Du er her

Revision og fornyelse af regulativer for offentlige vandløb og søer

Alle regulativer i Ringsted Kommune vil blive gennemgået og revideret over en fire-årig periode fra 2017-2020

Revision og fornyelse omfatter 52 vandløbsregulativer og to sø-regulativer. Revisionen har til formål at opdatere de efterhånden gamle regulativer ved at indarbejde ændringer og i nogle tilfælde at tilføje nye tiltag.

Mange formål og interesser

Vandløb og søer har en bred anvendelse. Vandløbene skal sikre afledning af overfladevand, drænvand og få steder også af spildevand. F.eks. afledes det rensede spildevand fra Ringsted by via renseanlæg til Høm Lilleå. Afledningen til vandløbene skal samtidig ske under hensyntagen til at opretholde en god vandkvalitet. Også vandløbenes vedligeholdelse har betydning, eftersom de fysiske kvaliteter som snoninger, strømrender, sten, grøde m.m. har væsentlig betydning for at sikre gode forhold for fauna og fisk. Samtidig skal vedligeholdelsen sikre en god vandafledning, hvilket de senere år er blevet særligt udfordret af et ændret klima. De større vandløb og søer opfylder også rekreative formål ved sejlads og fiskeri. Mange interesser knytter sig derfor til vores vandløb og søer.

Vandløbsregulativerne fastlægger de nærmere regler for, hvorledes de forskellige interesser afstemmes bedst muligt mellem benyttelse og beskyttelse, og hvorledes vandløbene løbende vedligeholdes.

Opmåling

En del af vandløbene skal i forbindelse med revisionen opmåles fra udspring til udløb. Opmålingerne giver en status for vandløbets aktuelle dimensioner: Bredde, dybde, hældning af sider/skråning og vandløbets fald, samt forekomster og placering af broer mm.. På grundlag af opmålingerne, kan der udføres beregninger af vandføringsevne m.m. i vandløbet. Opmålingerne er således en nødvendig, indledende opsamling af data om vandløbet.

Se nærmere hvilke vandløb der er opmålt og hvornår de sidste opmåles: Regulativrevision - opmåling af vandløb

Afmærk dræn- og rørudløb

I det omfang dræn- og rørudløb kan ses under opmålingen, vil dræn- og rørudløb blive registreret og indmålt. Da dræn- og rørudløb til tider kan være vanskelige at se og finde, vil det være en stor hjælp, om rørene bliver afmærket i vandløbet med en hegnspæl eller lignende. Det skal bemærkes, at afmærkning er frivilligt. Det påhviler ikke bredejer en forpligtigelse til at få indmålt dræn- og rørudløb.

Fik du ikke afmærket dræn- og rørudløb

De fleste vandløb er nu opmålt. Har du dræn- eller rørudløb, der ikke er blevet markeret i forbindelse med opmålingen, har du mulighed for, at Ringsted Kommune får opmålt udløbets placering ved vandløbet.

Gør følgende:

 1. Marker dine drænudløb tydeligt ved vandløbet

 2. Marker derefter de markerede dræn på kort og send til os på mail, se adresse nedenfor

 3. Markering kan f.eks. gøres på krak.dk, under ”kort”

 4. Ud fra kort eller luftfoto, kan du se vandløbene på din ejendom. 

 5. Markerin kan ske ved at vælge "Markør" fra signaturboksen "Tegn og Mål", der findes nederst til højre på skærmen.

 6. Med markøren kan du angive placeringen af en eller flere drænudløb på kortet.

Når drænudløbet er markeret, kan du under "del" i øverste højre hjørne, sende kortet til Ringsted Kommune på adressen: orjo@ringsted.dk

Vi skal senest have modtaget dine oplysninger 1. marts 2020.

Inddragelse og proces

Hen over 2020 vil kommunen i forbindelse med høring, afholde informationsmøder med de forskellige interessenter omkring vandløbene.

Den formelle proces er, at alle regulativrevisioner gennemløber følgende punkter :

 • Byrådet udsender forslag til revideret regulativ i 8 ugers høring.

 • Byrådet behandler høringsbidrag og indarbejder eventuelle ændringer i forslag til revideret regulativ.

 • Byrådet vedtager revideret regulativ.

 • Revideret regulativ annonceres med 4 ugers klagefrist.

 • Eventuelle klager behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

 • Afgørelse fra klagenævn.

 • Revideret regulativ træder i kraft.

Folderne "Offentlige vandløb. Indhold og vedtagelse.", samt "Offentlige vandløb. Regulativet som kontrakt.", findes under Publikationer her Vandløb og vedligeholdelse

 

 

 

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

25.11.2019