Du er her

Vådområder

Som en del af indsatsen i vandområdeplanerne 15-21, kan der etableres vådområder, hvis mål er at reducere tilførslen af kvælstof til kystvande og fosfor til søer med indsatsbehov.

Etablering af vådområder er en af flere virkemidler, som skal bidrage til for at opfylde EU´s vandrammedirektiv for at begrænse udledningen af næringstoffer som kvælstof og fosfor til vandmiljøet. Med statens vandområdeplaner for 2015-21, er der fastsat reduktionsmål for kvælstof og fosfor via vådområdeindsatsen, fordelt på hovedvandoplande. I oplandet til Smålandsfarvandet, som Ringsted Kommune er en del af, er der således et behov for reduktion af kvælstof i oplande til udvalgte kystoplande, samt en reduktion af fosfor i oplande til søer med indsatsbehov. Indsatser i Ringsted Kommune vil dermed bidrage til den samlede indsats i hovedvandoplandet Smålandsfarvandet.

Fosforvådområder skal forhindre, at fosfor strømmer ud i søer, hvor det kan bidrage til at øge produktion af alger, som kan forringe miljøtilstanden og i sidste ende føre til iltsvind. Ved at hæve vandløbsbunden i ådale der leder til en sø, vil der især om vinteren, hvor der er store afstrømninger af vand til vandløbene, ske oversvømmelser af de omkringliggende enge. Det betyder, at den fosfor, som er kemisk bundet til sand og jord bundfældes på disse enge, og derved undgår man at lede fosfor ud i søerne.

I samarbejde med staten og lodsejerne, er det kommunernes ansvar at planlægge og gennemføre vådområdeprojekter. Ringsted Kommune arbejder i øjeblikket på at undersøge mulighederne for etablering af fosforvådområdeprojekter i oplandet til Haraldsted sø der har et stort indsatsbehov.

Kommunen har i første vandplanperiode, i samarbejde med Næstved Kommune, udført en forundersøgelse af projektområdet ved Vetteslev, og er nu igang med en supplerende undersøgelse, for at få endeligt klarlagt grundlaget før en realisering af projektet kan iværksættes. Derudover har Ringsted  Kommune netop ansøgt NaturErhvervstyrelsen om midler til en for-undersøgelse, der skal undersøge mulighederne for at etablere et fosforvådområde i oplandet til Haraldsted Sø. En sådan for-undersøgelse skal belyse om det teknisk kan lade sig gøre at etablere et vådområde, og om der er opbakning blandt de berørte lodsejere.

De vådområdeprojekter som kommunen er ansvarlig for, er finansieret af Miljø- og Fødevareministeriets Landdistriksprogram og EU.

Projekterne er omfattet af en vandoplandsplan for kvælstof og fosfor, Vandoplandsplanerne - VOP

  • Fosfor-vandoplandsplanen (P-VOP) er et projektkatalog over påtænkte projekter, der bidrager til en fosforreduktion til belastede søer i oplandet til Smålandsfarvandet.
  • Tilsvarende er der kvælstof-vandoplandsplaner (N-VOP), der bidrager med kvælstofreduktion til kystvand til Smålandsfarvandet.
  • Både N-VOP og P-VOP opdateres løbende og er vigtige redsskaber i styringen af vådområdeindsatsen.

Læs mere om vådområder på Miljøstyrelsens hjemmeside,   information om vådomraader

 

 

 

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

22.01.2020