Plan- og Boligudvalget

Tillægsagenda

Dokument: 112019.pdf
 • Punkt 1 Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til færdiggørelse af hele Torveprojektet herunder Nørregade og Markedspladsen samt belægning omkring Pavillonen

  SagsID/Sagsnummer: 19/12989
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

  X

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Sagen fremlægges med henblik på at tage stilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til færdiggørelse af hele Torveprojektet herunder Nørregade og markedspladsen samt belægning omkring Pavillonen.

  Beskrivelse af sagen

  På baggrund af udeståender og færdiggørelse af det oprindelige Torveprojekt, med tillæg og tilkøb, herunder omprojektering med efterfølgende omlægning af vej over for banken jf. beslutning i Byrådet den 07.03.2016, og flytning af rundkørslen. Der har desuden været ekstra udgifter til vinterforanstaltninger i ugerne 2 – 14, tidsfristforlængelse med forlængelse af funktionærer på byggepladsen, ny afvanding i rundkørsel, steler til bro og plantning af træer m.m. Hvorfor Torveprojektet med Nørregade, Markedspladsen og området omkring den kommende Pavillon ”Optionsområdet” er vanskelig at afslutte, og forbinde de enkelte arealer, som skaber helheden for området.

   

  Skitseforslag vedr. vejforløb fra sagen

  Der er et mindre antal projekter, som ikke har været indeholdt i tidligere bevillinger eller oplæg, men er medtaget for at synliggøre og informere om vigtigheden af, at afslutte områderne med de sidste detaljer og finish.  Pkt. A – J:

   

  På Torvet og Markedspladsen er det forholdsvis små tiltag, der skal til for at færdiggøre området.

  Der er bestilt og leveret messingbogstaver til bowlerne (A) og 4 stk. numre pr. stadeplads til 23 stadepladser i alt på henholdsvis Torvet og Markedspladsen (C). Montering og befæstelse i granitten af tal og bogstaver mangler.

   

  Genopsætning af busskur (B) over for banken er en mere praktisk foranstaltning ift. vejrlig, men er formentlig også bundet op af kontraktmæssig aftale i forhold reklamepladsen.

   

  Etablering af 2 stk. 400 V elstik (D) på Markedspladsen er en praktisk foranstaltning, når der er marked m.v. for stadeholdere der har brug for strøm, men også udvide mulighederne for brugen af området fremadrettet.

   

  Fjernelse af 3 stk. lyspullerter ved restauranten Meatery (E), på hjørnet af Nørregade og Sct. Knudsgade, er både en praktisk og en æstetisk foranstaltning. Dog forudsættes det at næste pkt. – opsætning af 2 stk. lysmaster bliver et tilvalg.

   

  Opsætning af 2 stk. belysningsmaster (F), magen til dem der er opsat på Torvet, skaber en sammenhæng, og betragtes som en klar forbedring af markedspladsen, hvad angår aktiviteter på alle tider af året. Der ud over kan borgerne føle sig mere trygge og sikre med en oplyst plads.

   

  Lægning af 5 stk. opmærksomhedsfelter (G) i forhold til handicaptilgængelighed i Nørregade. De specielle ”nubrede” granitsten er indkøbt, og ligger på kaserne Parkvej.

   

  Opsætning af cykelstativer, skraldespande og bænke (H) er en del af 3. Etape på Nørregade, men har ikke været indeholdt i entreprisen for området. Det vil skabe den sidste finish for området med tanke på ophold og renholdelse.

   

  Uforudsete udgifter (I) og Interne projektledertimer (J) til Torvet og Markedspladsen har ikke været indeholdt i entreprisen for området.

   

  Belægning omkring pavillonen - ”Optionsområdet” – dvs. arealet fra den i dag nye torvebelægning og op mod kirkeplænen mod vest og fra den lille bro mod syd og op til Valdemar den Store mod nord. Et areal på godt 1500 m² fratrukket grundplanet fra den kommende Pavillon på i alt 215 m².

   

  De afsatte midler til dette arbejde er forbrugt på tilkøb af andre ydelser i processen, hvorfor økonomien mangler til denne opgave. Der har ikke tidligere været afsat midler til ekstern rådgiver samt interne projektledertimer.

   

  Der er ikke udarbejdet et afklarings/projektforslag og ej heller en realiserings/detailprojektering af området, hvilket bør ske i tæt dialog og samarbejde med Gottlieb Paludan Architects, hvorfor en ekstern rådgiver bør inddrages i dette.

   

  Arbejderne med opførelse af pavillon på Torvet og belægningen af det resterende område skal koordineres, og stiller store krav til planlægningen og samarbejdet.

  Belægning (K), Uforudsete udgifter (L), Ekstern rådgiverhonorar (M) og Interne projektledertimer (N) er at betragte som en nødvendighed for udførslen for det resterende område, som endnu ikke har været berørt af det samlede torveprojekt.

   

  Færdiggørelse af Etape 3, Byfornyelse (O) og Etape 3, Klimatilpasning (P) på Nørregade m.v..

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Der har været ekstra udgifter forbundet med tillæg, tilkøb og vinterforanstaltninger m.v., herunder Byrådsbeslutning den 07.03.2016 om projektering og ændring af vejforløb over torvet.

  Udgifterne som både er en del af Byfornyelsen, Klimatilpasningen og Ringsted Forsyning, fordeler sig på følgende måde:

  Tilkøb

              2,098 mio. kr.

  Vinterforanstaltninger

                0,88 mio. kr.

  Mangler i udbud

                1,64 mio. kr.

  Tidsfristforlængelser

                1,40 mio. kr.

  Tillæg

                1,40 mio. kr.

   

   Der søges en anlægsbevilling til udgifter på 1,95 mio. kr.

       

  Opgave:

  Økonomi:   

  Tidsplan:

  Torvet

   

   

  A. Opsætning af messingbogstaver på bowler

     10.000 kr.

  Udføres 2019   

  B. Genopsætning af busskur overfor Danske Bank

     20.000 kr.

  Udføres 2019    

  C. Montering af numre til stadepladser på Torvet/

  Markedspladsen

     30.000 kr.

  Udføres 2019   

  Markedspladsen

   

   

  D. Etablering af 2 stk. 400 V el-stik til brug ved markeder

  m.v.

     15.000 kr.

  Udføres 2019   

  E. Fjernelse af 3 stk. lyspullerter ved Restauranten

   Meatery

     10.000 kr.

  Udføres 2019  

  F. Opsætning af 2 stk. belysningsmaster

  (magen til dem på Torvet)

    100.000 kr.

  Udføres 2019   

  G. Lægning af 5 stk. opmærksomhedsfelter

   (handicaptilgængelighed)

      10.000 kr.

  Udføres 2019    

  H. Opsætning af cykelstativer, skraldespande og bænke

      90.000 kr.

  Udføres 2019    

  l.   Uforudsete udgifter 

      50.000 kr.

  Udføres 2019   

  J. Interne projektledertimer, anslået

  (Torvet og Markedspladsen)

      20.000 kr.

  Udføres 2019  

  Belægning omkring Pavillon - Optionsområdet

   

   

  K. Belægning

  1.772.000 kr.

  Budget 2020

  L. Uforudsete udgifter – 10% af belægning

     177.200 kr.

  Budget 2020

  M. Rådgiverhonorar, Fase 1 Projektering og

  Fase 2 Udførsel

     276.000 kr.

  55% / 2019

  45% / 2020   

  N. Interne projektledertimer, anslået

  (belægning omkring Pavillon)

       40.000 kr.

  Budget 2020 

  Nørregade

   

   

  O. Færdiggørelse af Etape 3, Byfornyelse –

  Merforbrug og Tillægsarbejder

     690.000 kr.

  Udføres 2019  

  P. Færdiggørelse af Etape 3, Klimatilpasning –

  Merforbrug og Tillægsarbejder

     750.000 kr.

  Udføres 2019

  I alt

  4.060.200 kr.

   

       (4,06 mio. kr.)

   

  Økonomital markeret med fed udgør 1,95 mio. kr. og bør udføres i 2019.

  Pkt. A – J udgør samlet 0.355 mio. kr. og er indeholdt i de 1,95 mio. kr.

   

  Øvrige poster udgør 2.11 mio. kr., som fremsættes som budgetforslag til Budgetforhandling 2020.

  Vurdering

  Administrationen vurderer på baggrund af stadet og fremdriften på Nørregade og Markedspladsen, at færdiggøre de sidste arbejder i indeværende år, inden evt. vinterforanstaltninger træder i kraft, og få afsluttet de sidste arbejder i forbindelse med etape 3 for området.

   

  Administrationen vurderer på baggrund af gennemgang af pkt. A – J, at anbefale udførslen af arbejderne, da det er en forholdsvis lille udgift i det samlede Torveprojekt, og der stadig er ”mænd og maskiner” på pladsen til at udføre opgaverne. Et senere tilvalg efter rømning af pladsen, vil fordyre arbejderne i høj grad.

   

  Administrationen vurderer at det finansieres fra Renovering af fortove - ramme, som er i overensstemmelse med dets formål.

   

  Administrationen vurderer på grundlag af en sammenfattet beskrivelse og økonomisk oversigt, at arbejdet med belægningen på ”Optionsområdet” skal koordineres og nøje planlægges med opførelse af Pavillon på Torvet, hvorfor det anbefales at efterkomme den ønskede anlægsbevilling og rådighedsbeløb og lægge det ind som budgetforslag for den kommende budgetforhandling for 2020.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der gives et yderligere rådighedsbeløb på 1,95 mio. kr. Rådighedsbeløbet finansieres ved at overføre 1,95 mio. kr. fra Renovering af fortove – ramme.
  2. at der gives en anlægsbevilling på 1,95 mio. kr. til færdiggørelse af 2019 arbejder.
  3. at de resterende 2,11 mio. kr. til færdiggørelse af Torveprojektet 2020 arbejder, lægges ind som budgetforslag til den kommende budgetforhandling for 2020.
 • Punkt 2 Orientering om mulighed for administrativ bygning(Lukket)

  SagsID/Sagsnummer: 19/13832
  Sagen afgøres i: Byrådet

Sider