Du er her

Social Investeringsfond

Ringsted Kommune har afsat 4 mio. årligt i 2019, 2020, 2021 og 2022. På denne side kan du læse mere om fonden.

Formålet med den sociale investeringsfond er, at styrke den forebyggende og tidligere indsats inden for områder som børn og unge, ældre, socialt udsatte og sundhed.

Målsætningen er at den sociale investeringsfond på sigt skal blive økonomisk bæredygtig og dermed selv kunne finansiere nye sociale investeringer.

Mere om fonden

 • Om sociale investeringer

  Gevinster for kommunen og det enkelte menneske
  Sociale investeringer handler grundlæggende om at "investere i mennesker". Gevinsterne ved at foretage sociale investeringer er blandt andet at kommunen kan udvikle sine sociale tilbud til borgerne og at kommunen får på længere sigt kan reducere udgifter til eksempelvis anbringelser af børn og unge, individuel hjælp og støtte eller hjælp til forsørgelse. For det enkelte menneske kan gevinsten bestå i en fremtid med øget livskvalitet, uddannelse, job, egen forsørgelse og glæden ved at kunne stå på egne ben.

  Overskuddet anvendes til fremtidige investeringer
  I takt med at investeringerne og effekten af tiltagene medfører en reduktion af kommunens udgifter indarbejdes besparelserne i kommunens budget. På den måde tilføres fonden nye midler og nye sociale investeringer kan iværksættes.

  Der følges op på effekterne
  Både de økonomiske og menneskelige gevinster skal gøres op for samtlige investeringer. Hvis det viser sig at en investering har gode resultater i form af økonomiske og menneskelige gevinster kan det blive aktuelt at gøre tilbuddet permanent og implementere arbejdsmetoden i den almindelige drift.

 • Målgruppe

  Der gives kun midler til investering i sociale indsatser, der har til formål at skabe en konkret menneskelig og samfundsmæssige økonomisk gevinst relateret til udsatte målgrupper.

  Udsatte målgrupper skal her forstås bredt og kan vedrøre målgrupper inden for områder som børn og unge, ældre, socialt udsatte og sundhed. Eksempelvis i form af tidlig indsats, som har til formål at forebygge en negativ udvikling, eller i form af rehabiliterende indsatser, som har til formål at sætte personer i målgruppen i stand til at opnå og vedligeholde den bedst mulige fysiske, intellektuelle, psykologiske og sociale funktionsevne.
   

 • Hvem kan søge om midler fra fonden?

  1. Registrerede foreninger, virksomheder og fonde
  2. Kommunale råd og nævn
  3. Kommunens politiske udvalg
  4. Kommunens enheder

  Du kan ikke som privatperson ansøge om midler i fonden.

 • Krav til ansøgninger

  Det er et krav at ansøgningen vedrører en social investering og der skal være en konkret menneskelig og økonomisk gevinst. Det betyder, at ansøgningen skal indeholde en investeringscase, som er understøttet af f.eks. forskning eller erfaringer fra lignende sociale tiltag.

 • Sådan ansøger du

  Inden I begynder at skrive en ansøgning til fonden er det klogt at gøre et forarbejde. I skal blandt andet afklare:

  • Hvilken målgruppe vedrører indsatsen?
  • Hvilke konkrete elementer indgår i indsatsen?
  • Over hvor lang tid skal indsatsen foregå?
  • Hvad er det primære effektmål med indsatsen? Fx at deltageren bliver mere selvhjulpen, en sundhedseffekt eller at deltageren kommer videre i uddannelse eller job.
  • Hvilken viden understøtter, at indsatsen vil få en positiv effekt på målgruppen?
  • Hvad er de positive gevinster – både økonomisk og menneskeligt?
  • Er der ressourcer, opbakning og kompetencer til at understøtte den konkrete gennemførsel af indsatsen? (organisatoriske, frivillige mv.)
  • Hvilke udgifter er der forbundet med indsatsen?

  Når I har gjort jer ovenstående klart er I klar til at udfylde et ansøgningsskema til fonden.

  Ansøgning skal ske på fondens ansøgningsskema, som kan downloades her. Fil Ansøgningsskema til social investeringsfond
  Sammen med ansøgningen skal medsendes budgetskema. Fil Budgetskema 2019 - ansøgning
  Vejledning kan downloades her. PDF icon Vejledning til social investeringsfond

  Ansøgningen sendes pr. mail til sif@ringsted.dk

 • Hvordan behandles ansøgningen?

  Efter I har fremsendt jeres ansøgning vil ansøgningen blive gennemgået med henblik på at sikre at den indeholder alle nødvendige informationer og lever op til kravet om et investeringsperspektiv.

  Herefter foretages en kvalificering af ansøgningen med udgangspunkt i SØM-modellen*. SØM-modellen er en budgetøkonomisk model. SØM-beregningen fungerer som beslutningsstøtte i den videre behandling.

  Efterfølgende behandles ansøgningen på møder i udvalget vedr. sociale investeringer i Ringsted Kommune. Udvalget afholder minimum tre møder årligt.

  I 2020 afholdes møder i udvalget d. 2. marts, 6. juni, 31. august og 30. november.

  Sidst skal Byrådet behandle sag med indstilling om udmøntning af midler fra fonden.

  *SØM-modellen er en beregningsmodel for sociale investeringer, som er udarbejdet af Socialstyrelsen.

 • Kontaktinformationer

  Har du spørgsmål er du velkommen til at skrive på mail til sif@ringsted.dk.

  Du er også velkommen til at kontakte direktionskonsulent Roar Andersen på 5762 6123 eller fundraiser Rasmus Dam West Knudsen på telefon 5762 6799.

 • Projekter, der har fået bevilget midler fra fonden

  Tilbud til skolebørn med angstproblematik (Bevilget 13. januar 2020. Projektperioden er 2020 - 2022)

  Projektet vedrører etablering af særligt tilrettelagte individuelle Cool Kids/Chilled forløb for børn og unge (8-16 år) med så svær angst, at de ikke kan gennemføre gruppeforløb. Cool Kids programmet er et videnskabeligt baseret og effektivt angstbehandlingsprogram udviklet i Australien og oversat til dansk på Angstklinikken for børn og unge ved Århus Universitet.  

Sidst opdateret

29.04.2020