Handicaprådet

Tillægsagenda

 • Punkt 1 Sundhedspolitik

  SagsID/Sagsnummer: 16/12359
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_sundhedspolitik_godkendt_af_byraadet_6._juni_2017.pdf.pdf bilag_2_strategier_og_handleplaner_for_sundhedspolitikken.pdf.pdf bilag_3_sundhedsaftalen_2019_-_2023.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

  x

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

   

   

   

  x

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Den 8. oktober 2018 vedtog Byrådet, at udsætte beslutningen om at genvedtage, revidere eller udarbejde ny Sundhedspolitik for Ringsted Kommune til efter vedtagelse af Sundhedsaftale 2019-2023.

   

  Sundhedsaftalen er godkendt af de 17 kommuner i Region Sjælland samt af Regionsrådet. I forlængelse heraf skal der tages stilling til, om der skal udarbejdes en ny Sundhedspolitik i denne Byrådsperiode.

  Beskrivelse af sagen

  Den nuværende Sundhedspolitik (bilag 1) blev godkendt af Byrådet den 6. juni 2017.

   

  Forud for udarbejdelse af Sundhedspolitikken blev der holdt en række temamøder i 2016 for Byrådet, samarbejdspartner og interessenter. Derudover har udkast til Sundhedspolitikken været i høring, og der blev holdt en høringsmøde, hvor alle interesserede borgere kunne deltage i dialogen om udkast til den ny Sundhedspolitik.

   

  Sundhedspolitikken tager afsæt i Ringsted Kommunes vision ”Ringsted – Midt i mulighederne” og er bygget op om fire gennemgående værdier og fire temaer.

   

  De fire gennemgående værdier er:

   

  • Samskabelse
  • Lighed i sundhed
  • Tidlig indsats
  • Tilgængelighed

   

  De fire temaer er:

   

  1. Sundhedstilbud og trygge rammer
  2. Det sunde liv for børn og unge
  3. Det sunde arbejdsliv
  4. Rehabilitering, genoptræning og behandling.

   

  For hvert tema er der opstillet 4-årige mål, som dækker perioden fra 2017 til 2021. Sundhedspolitikken er yderligere udmøntet i en strategi og handleplan (bilag 2), hvor målene er yderligere konkretiseret.

   

  Sundhedspolitikken er en tværgående politik, som ikke kan stå alene, men skal ses i sammenhæng med kommunes øvrige politikker. Således har beslutninger på tværs i kommunen indflydelse på borgernes mulighed for øget sundhed. Oplevelsesstien er et eksempel på dette. 

   

  Derudover er mulighederne på sundhedsområdet påvirket af den regionale sundhedsaftale. Medio 2019 er der vedtaget en ny Sundhedsaftale for perioden 2019-2023 (bilag 3), som tager afsæt i følgende fire sundhedsudfordringer i Region Sjælland:

   

  • Flere sårbare ældre
  • Flere borgere med kroniske eller langvarige sygdomme
  • Flere voksne med psykisk sygdom
  • Flere børn og unge med trivselsudfordringer

   

  Med udgangspunkt i disse fire udfordringer er der formuleret følgende fire regionale mål:

   

  1. Fælles om borgerens livsudfordringer
  2. Tryghed og mestring i eget hjem
  3. Effektiv forebyggelse – sunde borgere
  4. Mental sundhed og psykisk trivsel

   

  Sundhedsområdet bliver desuden påvirket af nationale krav om blandt andet det nære sundhedsvæsen.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at den nuværende Sundhedspolitik sætter den rigtige retning for kommunens arbejde med sundhed for denne byrådsperiode. Arbejdet med de 4-årige mål er godt i gang, men det vurderes ikke, at de har fået tid til at vise deres effekt på nuværende tidspunkt.

   

  Det vurderes, at den nuværende Sundhedspolitiks gennemgående værdier og temaer sætter samme retning for sundhed som de udfordringer og mål, der er beskrevet i den ny Sundhedsaftale. I både Sundhedsaftalen og Ringsted Kommunes Sundhedspolitik er der, fx fokus på: At sikre flest mulig, mulighed for at blive i eget hjem, At understøtte sundhed og forebygge kronisk sygdom, At samarbejde og samskabe sundhed med borgerne og på tværs af enheder, At understøtte sundhed og trivsel for børn og unge.

   

  Administrationen vurderer videre, at Sundhedspolitikken honorer styringskonceptets afsnit 3 om forventninger til indhold i kommunens politikker. Der er således en afklaring af politikkens samspil med øvrig kommunal planlægning, en klar beskrivelse af politikkens opbygning samt en tydelig opdeling i temaer med konkrete mål for hvert tema.

   

  Det er endvidere administrationens vurdering, at den gennemførte proces i forhold til inddragelse af interessenter og samarbejdspartnere, med blandt andet flere temamøder og et høringsmøde, var så omfattende, at der ikke vil komme ny viden ved at gennemføre en lignende proces, så tæt på.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at den nuværende Sundhedspolitik genvedtages.

  Beslutning i Handicaprådet den 08-10-2019

  Orienteringen er taget til efterretning.

   

  Ej til stede: Jan Jakobsen og Sune Thor Olsen

   

Sider