekt/projektforslag har Gehl Architects, 1:1 landskab og Orbicon stået for. Konsulentvirksomheden Rambøll blev efter et udbud valgt som totalrådgiver og udarbejdede hovedprojekteringen. Rambøll stod ligeledes for licitationen, for at finde entreprenøren, der skulle udføre projektet, samt for at føre tilsyn gennem udførelsen.

  Virksomheden OKNygaard har stået for anlægget af første etape i Klosterlunden.

  Det er firmaet Zacho-Lind A/S, som stod for anden etape af projektet - arbejdet med omdannelse og klimatilpasning af Ringsted Torv.

  Arkil A/S har stået for etape 3, som omhandler Markedspladsen og Nørregade.

 • Baggrund for projektet

  Plan- og Boligudvalget besluttede på sit møde den 19. marts 2013, at omdannelsen af Torvet skulle prioriteres i forbindelse med udviklingen af bymidten. I den forbindelse anbefalede kommunens administration, at der blev nedsat en styregruppe, som skulle komme med forslag til aktiviteter og udformning af Torvet samt tage stilling til konkrete forslag.   
  Udvalget valgte at godkende det oprindelige forslag til styregruppens sammensætning, men den 18. februar 2014 besluttede udvalget, at styregruppen for Ringsted Torv skulle udvides til også at omfatte repræsentanter fra Børne- og Undervisningsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Ældre- og Genoptræningsudvalget.

  Det giver følgende sammensætning af styregruppen:

  • Formand – Borgmesteren
  • 1 repræsentant fra Klima- og Miljøudvalget
  • 1 repræsentant fra Plan- og Boligudvalget
  • 1 repræsentant fra Kultur- og Trivselsudvalget
  • 1 repræsentant fra Børne- og Undervisningsudvalget
  • 1 repræsentant fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
  • 1 repræsentant fra Ældre – og Genoptræningsudvalget
  • 2 repræsentanter fra Erhvervsforum
  • 2 repræsentanter fra Handelsstandsforeningen
  • 1 repræsentant fra Sct. Bendts kirke
  • 1 repræsentant fra Ungdomsforum
  • Sekretær fra administrationen
 • Program for torveomdannelsen

  Programmet for omdannelsen af Torvet, som er udarbejdet af den bredt sammensatte styregruppe, blev først gang behandlet politisk på Plan- og Boligudvalgets møde den 17. december 2013. Udvalget valgte at anbefale programmet godkendt.

  Se referat fra mødet her 

  Efterfølgende blev det behandlet på Økonomiudvalget den 6. januar 2014. Her blev programmet ligeledes anbefalet godkendt med en enkelt bemærkning.

  Se referat fra mødet her

  Byrådet valgte på sit møde den 13. januar 2014 at følge udvalgenes anbefalinger og godkende programmet med Økonomiudvalgets bemærkning.

  Se referat fra mødet her

  Byrådet besluttede på sit møde den 15. oktober 2015 at arbejde videre med de forslag, som styregruppen for omdannelse af Torvet har fremsat.

  Se referatet fra byrådsmødet samt relevante rapporter og andet baggrundsmateriale.

Sidst opdateret

29.11.2019