Du er her

Vandløbsrestaurering - genslyngning af Vigersdal Å

Forundersøgelse af indsats under vandhandleplanen. Ved bl.a. at genslynge dele af Vigersdal Å, skal det undersøges om der kan sikres forbedrede levevilkår for dyr og planter i vandløbet.

Læs mere om Den Europæiske Union og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond her Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF).

Læs mere om vandløbsrestaureinger under statens vandhandleplaner på miljøstyrelsens hjemmeside

Vandløbsrestaurering i Vigersdal Å

En strækning af Vigersdal Å er udpeget i statens vandhandleplan til at blive forundersøgt med henblik på tiltag der kan sikre forbedrede fysiske forhold, så målsætningen om en god miljøtilstand kan opnås.Den berørte strækning omfatter Vigersdal Å fra hvor Ålbækken Mølleøen løber til Vigersdal Å, mellem Bjergvej og Værkevadsvej og til udløb i Haraldsted Sø. Kort med vandløbsstrækning og projketområde kan ses her vandløbsrestaurering - Vigersdal Å - projektområde

I første etape har kommunen søgt tilskud hos Fiskeristyrelsen til en forundersøgelse der skal klarlægge om der er grundlag for at forbedre de fysiske forhold, ved at genslynge dele af vandløbet, samt ved at udskifte bunden på udvalgte strækninger. Ligeledes skal lodsejernes interesse for projektet afklares.

Såfremt forundersøgelsen viser at der er grundlag for at vandløbsrestaureing der opfylder de stillede krav med målopfyldelsen indenfor den økonomiske ramme, samt at de berørte lodsjere har tilkendegivet deres interesse, igangsættes en detailprojektering, til brug for den videre ansøgning om tilskud til at realisere projektet. Det er i den fase at lodsejerforhandlinger og jordfordeling sker.

Forundersøgelse af vandløbsrestaurering ved Vigersdal Å

  • I efteråret 2018,  ansøgte Ringsted Kommune, Fiskeristyrelsen om til tilsagn til at dække udgifterne til en forundersøgelse af dele af Vigersdal Å, med henblik for genslyning og udskiftning af vandløbsbunden, med det mål at vandløbstrækningen kan opnå god miljøtilstand.
  • marts 2019, har kommunen modtaget tilsagn fra Fiskeristyrelsen, hvorefter forundersøgelsen kan igangsættes.
  • Herefter igangssættes forunderøgelen med SWECO som rådgiver
  • 27. marts 2019, afholdes orienteringsmøde for berørte lodsejere, forud for igangsætningen af forundersøgelsen. Dagsorden og oplæg kan findes under "Informationer om forunderøgelsen".
  • Forundersøgelsen gennemføres indenfor ét år, i løbet af 2019-20.

Fremdrift og informationer om forunderøgelsen, vil løbende bliver opdateret på denne side.

Januar 2020: Teknisk del af forundersøgelse er udført og ejendomsmæssig del igangsættes. Se mere nedenfor, under Forundersøgelse.

 

 

informationer om forundersøgelse af Vigersdal Å - genslyngning

Kontakt: Teknik- og Miljøcentret

Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

03.03.2020