Du er her

Revision og fornyelse af regulativer for offentlige vandløb og søer

Alle regulativer i Ringsted Kommune vil blive gennemgået og revideret over en fire-årig periode fra 2017-2020

Revision og fornyelse omfatter 52 vandløbsregulativer og to sø-regulativer. Revisionen har til formål at opdatere de efterhånden gamle regulativer ved at indarbejde ændringer og i nogle tilfælde at tilføje nye tiltag.

Mange formål og interesser

Vandløb og søer har en bred anvendelse. Vandløbene skal sikre afledning af overfladevand, drænvand og mange steder også af spildevand. F.eks. afledes det rensede spildevand fra Ringsted by via renseanlæg til Ringsted Å. Afledningen til vandløbene skal samtidig ske under hensyntagen til at opretholde en god vandkvalitet. Også vandløbenes vedligeholdelse har betydning, eftersom de fysiske kvaliteter som snoninger, strømrender, sten, grøde m.m. har væsentlig betydning for at sikre gode forhold for fauna og fisk. Samtidig skal vedligeholdelsen sikre en god vandafledning, hvilket de senere år er blevet særligt udfordret af et ændret klima. De større vandløb og søer opfylder også rekreative formål ved sejlads og fiskeri. Mange interesser knytter sig derfor til vores vandløb og søer.

Vandløbsregulativerne fastlægger de nærmere regler for, hvorledes de forskellige interesser afstemmes bedst muligt mellem benyttelse og beskyttelse, og hvorledes vandløbene løbende vedligeholdes.

Opmåling

En del af vandløbene skal i forbindelse med revisionen opmåles fra udspring til udløb. Opmålingerne giver en status for vandløbets aktuelle dimensioner: Bredde, dybde, hældning af sider/skråning og vandløbets fald, samt forekomster og placering af broer mm.. På grundlag af opmålingerne, kan der udføres beregninger af vandføringsevne m.m. i vandløbet. Opmålingerne er således en nødvendig, indledende opsamling af data om vandløbet.

I perioden fra maj til august 2017 er Ringsted Å og Vognsbækken blevet opmålt. Data fra opmålingerne er nu under analyse og vurdering. I perioden fra medio november til medio december 2017, vil resten af Ringsted Å´s vandløbssystem bliver opmålt.

Se nærmere hvilke vandløb der opmåles og hvornår her: Regulativrevision - opmåling af vandløb

Afmærk dræn og rørudløb

I det omfang dræn og rørudløb kan ses under opmålingen, vil dræn og rørudløb blive registreret og indmålt. Da dræn og rørudløb til tider kan være vanskelige at se og finde, vil det være en stor hjælp, om rørene bliver afmærket i vandløbet med en hegnspæl eller lignende. Det skal bemærkes, at afmærkning er frivilligt. Det påhviler ikke bredejer en forpligtigelse til at få indmålt dræn og rørudløb.

Inddragelse og proces

Medio april 2018, forventer kommunen at afholde et informationsmøde med de forskellige interessenter omkring vandløbene. På grundlag heraf kan udvalgte emner efterfølgende tages op til supplerende drøftelse.

Den formelle proces er dertil, at alle regulativrevisioner gennemløber følgende punkter :

  • Byrådet udsender forslag til revideret regulativ i 8 ugers høring.

  • Byrådet behandler høringsbidrag og indarbejder eventuelle ændringer i forslag til revideret regulativ.

  • Byrådet vedtager revideret regulativ.

  • Revideret regulativ annonceres med 4 ugers klagefrist.

  • Eventuelle klager behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  • Afgørelse fra klagenævn.

  • Revideret regulativ træder i kraft.

Folderne "Offentlige vandløb. Indhold og vedtagelse.", samt "Offentlige vandløb. Regulativet som kontrakt.", findes under Publikationer her Vandløb og vedligeholdelse

 

 

 

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00

Sidst opdateret

11.12.2017