Plan- og Boligudvalget

Tillægsagenda

Dokument: 192019_.pdf
 • Punkt 1 Margrethegården - Støtte til nybyggeri (Skema B) (PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/9716
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_margrethegaarden_skema_b_-_nybyggeri_tagboliger.pdf.pdf bilag_2_-_foelgebrev_til_ringsted_kommune_vedr._godkendelse_af_skema_b.pdf.pdf bilag_3_-_helhedsplan_for_margrethegaardene.pdf.pdf bilag_4_-_nykredit_realkredittilbud_kr_24.582.000.pdf.pdf bilag_5_-_sb_godkendelse_mg_helhedsplan.pdf.pdf bilag_6_-_godkendelse_afdelingsmoede.pdf.pdf

  Indledning

   

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

  x

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet skal tage stilling til den af Boligselskabet Sjællands fremsendte ansøgning om godkendelse af endeligt budget – Skema B – til nybyggeri af 13 almene familieboliger, se Skema B i bilag 1 og ansøgning i bilag 2.

   

  Gennemførsel af projektet forudsætter en aflysning af Lokalplan 278. Dagsordenspunktet skal derfor kun behandles hvis indstillingen om aflysning af lokalplanen i dagsordenspunkt 10 ”Aflysning af Lokalplan 278 for Margrethegården Ringsted by” er godkend.

  Beskrivelse af sagen

  Boligselskabet Sjælland har for boligafdelingen Margrethegården udarbejdet en ”helhedsplan”, Bilag 3, som består af en renoveringsdel (sag 19/9715) og en nybyggeridel (denne sag). De to sager forudsætter hinanden og kan ikke gennemføres enkeltvis. Sagerne er adskilt fordi der gælder forskellige regler for nybyggeri og renovation.

   

  Projektet:

  Grundet et højt licitationsresultat er projektet ændret fra skema A på en lang række punkter.

  Helhedsplanen omfatter nu en fremtidssikring af afdelingen via ændringer i selve boligtyperne. De eksisterende 117 boliger bliver derfor til 100 boliger, jf. sag 19/9715. Dertil kommer nybyggeri af 13 tagboliger på 2 blokke som behandles i denne sag, så der i afdelingen i fremtiden bliver 113 boliger, se nedenfor:

   

   

  Helhedsplanen blev godkendt af Boligselskabet Sjællands Selskabsbestyrelse på dets møde den 6. maj 2019, se bilag 5 og på afdelingsmøde i afdeling Margrethegården den 8. maj 2019, se bilag 6.

   

  Etablering af almene boliger:

  Alment boligbyggeri kan etableres ved nybyggeri og tilbygning til almene boligorganisationers ejendomme. Derudover kan almene boliger etableres ved ombygning eller erhvervelse med efterfølgende ombygning af ejendomme, der ikke anvendes til beboelse. Boligerne kan etableres som familieboliger, ungdomsboliger eller boliger til ældre og handicappede.  

  Tilsagn til støtte til alment byggeri gives af Kommunalbestyrelsen, herunder på vegne af Staten tilsagn til løbende ydelsesstøtte til byggeriet.

   

  Handlingsforløb af støttesagen (efter reglerne for nybyggeri):

  Skema A: Tilsagn til støttet byggeri. (Påbegyndelse af projektering, afholdelse af licitationer m.m.) Der er tale om begunstigende forvaltningsakt, som ikke uden videre kan tilbagekaldes. Der er tale om, at kommunen indenfor den givne fuldmagt i almenboligloven har givet et tilsagn.

   

  Skema B: Godkendelse af anskaffelsessum før påbegyndelse. På grundlag af resultatet af den afholdte licitation godkendes et endeligt budget. Dette budget skal overholde det bindende maksimumsbeløb, og dette kan ikke overskrides ved skema C, dog kan udgifter til indeksering af entreprisesummen ud over fastprisperioden medtages udenfor maksimumsbeløbet. Der godkendes en foreløbig leje.

   

  Skema C: Byggeregnskab. Byggeriet er afsluttet, og byggeriet er gået drift. Der godkendes et revideret regnskab og en endelig leje.

   

  Skema A Margrethegården

  Ringsted kommune godkendte skema A for helhedsplanen den 11. december 2017. Projektet bestod bl.a. af en delvis nedrivning af to boligblokke. Ansøgningen om tilladelse til den delvise nedrivning af de to boligblokke blev afvist af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Projektet blev derfor efterfølgende revideret og godkendt af Landsbyggefonden. Den reviderede helhedsplan blev sendt i udbud i oktober 2018. På grund af store prisstigninger i bygge- og anlægssektoren blev resultat at licitationen lå ca. 100 % over det godkendte skema A. Landsbyggefonden ville ikke godkende licitationsbuddet fordi det var for højt. Boligselskabet blev bedt om at finde store besparelser i projektet. Landsbyggefonden godkendte i maj 2019 det projekt der foreligger i denne sag og som indeholder de nødvendige besparelser. Landsbyggefonden har ligeledes godkendt at Skema A ikke ændres hvilket har medført at ændringerne er indarbejdet direkte i Skema B, se nedenstående.

  Margrethegården Skema B – nybyggeri

  Den samlede anskaffelsessum ved Skema B er øget med 2,5 mio. kr. i forhold til Skema A.

   

  Anskaffelsessum for boligerne inkl. Moms udgør ifølge Skema B:

   

   

  Svarende til en anskaffelsessum på 21.340 kr. pr m2

   

  Anskaffelsessummen finansieres på følgende vis:

   

   

  Ved udstedelse af pantebreve i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation skal kommunalbestyrelsen godkede pantsætningen (låntagningen), jf. §29 i bekendtgørelse af Lov om Almene Boliger. Byrådet skal altså godkende optagelsen det støttede realkreditlån.

   

  Forudsætningen for at boligselskabet kan optage det støttede lån er at kommunen garanterer for lånet.

   

  Der er ikke budgetmæssig dækning for den øgede kommunale andel af anskaffelsessummen (grundkapitalen), idet der i budgettet for 2019 kun er afsat 2,544 mio. kr. til nybyggesagen og 0,5 mio. til renoveringssagen, i alt 3,044 mio. kr.

   

  Det foreslås derfor, at den resterende andel af anskaffelsessummen (grundkapitalen) bliver finansieret ved at nedskrive budgettet til Dampmøllen svarende til 0,249 mio. kr. Budgettet til Dampmøllen er på 12 mio. kr., men er ikke bundet til et konkret projekt. Hvis Byrådet ønsker at bevare budgettet til et eventuelt fremtidigt projekt på grunden, foreslås den resterende andel af anskaffelsessummen finansieret med en tillægsbevilling på 0,249 mio. kr.

   

  Det fastsatte bindende maksimumsbeløb er i 2019 fastsat til 20.150 kr./m² for familieboliger, hvortil

  kan lægges et energitillæg på 1.190 kr./m².

   

  Projektets anskaffelsessum afholdes derfor indenfor det for projektet gældende maksimumsbeløb

  på 21.340 kr./m².

   

  Det bindende maksimumsbeløb angiver et maksimum for byggeriets samlede anskaffelsessum og er dermed det beløb, som kommunen på statens vegne kan give tilsagn om. Skulle bygherren komme til at afholde yderligere udgifter (som opgøres i byggeregnskabet) medregnes disse ikke, og bygherren afholder beløbet af egenkapitalen. Det beløb, som danner grundlag for beregning af lejen, er den godkendte anskaffelsessum.

   

  Husleje

  Den samlede årlig boligudgift ekskl. forbrugsudgifter er budgetteret til 1.057 kr. pr. m2. Husleje niveauet for de 13 nye tagboliger bliver som vist nedenfor:

   

  Inddragelse og høring

  Ingen

  Økonomi

  Der søges i forbindelse med godkendelse af Skema B, om et tilsagn om støtte med yderligere 0,249 mio. kr. til projektet Margrethegården i grundkapitalen samt godkendelse af en samlet anskaffelsessum på 27,9 mio. kr.

   

  Der er ikke budgetmæssig dækning for den kommunale andel af anskaffelsessummen (grundkapitalen), idet der i budgettet for 2019 kun er afsat 2,544 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden.

   

  Det foreslås derfor, at den resterende kommunale udgift til grundkapitalen bliver finansieret ved at nedskrive budgettet til projektet Dampmøllen med 0,249 mio. kr.

  Vurdering

  Der skønnes ikke at være en væsentlig risiko ved den obligatoriske kommunegaranti i sagen, da boligselskabets egenkapital har en sådan størrelse, at selskabet virker sundt.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  1. at Skema B godkendes med en samlet anskaffelsessum på 27,934 mio. kr
  2. at der gives tilsagn om yderligere støtte til projektet med 0,249 mio. kr. i grundkapital
  3. at udgiften til grundkapital på 0,249 mio. kr. over det budgetterede beløb finansieres ved at nedsætte budgettet til projektet på Dampmøllen med 0,249 mio. kr.
  4. at det meddeles boligselskabet, at kommunen har i sinde at give den nødvendige kommunegaranti til projektet.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 28-10-2019

  Anbefales godkendt med bemærkning om, at der ønskes en sag omkring tilbageførsel af uforbrugte midler til sikkerhedsstillelser til alment byggeri, herunder Dampmølle projektet.

   

  Ej til stede: Timo Jensen, Lisbeth Andersen og Henrik Kjær

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 11-11-2019

  Sagen sendes tilbage til Plan- og Boligudvalget med henblik på afklaring af kommunale garantier

   

  Ej til stede: Daniel Nørhave (stedfortræder Anders Weber), Per Flor (stedfortræder Nichlas Riise), Berit Bruun og Tina-Mia Eriksen

  Supplerende sagsfremstilling

  Anskaffelsessum nybyggeri:

  Den samlede anskaffelsessum for nybyggeri af 13 taglejligheder udgør 27,9 mio. kr. Byggeriet finansieres af 88 % støttede lån, 10 % kommunal grundkapitallån og 2 % beboertilskud.

   

  Beslutningens konsekvenser for Ringsted Kommune

  De støttede lån til projektet udgør 24,6 mio. kr. Forudsætningen for at boligorganisationen kan optage de støttede lån er at Ringsted Kommune garantere for lånene. Ringsted Kommunes garantiforpligtelse vedr. nybyggeri-sagen vil altså udgøre 24,6 mio. kr.

   

  Garantiforpligtelsen udløses hvis de støttede lån misligholdelses. De faktorer som typisk kan føre til misligholdelse af lån er:

   

  • Manglende udlejning af de almene boliger, hvor kommunen ikke har anvisningsret (mistede lejeindtægter som følge af tomme lejligheder)
  • Manglende egenkapital i boligorganisationen (hovedreglen ved lejetab, jf. ovenfor, er at dette dækkes af boligorganisationens dispositionsfond som er boligorganisationens egenkapital)

   

  Det er administrationens vurdering at risikoen forbundet med den kommunale garanti er begrænset. Boligorganisationen forventer ikke problemer med udlejning af de nybyggede lejligheder og boligorganisationen har en sund økonomi.

   

  Det kommunale grundkapitallån udgør i alt 2,793 mio. kr. lånet er rente- og afdragsfrit i op til 50 år. Lånet tilbagebetales af boligorganisationen når ejendommens økonomi tillader det.

   

  Der er i budget 2019 bevilliget i alt 2,544 mio. kr. til projektet og der er derfor behov for en tillægsbevilling på 0,249 mio. kr. Administrationen foreslår at tillægsbevillingen finansieres ved at nedskrive budgettet til Dampmøllen med 0,249 mio. kr.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 25-11-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 26-11-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 02-12-2019

  Sendes tilbage til Plan- og Boligudvalget.

  Supplerende sagsfremstilling

  Sagen blev taget af Byrådets dagsorden den 2. december med henvisning til risiko for opsivning af gasarter fra jorden under Margrethegården.

   

  Administrationen har været i dialog med Boligselskabet Sjælland, som oplyser følgende:

  • Boligselskabet har ikke foretaget undersøgelser af radon eller lignende i Margrethegården.
  • Boligselskabet oplyser at de er bekendt med at kommunen har foretaget radonmålinger i nogle af de kommunalt ejede bygninger der ligger rundt om Margrethegården, herunder rådhuset og boliger på Amtstue Alle. Målingerne har ikke givet anledning til opfølgning.
  • På et ekstraordinært afdelingsmøde i Boligselskabet den 8. maj. 2019 har en beboer spurgt til isolering af gulve.  Her blev det oplyst og skrevet til referat, at hvor der under renoveringen skiftes gulve udføres isolering i stueplan og der udføres målinger for radon.

  Administrationen kan yderligere oplyse at der i direktørsvar til en borger ift. samme emne er oplyst følgende:

  • Det byggeri, der ønskes udført på Margrethegården, er en renovering af de eksisterende bygninger samt tilbygning af en ekstra etage. Byggeriet kan ikke betragtes som nybyggeri på ubebygget grund, og bygningsreglementets krav til nybyggeri i forhold til krav om radon kan derfor ikke anvendes.

   

  Svaret er sendt til Byrådet til orientering den 19. november 2019.

  Det er administrationens vurdering at kommunen ikke hjemmel til at kræve radonmålinger eller tiltag til afhjælpning af opsivning i forbindelse med godkendelse af skema B, som denne sag vedrører.

   

 • Punkt 2 Margrethegården, helhedsplan, renovering af boliger (skema B) (PBU)

  SagsID/Sagsnummer: 19/9715
  Sagen afgøres i: Byrådet
  bilag_1_-_margrethegaarden_skema_b_-_nybyggeri.pdf.pdf bilag_2_-_helhedsplan_for_margrethegaardene.pdf.pdf bilag_3_-_godkendelse_af_helhedsplan.pdf.pdf bilag_4_-_referat_afdelingsmoede.pdf.pdf bilag_5_-_nykredit_garantiberegning_margrethegaarden.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

  x

   

  x

   

   

   

   

  Beslutning

  x

   

   

   

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Byrådet skal tage stilling til den af Boligselskaber Sjælland fremsendte ansøgning om godkendelse af det endelige budget for helhedsplan – Skema B – renovering, se bilag 1.

   

  Gennemførsel af projektet forudsætter en aflysning af Lokalplan 278. Dagsordenspunktet skal derfor kun behandles hvis indstillingen om aflysning af lokalplanen i dagsordenspunkt 10 ”Aflysning af Lokalplan 278 for Margrethegården Ringsted by” er godkend.

  Beskrivelse af sagen

  Boligselskabet Sjælland har for boligafdelingen Margrethegården udarbejdet en ”helhedsplan”, Bilag 2, som består af en renoveringsdel (denne sag) og en nybyggeridel (sag 19/9716). De to sager forudsætter hinanden og kan ikke gennemføres enkeltvis. Sagerne er adskilt fordi der gælder forskellige regler for nybyggeri og renovation.

   

  Projektet:

  Grundet et højt licitationsresultat er projektet ændret fra skema A på en lang række punkter. Helhedsplanen omfatter nu en fremtidssikring af afdelingen via ændringer i selve boligtyperne, idet der sammenlægges 40 boliger til 20 boliger og 18 boliger ændres til tilgængelighedsboliger. 56 eksisterende boliger renoveres med nye installationer, køkken og badeværelse. Derudover ændres tre fem/seks-værelses boliger til 6 stk. 2-3 værelses boliger.

   

  De eksisterende 117 boliger bliver derfor til 100 boliger. Dertil kommer nybyggeri af 13 tagboliger på 2 blokke (sag 19/9716), så der i afdelingen i fremtiden bliver 113 boliger, se nedenfor:

   

   

  Handlingsforløb af støttesagen (efter reglerne for renovering):

   

  Skema A

  • Godkendelse og anbefaling overfor Landsbyggefonden. Der giver boligselskabet tilladelse til projektering og afholdelse af licitationen m.m. med henblik på udarbejdelse af skema B.

   

  Skema B

  • Godkendelse af anskaffelsessum ved byggestart. Hvis skema B ikke eller kun på uvæsentlige punkter afviger fra det materiale, der har dannet grundlag for Landsbyggefondens støttetilsagn, godkender kommunen det fremsendte projekt med bindende virkning for Landsbyggefonden. Væsentlige ændringer eller overskridelser af skema A budgettet skal forelægges Landsbyggefonden til endelig afgørelse. Landsbyggefonden underrettes om Byrådets skema B-behandling.

   

  Landsbyggefonden fremsender kvitteringsbrev til ansøgeren og kommunen efter godkendelse af skema B.

   

  Kommunen påser, at arbejdet igangsættes og færdiggøres til de forudsatte tidspunkter, samt at evt. vilkår for støtte overholdes.

   

  Skema C

  • Byggeregnskab. Bygherren skal senest 15 måneder efter aflevering indsende byggeregnskab til godkendelse.

   

  Skema A Margrethegården

  Ringsted kommune godkendte skema A for helhedsplanen den 11. december 2017. Projektet bestod bl.a. af en delvis nedrivning af to boligblokke. Ansøgningen om tilladelse til den delvise nedrivning af de to boligblokke blev afvist af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Projektet blev derfor efterfølgende revideret og godkendt af Landsbyggefonden. Den reviderede helhedsplan blev sendt i udbud i oktober 2018. På grund af store prisstigninger i bygge- og anlægssektoren blev resultat at licitationen lå ca. 100 % over det godkendte skema A. Landsbyggefonden ville ikke godkende licitationsbuddet fordi det var for højt. Boligselskabet blev bedt om at finde store besparelser i projektet. Landsbyggefonden godkendte i maj 2019 det projekt der foreligger i denne sag og som indeholder de nødvendige besparelser. Landsbyggefonden har ligeledes godkendt at Skema A ikke ændres hvilket har medført at ændringerne er indarbejdet direkte i Skema B, se nedenstående.

   

  Skema B - renovation

  Den samlede anlægssum ved Skema B er øget med 13,1 mio. kr. til 79,7 mio. kr. i forhold til Skema A.

   

   

  Indholdet i det tilpassede projekt kommer til at indeholde:

   

  • Nye tagboliger oven på blok B (nr. 24 A - 24 E) og D (22 A - 22 E) (sag 19/9716)
  • Nye tage på alle blokke
  • Alle boliger får hulmurs-efterisoleret facader
  • Nye døre og vinduer
  • Etablering af elevator i blok B og D
  • Etablering af tilgængelighedsboliger i de opgange med elevator
  • Nye køkkener i alle boliger
  • Nye badeværelser i alle boliger
  • Boliger i stueplan får have med terrasse
  • Boliger fra 1. sal og op bibeholder deres altan og enkelte ny indrettet boliger får altan eller fransk altan
  • Renoverede el-ledninger og kloakker
  • Renovering/optimering af ventilationsforhold
  • Renovering af fælleshus
  • Udearealerne bliver opgraderet med ny haveplan med nye opholdsarealer og beplantning.

   

  Helhedsplanen blev godkendt af Boligselskabet Sjællands Selskabsbestyrelse på dets møde den 6. maj 2019, se bilag 3, og på afdelingsmøde i afdelingen den 8. maj 2019, se bilag 4.

   

  Renovationen finansieres på følgende vis:

   

   

  Ved udstedelse af pantebreve i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation skal kommunalbestyrelsen godkede pantsætningen (låntagningen), jf. §29 i bekendtgørelse af Lov om Almene Boliger. Byrådet skal altså godkende optagelsen af både de støttede og de ustøttede realkreditlån.

   

  Forudsætningen for at boligselskabet kan optage et støttet lån er at kommunen garanterer for lånet. Landsbyggefonden regaranterer 50 % af den kommunale garanti, jf. § 91 stk. 8, i bekendtgørelse af Lov om Almene Boliger. Nykredit A/S har på det foreliggende grundlag beregnet, at kommunen skal garantere for 81,22% af det støttede lån på 79,7 mio. kr., jf. Bilag 5, hvilket giver 64,7 mio. kr. Heraf regaranterer Landsbyggefonden som nævnt for 50%, svarende til 32,4 mio. kr. Det er

  kreditinstituttet, der skal foretage vurdering og beregning af garanti procenten.

   

  Nykredit A/S kræver ikke en kommunal garanti for de ustøttede lån som til sammen udgør 37,7 mio. kr.

   

  Det er en forudsætning for Landsbyggefondens tilsagn at der foretages et kapitalindskud på i alt 2,5 mio. kr. Landsbyggefonden bidrager med 1 mio. kr, mens kommunen, Nykredit A/S og boligorganisationen hver yder lån på 0,5 mio. kr. De sidstnævnte lån tilbagebetales, når økonomien i afdelingen tillader det. Indskuddet placeres i værdipapirer, hvis afkast bidrager til afdelingens drift og derigennem stabiliserer huslejen.

   

  Kommunens finansiering af renovationen består i at kommunen yder et rente- og afdragsfrit lån på 0,5 mio. kr. i forbindelse med kapitaltilførslen.

   

  Inddragelse og høring

  ingen

  Økonomi

  Kommunen vil i forbindelse med kapitaltilførslen skulle yde et rente- og afdragsfrit lån, opgjort til 0,5 mio. kr. som finansieres at det allerede afsatte budget til Margrethegården.

   

  Kommunen vil skulle påtage sig den garantiforpligtelse, som følger af optagelsen af de støttebærende lån (med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden). Den samlede garantiforpligtelse kommer til at udgøre 64,7 mio. kr., og heraf godtgør Landsbyggefonden halvdelen (50 %). For det ustøttede lån til renoveringsarbejder skal der ikke ydes garanti.

  Vurdering

  Renoveringen er en del af helhedsplanen for af Margrethegården og vurderes til at være god og til gavn for lejerne. Det vurderes videre, at planen vil tilvejebringe attraktive familieboliger i bymidten og i det hele taget løfte bygningskvaliteten i den centrale del af Ringsted.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

   

  1. at Skema B – renovation med en samlet anskaffelsessum på 143,5 mio. kr. godkendes
  2. at projektets finansiering, herunder optag af støttede og ustøttede lån godkendes
  3. at der gives tilsagn om kapitaltilførsel på 0,5 mio. kr.
  4. at det meddeles boligselskabet, at kommunen har i sinde at give den nødvendige kommunegaranti til projektet

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 28-10-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Ej til stede: Timo Jensen, Lisbeth Andersen og Henrik Kjær

  Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 11-11-2019

  Sagens sendes tilbage til Plan- og Boligudvalget med henblik på afklaring af kommunale garantier

   

  Ej til stede: Daniel Nørhave (stedfortræder Anders Weber), Per Flor (stedfortræder Nichlas Riise), Berit Bruun og Tina-Mia Eriksen

  Supplerende sagsfremstilling

  Helhedsplanen:

  Den samlede helhedsplan har en anskaffelsessum på 143,5 mio. kr. hvoraf den støttede del udgør 79,7 mio. kr. og den ustøttede del udgør 63,8 mio. kr.

   

  Beslutningens konsekvenser for Ringsted Kommune

  Den støttede del af helhedsplanen udgør 79,7 mio. kr. som finansieres via støttede realkreditlån. Ved godkendelse af helhedsplanen påtager kommunen sig en garantiforpligtelse på 64,7 mio. kr. på de støttede lån. Til denne garanti er knyttet en regaranti fra Landsbyggefonden på 50 %, hvilket betyder at kommunens garantiforpligtelse reelt kun er 32,4 mio. kr.

   

  Garantiforpligtelsen udløses hvis de støttede lån misligholdelses. De faktorer som typisk kan føre til misligholdelse af lån er:

   

  • Manglende udlejning af de almene boliger, hvor kommunen ikke har anvisningsret (mistede lejeindtægter som følge af tomme lejligheder)
  • Manglende egenkapital i boligorganisationen (hovedreglen ved lejetab, jf. ovenfor, er at dette dækkes af boligorganisationens dispositionsfond som er boligorganisationens egenkapital)

  Det er administrationens vurdering at risikoen forbundet med den kommunale garanti er begrænset. Boligorganisationen forventer ikke problemer med udlejning af de renoverede lejligheder og boligorganisationen har en sund økonomi.

   

  Den ustøttede del af helhedsplanen udgør 63,8 mio. kr. Ved godkendelse af helhedsplanen er kommunens andel af den ustøttede del begrænset til et kapitalindskud på 0,5 mio. kr. i form af et rente- og afdragsfrit lån som tilbagebetales så snart afdelingens driftsøkonomi gør det muligt.

   

  Kapitalindskuddet på 0,5 mio. kr. er finansieret i budget 2019 til Margrethegården.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 25-11-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Økonomiudvalget den 26-11-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning i Byrådet den 02-12-2019

  Sendes tilbage til Plan- og Boligudvalget.

  Supplerende sagsfremstilling

  Sagen blev taget af Byrådets dagsorden den 2. december med henvisning til risiko for opsivning af gasarter fra jorden under Margrethegården.

   

  Administrationen har været i dialog med Boligselskabet Sjælland, som oplyser følgende:

  • Boligselskabet har ikke foretaget undersøgelser af radon eller lignende i Margrethegården.
  • Boligselskabet oplyser at de er bekendt med at kommunen har foretaget radonmålinger i nogle af de kommunalt ejede bygninger der ligger rundt om Margrethegården, herunder rådhuset og boliger på Amtstue Alle. Målingerne har ikke givet anledning til opfølgning.
  • På et ekstraordinært afdelingsmøde i Boligselskabet den 8. maj. 2019 har en beboer spurgt til isolering af gulve.  Her blev det oplyst og skrevet til referat, at hvor der under renoveringen skiftes gulve udføres isolering i stueplan og der udføres målinger for radon.

  Administrationen kan yderligere oplyse at der i direktørsvar til en borger ift. samme emne er oplyst følgende:

  • Det byggeri, der ønskes udført på Margrethegården, er en renovering af de eksisterende bygninger samt tilbygning af en ekstra etage. Byggeriet kan ikke betragtes som nybyggeri på ubebygget grund, og bygningsreglementets krav til nybyggeri i forhold til krav om radon kan derfor ikke anvendes.

   

  Svaret er sendt til Byrådet til orientering den 19. november 2019.

   

  Det er administrationens vurdering at kommunen ikke hjemmel til at kræve radonmålinger eller tiltag til afhjælpning af opsivning i forbindelse med godkendelse af skema B, som denne sag vedrører.

   

Sider