Du er her

Vandløbsrestaureringer i Ringsted Kommune

Miljømålene i Vandområdeplanerne kan sikres ved at foretage restaureringer i vandløb, så levevilkår for fisk, smådyr og vandplanter forbedres. Indsatser baseres på frivillige aftaler med lodsejere.

Et af midlerne for at opnå målopfyldelse i de danske vandløb, er ved at foretage vandløbsrestaureringer, for at forbedre miljøtilstanden i vandløbet så levevilkårene for fisk, smådyr og planter forbedres.

En vandløbsrestaurering af en vandløbsstrækninger eller et punktbaseret indsats, sker i 2 etaper.

  • I første etape søger kommunen om tilskud i Fiskeristyrelsen, til en forundersøgelse der skal klarlægge det der er grundlag for, med de udpejede virkemidler, at opnå en forbedring af miljøtilstanden, med henblik på at opnå målopfyldelse. Ud over den tekniske undersøgelse, skal interessen for projektet undersøges blandt de berørte lodsejere, ligesom økonomien skal være omkostningseffektiv i forhold til Miljøstyrelsen rammer.
  • Såfremt en forundersøgelse viser at der er grundlag for at gennemføre en vandløbsrestaurering, søger kommunen om tilskud til at realisere projektet. Det er i den fase at eventuelle lodsejerforhandlinger sker.

2018:

Ringsted Kommune har ansøgt om tilskud til forundersøgelse af hhv. genslyning af en del af Vigersdal Å, samt fjernelse af en spærring i form at et stemmeværk i Ringsted Å ved Englerup Mølle. Disse forundersøgelser forventes gennemført i løbet af 2019, såfremt der gives tilsagn fra Fiskeristyrelsen.

2019:

De øvrige udpegede områder i Ringsted Kommune skal forundersøges.

Det drejer sig om mindre restaureringstiltag i Haraldsted Å, Sneslev Lilleå, Frøsmose Å, Vendebækken, samt et par private vandløb.

Kortet er et udsnit fra Miljøstyrelsens MiljøGIS for vandområdeplanerne, der viser de vandløb i Ringsted kommune hvor der er udpeget hhv. strækningsbaserede indsatser (streg), samt punkt indsatser (prik).

Kontakt: Teknik- og Miljøcentret

Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

16.09.2019