Du er her

Sørestaurering

Sørestaurering er et af virkemidlerne i statens vandhandleplaner, for at opnå god økologisk tilstand i en række søer

 I Vandområdeplanerne 2015-2021 (VP2) er det besluttet at gennemføre en restaureringsindsats for 24 udvalgte søer i danmark. Af dem, er den ene, Skjoldnæsholm Gårdsø, beliggende i Ringsted Kommune. Formålet er at forbedre vandkvaliteten søerne, med henblik på at opnå god økologisk tilstand i henhold til målene i vandrammedirektivet.  Fælles for søerne er, at den udefrakommende næringstilførsel er reduceret, men at der er forhold i søen der gør at der vil gå mange år før der kan ses en forbedring af vandkvaliteten. Denne træghed i  respons på den reducerede belastning af søen kan skyldes en ophobet pulje af fosfor i bunden af søen som kan frigives over mange år. Der kan også være en uhensigtsmæssig sammensætning af fisk i søen, som kan fastholde søen i en dårlig tilstand, ligesom langsom eller manglende indvandring af undervandsplanter kan forsinke en forbedring af søens tilstand.

En sørestaurering har dermed flere faser.

  • En forundersøgelse der skal klarlægge om der er grundlag for en restaurering.   
  • Selve restaureringsindgrebet
  • undesøgelse og opfølgning på indsatsen

Forundersøgelse:

Ringsted Kommune har ansøgt, og fået tilsagn om tilskud til en forundersøgelse, til gennemførelse i løbet af 2018-19 med tilsagn fra Miljøstyrelsen.

Rapport og baggrundsnotater ses i tabellen nedenfor

Realisering og opfølgning på indsatsen:

Ringsted Kommune har med afsæt i resultatet af forundersøgelsen, ansøgt og fået tilskud til realisering af sørestaurering, som planlægges gennemført i løbet af 2019-23, med tilsagn fra Miljøstyrelsen.

Indsatsen omfatter:

  • Biomanipulation, idet søens fiskebestand er i ubalance. Derfor bliver der i 2019-20 opfisket ca. 80 % af fredfiskebestanden.
  • Aluminiumbehandling, idet der i søbunden findes en stor næringsstofpulje. Derfor bliver der i 2020 behandlet med aluminium for at nedbringe den interne belastning af fosfor i søen.
  • Opfølgning, med hhv. fiskeundersøgelser og vandkemiske undersøgelser, for at vurdere og dokumentere effekterne af tiltagene (2020-2023).

De første tiltag igangsættes den 21. oktober 2019, med opstart af projektet og opfiskning af fredfisk. Løbende resultater af restaureringstiltag og undersøgelser vil blive lagt op på denne side i tabellen nedenfor, så det vil være muligt at følge med i projektet der forløber over de næste 4 år.

Ved søen er der opsat skilt der beskriver mål og planer for realiseringen

sørestaurering skilt

 

Sørestaurering

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

23.10.2019