Du er her

Områdefornyelse i Ringsted bymidte

Områdefornyelsen skal udvikle og forny Ringsted bymidte. Tilsammen skal delprojekterne danne grobund for en synergi effekt mellem de forskellige dele af byen og få dem til at blomstre yderligere.

Formålet med Områdefornyelsen er at tilføre Ringsted Bymidte fornyet energi til gavn og glæde for alle byens borgere, handlende, erhvervsdrivende og besøgende. 

Områdefornyelsen skal:

 1. Medvirke til at skabe gode fysiske rammer for en aktiv bykerne, samt medvirke til at generere private investeringer.

 2. Sikre en større sammenhæng mellem bymidten og det centerområde ved Nørretorv, Ringsted Outlet og Ringstedet.

Områdefornyelse af Ringsted Bymidte er afgrænset som vist på kortet nedenfor, men inkluderer også hele Byens Bånd, der er markeret på kortet med røde pile. 
 

Kort over indsatsområder

Områdefornyelsen består i dag af fire overordnede delprojekter:

 1. Renovering af kulturhuset (delprojektet er afsluttet)
 2. Opgradering af Sct. Hans Haven (igangværende)
 3. Udvikling af Byens Bånd (igangværende)
 4. Bidrag til Torvet (igangværende)

Områdefornyelsen er finansieret med 2/3 af Ringsted Kommune, mens den sidste 1/3 er finansieret af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Har du spørgsmål til Områdefornyelsen, er du velkommen til at sende en mail til Ringsted Kommune på omraadefornyelsen@ringsted.dk.
 

Spørgsmål til Områdefornyelsen

 • Hvad er en områdefornyelse?

  En områdefornyelse er en byudviklingsindsats, hvor der i samarbejde med lokale beboere, aktører og erhvervslivet sættes ind med en række tiltag for at udvikle et afgrænset område. 

  Det overordnede formål med en områdefornyelse er at igangsætte udvikling i udfordret byer eller boligområder, der af den ene eller anden årsag har brug for et fysisk, socialt eller kulturelt løft f.eks. indretning og forbedring af torve og pladser, trafikale foranstaltninger samt til sociale og kulturelle indsatser. Formålet er at gøre det udvalgte afgrænsede område attraktive at bo og bosætte sig i, opholde sig i og/eller drive forretning i og dermed styrke grundlaget for private investeringer.

  Det er kommunen, der vurderer behovet for positiv udvikling og omdannelse af byer eller områder, hvilket kommunen kan søge statslig støtte til. 

 • Hvad er baggrunden for Områdefornyelse af Ringsted Bymidte?

  I 2010 vedtog daværende byråd programmet for områdefornyelsen

  PDF icon Program for områdefornyelsen

  Her er daværende byråds ønsker med Områdefornyelse af Ringsted Bymidte:


  ”Ringsted Byråd har til formål med områdefornyelsen, at tilføre Ringsted bymidte fornyet energi til gavn og glæde for alle byens borgere, handlende, erhvervsdrivende og besøgene.
  Initiativerne i forbindelse med områdefornyelsen skal være med til at fremme en positiv social og økonomisk udvikling og give bedre rammer for private investeringer og erhvervsudvikling.

  Ringsted by har gennem de seneste år tiltrukket mange besøgende til Nørretorv, Ringstedet og Premier outlet. Der har kun i begrænset omfang været en synergi til midtbyen af denne aktivitet. Foreløbige beregninger peger på at 15-20% af de besøgende i outlettet og Ringstedet også besøger eller planlægger at besøge bymidten.

  Det er målet, at etablere og sikre denne synergieffekt gennem områdefornyelsen, hvor en række elementer i bymidten forbedres og styrkes og hvor der er fokus på at opnå en forbedring af bymidten.

  Det er Ringsted Byråds håb, at de mange personer der involveres i fornyelses projektet vil tage godt i mod områdefornyelsen og deltage aktivt og fremadrettet i arbejdet.

  Ringsted Byråd”

 • Hvad består delprojekt Byens Bånd af?

  Byens Bånd en den geografiske strækning mellem Ringsted Outlet i nord, Nørretorv, Nørregade, Torvet, Sct. Hansgade, Tinggade og Sjællandsgade til Ringsted Station i syd.

  Delprojektet Byens Bånd taler i høj grad direkte ind det oveordnede formål med hele Områdefornyelsen om at skabe sammenhæng og synergi effekt mellem bymidtens ydrepunkter.

  Byens Bånd har til hensigt dels at understøtte torveprojektet og dels at være en aktivitetsakse af alsidige byrum. Med et let, genkendeligt basis koncept skal Byens Bånd binde byen sammen og intuitivt lede borgere, besøgende og handlende fra Ringsted Outlet i nord til stationen i syd over torvet og omvendt.

  Basis Koncept: Der arbejdes med cortenstål, granit, Ringsted rød, og træ som base i tråd med Torveprojektet. Derudover arbejdes der med en række sekundære farver og alternative materialer. Det genkendelighedsskabende element er cirklen (ringen), der kommer til udtryk på mange forskellige måder bl.a. i form af det nye logo til konceptet ’midt i mulighederne’. I sin åbenlyse form vil variationer af cirklen (ringen) blive malet på flader og cirkelformet byrumsinventar vil blive placeret på udvalgte nedslagspunkter. I sin symbolske form symboliserer cirklen (ringen) Ringsted, samhørighed og helhed. Basis konceptet skal invitere til ‘gå på opdagelse’ i byrummet. Visuelt arbejdes der i tre højder: nede, i øjenhøjde og oppe. 

  Den sydlige del af Byen Bånd, Sjællandsgade, skal klimatilpasses i 2020 i samarbejde med Ringsted forsyning. Sjællandsgade er derfor blevet udpeget til at fungere som et Byrums-Eksperimentarium, hvori forskellige midlertidige muligheder for kunst, beplantning, byrum og byrumsinventar skal afprøves i 1:1 skala i 2018. De forskellige tiltag skal evalueres løbende og danne grundlag for etablering af permanente tiltag på hele Byens Bånd, men skal også integreres i klimatilpasningsprojektet for Sjællandsgade. Se mere under fanen ”Hvad er Byrums-Eksperimentariet?” 

  Områdefornyelsens primære rolle på midten af Byens Bånd, på Torvet, er første og fremmeste at sørge for at borgere og besøgende naturligt bliver ledt videre ad Byens Bånd, enten mod stationen i syd eller mod Ringsted Outlet i nord. Dette skal gøres ved fysisk markering i tråd med det, der bliver etableret på resten af Byens Bånd. Derudover har Områdefornyelsen påtaget sig opgaven med at udvikle og etablere et legeareal i forbindelse med pavillonen, hvori elementer af Byens Bånd konceptet vil være integreret og dermed understøtte Byens Bånd. 

 • Hvad er Byrums-Eksperimentariet?

  Plakat om eksperimentariet

  Kom, vær’ med og sæt dit aftryk på, hvordan Byens Bånd skal binde byen sammen i ’BYRUMS-EKSPERIMENTARIET’.

  Byens Bånd er…

  … bindeledet mellem Ringsted Outlet, Torvet og Stationen. Den sydlige del af Byens Bånd, Sjællands¬gade, skal klimatilpasses i 2020 i samarbejde med Ringsted forsyning. Sjællandsgade er derfor blevet udpeget til at fungere som et ’Byrum-Eksperimentarium’ i 2018. 

  I Byrums-Eksperimentariet skal forskellige tiltag i form af f.eks. kunst, beplantning, byrum og byrumsinventar for de kommende anlæg i Sjællands¬gade afprøves og evalueres i perioden.

  Vi gør det fordi…

  … vi (borgere og kommunen) sammen skal finde den helt rigtige kombination af ’ingredienser’, der skal danne grundlag for de nye anlæg i Sjællandsgade i 2020 samtidigt med, at det vil bane vejen for, hvordan Byens Bånd fysisk skal markeres og dermed binde byen sammen. 

  Vi har brug for din mening…

  ... om de tiltag, der etableres og afprøves i Sjællandsgade. Du vil derfor også i den næste tid, på forskellige måder, blive inviteret indenfor i Byrums-Eksperimentariet forskellige forsøgsrum. Her vil du kunne komme med din vurdering af de forskellige tiltag samt komme med input og idéer, som vi kan prøve at realisere. Dermed har du mulighed for, at blive medskaber af dit eget byrum. 

  Du vil i den kommende tid opleve …

  … at flere midlertidige tiltag vil blive etableret på Sjællandsgade. Du vil måske også opleve, at nogle af tiltagene vil blive flyttet til en anden placering eller helt blive fjernet igen. Det er alt sammen en del af Byrums-Eksperimentariet.

  Det første vi vil forsøge os med i Byrums-Eksperimentariet…

  … er navigations-markeringer på fortovet og afprøvning af forskellige former for belysning. 

   

  Vi glæder os!

 • Det sker i Byrums-Eksperimentariet

  6. juli 2018 - Malet cirkler, der leder på vej og måske inspirerer til leg?

  Prikker malet på asfalt

  Det sidste nye vi er, at vi i Byrums-Eksperimentariet har malet cirkler i forskellige størrelser og farver foran Sjællandsgade nr. 21-35. Det er en måde at markere Byens Bånd på, der vil lede borgere og besøgende videre indtil bymidten. Ideen er, at cirklerne også skal indbyde til leg, måske i kombination med noget… 

  Har du nogen ideer? 

  Skriv til os på: omraadefornyelse@ringsted.dk

  28. maj 2018 - Kommunes dygtige folk hos Vej og Park hjælper Områdefornyelsen med at lægge granit og skifferprøver i Byrums-Eksperimentariet

  Der bliver lagt prøver i fortovsbelægningen

  På Sjællandgade foran nummer 4-12 er der lagt to granitfliser og en skifferflise. Alle tre fliser har fået behugget en stribet cirkel med reference til ”midt-i-mulighederne-logoet”. Målet er at eksperimentere og teste ideen om at markere Byens Bånd bl.a. ved at lægge behuggede fliser som en af disse, med jævne mellemrum på hele strækningen.

  Diskret, elegant eller høj arkitektonisk værdi? 

  Usynlig, lidt ligegyldig eller anonym? 

  Eller…. Hvad synes du?

  Skriv til os på: omraadefornyelse@ringsted.dk 

  granitprøve i belægningen

  21-29. Maj 2018 – Navigationscirkler skal med humor lede borgere og besøgende ind mod bymidten

  I Byrums-Eksperimentariet er der som et forsøg malet navigationscirkler. Cirklerne skal lede borgere og besøgende fra stationen til Torvet. Det er selvfølgelig meningen, at hvis det er et tiltag, vi vælger at etablere permanent, så skal der også være navigationscirkler, der skal lede fra Torvet til Stationen og fra Ringsted Outlet til Torvet og omvendt.

  I alt er der nu placeret otte navigationscirkler på en udvalgt rute i Byrums-Eksperimentariet. En ud af de otte cirkler er lavet i cortenstål. Et materiale der også er brugt på Torvet, og derfor vil kunne give mening at bruge, hvis vi vælger at markere hele Byens Bånd med navigationscirkler. 

  Cortenprøve i belægningen

  Med cirklerne arbejdes der med humor og afstand gjort op i tid i stedet for kilometer. F.eks. er der en cirkelformet cortenstålplade ved stationen, hvor der står ”kun 10 min til torvet”, og ved Mindelunder er der malet en cirkle, hvorpå der står ”ta’ et hvil, du er der næsten”. 

  Malet prøve på belægningen

 • Hvad består delprojektet Sct. Hans Haven af?

  Sct. Hans Haven ligger ved det gamle vandtårn mellem to fine rødstensbyggerier, hvoraf det ene er Radiomusset, og i det andet er der lejligheder. I haven står en stor mindesten og fine store solitær træer (ahorn og Lin). Haven fungerer som et gennemgangsareal og i mindre grad som et opholdsareal. Der findes ingen andre lignende grønne ’lommer’ i området. 

  Sct. Hans Haven skal opgraderes og fungere som et indbydende gennemgangsareal og som en attraktiv ankomst til Radiomuseet. Derudover skal haven invitere til ophold og hvil midt i byen.

  Helhedsplan for Sct. Hans Haven

  Et skitseprojekt inkl. en helhedsplan for haven er blevet udarbejdet af landskabsarkitekt Charlotte Skibsted.

  Skitseprojektet og helhedsplanen for Sct. Hans Haven blev politisk godkendt i 2017. Her blev også besluttet at så meget at Etape A af helhedsplanen skal anlægges under Områdefornyelsen mens resten af helhedsplanen for Sct. Hans Haven er godkendt på budget til at blive anlagt i 2020.

  Etapeplan for Sct. Hans Haven

 • Kan jeg stadig bruge Sct. Hans Haven i år?

  Ja. Du vil fortsat kunne bruge Sct. Hans Haven i år.

  Vi forventer at gå i jorden og etablere første etape, etape A af helhedsplanen, primo september. 

 • Hvordan er Torvet også en del af Områdefornyelsen?

  Fornyelse af Torvet var tilbage i 2010 en del af områdefornyelsen. I takt med at der også skulle klimatilpasses på torvet ”voksede” fornyelsen af Torvet ud af Områdefornyelsen, blev kombineret med klimatilpasning og blev et selvstændigt projekt med egen økonomi. 


  Områdefornyelsen bidrager fortsat med 3 mio. kr. og der er et tæt samarbejde mellem Torveprojektet og Områdefornyelsen. 
   

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00

Sidst opdateret

09.07.2018