Økonomiudvalget

Tillægsagenda

Dokument: 162019.pdf
 • Punkt 1 Orientering om overgang til skattepligt for Ringsted Fjernvarme A/S herunder fusion med Ringsted Kraftvarme A/S

  SagsID/Sagsnummer: 19/19683
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

  x

  x

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag orienteres Byrådet om, at Ringsted Fjernvarme A/S lægges sammen med Ringsted Kraftvarmeværk A/S for at blive skattepligtig. Kompetencen til at træffe beslutningen ligger i Ringsted Forsyning A/S, Ringsted Fjernvarme A/S og Ringsted Kraftvarmeværk A/S.

  Beskrivelse af sagen

  D. 20. november 2019 har Bestyrelserne i de tre selskaber besluttet at igangsætte processen med sammenlægning af de to selskaber. Dette skal anmeldes til Erhverv- og Selskabsstyrelsen og offentliggøres i 4 uger. Efter de 4 uger træffes endelig beslutning på Generalforsamling i Ringsted Fjernvarme A/S som fortsættende selskab og Ringsted Kraftvarme A/S som ophørende selskab. Generalforsamlingen for både Ringsted Fjernvarme A/S og Ringsted Kraftvarme A/S udgøres af bestyrelsen i Ringsted Forsyning A/S.

   

  Baggrunden for ønsket op at gøre Ringsted Fjernvarme A/S skattepligtig er, at der i februar 2020 forventes fremlagt en lovpakke i Folketinget, som under alle omstændigheder vil gøre Ringsted Fjernvarme A/S skattepligtig. For forbrugerne vil det alt andet lige få den konsekvens, at fjernvarmetaksten stiger.

   

  Ved at blive skattepligtig før den nye lovgivning træder i kraft, kan forbrugerne undgå en takststigning. Idet det princip der lægges til grund for beregning af anlægsaktiverne vil være et gennemsnit af nedskrevne værdi samt genanskaffelsesværdi for beskatningen, hvis selskabet bliver skattepligtigt nu. Hvis selskabet derimod afventer den nye lovgivning vil værdien skulle vurderes på ny efter andre principper, som vil kunne medføre en højere skat. Princippet er bekræftet af Skattestyrelsen. Ved at fusionere Ringsted Fjernvarme A/S med Ringsted Kraftvarme A/S, som allerede er skattepligtigt, vil Ringsted Fjernvarme A/S blive skattepligtigt med det samme. Det bemærkes, at taksterne ikke fastsættes efter skatteregnskabet men efter det såkaldte reguleringsregnskab. Værdiansættelsen af aktiverne i skatteregnskabet har derfor ikke betydning for taksten.

   

  Dette vil være i overensstemmelse med Ringsted Kommunes ejer strategi, som siger ”Ringsted Kommune ønsker at: Takstpolitikken afspejler, at selskabets værdier løbende sikres, og at forbrugerpriserne er attraktive for både privat- og erhvervskunder. Taksterne skal afspejle, at kvalitet, service og priser er i balance, med det for øje at selskabets værdier som minimum bibeholdes. Det betyder at serviceniveauet er højt, og kvaliteten er god. Det forventes, at Forsyningen bruger de muligheder for benchmarking, der er tilgængelige inden for forsyningssektoren.”

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Administrationen deler Ringsted Forsynings vurdering af, at en sammenlægning og deraf følgende skattepligt nu vil være til forbrugernes fordel, og dermed i tråd med kommunens ejer strategi.

   

  Skulle lovpakken mod forventning blive udsat eller ikke træde i kraft, er der mulighed for trække skattepligten retur og overgår til skattefritagelse, herunder undlade fusion.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen om overgang til skattepligt for Ringsted Fjernvarme A/S herunder fusion med Ringsted Kraftvarme A/S tages til efterretning

Sider