Du er her

Vandløbsrestaurering

Som en del af indsatsen i vandområdeplanerne 15-21, kan der ved vandløbsrestaurering sikres god økologisk tilstand i målsatte vandløb og skabes bedre levevilkår for fisk, planter og smådyr

Vandløbsrestaureinger er en af flere virkemidler, som skal bidrage til for at opfylde EU´s vandrammedirektiv for at sikre god økologisk tilstand i de danske vandløb. Med statens vandområdeplaner for 2015-21, er der fastsat en målsætning om minimum god økologisk tilstand i de udpegede målsatte vandløb. I vandområdeplanen er lagt op til 11 forskellige restaureringstyper - heraf 8 strækningsbaserede - der kan anvendes enkeltvist eller i kombination, på udpegede og målsatte vandløbsforekomster. Indsatser i Ringsted Kommune vil dermed bidrage til den samlede indsats i hovedvandoplandet Smålandsfarvandet.

Vandløbsrestaureringer i vandløb der pt ikke opfylder målet om god økologisk tilstand, kan ved en forbedring af de fysiske forhold, bidrage til at målet kan nås. 

En vurdering af om et vandløb opfylder målsætningen, sker på baggrund af en række biologiske parameter, der vurderer tilstanden for hhv. fisk, smådyrsfauna og vandplanter, til enten høj, god, moderat, ringe eller dårlig tilstand. Målet er opfyldt, når de målte paramtre på en vandløbsstrækning har høj eller god tilstand.

Virkemidlerne er opdelt i en række kategorier, som i Ringsted Kommune omfatter:

  • Mindre restaureringer (udlægning/udskiftning af groft materiale, træplantning, etablering af træer langs vandløb)

  • Større restaureringer (genslyngning og åbning af rørlagte strækninger)

  • Fjernelse af spærringer (fjernelse af fysiske spærringer i form af stemmeværk, sandfang)

I samarbejde med staten og lodsejerne, er det kommunernes ansvar at planlægge og gennemføre vandløbsrestaureringerne. I  Ringsted Kommune skal der undersøges muligheder for restaureringer i  vandløb, med brug at ét eller flere virkemidler.

Kommunen har i første vandplanperiode, Vandplan 2009-15, udført en forundersøgelse af fjernelse af en spærring ved Høm mølle og er i gang med at undersøge grundlaget før en realisering af projektet kan iværksættes. 

Som led i Vandområdeplan 15-21, skal der undersøges mulighed for tiltag i 7 vandløb.

De vandløbsprojekter som kommunen er ansvarlig for under Vandområdeplanerne, er finansieret af Hav- og Fiskerifonden.

Læs mere om vandløbsrestaureringer under Vandområdeplanerne på Miljøstyrelsens hjemmeside om  Vandløbsrestaurering

Læs mere om vandløbsrestaureringer i Ringsted Kommune Vandløbsrestaureringer i Ringsted Kommune

 

Kontakt: Teknik- og Miljøcentret

Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

12.03.2019