Klima- og Miljøudvalget

Tillægsagenda

Dokument: 22020.pdf
 • Punkt 1 Overførsel af midler fra fortovsprojekter til anlægsfonden (genoptaget) (KMU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/14334
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_-_anlaegsoenske_-_fortov_paa_oerslev_stationsvej.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

   

  x

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til om der skal overføres ubrugte midler fra anlæg 296 – Anlæg af fortov på Ørslev Stationsvej til anlægsfonden.

  Beskrivelse af sagen

  I budget 2018 og 2019 blev der afsat midler til henholdsvis renovering af det nordlige fortov langs Køgevej, mellem Dagmarsgade og Kaserne Allé, samt anlæg af fortov på Ørslev Stationsvej.

  Projekterne blev udbudt under et samlet udbud. Begge anlæg er nu færdige og afventer 1 års gennemgang.

   

  Anlæg 272 – Renovering af fortov på Køgevej, er der en restøkonomi på omkring 40.000 kr. Beløbet tilsidesættes til 1 års gennemgang.

   

  Anlæg 296 – Anlæg af fortov på Ørslev Stationsvej, er der en restøkonomi på ca. 790.000 kr.

  Det er et stort beløb at have stående på et afsluttet anlæg, som afventer 1 års gennemgang.

  Administrationen foreslår derfor at flytte 700.000 kr. fra anlægget til anlægsfonden. Der er ca. regninger tilbage for op mod 50.000 kr. Dermed er der det samme beløb til begge anlæg ved 1 års gennemgang.

   

  Efter 1 års gennemgang vil der blive udarbejdet et anlægsregnskab for begge anlæg.

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Administrationen foreslår, at der flyttes et rådighedsbeløb på 700.000 kr. fra anlæg 296 til anlægsfonden. Anlægsbevillingen nedskrives tilsvarende på anlægget.

  Saldo for anlægsfonden er pr. 17. december 2019 5,3 mio. kr.

  Vurdering

  Administrationen vurderer, at ved at flytte 700.000 kr. fra anlæg 296, til anlægsfonden vil give mulighed for, at øvrige projekter kan få gavn af disse, såfremt der viser sig et behov for dette.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at der overføres 700.000 kr. af uforbrugt rådighedsbeløb fra anlægsprojektet ”Anlæg af fortov på Ørslev Stationsvej” til anlægsfonden

  Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 23-01-2020

  Anbefales godkendt efter afstemning.

   

   

  B
  Torben Lollike

  A
  Lisbeth Andersen

  A
  Benny Christensen

  V
  Johnny Dahlgaard

  V
  Klaus Hansen

  O
  Per Nørhave

  K
  Finn Andersen

  For

  X

   

   

  X

  X

  X

  X

  Imod

   

  X

  X

   

   

   

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning i Økonomiudvalget den 28-01-2020

  Britta Nielsen fremsætter ændringsforslag, om at mindreforbruget anvendes til etablering af yderligere fortov i Ørslev.

   

  Forslaget er ikke godkendt efter afstemning.

   

   

  V

  Henrik Hvidesten

  V

  Klaus Hansen

  O

  Per Nørhave

  A

  Per Flor

  A

  Mette Ahm-Petersen

  B

  Torben Lollike

  F

  Britta Nielsen

  Ø

  Henrik Kjær

  K

  Finn Andersen

  For

   

   

   

  X

  Ej til stede

   

  X

   

   

  Imod

  X

  X

  X

   

  X

   

  X

  X

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Per Flor fremsætter ændringsforslag, om at mindreforbruget overføres til fortovspuljen.

   

  Forslaget blev ikke godkendt efter afstemning

   

   

  V

  Henrik Hvidesten

  V

  Klaus Hansen

  O

  Per Nørhave

  A

  Per Flor

  A

  Mette Ahm-Petersen

  B

  Torben Lollike

  F

  Britta Nielsen

  Ø

  Henrik Kjær

  K

  Finn Andersen

  For

   

   

   

  X

  Ej til stede

   

  X

   

   

  Imod

  X

  X

  X

   

  X

   

  X

  X

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstillingen anbefales godkendt efter afstemning

   

   

  V

  Henrik Hvidesten

  V

  Klaus Hansen

  O

  Per Nørhave

  A

  Per Flor

  A

  Mette Ahm-Petersen

  B

  Torben Lollike

  F

  Britta Nielsen

  Ø

  Henrik Kjær

  K

  Finn Andersen

  For

  X

  X

  X

   

  Ej til stede

  X

   

  X

  X

  Imod

   

   

   

  x

   

  X

   

   

  Undlod

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ej til stede: Mette Ahm-Petersen

  Beslutning i Byrådet den 03-02-2020

  Sagen sendes tilbage til Klima- og Miljøudvalget.

   

  Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen og Klaus Hansen (stedfortræder Per Roos)

  Supplerende sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 3. februar 2020, at sende sagen tilbage til Klima- og Miljøudvalget for at få klarlagt om den politiske bevilling er blevet brugt til at få udført det politisk bestilte projekt.

   

  Anlægsønsket for budget 2018 (bilag) lyder:

  Anlæg af fortov på østsiden af Ørslev Stationsvej mellem Ørslev Gade og Nygårdsvej samt på sydside af den nordlige del af Ørslev Stationsvej.Samme standard som eksisterende fortov nord for Nygårdsvej.

   

  I anlægsønsket fremgår det også, at anlægsoverslaget er givet ud fra en middel risiko ift. anlægsomkostningerne, da det blev vurderet at jorden kunne være forurenet samt en mulig blød bund i jorden gjorde, at der skulle etableres ekstra sikring i opbygningen af fortovets underlag. Begge dele har vist sig ikke at være tilstede, hvorfor der er et overskud på anlægget.

   

  Budget 2018 viser, at anlægsønsket blev lagt ind for overslagsåret 2019 som et selvstændigt anlæg.

   

  Bevillingen til anlægget blev frigivet i Byrådet den 10. december 2018 – punkt 21, med samme formulering som i anlægsønsket.

   

  Administrationen har visualiseret anlægsønsket herunder:

   

  Den blå og grønne linje er de ny anlagte fortove på Ørslev Stationsvej og er tilsvarende projektets anlægsønske. Administrationen vurderer, at der ikke har været tvivl om beslutningsgrundlaget og fortov er anlagt efter den politiske bestilling.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at der overføres 700.000 kr. af uforbrugt rådighedsbeløb fra anlægsprojektet ”Anlæg af fortov på Ørslev Stationsvej” til anlægsfonden

Sider