Plan- og Boligudvalget

Tillægsagenda

Dokument: 162019.pdf
 • Punkt 1 Anlægsbevilling ved afslutning af Områdefornyelse i Ringsted Bymidte

  SagsID/Sagsnummer: 19/1110
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

  x

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag orienteres der om, at Områdefornyelse i Ringsted Bymidte er afsluttet. Derudover skal der træffes beslutning om der kan gives en anlægsbevilling (I) på den statslige refusion samt, hvorvidt det overskydende rådighedsbeløb kan tilføres anlægsfonden.

  Beskrivelse af sagen

  Områdefornyelse i Ringsted Bymidte blev igangsat af Byrådet den 10. januar 2011 (punkt 15) med et samlet budget på 9.000.000 kr. Områdefornyelsen er støttet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvor Områdefornyelse i Ringsted Bymidte fik en reservation på en tredjedel af budgettet - max. 3.000.000 kr. på betingelse af at Ringsted Kommune bidrog med min. det dobbelte – det vil sige 6.000.000 kr., hvilket var den budgetterede kommunale ramme.

   

  Byrådet besluttede den 14. januar 2019 (Punkt 15), at afslutte Områdefornyelse i Ringsted Bymidte, og herunder at afslutte de to sidste delprojekter: Byens Bånd og Sct. Hans Haven, uden alle midler var brugt. Det betød, at der ikke længere kunne opnås fuld refusion på 3.000.000 kr.

   

  Regnskabet for den samlede Områdefornyelse i Ringsted Bymidte blev godkendt af revisoren 11. juli og blev 7. august endelig godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. En samlede refusion på 2.231.230 kr. er indbetalt til Ringsted Kommune 30. juli 2019. Områdefornyelse i Ringsted Bymidte er dermed afsluttet.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Anlægsbevillinger og forbrug

  Tabellen nedenfor illustrer anlægsbevillinger set i forhold til det forbrug, der samlet set har været på områdefornyelsens anlægsnummer 116 og 142:

   


  Som det fremgår af tabellen ovenfor er de samlede forbrugte udgifter dækket af de bevilligede anlægsbevillinger. Indtægten, svarende til refusionsbeløbet, er ikke dækket af en anlægsbevilling. Derfor søges der i denne sag om en indtægtsbevilling på - 2.231.230 kr.

   

   

  Af det samlede anlægsregnskabet ovenfor fremgår det, at de samlede anlægsudgifter for områdefornyelsen i Ringsted Bymidte udgør 6.693.690 kr. Den statslige refusion dækker en tredjedel af udgifterne svarende til 2.231.230 kr. Af anlægsregnskabet ovenfor fremgår det også at refusionen er 768.770 kr. mindre end oprindeligt forventet.

   

  Opgørelse af rådighedsbeløb

  Ved afslutningen af områdefornyelsen var der:

  • et mindreforbrug af rådighedsbeløbet fra den statslige refusion på – 768.770 kr. (Se afsnittet Anlægsregnskab og refusion)
  • et mindreforbrug af det afsatte rådighedsbeløb til udførelse af Områdefornyelsen på 870.468 kr. (korrigerede budget 2019 fratrukket faktiske forbrug indeværende år)

   

  Begge beløb, der samlet set udgør 101.698 kr., søges overført til anlægsfonden.

  Vurdering

  Administrationen vurdere at Områdefornyelse i Ringsted Bymidte, og herunder de fire delprojekter, afsluttet. Trafik-, Bygge og Boligstyrelsens har godkendt anlægsregnskabet for Områdefornyelse i Ringsted Bymidte og på den baggrund udbetalt den statslige refusion som er anlægsprojekternes indtægt.

   

  Administrationen anbefaler, at den manglende anlægsbevilling til projektets indtægt bevilliges.

   

  Administrationen vurderer, at mindreforbrug af rådighedsbeløb, jævnfør ansnittet økonomi, overføres til anlægsfonden.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at der gives en anlægsbevilling (I) på -2.231. 230 kr. til anlæg 116
  2. at der overføres overskydende rådighedsbeløb (I) -768.770 kr. til anlægsfonden
  3. at der overføres overskydende rådighedsbeløb (U) på 870.468 kr. til anlægsfonden
 • Punkt 2 Per Nørhave ønsker en sag på Byrådets møde vedr. afslaget til Skjoldenæsholm Golfcenter

  SagsID/Sagsnummer: 19/16723
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_-_initiativret_dansk_folkeparti.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Per Nørhave har brugt initiativretten til at få et punkt på dagsordenen.

  Beskrivelse af sagen

  Af henvendelse fremgår:

   

  ”Sagen drejer sig om afslaget til Skjoldenæsholm Golfcenters mulighed for at bygge helårsboliger og ferieboliger i forbindelse med Centret.

   

  Dansk folkeparti ønsker sagen genoptaget, da der er fremkommet nye oplysninger i sagen. Det viser sig, at Byrådet/Plan og Boligudvalget ikke er blevet foreholdt alle oplysninger i sagen.

   

  Plan- og Boligudvalget blev orienteret om, at der ikke var muligt at give dispensation.

   

  Det er blevet oplyst, at der er flere forhindringer i at give tilladelsen:

   

  1. Planlovens § 11a, stk. 8
  2. Tinglyst servitut
  3. Ringsted Kommunes Lokalplan 94 § 1 og 2

   

  Ad 1: jævnfør Planlovens § 11a, stk. 9 kan Erhvervsministeren give dispensation. Dette er sket i Skanderborg, Herning og Holstebro kommuner, hvor der er bygget i det åbne land. Ved Skjoldenæsholm er blandt andet tale om udfyldning mellem eksisterende bygninger.

  Ad 2: det er Landbrugsstyrelsen der har retten til at tilbagekalde servitutten sammen med Erhvervsstyrelsen. En opringning til Landbrugsstyrelsen, her blev det oplyst, at der stor mulighed at tilbagekalde/slette servitutten.

  Ad 3: Det er Ringsted Kommune, der har mulighed for ændre lokalplanen for området.

   

  Administrationen pålægges at arbejde hurtigt og positivt med ejerne af Skjoldenæsholm Golfcenter om at få fjernet de 3 ovenstående forhindringer med henblik på at få etableret de omhandlende boliger. Herunder skal ændringen af lokalplanen opprioriteres.

   

  Se bilag.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at sagen drøftes

  Beslutning i Byrådet den 07-10-2019

  Efter afstemning blev sagen sendt til behandling i Plan- og Boligudvalget

   

   

   

  For

   

  Imod

   

  Undlod

   

  V

  Henrik Hvidesten

   

  X

   

  V

  Klaus Hansen

   

  X

   

  V

  Johnny Dahlgaard

  Ej til stede

  V

  Line Lynnerup

   

  X

   

  V

  Mazlum Øz

   

  X

   

  V

  Timo Jensen

  Ej til stede

  O

  Per Nørhave

  X

   

   

  O

  Daniel Nørhave

  X

   

   

  O

  Tina-Mia Eriksen

  X

   

   

  C

  Finn Andersen

  X

   

   

  C

  Andreas Karlsen

  X

   

   

  Ø

  Henrik Kjær

   

  X

   

  Ø

  Berit Bruun

   

  X

   

  R

  Lars Tegl Rasmussen

   

  X

   

  B

  Torben Lollike

   

  X

   

  F

  Britta Nielsen

   

  X

   

  A

  Sven-Erik Jakobsen

  X

   

   

  A

  Sadik Topcu

  X

   

   

  A

  Benny Christensen

  X

   

   

  A

  Mette Ahm-Petersen

  X

   

   

  A

  Per Flor

  X

   

   

   

  Ej til stede: Johnny Dahlgaard, Timo Jensen og Lisbeth Andersen (stedfortræder Svend-Erik Jakobsen)

 • Punkt 3 Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan 302 Boliger i Benløse Langeagerområdet (PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/9196
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_kommuneplantillaeg_nr_4_til_kommuneplan_2017-2029.pdf.pdf lp302_langageromraadet_vedtagelse_1.pdf.pdf hvidbog_for_lokalplan_302_boliger_i_benloese_langeageromraadet_1_.pdf.pdf hoeringssvar_samlet.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

  x

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  I denne sag skal der tages stilling til, om forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 og forslag til Lokalplan 302 – Boliger ved Langeagergård, skal vedtages.

  Beskrivelse af sagen

  Byrådet har den 26. juni 2019 besluttet at sende forslag til Kommuneplantillæg 4 (bilag 1) samt Lokalplanforslag 302 – Boliger i Benløse – Langeagergård (bilag 2) i offentlig høring i 8 uger i perioden 1. juli 2019 til 26. august 2019.

   

  Forslagene vil muliggøre etableringen af et blandet boligområde med 125-150 boliger i det nordlige Benløse.

  Inddragelse og høring

  I høringsperioden har administrationen modtaget 14 høringssvar. Hvert høringssvar kan indeholde flere bemærkninger. Hvidbogen og høringssvarene i deres helhed er vedlagt som bilag 3 og bilag 4.

   

  Høringssvarene handler primært om:

   

  • Trafikale forhold,
  • Beplantning,
  • Bebyggelsens omfang og ydre udtryk,
  • Håndtering af spildevand og regnvand.

   

  Øvrige bemærkninger omhandler:

   

  • Elmaster og energiforsyning,
  • Stilforbindelser,
  • Skole- og institutionsmuligheder,
  • Byggepligt,
  • Landskab,
  • Manglende redegørelse for boligudlæg,
  • Ændret anvendelse af delområde 3,
  • Lysforurening,
  • Aflysning af lokalplanforslaget.

   

  Beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering af lokalplanen, er d. 17. juli 2019 blevet påklaget til Planklagenævnet af nabo til området. Sagen er under behandling i Planklagenævnet.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Alle høringssvar er behandlet og vurderet enkeltvis i Hvidbogen (bilag 3).

   

  Størstedelen af bemærkningerne vedrører de trafikale forhold i området, inden for lokalplanområdet, men især på de tilstødende veje (Smålodsvej og Fluebæksvej), som ligger uden for. Det er især for høj hastighed, samt manglende fortov og cykelsti til områdets skolebørn, som er gennemgående i bemærkningerne. Da størstedelen af Smålodsvej og Fluebæksvej ligger uden for lokalplanområdet, kan lokalplanen ikke indeholde bestemmelser om disse. Bemærkningerne om veje og trafiksikkerhed uden for lokalplanområdet medtages i Ringsted Kommunes fremtidige arbejde med trafiksikkerhed.

   

  Administrationen vurderer at følgende bestemmelser og kortbilag ændres, som følge af de indkomne bemærkninger:  

   

  • Trafikale forhold
   Bemærkningen vedrører hastighedsdæmpende foranstaltning.

  Administrationen vurderer at § 5.6 skal ændres til: ”Boligvej A-A skal udføres med hastighedsdæmpende foranstaltninger. Der skal udføres hastighedsdæmpende foranstaltning i form af hævede flader som vist på kortbilag 4. Ringsted Kommune kan sætte krav om yderligere hastighedsdæmpende foranstaltninger i området.”

  Bemærkningerne vedrører udformning af interne vejkryds og stikkrydsning af stier. Administrationen indstiller, at kortbilag 4 ændres således, at bemærkningerne imødekommes.

  • Beplantning
   Bemærkningerne vedrører læhegnet mellem en ny adgangsvej til området og den tilstødende haveforeningen.

  Administrationen vurderer at følgende skal indskrives i lokalplanen ”§ 9.16: Der skal bibeholdes et beplantningsbælte mellem adgangsvej til bebyggelsen og haveforeningen i en bredde på minimum 2 meter.”

  • Bebyggelsens omfang og ydre udtryk

  Bemærkningen vedrører anvendelse af betontegl som tagmateriale.

  Administrationen vurderer at § 8.3 skal ændres til: ”Tage skal udføres i tegl, betontegl, skiffer, metal eller tagpap, i sorte eller mørkegrå nuancer, eller som sedum-tage og lignende grønne tagløsninger. Tegltage skal være matte med en maksimal glans 10.”.

  • Håndtering af regnvand og spildevand.

  Bemærkningen vedrører regnvandsbassin og regnvandshåndtering. Det udlagte areal er for lille og er placeret forkert i forhold til højden på det omkringliggende landskab. Administrationen vurderer at § 9.12 skal ændres til: ”Der skal etableres fælles regnvandsbassin eller anden form for fælles regnvandshåndtering i forbindelse med bebyggelsen. Regnvandshåndteringen skal udføres i overensstemmelse med Ringsted Forsyning A/S. Regnvandsbassin(er) eller anden tilsvarende regnvandshåndtering kan placeres inden for alle lokalplanes delområder”.

  Regnvandsbassinet (og pumpestation) udtages af kortbilagene.

  Administrationen vurderer, at § 11.1 ændres til: ”Før ny bebyggelses tages i brug skal der være etableret fælles regnvandshåndtering jf. § 9.12.”.

  • Stiforbindelser

  Bemærkningen vedrører placering stiforbindelse mellem skovområderne.

  Administrationen vurderer, at kortbilag 4 skal ændres således at der tilføjes en sti som forbinder skovområderne i den sydlige del af bebyggelsen.

  • Lysforurening

  Bemærkningen vedrører begrænsning af lysforurening fra bebyggelsen.

  Administrationen vurderer at § 6.4 skal indskrives i lokalplanen med en formulering som lyder: ”Ved alle typer belysning i området skal lyskilden være nedadrettet og med stor spredning for at sikre et jævnt og ikke for kraftigt lys. Ved alle typer lys skal der anvendes lyskilder i gule eller hvide nuancer. Ingen typer belysning må give anledning til blænding for forbipasserende eller naboer.”.

   

  Ved de øvrige bemærkninger, som fremgår af Hvidbogen (bilag 3), vurderer administrationen at lokalplanforslaget ikke skal ændres i forhold til disse bemærkninger.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages.
  2. at Lokalplan 302 – Boliger i Benløse – Langeagerområdet vedtages med følgende ændringer:
   1. Ændring af § 5.6 som omhandler Hastighedsdæmpende foranstaltninger
   2. Tilføjelse af § 6.4 som skal sikre at belysning i området ikke giver anledning til blænding.
   3. Ændring af § 8.3 så der gives mulighed fra at anvende betontegl som tagmateriale
   4. Ændring af § 9.12 så bestemmelsen vedrørende regnvandshåndtering omformuleres. § 11.1 konsekvensrettes som følge heraf.
   5. Tilføjelse af § 9.16 som skal sikre bibeholdelse af minimum 2 meter beplantningsbælte ind mod Haveforeningen.
   6. Ændring af kortbilag 4 som viser princip for udformning af veje og stier inden for bebyggelsen.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 23-09-2019

  Punkt 1 anbefales godkendt med bemærkning om, at der fremlægges en sag om hvorledes man kan sikre de bløde trafikanter fra det nye lokalplansområde Fluebæksvej og Smålodsvej.

   

  Punkt 2 a., b., d., e., og f. anbefales godkendt.

   

  Punkt 2 c. anbefales godkendt efter afstemning:

   

   

  A

  Per Flor

  A

  Lisbeth Andersen

  V

  Timo Jensen

  V

  Line Lynnerup

  O

  Daniel Nørhave

  R

  Lars Tegl Rasmussen

  Ø

  Henrik Kjær

  For

  x

  x

  Ej til stede

  x

  Ej til stede

  x

   

  Imod

   

   

   

   

  x

  Undlod

   

   

   

   

   

   

  Der ønskes en supplerende sagsfremstilling der redegør for §8 stk. 3 vedr. farve på tage.

   

  Ej til stede: Daniel Nørhave og Timo Jensen

  Supplerende sagsfremstilling

  Plan- og Boligudvalget ønsker en redegørelse for § 8.3 vedr. farve på tage.

   

  § 8.3 skal forstås således, at alle tage holdes i sorte eller mørkegrå nuancer.

   

  Hvis der ønskes en præcisering af dette i lokalplanen kan § 8.3 ændres til

  ”Tage skal udføres i tegl, betontegl, skiffer, metal eller tagpap. Alle tage skal udføres i sorte eller mørkegrå nuancer, eller som Sedum-tage og lignende grønne tagløsninger. Tegltage skal være matte med en maksimalt glans 10.”

  Beslutning i Økonomiudvalget den 01-10-2019

  Sendes tilbage til fagudvalget.

Sider